Dziennik resortowy

Dz.Urz.WUG.2012.38

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 października 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 11
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 3 lutego 2012 r.
w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego

Na podstawie art. 165 ust. 1 oraz art. 167 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1.
1. Zarządzenie określa tryb wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników okręgowych urzędów górniczych, zwanych dalej "OUG", oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego, zwanego dalej "SUG", w ramach zadań organów nadzoru górniczego.
2. W przypadku zadań z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, wykonywanych przez organy nadzoru górniczego, przepisy zarządzenia stosuje się w przypadkach nieuregulowanych w przepisach prawa budowlanego.
§  2. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1) "czynnościach inspekcyjno-technicznych" - rozumie się przez to:
a) przeprowadzanie kontroli w: siedzibie przedsiębiorcy, zakładach górniczych, miejscach wydobywania kopalin, zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, zakładach wykonujących roboty geologiczne, o których mowa w art. 86 tej ustaw, podmiotach zawodowo trudniących się ratownictwem górniczym oraz jednostkach organizacyjnych prowadzących działalność szkoleniową.
b) czynności w zakresie pogotowia technicznego,
c) ustalanie stanu faktycznego i przyczyn niebezpiecznych zdarzeń, wypadków oraz zgonów naturalnych, zaistniałych w ruchu zakładu górniczego.
d) sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem akcji ratowniczej oraz pracami prowadzonymi na zasadach akcji ratowniczej,
e) ustalanie stanu faktycznego w miejscach wykonywania działalności z naruszeniem niektórych wymagań określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze;
2) "pracowniku inspekcyjno-technicznym" - rozumie się przez to pracownika merytorycznego zatrudnionego w OUG albo SUG, wykonującego czynności inspekcyjno-techniczne w zakładach górniczych, niezwiązane z obsługą prawną;
3) "urzędzie górniczym" - rozumie się przez to OUG oraz SUG.
§  3. Czynności inspekcyjno-techniczne są wykonywane przez pracowników inspekcyjno-technicznych, a w przypadkach określonych w zarządzeniu - także przez innych pracowników urzędów górniczych.
§  4.
1. Pracownicy inspekcyjno-techniczni są obowiązani prowadzić "Kartę pracy pracownika inspekcyjno-technicznego".
2. Wzór "Karty pracy pracownika inspekcyjno-technicznego" stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

