Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KNF.2019.2

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 stycznia 2019 r.

UCHWAŁA Nr 9/2019
KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO
z dnia 15 stycznia 2019 r.
w sprawie trybu wykonywania nadzoru nad działalnością bankową

Na podstawie art. 11 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 4 pkt 1 i art. 1 ust. 2 pkt 1 i pkt 6 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 621, z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1b ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 oraz z 2018 r. poz. 2243) uchwala się, co następuje:
§  1. 
1.  Uchwała ustala tryb wykonywania nadzoru nad działalnością bankową w zakresie określonym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187, 2243 i 2354), zwaną dalej "ustawą - Prawo bankowe", ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2003, z późn. zm.), ustawą z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. z 2018 r. poz. 613), zwaną dalej "ustawą o funkcjonowaniu banków spółdzielczych", ustawą z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1252 oraz z 2018 r. poz. 2243), zwaną dalej "ustawą o nadzorze uzupełniającym", ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723, z późn. zm.), zwaną dalej "ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu" oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa regulującymi działalność banków.
2.  Nadzór, o którym mowa w ust. 1, obejmuje:
1) rozpatrywanie wniosków, zawiadomień lub innych wystąpień w sprawie wydania zezwolenia, zgody lub innej decyzji administracyjnej albo innego aktu Komisji Nadzoru Finansowego dotyczących uprawnień lub obowiązków związanych z działalnością bankową;
2) działania o charakterze regulacyjnym;
3) nadzór o charakterze analitycznym;
4) wykonywanie czynności kontrolnych.
3.  W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 i 4, wykonywany jest nadzór skonsolidowany na zasadach określonych w rozdziale 11b ustawy - Prawo bankowe oraz nadzór uzupełniający na zasadach określonych w ustawie o nadzorze uzupełniającym.
4.  Zadania nadzoru nad działalnością bankową sprawowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego, zwaną dalej "Komisją", wykonywane są przy pomocy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, zwanego dalej "UKNF".
§  2.  W przypadku gdy dyrektor zarządzający pionem, dyrektor lub zastępca dyrektora komórki organizacyjnej UKNF lub inny pracownik UKNF, znajduje się lub mógłby się znaleźć w sytuacji konfliktu interesów lub w sytuacji mogącej prowadzić do konfliktu interesów, w związku z wykonywaniem przez niego zadań nadzoru nad działalnością bankową, o których mowa w § 1 ust. 2, stosuje się odpowiednie przepisy wewnętrzne obowiązujące w UKNF.
§  3. 
1.  W zakresie niezbędnym do wydawania przez Komisję zezwoleń, zgód lub innych decyzji administracyjnych albo innych aktów Komisji dotyczących uprawnień lub obowiązków związanych z działalnością bankową, UKNF bada, czy składane do Komisji wnioski, zawiadomienia lub inne wystąpienia w sprawie wydania zezwolenia, zgody lub innej decyzji albo innego aktu, zawierają dokumenty i informacje niezbędne do ich przyjęcia i rozpatrzenia, a w szczególności czy spełniają wymogi określone w przepisach ustawy - Prawo bankowe oraz innych przepisach.
2.  W celu wydania przez Komisję zezwolenia, zgody lub innej decyzji albo innego aktu, o których mowa w ust. 1, UKNF dokonuje analizy i oceny przedłożonych informacji i dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz odpowiednimi regulacjami i procedurami wewnętrznymi.
§  4. 
1.  W zakresie niezbędnym do stwierdzenia, czy spełnione zostały, określone w art. 36 ust. 3 ustawy - Prawo bankowe, warunki do wydania przez Komisję zezwolenia na rozpoczęcie przez bank lub oddział banku zagranicznego działalności, UKNF przeprowadza w uzgodnionym z bankiem terminie kontrolę w zakresie obejmującym w szczególności sprawdzenie:
1) zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych w dokumentach stanowiących podstawę zezwolenia na utworzenie banku, a zwłaszcza:
a) prawidłowości dokonania wpłat kapitału założycielskiego,
b) źródeł pokrycia kosztów organizacji,
c) składu zarządu banku,
d) składu akcjonariuszy - założycieli (księga akcji),
e) stanu prawnego obiektu przeznaczonego na siedzibę banku,
f) zgodności aktu notarialnego i wpisów w rejestrze handlowym z decyzją Komisji i statutem;
2) wyposażenia banku w zestaw wewnętrznych regulaminów i instrukcji koniecznych do prowadzenia zamierzonej działalności;
3) wyposażenia w zestaw stempli i pieczęci;
4) wyposażenia banku w niezbędne formularze, druki oraz formularze czekowe;
5) stopnia przygotowania (wyszkolenia) personelu;
6) stosowanych technik księgowania;
7) przygotowania do realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 23 ust. 4 ustawy o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 1373 oraz z 2018 r. poz. 2243), zwanej dalej "ustawą o Narodowym Banku Polskim";
8) wyposażenia banku w infrastrukturę teleinformatyczną, w tym sprzęt i oprogramowanie komputerowe;
9) wyposażenia banku w inne podstawowe urządzenia biurowe;
10) zapewnienia warunków obsługi kasowej oraz zabezpieczenia wartości przechowywanych w banku;
11) funkcjonalności i zabezpieczenia systemów informatycznych;
12) właściwego oznakowania obiektu oraz dostępności i czytelności przeznaczonych dla klientów informacji.
2.  Do wykonywania czynności kontrolnych stosuje się odpowiednio postanowienia § 30-34.
§  5.  Z przeprowadzonej kontroli, o której mowa w § 4, sporządzany jest protokół i inna dokumentacja zawierająca informacje określone w § 4 ust. 1 oraz wnioski z kontroli wraz z materiałami uzasadniającymi te wnioski. Do protokołu sporządzanego z kontroli postanowienia § 39 stosuje się odpowiednio.
§  6. 
1.  W zakresie niezbędnym do stwierdzenia, czy spełnione zostały przez bank spółdzielczy zrzeszony na zasadach określonych w art. 16 ust. 1 ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, który zamierza prowadzić działalność poza zrzeszeniem, warunki do wydania przez Komisję zezwolenia na rozpoczęcie przez bank spółdzielczy działalności poza zrzeszeniem, UKNF w toku postępowania administracyjnego bada, stosownie do art. 16 ust. 4ab ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, czy:
1) bank posiada kapitał założycielski na poziomie równowartości co najmniej 5 000 000 euro;
2) bank spełnia ogólne wymogi ostrożnościowe w odniesieniu do kwestii wymienionych w art. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27 czerwca 2013 r., str. 1, z późn. zm.);
3) bank realizuje program postępowania naprawczego;
4) w banku występują przesłanki określone w art. 142 ust. 1 ustawy - Prawo bankowe;
5) bank jest należycie przygotowany organizacyjnie do rozpoczęcia działalności poza zrzeszeniem.
2.  Postępowanie, o którym mowa w ust. 1, poprzedzone powinno być zgłoszeniem przez bank w trybie art. 16 ust. 4a i 4aa ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, zamiaru wypowiedzenia umowy zrzeszenia wraz z informacją o zamiarze prowadzenia działalności poza zrzeszeniem - o ile bank nie zamierza zawrzeć umowy zrzeszenia z innym bankiem zrzeszającym na warunkach określonych w art. 16 ust. 1 ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych. W terminie miesiąca od dnia otrzymania zamiaru wypowiedzenia, jeżeli wypowiedzenie mogłoby prowadzić do naruszenia przepisów prawa, interesów klientów lub zagrożenia bezpieczeństwa gromadzonych środków w banku spółdzielczym - KNF może zalecić podjęcie działań zmierzających do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
§  7.  W ramach działań o charakterze regulacyjnym, KNF współpracuje z ministrem właściwym do spraw instytucji finansowych w zakresie wydawania aktów wykonawczych dotyczących działania banków, w zakresie mającym wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych.
§  8.  KNF, wydając rekomendacje dotyczące dobrych praktyk ostrożnego i stabilnego zarządzania bankami, może prowadzić konsultacje z bankami oraz izbami gospodarczymi zrzeszającymi banki, a także innymi podmiotami, w zakresie w jakim ich stanowisko może mieć znaczenie dla treści rekomendacji.