Rozdział  2

Kontrole

§  5. Kontrole przeprowadza się w trybie:
1) kontroli limitowanej, do której stosuje się ograniczenia czasu jej trwania;
2) kontroli doraźnej;
3) kontroli powtórnej.
§  6.
1. Kontrole limitowane wszczyna się zgodnie z planem pracy urzędu górniczego, a w uzasadnionych przypadkach na polecenie dyrektora urzędu górniczego lub osoby przez niego upoważnionej.
2. Kontrole limitowane przeprowadza się w zakresie określonym w zawiadomieniu o zamiarze wszczęcia kontroli.
§  7.
1. Kontrole doraźne wszczyna się:
1) w toku postępowania prowadzonego w wyniku złożenia wniosku przez podmiot we własnej sprawie;
2) jeżeli przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia;
3) jeżeli przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska naturalnego.
2. Polecenie wszczęcia kontroli doraźnej wydaje dyrektor urzędu górniczego lub osoba przez niego upoważniona.
§  8.
1. Kontrole powtórne wszczyna się, jeżeli wyniki kontroli wykazały rażące naruszenie przepisów prawa przez kontrolowanego.
2. Polecenie wszczęcia kontroli powtórnej wydaje dyrektor urzędu górniczego lub osoba przez niego upoważniona.
§  9. Kontrole mogą być przeprowadzane w czasie jednego lub większej liczby dni pracy.
§  10.
1. Ze względu na miejsce przeprowadzania kontrole dzieli się na podziemne oraz powierzchniowe.
2. Do kontroli podziemnych zalicza się czynności inspekcyjno-techniczne wykonywane w ramach kontroli w podziemnych wyrobiskach górniczych.
3. Do kontroli powierzchniowych zalicza się czynności inspekcyjno-techniczne wykonywane w ramach kontroli na powierzchni zakładów górniczych lub terenów górniczych.
4. W przypadku przeprowadzania w ramach kontroli czynności inspekcyjno-technicznych wymienionych w ust. 2 i 3, całość kontroli zalicza się do kontroli podziemnych.
§  11.
1. W zależności od potrzeb kontrole mogą być przeprowadzane jednoosobowo albo grupowo.
2. Skład osobowy oraz liczebność grupy kontrolnej ustała dyrektor urzędu górniczego, wyznaczając jednocześnie kierującego grupą. Członkowie grupy kontrolnej przeprowadzają oraz dokumentują kontrolę samodzielnie, każdy w swoim zakresie działania.
3. W urzędzie górniczym prowadzi się ewidencję kontroli przeprowadzonych przez pracowników inspekcyjno-technicznych.
4. Wzór ewidencji kontroli przeprowadzonych przez pracowników inspekcyjno-technicznych stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
§  12.
1. Wzór zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.
2. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli może zostać doręczone przedsiębiorcy lub osobie przez niego upoważnionej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną albo za pomocą faksu, po wcześniejszym wyrażeniu zgody przez przedsiębiorcę na taką formę doręczania.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, oryginał zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli przekazuje się przedsiębiorcy lub osobie przez niego upoważnionej podczas rozpoczęcia kontroli.
4. Zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli nie dokonuje się w przypadku kontroli doraźnej.
§  13.
1. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli sporządza się w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.
2. Podpisanie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli stanowi polecenie jej wszczęcia.
3. Wzór upoważnienia do przeprowadzenia kontroli stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.
4. W przypadku grupy kontrolnej można w 1 upoważnieniu upoważnić wszystkich pracowników inspekcyjno-technicznych, wchodzących w skład tej grupy, do przeprowadzenia danej kontroli.
5. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli jest przekazywane przedsiębiorcy lub osobie przez niego upoważnionej.
§  14. W trakcie kontroli pracownik inspekcyjno-techniczny, w szczególności:
1) zapoznaje się z odpowiednią dokumentacją dotyczącą zakresu przedmiotowego kontroli;
2) dokonuje lub uczestniczy w dokonywaniu niezbędnych pomiarów lub prób.
§  15. W przypadku stwierdzenia, że wyrób stosowany w zakładzie górniczym, inny niż określony w przepisach wydanych na podstawie art. 113 ust. 15, art. 120 ust. 1 albo art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, zwanej dalej "Pgg", nie spełnia wymagali dotyczących oceny zgodności, dyrektor urzędu górniczego przekazuje Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego, zwanego dalej " WUG", w celu wszczęcia postępowania w ramach kontroli wyrobów, dane umożliwiające identyfikację wyrobu oraz określające zagrożenia, jakie może spowodować wyrób.
§  16.
1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół w co najmniej 2 jednobrzmiących egzemplarzach.
2. W protokole określa się w szczególności:
1) tryb kontroli;
2) zakres przedmiotowy kontroli;
3) dzień albo dni, w których przeprowadzono kontrolę;
4) osoby biorące udział w kontroli ze strony urzędu górniczego oraz przedsiębiorcy;
5) przebytą trasę;
6) stwierdzone nieprawidłowości, ze wskazaniem naruszonych przepisów i skontrolowanej dokumentacji zakładu górniczego, oraz wyniki dokonanych pomiarów lub prób;
7) 1 (uchylony);
8) pouczenie o prawie zgłoszenia zastrzeżeń do treści protokołu.
3. Obowiązek określenia w protokole przebytej trasy nie dotyczy kontroli przeprowadzanych w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny w warunkach określonych w art. 22 ust. 2 Pgg oraz kontroli powierzchniowych w podziemnych zakładach górniczych.
4. Wzór protokołu:
1) kontroli przeprowadzonej przez 1 lub 2 pracowników inspekcyjno-technicznych stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia;
2) kontroli przeprowadzonej przez grupę kontrolną stanowi załącznik nr 6 do zarządzenia.
5. 2 Pracownik inspekcyjno-techniczny przeprowadzający kontrolę podpisuje protokół oraz przekazuje go do podpisu przedsiębiorcy lub osobie przez niego upoważnionej. W przypadku kontroli przeprowadzonej przez grupę kontrolną:
1) pracownik inspekcyjno-techniczny kierujący grupą kontrolną podpisuje część ogólną zbiorczego protokołu, zawierającą dane, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4 i 8, oraz przekazuje ją do podpisu przedsiębiorcy lub osobie przez niego upoważnionej;
2) pracownik inspekcyjno-techniczny przeprowadzający kontrolę podpisuje załącznik do protokołu oraz przekazuje go do podpisu osobie biorącej udział w kontroli ze strony przedsiębiorcy.
6. W protokole zamieszcza się informację o wszczęciu albo zaniechaniu wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego lub informację o wydaniu decyzji przez pracownika, działającego z upoważnienia dyrektora urzędu górniczego.
7. Jeżeli kontrola została przeprowadzona w obecności przedsiębiorcy lub osoby przez niego upoważnionej, a wyniki kontroli dają podstawę do wydania decyzji, w protokole zamieszcza się informację, że stanowi on jednocześnie zawiadomienie o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego, ze wskazaniem jego przedmiotu, z jednoczesnym pouczeniem o przysługującym przedsiębiorcy prawie do zapoznania się w określonym terminie, nie krótszym niż 7 dni od dnia podpisania protokołu, osobiście lub przez upoważnioną osobę, z zebranym w sprawie materiałem dowodowym, a także do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji.
8. Jeżeli kontrola nie została przeprowadzona w obecności przedsiębiorcy lub osoby przez niego upoważnionej, a wyniki kontroli dają podstawę do wydania decyzji, w protokole zamieszcza się informację, że zostanie wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne, ze wskazaniem jego przedmiotu. O wszczęciu postępowania odrębnie powiadamia się przedsiębiorcę, z jednoczesnym pouczeniem o przysługującym przedsiębiorcy prawie do zapoznania się w określonym terminie, nie krótszym niż 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia, osobiście lub przez upoważnioną osobę, z zebranym w sprawie materiałem dowodowym, a także do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji.
9. Przyczyny odstąpienia od zasady określonej w art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071. z późn. zm.1)) określa się w protokole oraz w uzasadnieniu decyzji.
10. Protokół doręcza się, za potwierdzeniem odbioru, przedsiębiorcy lub osobie przez niego upoważnionej.
11. Jeżeli kontrolą było objętych kilka zakładów górniczych tego samego przedsiębiorcy, przedsiębiorcy lub osobie przez niego upoważnionej doręcza się, za potwierdzeniem odbioru, część ogólną zbiorczego protokołu zawierającą dane, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4, a do poszczególnych zakładów górniczych przekazuje się, za potwierdzeniem odbioru. protokoły dotyczące tych zakładów.
§  17. Osoba kierownictwa urzędu górniczego lub pracownik inspekcyjno-techniczny, który przeprowadzał kontrolę, omawia wyniki kontroli z przedsiębiorcą, osobą przez niego upoważnioną lub osobami kierownictwa zakładu górniczego.
§  18. Pracownik inspekcyjno-techniczny przeprowadzający kontrolę lub kierujący grupą kontrolną są obowiązani dokonać albo zapewnić dokonanie wpisu do książki kontroli, obejmującego informacje wymienione w art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.2)).
§  19. Przepisy § 5-18 stosuje się odpowiednio do kontroli przeprowadzanych w: zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 Pgg, zakładach wykonujących roboty geologiczne, o których mowa w art. 86 Pgg, podmiotach zawodowo trudniących się ratownictwem górniczym oraz jednostkach organizacyjnych prowadzących działalność szkoleniową.

Rozdział  3

Pogotowie techniczne

§  20.
1. W urzędach górniczych, poza godzinami pracy urzędu, w tym w dni wolne od pracy, dyżury pogotowia technicznego pełnią:
1) dyrektor albo zastępca dyrektora urzędu górniczego;
2) pozostali pracownicy inspekcyjno-techniczni na podstawie miesięcznych planów dyżurów pogotowia technicznego, zatwierdzonych przez dyrektora urzędu górniczego.
2. Miesięczny plan dyżurów pogotowia technicznego określa osoby pełniące dyżur, czas dyżuru oraz numery telefonów tych osób.
3. Miesięczny plan dyżurów pogotowia technicznego przesyła się na 3 dni przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca do Departamentu Warunków Pracy w WUG.
4. Informację dotyczącą miesięcznego planu dyżurów pogotowia technicznego przesyła się do nadzorowanych i kontrolowanych zakładów górniczych w zakresie ustalonym przez dyrektora urzędu górniczego.
§  21. W urzędzie górniczym znajdują się:
1) miesięczny plan dyżurów pogotowia technicznego;
2) książki niebezpiecznych zdarzeń, wypadków oraz zgonów naturalnych, zaistniałych w ruchu zakładu górniczego;
3) druki informacji;
4) wykaz adresów i numerów telefonów pracowników urzędu górniczego;
5) wykaz numerów telefonów przedsiębiorców prowadzących ruch nadzorowanych i kontrolowanych zakładów górniczych oraz numerów telefonów tych zakładów górniczych, a także numerów telefonów właściwych jednostek organizacyjnych: prokuratury, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, jednostek ratownictwa górniczego i pogotowia ratunkowego.
§  22. Wzór druku:
1) wstępnej informacji o wypadku stanowi załącznik nr 7 do zarządzenia;
2) informacji o wypadku stanowi załącznik nr 8 do zarządzenia;
3) informacji o zgonie naturalnym stanowi załącznik nr 9 do zarządzenia;
4) informacji o pożarze stanowi załącznik nr 10 do zarządzenia;
5) informacji o zawale lub tąpnięciu stanowi załącznik nr 11 do zarządzenia;
6) informacji o wdarciu się wody lub kurzawki stanowi załącznik nr 12 do zarządzenia;
7) informacji o wyrzucie gazów lub skał stanowi załącznik nr 13 do zarządzenia;
8) informacji o awarii stanowi załącznik nr 14 do zarządzenia.
§  23. Pracownik pełniący dyżur pogotowia technicznego posiada miesięczny plan dyżurów pogotowia technicznego, druki informacji oraz wykaz numerów telefonów dyrektora urzędu górniczego i jego zastępców, dyspozytora WUG oraz nadzorowanych i kontrolowanych zakładów górniczych.
§  24. W godzinach pracy urzędu górniczego zgłoszenia o niebezpiecznych zdarzeniach, wypadkach oraz zgonach naturalnych, zaistniałych w ruchu zakładu górniczego, przyjmuje dyrektor urzędu górniczego albo jego zastępca, niezwłocznie zawiadamiając o nich dyspozytora WUG.
§  25. Pełniący dyżur pogotowia technicznego dyrektor urzędu górniczego albo jego zastępca, po otrzymaniu informacji o niebezpiecznym zdarzeniu, wypadku lub zgonie naturalnym, zaistniałym w mchu zakładu górniczego, niezwłocznie:
1) ustala tok postępowania;
2) podejmuje odpowiednie decyzje, w tym dotyczące rozpoczęcia ustalania stanu faktycznego i przyczyn zaistniałego zdarzenia;
3) zawiadamia dyspozytora WUG o niebezpiecznym zdarzeniu, wypadku lub zgonie naturalnym oraz podjętych ustaleniach i decyzjach.