§  9.  KNF może na swojej stronie internetowej publikować stanowiska i opinie w zakresie rynku bankowego, z zastrzeżeniem art. 16 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, zwanej dalej "ustawą o nadzorze nad rynkiem finansowym".
§  10. 
1.  UKNF prowadzi proces badania i oceny nadzorczej banków, który jest procesem ciągłym. Co najmniej raz w roku w wyniku badania i oceny nadzorczej albo przeglądu i weryfikacji wyników poprzedniego badania i oceny nadzorczej, bankowi nadawane są ilościowe oceny BION.
2.  Definicję i zakres procesu badania i oceny nadzorczej oraz realizowane przez UKNF obowiązki Komisji w odniesieniu do procesu badania i oceny nadzorczej określają przepisy art. 133a-133d ustawy - Prawo bankowe oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie kryteriów i sposobu przeprowadzania badania i oceny nadzorczej w bankach (Dz. U. z 2017 r. poz. 638).
3.  Metodyka badania i oceny nadzorczej banków komercyjnych, spółdzielczych i zrzeszających ujawniana jest bankom.
4.  Z zastrzeżeniem art. 133c ustawy - Prawo bankowe, przy ustalaniu częstotliwości, intensywności i zakresu badania banku w ramach procesu badania i oceny nadzorczej uwzględnia się zasadę proporcjonalności, w tym w szczególności:
1) wielkość, znaczenie systemowe, charakter, skalę i złożoność prowadzonej przez bank działalności oraz przynależność do systemów ochrony, o których mowa w ustawie o funkcjonowaniu banków spółdzielczych;
2) wyniki poprzedniego badania i oceny nadzorczej;
3) wyniki analiz sytuacji ekonomiczno-finansowej, w tym testów warunków skrajnych.
5.  Bank informowany jest o wynikach badania i oceny nadzorczej, w tym w szczególności o: ilościowych ocenach BION nadanych bankowi, stwierdzonych w banku nieprawidłowościach oraz niezbędnych środkach nadzorczych, zgodnie z art. 133a ust. 5 ustawy - Prawo bankowe, do których bank ma obowiązek się zastosować.
6.  UKNF o wynikach badania i oceny nadzorczej informuje również:
1) system ochrony - w przypadku banku będącego uczestnikiem systemu ochrony lub bank zrzeszający - w przypadku banku spółdzielczego należącego do zrzeszenia i niebędącego uczestnikiem systemu ochrony;
2) kuratora nadzorującego wykonanie programu postępowania naprawczego lub kuratora ustanowionego w celu poprawy sytuacji lub zapewnienia efektywności wdrażanego planu naprawy;
3) Europejski Urząd Nadzoru Bankowego oraz Komitet Stabilności Finansowej, w przypadku gdy badanie i ocena nadzorcza wykaże, że bank może stwarzać ryzyko systemowe, zdefiniowane w art. 4 pkt 15 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1934 oraz z 2018 r. poz. 650 i 2243).
7.  Oprócz środków nadzorczych, o których mowa w ust. 5, w razie stwierdzenia w trakcie procesu badania i oceny nadzorczej naruszenia przez bank lub wystąpienia niebezpieczeństwa naruszenia wymogów kapitałowych, płynnościowych oraz wymogów przejrzystości dla systemu obrotu wskazanych w art. 142 ust. 1 ustawy - Prawo bankowe, możliwe jest zastosowanie wobec banku środków wczesnej interwencji określonych w art. 142 ust. 3 ustawy - Prawo bankowe.
8.  UKNF informuje o wynikach badania i oceny nadzorczej banku będącego podmiotem zależnym, właściwe władze nadzorcze sprawujące nadzór skonsolidowany nad podmiotami działającymi w tym samym co bank holdingu. Informacja przekazywana jest w trybie i w zakresie określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 710/2014 z dnia 23 czerwca 2014 r. ustanawiającym wykonawcze standardy techniczne dotyczące warunków stosowania procedury wspólnej decyzji na temat wymogów ostrożnościowych dostosowanych do konkretnych instytucji zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE (Dz. Urz. UE seria L nr 188 z 27 czerwca 2014 r., str. 19).
9.  Na podstawie informacji, o której mowa w ust. 7 podejmowane są wspólne decyzje kapitałowe i płynnościowe, mogące skutkować zastosowaniem środka, o którym mowa w art. 138 ust. 1 pkt. 1a lub 2a ustawy - Prawo bankowe.
§  11.  Proces badania i oceny nadzorczej może być realizowany poprzez:
1) nadzór analityczny;
2) czynności kontrolne, określone w § 27 ust. 1 pkt 2 i 3.
§  12.  Dla potrzeb sprawowania nadzoru opracowuje się metodyki badania i analizy działalności banków, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i najlepszą praktyką bankową.
§  13.  W ramach nadzoru analitycznego UKNF realizuje zadania, o których mowa w § 10 oraz:
1) analizuje powiązania banków z podmiotami zależnymi;
2) monitoruje przestrzeganie przez banki podlegające nadzorowi skonsolidowanemu regulacji ostrożnościowych na bazie skonsolidowanej;
3) monitoruje przestrzeganie przez banki podlegające nadzorowi uzupełniającemu regulacji ostrożnościowych w tym zakresie;
4) monitoruje przestrzeganie przez banki przepisów dotyczących między innymi:
a) koncentracji wierzytelności banku, o których mowa w art. 71 ustawy - Prawo bankowe,
b) kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych lub poręczeń udzielonych członkom organów banku lub osobom zajmującym kierownicze stanowiska w banku, o których mowa w art. 79a ustawy - Prawo bankowe,
c) tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków (rezerw celowych) i odpisów z tytułu utraty wartości,
d) znajdujących się w obrocie hipotecznych listów zastawnych;
5) analizuje zmiany zachodzące w strukturze własnościowej banków oraz procesy konsolidacji w sektorze bankowym;
6) sporządza okresowe analizy sytuacji ekonomicznej nadzorowanych oddziałów instytucji kredytowych i oddziałów banków zagranicznych w zakresie kompetencji państwa goszczącego;
7) gromadzi informacje, o których mowa w art. 9ca ust. 4 ustawy - Prawo bankowe w celu monitorowania tendencji i praktyk w zakresie polityki wynagrodzeń stosowanej przez banki;
8) gromadzi dane o liczbie osób w banku, których roczne zarobki przekraczają równowartość w złotych 1 000 000 euro przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w ostatnim dniu roboczym roku obrotowego banku, w tym informacje dotyczące rodzaju i charakteru wykonywanej pracy w banku oraz składników wynagrodzenia;
9) rozpatruje zawiadomienia powierników o stwierdzeniu nieprzestrzegania przez bank hipoteczny wymogów, o których mowa w art. 18 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1771 oraz z 2018 r. poz. 2243) lub gdy wynik testu równowagi pokrycia lub testu płynności nie jest pozytywny;
10) zgłasza uwagi do przekazanych przez syndyka upadłego banku hipotecznego wyników testu równowagi pokrycia albo testu równowagi pokrycia i testu płynności;
11) analizuje sprawozdania z realizacji programów postępowania naprawczego składane przez zobowiązane do tego banki;
12) ocenia realizację zaleceń wydanych po inspekcji, w wyniku BION lub w wyniku działań analitycznych;
13) podejmuje działania związane z procesem oceny i zatwierdzania planów naprawy oraz grupowych planów naprawy w zakresie:
a) analizy planów naprawy banków (indywidualnych i grupowych),
b) udziału w pracach kolegiów nadzorczych dotyczących grupowych planów naprawy sporządzanych na poziomie jednostki dominującej z siedzibą w państwie członkowskim innym niż RP,
c) zatwierdzania planów naprawy banków (indywidualnych i grupowych) w drodze decyzji administracyjnej,
d) analizy zaktualizowanych planów naprawy i grupowych planów naprawy aktualizowanych przez banki co najmniej raz w roku oraz po istotnej zmianie struktury organizacyjnej lub prawnej, sytuacji finansowej lub po wystąpieniu innego zdarzenia wpływającego na przyjęte w planie naprawy założenia i wykonanie tego planu,
e) zatwierdzania, w drodze decyzji administracyjnej, aktualizacji planów naprawy,
f) możliwości nakazania bankowi, w drodze decyzji, sporządzenia planu naprawy albo grupowego planu naprawy, z uwzględnieniem podmiotów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, działających w tym samym holdingu co bank,
g) możliwości ograniczenia zakresu podmiotowego lub przedmiotowego planu naprawy w drodze decyzji administracyjnej,
h) koordynacji współpracy międzynarodowej w przypadku akceptacji planu naprawy, który obejmuje istotne oddziały banku krajowego,
i) współpracy z właściwymi władzami nadzorczymi w celu osiągnięcia wspólnego stanowiska zarówno co do rozstrzygnięcia, jak i oceny jego przesłanek w sprawie zatwierdzenia grupowego planu naprawy;
14) podejmuje działania z zakresu wczesnej interwencji, o których mowa w ustawie - Prawo bankowe.
§  14.  UKNF co najmniej raz w roku przeprowadza w nadzorowanych bankach testy warunków skrajnych.
§  15.  UKNF analizuje przekazywane przez systemy ochrony, o którym mowa w ustawie o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, informacje o systemie ochrony obejmujące:
1) raport dotyczący ryzyka systemu ochrony;
2) bilans;
3) rachunek zysków i strat;
4) informację o środkach zgromadzonych w funduszu pomocowym i ich wykorzystaniu;
5) sprawozdanie z działalności kontroli wewnętrznej w tym systemie.
§  16.  UKNF analizuje także dane przekazywane przez podmioty dominujące w stosunku do banków i inne podmioty działające w tym samym co bank holdingu oraz przez podmiot wiodący w konglomeracie finansowym, o którym mowa w art. 4 ust. 5 ustawy o nadzorze uzupełniającym.
§  17. 
1.  UKNF, współpracuje z właściwymi organami nadzoru i organami przymusowej restrukturyzacji w trybie określonym w:
1) rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2016/98 z dnia 16 października 2015 r. uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących określania ogólnych warunków funkcjonowania kolegiów organów nadzoru (Dz. Urz. UE seria L nr 21 z 28 stycznia 2016 r., str. 2);
2) rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/99 z dnia 16 października 2015 r. ustanawiającym wykonawcze standardy techniczne dotyczące ustalania zasad operacyjnego funkcjonowania kolegiów organów nadzoru zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE (Dz. Urz. UE seria L nr 21 z 28 stycznia 2016 r., str. 21);
3) rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2016/1075 z dnia 23 marca 2016 r. uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających treść planów naprawy, planów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz grupowych planów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, minimalne kryteria, które właściwy organ ma poddać ocenie w odniesieniu do planów naprawy i grupowych planów naprawy, warunki udzielenia wsparcia finansowego w ramach grupy, wymagania wobec niezależnych rzeczoznawców, umowne uznanie uprawnień do umorzenia i konwersji, procedury i treść wymogów dotyczących powiadomienia i obwieszczenia o zawieszeniu oraz sposób funkcjonowania kolegiów ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (Dz. U. UE seria L, nr 184 z dnia 8 lipca 2016 r., str. 1).
2.  W trybie rozporządzeń wskazanych w ust. 1 pkt 2 i 3, UKNF między innymi współpracuje i prowadzi wymianę informacji z właściwymi władzami nadzorczymi w zakresie wykonywania nadzoru skonsolidowanego, nadzoru uzupełniającego, nadzoru nad oddziałami i przedstawicielstwami banków zagranicznych działającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nadzoru nad oddziałami i przedstawicielstwami banków krajowych działającymi na terytorium państw goszczących i państw trzecich oraz nadzoru nad oddziałami i przedstawicielstwami instytucji kredytowych działającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także w zakresie działalności transgranicznej.
§  18.  UKNF w oparciu o prowadzone działania analityczne przygotowuje propozycje zaleceń Komisji, stosownie do przepisów art. 138 ustawy - Prawo bankowe oraz art. 22n ust. 4 ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych.
§  19.  UKNF w oparciu oprowadzone działania nadzorcze przygotowuje projekty decyzji Komisji, o zastosowaniu środków przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, których użycie znajduje się w kompetencjach Komisji.
§  20.  UKNF przygotowuje w szczególności:
1) cykliczne analizy i oceny sytuacji sektora bankowego z nadzorczego punktu widzenia;
2) bieżące informacje i opracowania o charakterze przekrojowym lub indywidualnym związane z działalnością banków.
§  21. 
1.  W celu niezwłocznej realizacji kompetencji Komisji, o których mowa w art. 144 ust. 1 oraz art. 145 ust. 1 ustawy - Prawo bankowe, w przypadku, gdy uzasadnione jest ustanowienie kuratora albo zarządu komisarycznego, UKNF gromadzi informacje o osobach, które posiadają niezbędne kwalifikacje i dokonały zgłoszenia swojej gotowości do niezwłocznego podjęcia obowiązków kuratora lub członka zarządu komisarycznego.
2.  UKNF udostępnia wzór formularza, za pomocą którego może być dokonywane zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1.
§  22. 
1.  UKNF, dokonując wstępnej oceny kwalifikacji osób zgłaszających zainteresowanie pełnieniem funkcji kuratora, bierze w szczególności pod uwagę, czy zgłaszający posiada:
1) wykształcenie wyższe, w szczególności prawnicze lub ekonomiczne;
2) co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w sektorze bankowym, w szczególności związane z zarządzaniem projektami oraz kierowaniem co najmniej pięcioosobowymi zespołami, bądź pełnieniem funkcji audytora, biegłego rewidenta, kontrolera finansowego lub głównego księgowego.
2.  W przypadku nieukończenia prawniczych lub ekonomicznych studiów wyższych UKNF może wziąć pod uwagę odbyte studia podyplomowe lub szkolenia specjalistyczne w zakresie prawa, bankowości, finansów i rachunkowości, zarządzania lub innych nauk ekonomicznych.
§  23. 
1.  UKNF, dokonując wstępnej oceny kwalifikacji osób zgłaszających zainteresowanie pełnieniem funkcji członka zarządu komisarycznego banku, bierze w szczególności pod uwagę, czy zgłaszający posiada:
1) wykształcenie wyższe, w szczególności prawnicze lub ekonomiczne;
2) co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w zarządach lub na stanowiskach kierowniczych związanych z kierowaniem co najmniej dwudziestoosobowymi zespołami w zakresie zarządzania ryzykiem bankowym, audytu wewnętrznego lub finansów i rachunkowości.
2.  W przypadku nieukończenia prawniczych lub ekonomicznych studiów wyższych UKNF może wziąć pod uwagę odbyte studia podyplomowe lub szkolenia specjalistyczne w zakresie prawa, bankowości, finansów i rachunkowości, zarządzania lub innych nauk ekonomicznych.
§  24.  UKNF może proponować osobom, o których mowa w § 21 ust. 1:
1) uczestnictwo w specjalnych seminariach poświęconych zasadom:
a) sprawowania funkcji kuratora banku oraz członka zarządu komisarycznego banku, w tym obowiązującym regulacjom prawnym,
b) nadzoru ostrożnościowego nad bankami, w szczególności w zakresie zmian w przepisach regulujących działalność banków oraz praktyki ich stosowania, jak również omówienia bieżących tendencji w systemach regulacyjnych i nadzorczych;
2) korzystanie ze szkoleń dostępnych dla pracowników UKNF oraz oferowanych przez UKNF w ramach działalności edukacyjnej.
§  25.  UKNF gromadzi informacje o osobach prawnych, które mogą podjąć obowiązki kuratora banku.
§  26. 
1.  W przypadku podjęcia przez Komisję decyzji, o której mowa w art. 158 ustawy - Prawo bankowe, o zawieszeniu działalności banku i ustanowieniu zarządu komisarycznego, o ile nie został ustanowiony wcześniej, UKNF przeprowadza czynności związane z realizacją tejże decyzji.
2.  Pracownicy UKNF przeprowadzający czynności, o których mowa w ust. 1, po przybyciu do banku powiadamiają o tym w centrali banku - prezesa zarządu banku.
3.  W celu realizacji czynności, o których mowa w ust. 1, pracownicy UKNF przeprowadzający te czynności zobowiązani są do:
1) przystąpienia do prac w dniu zawieszenia działalności banku, co najmniej na 5-10 minut przed rozpoczęciem godzin pracy banku;
2) przedstawienia kierownictwu banku i pracownikom banku decyzji Komisji o zawieszeniu działalności banku i o ustanowieniu zarządu komisarycznego, o ile nie został ustanowiony wcześniej;
3) wywieszenia decyzji Komisji o zawieszeniu działalności banku i o ustanowieniu zarządu komisarycznego, o ile nie został ustanowiony wcześniej oraz komunikatu Komisji w tej sprawie w centrali banku w widocznym dla klientów miejscu.
4.  W uzasadnionych przypadkach, z chwilą rozpoczęcia czynności, o których mowa w ust. 1, pracownicy UKNF przeprowadzający te czynności powinni mieć zapewnioną ochronę Policji. W tym celu kierujący czynnościami, o których mowa w ust. 1, zobowiązany jest do telefonicznego powiadomienia właściwej jednostki Policji w dniu rozpoczęcia czynności w przypadku zawieszenia, najpóźniej na 30 minut przed ich rozpoczęciem.
5.  Pracownicy UKNF przeprowadzający czynności, o których mowa w ust. 1, badają dokumenty źródłowe w pomieszczeniach banku. W uzasadnionych przypadkach i za zgodą banku, w którym przeprowadzane są czynności, o których mowa w ust. 1, badanie może odbyć się w UKNF pod warunkiem pisemnego powiadomienia banku, które dokumenty źródłowe będą badane w UKNF.
6.  W przypadku czynności, o których mowa w ust. 1, przeprowadzający czynności powinni uzyskać od kierownictwa banku i odpowiedzialnych pracowników banku pisemne oświadczenia, że zgodnie z ich wiedzą wszystkie należności i zobowiązania ujęte są w księgach banku. W przypadku odmowy złożenia takiego oświadczenia, fakt ten przeprowadzający czynności odnotowują w protokole z wykonania czynności związanych z zawieszeniem działalności.
7.  Po zakończeniu czynności, o których mowa w ust. 1, w terminie 7 dni, przeprowadzający czynności sporządzają pisemne sprawozdanie. Sprawozdanie to zawiera:
1) imię, nazwisko i stanowisko służbowe kierującego czynnościami;
2) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności ze wskazaniem ewentualnych przerw w trakcie ich trwania;
3) określenie zakresu dokumentów, które były badane oraz ich daty;
4) imię i nazwisko kierującego bankiem, a w miarę potrzeby także osób kierujących komórkami organizacyjnymi oraz datę objęcia przez nich stanowisk;
5) wyszczególnienie załączników stanowiących część składową sprawozdania;
6) informacje o stanowisku zarządu banku do ustaleń zawartych w sprawozdaniu z czynności;
7) zastrzeżenie, że sprawozdanie służy tylko do użytku wewnętrznego;
8) elementy niezbędne do oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej banku.
8.  Sprawozdania sporządzane są w 2 egzemplarzach, które pozostają w UKNF.
9.  Z przeprowadzonych czynności, o których mowa w ust. 1, sporządzana jest dokumentacja robocza. Dokumentacja robocza zawiera informacje uzasadniające ustalenia przedstawione w sprawozdaniu.
§  27. 
1.  W bankach UKNF przeprowadza czynności kontrolne, na które składają się, w szczególności:
1) kontrole przygotowania do rozpoczęcia działalności operacyjnej, o których mowa w § 4;
2) inspekcje;
3) postępowania wyjaśniające;
4) postępowanie walidacyjne.
2.  W zakresie i w trybie określonym w porozumieniach z właściwymi władzami nadzorczymi inspektorzy, o których mowa w § 39 oraz osoby upoważnione przez Komisję mogą uczestniczyć w czynnościach kontrolnych i wizytach informacyjnych przeprowadzanych w mającym siedzibę za granicą banku dominującym w stosunku do banku krajowego.
3.  UKNF może także przeprowadzać czynności kontrolne w oddziałach banku krajowego za granicą.
4.  W zakresie i trybie określonym w porozumieniach z właściwymi władzami nadzorczymi inspektorzy, o których mowa w § 28 oraz osoby upoważnione przez Komisję mogą uczestniczyć we wspólnych czynnościach kontrolnych przeprowadzanych przez inspektorów zagranicznych organów nadzoru w podmiotach z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5.  UKNF przeprowadza czynności kontrolne w systemach ochrony, w tym w jednostkach zarządzających systemami ochrony w zakresie i na zasadach określonych w art. 22n ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych.
§  28. 
1.  Czynności kontrolne wykonują upoważnieni pracownicy UKNF, zwani dalej "inspektorami".
2.  Czynności kontrolne wykonywane są w zespołach co najmniej dwuosobowych. W skład zespołu inspekcyjnego mogą wchodzić także osoby upoważnione uchwałą, o której mowa w art. 105 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy - Prawo bankowe.
3.  Pracami zespołu inspekcyjnego kieruje wyznaczony w tym celu inspektor, zwany dalej "kierującym inspekcją". Proces inspekcji, za wyjątkiem inspekcji mających na celu kontrolę wypełniania obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, nadzoruje pracownik wyznaczony przez dyrektora właściwej merytorycznie komórki organizacyjnej UKNF.
§  29. 
1.  W czynnościach kontrolnych prowadzonych przez pracowników UKNF w instytucji pomostowej będącej bankiem mogą uczestniczyć pracownicy Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, zgodnie z zakresem wynikającym z uchwały KNF wydanej na podstawie art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1937, z późn. zm.), zwanej dalej: "ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym".
2.  Szczegółowe zasady udziału pracowników Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w czynnościach kontrolnych, o których mowa w ust. 1, zostały określone w Umowie o współpracy i wymianie informacji pomiędzy Komisją Nadzoru Finansowego a Bankowym Funduszem Gwarancyjnym.
§  30.  Dokumentami upoważniającymi do wykonywania czynności kontrolnych są:
1) upoważnienie do przeprowadzenia kontroli w danym banku wydane przez Przewodniczącego Komisji;
2) legitymacja służbowa.
§  31.  Upoważnienie, o którym mowa w § 30 pkt 1, zawiera w szczególności:
1) wskazanie podstawy prawnej;
2) oznaczenie organu;
3) datę i miejsce wystawienia;
4) imię i nazwisko pracownika UKNF uprawnionego do przeprowadzenia kontroli oraz numer jego legitymacji służbowej;
5) oznaczenie kontrolowanego podmiotu;
6) określenie zakresu przedmiotowego czynności kontrolnych;
7) wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia czynności kontrolnych;
8) imię, nazwisko oraz podpis osoby, udzielającej upoważnienia, o której mowa w pkt 1;
9) pouczenie o prawach i obowiązkach podmiotu.
§  32. 
1.  Zespół inspekcyjny niezwłocznie po przybyciu do podmiotu kontrolowanego powiadamia o tym:
1) w centrali banku - prezesa zarządu banku, lub w razie jego nieobecności zastępującego go członka Zarządu;
2) w oddziale lub innej jednostce organizacyjnej banku - dyrektora oddziału lub osobę kierującą tą jednostką, lub w razie jego nieobecności osobę go zastępującą;
3) w oddziale instytucji kredytowej lub banku zagranicznego - dyrektora oddziału, lub w razie jego nieobecności osobę go zastępującą;
4) w przedstawicielstwie banku zagranicznego i przedstawicielstwie instytucji kredytowej - przedstawiciela, a w przypadku ich nieobecności - osobę zastępującą, zwaną dalej "kierującym jednostką kontrolowaną";
5) prezesa zarządu jednostki zarządzającej systemem ochrony lub w razie jego nieobecności zastępującego go członka zarządu.
2.  Przed przystąpieniem do wykonywania czynności kontrolnych inspektorzy okazują dokumenty wymienione w § 30, a kierujący inspekcją informuje kontrolowany podmiot o jego prawach i obowiązkach w trakcie inspekcji.
3.  Kierujący inspekcją odnotowuje w sposób przyjęty w podmiocie kontrolowanym fakt przeprowadzenia czynności kontrolnych.
4.  O rozpoczęciu czynności kontrolnych powinni zostać poinformowani pracownicy podmiotu kontrolowanego w sposób przyjęty w podmiocie kontrolowanym.
5.  Czynności kontrolne powinny być wykonywane w dniach i godzinach pracy podmiotu kontrolowanego lub w czasie faktycznego wykonywania działalności gospodarczej przez podmiot kontrolowany.
§  33. 
1.  Zespół inspekcyjny powinien badać dokumenty źródłowe w pomieszczeniach podmiotu kontrolowanego. W uzasadnionych przypadkach i za zgodą podmiotu kontrolowanego badanie może odbyć się w UKNF pod warunkiem pisemnego powiadomienia podmiotu kontrolowanego, które dokumenty źródłowe będą badane w UKNF.
2.  Kierownictwo jednostki kontrolowanej zapewnia inspektorom warunki do sprawnego przeprowadzenia czynności kontrolnych, w szczególności zapewnia pomieszczenia spełniające wymogi BHP i udostępnia do korzystania niezbędne urządzenia techniczne.
3.  Inspektor wykonujący czynności kontrolne na podstawie art. 139 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo bankowe, zwraca się do podmiotu kontrolowanego o sporządzenie kopii dokumentów i nośników informacji, o których mowa w ust. 1 oraz opartych na tych dokumentach opracowań, zestawień i obliczeń.
4.  Inspektor wykonujący czynności kontrolne, zgodnie z art. 139 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo bankowe, zwraca się do pracownika podmiotu kontrolowanego o udzielenie wyjaśnień ustnych lub pisemnych z zakresu objętego kontrolą lub inspekcją.
5.  W przypadku, gdy dokument podmiotu kontrolowanego sporządzony jest w języku obcym, inspektor może zwrócić się do podmiotu kontrolowanego o przedstawienie dokumentu w oryginale i przetłumaczonego na język polski przez tłumacza przysięgłego.
§  34. 
1.  Czynności kontrolne przeprowadzane są po uprzednim pisemnym zawiadomieniu jednostki kontrolowanej o zamiarze wszczęcia czynności kontrolnych. W uzasadnionych przypadkach, określonych w art. 48 ust. 11 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646 z późn. zm.), czynności kontrolne mogą być niezapowiedziane. Uzasadnienie przyczyny braku zawiadomienia o zamiarze wszczęcia czynności kontrolnych umieszcza się w książce kontroli i protokole czynności kontrolnych.
2.  Czynności kontrolne wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia dostarczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia czynności kontrolnych. Jeżeli czynności kontrolne nie zostaną wszczęte w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wszczęcie czynności kontrolnych wymaga ponownego zawiadomienia.
3.  Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia czynności kontrolnych zawiera:
1) oznaczenie organu;
2) datę i miejsce wystawienia;
3) oznaczenie kontrolowanego podmiotu;
4) wskazanie zakresu przedmiotowego czynności kontrolnych;
5) imię, nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do podpisania zawiadomienia z podaniem stanowiska lub funkcji.
§  35. 
1.  Z inspekcji przedstawicielstwa banku zagranicznego lub przedstawicielstwa instytucji kredytowej sporządzany jest protokół w terminie 30 dni roboczych od dnia zakończenia inspekcji. Podpisany przez kierującego inspekcją protokół przedkładany jest przedstawicielowi banku zagranicznego lub przedstawicielowi instytucji kredytowej. Procedura podpisywania protokołu przez przedstawiciela nie powinna trwać dłużej niż 7 dni roboczych, licząc od dnia przedłożenia do podpisu. Odmowa podpisania protokołu, zwłoka w jego podpisaniu lub zgłoszenie uwag nie wstrzymuje postępowania poinspekcyjnego. Protokół sporządzany jest w dwóch egzemplarzach - jeden dla przedstawiciela i jeden dla UKNF.
2.  W przypadku stwierdzenia podczas inspekcji przedstawicielstwa banku zagranicznego lub przedstawicielstwa instytucji kredytowej nieprawidłowości w jego działalności, w terminie 30 dni roboczych od daty doręczenia UKNF podpisanego przez przedstawiciela protokołu, wysyłane jest zalecenie wzywające do ich usunięcia. Zalecenie podpisywane jest przez dyrektora właściwej merytorycznie komórki organizacyjnej UKNF.
§  36. 
1.  Celem inspekcji w podmiocie kontrolowanym w szczególności jest:
1) ocena procesu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej;
2) ocena zgodności działalności podmiotów kontrolowanych z obowiązującymi banki przepisami prawa krajowego i europejskiego, w tym ustawy - Prawo bankowe, ustawy o Narodowym Banku Polskim, ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, statutem oraz decyzją o wydaniu zezwolenia na utworzenie podmiotu kontrolowanego;
3) ocena realizacji zaleceń Komisji;
4) weryfikacja danych przekazywanych przez podmioty kontrolowane do Narodowego Banku Polskiego.
2.  Inspekcje mają charakter problemowy lub kompleksowy. Inspekcje problemowe dotyczą wybranych obszarów działalności podmiotu kontrolowanego. Inspekcje kompleksowe dotyczą całokształtu sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotu kontrolowanego.
3.  Inspekcje kompleksowe obejmują w szczególności badanie:
1) ryzyka kredytowego, rozliczenia/dostawy i koncentracji;
2) ryzyka płynności i ryzyka finansowania;
3) ryzyka rynkowego i ryzyka ogólnego stóp procentowych w portfelu bankowym;
4) ryzyka operacyjnego;
5) adekwatności kapitałowej oraz ryzyka nadmiernej dźwigni finansowej;
6) zarządzania bankiem, w tym systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz modelu biznesowego.
§  37.  Celem czynności kontrolnych w systemach ochrony jest:
1) ocena sytuacji finansowej systemu ochrony, w tym badanie wypłacalności, jakości aktywów, płynności płatniczej i wyniku finansowego;
2) badanie jakości systemu zarządzania, w szczególności systemu zarządzania ryzykiem oraz systemu kontroli wewnętrznej;
3) badanie udzielanych kredytów, pożyczek pieniężnych, akredytyw, linii płynnościowych, gwarancji bankowych i poręczeń, obejmowanych pomocowych instrumentów kapitałowych oraz emitowanych bankowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów w zakresie ich zgodności z przepisami;
4) badanie zabezpieczenia oraz terminowości spłaty kredytów i pożyczek pieniężnych;
5) badanie sposobu monitorowania przez organy systemu ochrony przestrzegania przez uczestników tego systemu określonych przez Komisję norm dopuszczalnego ryzyka w działalności banków oraz zarządzania ryzykiem prowadzonej działalności, w tym jego dostosowania do rodzaju i skali działalności banków oraz systemu procesu identyfikacji i monitorowania ryzyka oraz sprawozdawania o ryzyku;
6) dokonywanie przeglądu realizacji celów systemu ochrony oraz przestrzegania postanowień umowy systemu ochrony i statutu.
§  38. 
1.  Kierujący inspekcją organizuje spotkanie końcowe z kierownictwem jednostki kontrolowanej w celu przedstawienia wyników inspekcji i omówienia stwierdzonych nieprawidłowości.
2.  Na spotkanie końcowe jest zapraszany, za pośrednictwem podmiotu kontrolowanego:
1) przedstawiciel rady nadzorczej;
2) biegły rewident;
3) przedstawiciel systemu ochrony - w przypadku banku spółdzielczego będącego uczestnikiem systemu ochrony lub przedstawiciel banku zrzeszającego - w przypadku banku spółdzielczego należącego do zrzeszenia i niebędącego uczestnikiem systemu ochrony;
4) kurator nadzorujący wykonanie programu postępowania naprawczego lub kurator ustanowiony w celu poprawy sytuacji lub zapewnienia efektywności wdrażanego planu naprawy.
3.  W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 3, przedstawiciel systemu ochrony lub banku zrzeszającego uczestniczy w spotkaniu końcowym o ile zarząd kontrolowanego banku spółdzielczego wyrazi na to zgodę w drodze oświadczenia, którego wzór określa załącznik do uchwały.
4.  Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się do inspekcji mających na celu kontrolę wypełniania obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, chyba że ujawnione w toku inspekcji okoliczności wskazują na potrzebę udziału w spotkaniu końcowym, o którym mowa w ust. 1, osób wymienionych w ust. 2 pkt 1, 3 lub 4.
§  39. 
1.  Z przeprowadzonej inspekcji sporządzany jest protokół zawierający ustalenia oraz wnioski z przeprowadzonych czynności kontrolnych.
2.  Protokół zawiera ponadto:
1) nazwę jednostki, w której przeprowadzono inspekcję i jej adres;
2) imię i nazwisko kierującego jednostką kontrolowaną, a w miarę potrzeby także osób kierujących komórkami organizacyjnymi oraz datę objęcia przez nich stanowisk;
3) imię, nazwisko i stanowisko służbowe kierującego inspekcją;
4) datę rozpoczęcia i zakończenia inspekcji z wymienieniem ewentualnych przerw w trakcie jej trwania;
5) określenie zakresu podejmowanych czynności, daty, na jaką badane są dokumenty podmiotu kontrolowanego oraz okresu objętego kontrolą;
6) wyszczególnienie załączników stanowiących część składową protokołu;
7) dane o liczbie egzemplarzy sporządzonego protokołu wraz z załącznikami oraz informację o doręczeniu jednego egzemplarza kierującemu jednostką kontrolowaną, w której przeprowadzono inspekcję;
8) informacje o stanowisku zarządu podmiotu kontrolowanego i kierownictwa jednostki kontrolowanej do ustaleń zawartych w protokole z inspekcji;
9) zastrzeżenie, że protokół służy tylko do użytku wewnętrznego;
10) datę i miejsce podpisania protokołu.
3.  Z przeprowadzonej inspekcji sporządzana jest dokumentacja robocza. Dokumentacja robocza zawiera informacje uzasadniające ustalenia inspekcji przedstawione w protokole z inspekcji.
4.  Protokół sporządza się w terminie 30 dni roboczych od dnia zakończenia inspekcji i przeznacza dla:
1) zarządu podmiotu kontrolowanego i kierownictwa jednostki kontrolowanej;
2) rady nadzorczej;
3) UKNF.
5.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin, o którym mowa w ust. 4 może zostać przedłużony, jednak nie dłużej niż o kolejne 15 dni roboczych.
6.  Protokół podpisany przez kierującego czynnościami kontrolnymi i nadzorującego proces inspekcji przekazywany jest do podpisania:
1) w centrali banku - dwóm członkom zarządu;
2) w jednostce organizacyjnej banku - dwóm osobom spośród osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu tej jednostki;
3) w oddziale banku zagranicznego - dyrektorowi oddziału.
7.  Procedura podpisywania protokołu nie powinna trwać dłużej niż:
1) 7 dni roboczych w jednostkach organizacyjnych banku w ramach inspekcji kompleksowej lub problemowej, licząc od dnia przedłożenia do podpisu;
2) 14 dni roboczych w centrali banku w ramach inspekcji kompleksowej, licząc od dnia przedłożenia do podpisu;
3) 7 dni roboczych w centrali banku w ramach inspekcji problemowej, licząc od dnia przedłożenia do podpisu, z zastrzeżeniem, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach może ulec przedłużeniu odpowiednio o 7 albo 14 kolejnych dni roboczych.
8.  Protokół może być przez podmiot kontrolowany:
1) podpisany bez zastrzeżeń;
2) podpisany z zastrzeżeniami;
3) niepodpisany.
§  40. 
1.  Do protokołu, w momencie jego podpisania, kierujący jednostką kontrolowaną, w której przeprowadzono inspekcję, może zgłosić zastrzeżenia lub umotywowane wyjaśnienia co do faktów i ustaleń zawartych w tym protokole.
2.  Zastrzeżenia lub wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1, powinny być dołączone do każdego egzemplarza protokołu.
§  41. 
1.  W przypadku uzyskania w trakcie czynności kontrolnych informacji mogących wskazywać na zaistnienie naruszeń przez pracowników bądź kierownictwo jednostki kontrolowanej przepisów prawa skutkujących odpowiedzialnością karną, kierujący czynnościami kontrolnymi zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadomienia o tym fakcie na piśmie dyrektora właściwej merytorycznie komórki organizacyjnej UKNF lub osobę go zastępującą, z zachowaniem drogi służbowej.
2.  Po uzgodnieniu z dyrektorem właściwej merytorycznie komórki organizacyjnej UKNF kierujący inspekcją, po akceptacji nadzorującego czynności kontrolne, przygotowuje propozycję wniosku wraz z dokumentacją i przekazuje go przy piśmie podpisanym przez dyrektora właściwej merytorycznie komórki organizacyjnej UKNF do akceptacji formalno-prawnej na zasadach i w trybie ustalonych w wewnętrznych regulacjach UKNF.
§  42.  Odmowa podpisania protokołu za podmiot kontrolowany lub zwłoka w jego podpisaniu nie wpływa na jego ważność oraz prowadzenie czynności poinspekcyjnych.
§  43.  W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w podmiocie kontrolowanym, z przeprowadzonej inspekcji sporządza się projekt zaleceń poinspekcyjnych, który dyrektor właściwej merytorycznie komórki organizacyjnej UKNF przedkłada do podpisania Przewodniczącemu Komisji lub Zastępcy Przewodniczącego Komisji nadzorującemu tę komórkę organizacyjną UKNF.
§  44. 
1.  Zalecenia poinspekcyjne są przekazywane bankowi lub oddziałowi instytucji kredytowej nie później niż w terminie 30 dni roboczych od daty doręczenia UKNF przez kontrolowany podmiot podpisanego protokołu lub wyjaśnień dotyczących powodu jego nie podpisania.
2.  Zalecenia poinspekcyjne dla banku lub oddziału instytucji kredytowej są kierowane do zarządu kontrolowanego podmiotu i kierownictwa kontrolowanej jednostki oraz do wiadomości:
1) rady nadzorczej kontrolowanego podmiotu;
2) Bankowego Funduszu Gwarancyjnego - w przypadkach, o których mowa w art. 326 ust. 1 pkt 2, 3, 5 i 6 ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym;
3) w przypadku banku spółdzielczego, dodatkowo do:
a) systemu ochrony - w przypadku banku będącego uczestnikiem systemu ochrony,
b) banku zrzeszającego - w przypadku banku spółdzielczego należącego do zrzeszenia i niebędącego uczestnikiem systemu ochrony.
3.  W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 3, zalecenia poinspekcyjne są przekazywane do wiadomości systemu ochrony lub banku zrzeszającego o ile zarząd kontrolowanego banku spółdzielczego wyrazi na to zgodę w drodze oświadczenia, którego wzór określa załącznik do uchwały.
4.  Przepisów ust. 2 pkt 3 i ust. 3 nie stosuje się do inspekcji mających na celu kontrolę wypełniania obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, chyba że ujawnione w toku inspekcji okoliczności wskazują na taką potrzebę.
5.  W uzasadnionych przypadkach termin, o którym mowa w ust. 1, może być przedłużony do trzech miesięcy przez Przewodniczącego Komisji lub Zastępcę Przewodniczącego Komisji nadzorującego właściwą merytorycznie komórkę organizacyjną UKNF.
6.  W przypadku wniesienia zastrzeżeń do protokołu z kontroli, stanowisko do nich jest dołączane do zaleceń, o których mowa w ust. 1, i podpisywane przez Przewodniczącego Komisji lub Zastępcę Przewodniczącego Komisji nadzorującego właściwą merytorycznie komórkę organizacyjną UKNF.
§  45.  Zalecenia poinspekcyjne po kontroli przeprowadzonej w jednostce zarządzającej systemem ochrony - w zakresie, o którym mowa w art. 22n ust. 4 ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych - przekazywane są organowi zarządzającemu zarządowi tej jednostki oraz do wiadomości rady nadzorczej tej jednostki. Odmowa podpisania protokołu za podmiot kontrolowany lub zwłoka w jego podpisaniu nie wpływa na jego ważność oraz prowadzenie czynności poinspekcyjnych.
§  46. 
1.  UKNF przeprowadza postępowanie wyjaśniające.
2.  Postępowanie wyjaśniające ma na celu zbadanie indywidualnej sprawy pojawiającej się w toku działania banku, oddziału i przedstawicielstwa banku zagranicznego lub oddziału i przedstawicielstwa instytucji kredytowej. Postępowanie wyjaśniające może mieć na celu zweryfikowanie informacji przekazanej na potrzeby procesu badania i oceny nadzorczej.
3.  Do postępowania wyjaśniającego przepisy uchwały stosuje się odpowiednio, z wyłączeniem § 39-42.
4.  Z postępowania wyjaśniającego sporządza się notatkę służbową, którą podpisuje kierujący postępowaniem.
5.  W przypadku, gdy ustalenia postępowania wyjaśniającego wskazują na potrzebę przeprowadzenia inspekcji, kierujący postępowaniem wyjaśniającym występuje ze stosownym wnioskiem do dyrektora właściwej merytorycznie komórki organizacyjnej UKNF.
§  47. 
1.  UKNF przeprowadza postępowania walidacyjne.
2.  Postępowanie walidacyjne jest elementem procesu walidacji nadzorczej metod wewnętrznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 33a ustawy - Prawo bankowe, i ma na celu zweryfikowanie zgodności rozwiązań banku z informacjami dołączonymi do wniosku pod kątem spełnienia odpowiednich wymogów regulacyjnych.
3.  Postępowanie walidacyjne przeprowadza zespół co najmniej dwuosobowy.
4.  Przed przystąpieniem do przeprowadzania postępowania walidacyjnego członkowie zespołu okazują dokumenty, o których mowa w § 30. Przepisy § 2 oraz § 32-34 stosuje się odpowiednio.
5.  Z postępowania walidacyjnego sporządzana jest dokumentacja, zawierająca ustalenia z badania, na podstawie której formułowana jest:
1) decyzja Komisji dla wnioskującego podmiotu - w przypadku gdy Komisja sprawuje nadzór skonsolidowany na podstawie art. 141f ust. 6 ustawy - Prawo bankowe;
2) opinia Komisji właściwej władzy nadzorczej - w przypadku gdy Komisja jest członkiem kolegium organów nadzoru ustanowionym przez tą właściwą władzę nadzorczą.
6.  W uzasadnionych przypadkach, po przeprowadzonym postępowaniu walidacyjnym, w uzupełnieniu do decyzji lub opinii, o których mowa w ust. 5, Komisja może wydać zalecenia, o których mowa w § 44.
§  48.  Do czynności kontrolnych w zakresie sprawowania nadzoru bankowego nad funkcjonowaniem systemu ochrony, o których mowa w art. 22n ust. 1 w związku z art. 22n ust. 2 i 3 ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, stosuje się odpowiednio przepisy uchwały.
§  49. 
1.  Z zastrzeżeniem ust. 2-6, do czynności kontrolnych wykonywanych:
1) w ramach nadzoru skonsolidowanego w podmiotach działających w holdingach, o których mowa w art. 141f ust. 1 ustawy - Prawo bankowe;
2) w ramach nadzoru uzupełniającego, w podmiotach wchodzących w skład konglomeratu finansowego, o którym mowa w art. 4 ustawy o nadzorze uzupełniającym;
3) w przedsiębiorstwach pomocniczych usług bankowych świadczących usługi na rzecz przedsiębiorstw działających w tych holdingach;
4) w podmiotach, o których mowa w art. 6a ust. 1 i 7 ustawy - Prawo bankowe

- stosuje się odpowiednio przepisy uchwały, z wyłączeniem § 27 ust. 1 pkt 1.

2.  Z przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządzany jest protokół oraz dokumentacja robocza zawierająca informacje uzasadniające ustalenia z inspekcji przedstawione w protokole.
3.  Kierujący czynnościami kontrolnymi sporządza i podpisuje protokół w terminie 14 dni roboczych od dnia zakończenia czynności kontrolnych i po podpisaniu przez nadzorującego proces inspekcji przekazuje do podpisania:
1) dwóm członkom kierownictwa jednostki kontrolowanej;
2) podmiotowi kontrolowanemu, w którym przeprowadzane są czynności kontrolne w ramach nadzoru skonsolidowanego lub uzupełniającego.
4.  Procedura podpisywania protokołu przez jednostkę kontrolowaną nie powinna trwać dłużej, niż 7 dni roboczych licząc od dnia przedłożenia do podpisu.
5.  Protokół może być przez jednostkę kontrolowaną:
1) podpisany bez zastrzeżeń;
2) podpisany z zastrzeżeniami;
3) niepodpisany.
6.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach kierujący czynnościami kontrolnymi, na wniosek jednostki kontrolowanej, może przedłużyć termin, o którym mowa w ust. 4, nie dłużej niż o kolejne 7 dni roboczych.
§  50.  Do inspekcji w przedstawicielstwie banku zagranicznego oraz w oddziale i przedstawicielstwie instytucji kredytowej nie mają zastosowania przepisy § 36, § 38 oraz § 39 ust. 1 i ust. 3-8.
§  51.  UKNF monitoruje spełnianie przez bank wymogów w zakresie wykorzystania ratingów kredytowych przy przeprowadzaniu oceny wiarygodności kredytowej podmiotu lub instrumentu finansowego, o których mowa w art. 5a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie agencji ratingowych (Dz. Urz. UE L 302 z 17.11.2009, str. 1, z późn. zm.), uwzględniając przy tym charakter, skalę i złożoność działalności banku.
§  52.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego.
§  53.  Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

.....................................

(miejscowość, data)

OŚWIADCZENIE

Zarząd Banku Spółdzielczego w ......................... (dalej: Bank) oświadcza, że wyraża zgodę na

uczestnictwo przedstawicieli Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB/Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS (dalej: IPS) / banku zrzeszającego - ................................. (dalej: Bank Zrzeszający)*, wskazanych przez IPS/Bank Zrzeszający*, w spotkaniu podsumowującym wyniki inspekcji problemowej/kompleksowej/ postępowania wyjaśniającego* w Banku przeprowadzonej w dniach od ....................... do ............................

oraz wyraża zgodę na przekazanie do IPS/Bankowi Zrzeszającemu* zaleceń poinspekcyjnych wydanych Bankowi przez Komisję Nadzoru Finansowego po przeprowadzeniu przedmiotowej inspekcji.

..............................................................................

(podpisy uprawnionych przedstawicieli Banku)

Informacja prawna:

Zgodnie z art. 22i ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. z 2018 r. poz. 613) do zadań organu zarządzającego systemem ochrony należy w szczególności podejmowanie działań koniecznych do zapewnienia bezpieczeństwa depozytów gromadzonych u uczestników systemu ochrony i zgodności ich działalności z postanowieniami umowy systemu ochrony. Jednocześnie zgodnie z art. 22i ust. 7, w celu realizacji zadań określonych w art. 22i ust. 1 pkt 3, organ zarządzający systemem ochrony lub osoby przez niego upoważnione są uprawnione do: 1) wstępu na teren nieruchomości, obiektu, lokalu lub ich części, gdzie jest prowadzona działalność uczestnika systemu ochrony, w dniach i godzinach, w jakich jest lub powinna być prowadzona ta działalność; 2) żądania pisemnych lub ustnych informacji i wyjaśnień oraz okazania dokumentów lub innych nośników informacji, jak również udostępnienia danych związanych z działalnością uczestnika systemu ochrony, a organy uczestnika systemu ochrony i jego pracownicy są obowiązani udzielać żądanych wyjaśnień i informacji oraz niezbędnej pomocy. Ponadto, w myśl art. 22i ust. 8 uczestnicy systemu ochrony są obowiązani, na żądanie organu zarządzającego systemem ochrony lub osób przez niego upoważnionych, udzielać informacji niezbędnych do wykonywania zadań określonych w ust. 1, w tym również informacji objętych tajemnicą bankową w rozumieniu art. 104 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 10a ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej udzielenie instytucjonalnym systemom ochrony, o których mowa w art. 113 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 575/2013/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) Nr 648/2012/UE (Dz. Urz. UE L 176 z 27 czerwca 2013 r., str. 1, z późn. zm.), informacji niezbędnych do realizacji ich zadań.

_________________________

* niepotrzebne skreślić