Rozdział  4

Ustalanie stanu faktycznego i przyczyn wypadków zaistniałych w ruchu zakładu górniczego

§  26. Badania powypadkowe mają na celu ustalenie stanu faktycznego i przyczyn wypadku przez wszechstronne wyjaśnienie jego okoliczności w drodze zebrania potrzebnych informacji i dowodów oraz ustalenia naruszonych przepisów, a także sformułowanie wniosków dla zapobieżenia zaistnieniu podobnych wypadków w przyszłości.
§  27.
1. Badania powypadkowe przeprowadza się w przypadku zaistnienia wypadków:
1) śmiertelnych;
2) zbiorowych;
3) w wyniku których nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, w szczególności:
a) utrata kończyny,
b) uszkodzenie kręgosłupa,
c) uszkodzenie miednicy,
d) uraz czaszki lub inne ciężkie obrażenia głowy,
e) uszkodzenie lub utrata gałki ocznej,
f) oparzenia II stopnia obejmujące ponad 30 % powierzchni ciała lub oparzenia III stopnia obejmujące ponad 10 % powierzchni ciała;
4) zaistniałych pod wpływem: zawału, tąpnięcia, zapalenia lub wybuchu metanu albo pyłu węglowego, wyrzutu gazów lub skał, erupcji płynu złożowego, wdarcia się wody lub kurzawki, utraty stateczności skarp, katastrofy budowlanej oraz pożarów pod ziemią i na powierzchni - niezależnie od rodzaju i stopnia uszkodzenia ciała;
5) zaistniałych w związku z:
a) robotami strzałowymi i używaniem środków strzałowych,
b) porażeniem prądem elektrycznym lub poparzeniem łukiem elektrycznym,
c) przebywaniem w atmosferze uniemożliwiającej oddychanie,
d) wybuchem zbiorników lub urządzeń pod ciśnieniem,
e) pracą w aparacie ratowniczym.
2. Wypadki niewymienione w ust. 1 podlegają badaniom według uznania dyrektora urzędu górniczego.
3. Wypadki nie podlegają badaniom przez dyrektora urzędu górniczego, w całości lub części, w przypadku ustalenia przez Prezesa WUG, że badania zostaną przeprowadzone na podstawie art. 174 ust. 2 Pgg. Informacja o tym ustaleniu oraz o zakresie, w jakim badania będą prowadzone przez Prezesa WUG, jest niezwłocznie przekazywana dyrektorowi urzędu górniczego.
§  28. W przypadku zaistnienia wypadków określonych w § 27 ust. 1 pkt 1-3, które nie zostały zgłoszone do urzędu górniczego w trybie określonym w art. 119 ust. 4 lub 5 Pgg wskutek późniejszej zmiany ich kwalifikacji, dopuszcza się - zamiast przeprowadzania wszystkich czynności związanych z badaniami powypadkowymi - wykorzystywanie materiałów zebranych na podstawie przepisów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.
§  29.
1. Dyrektor urzędu górniczego kieruje badaniami powypadkowymi.
2. Dyrektor urzędu górniczego może wyznaczyć swojego zastępcę lub innego pracownika inspekcyjno-technicznego tego urzędu do kierowania badaniami powypadkowymi; w takim przypadku dyrektor urzędu górniczego jest osobą nadzorującą prowadzenie badań powypadkowych.
3. Jeżeli dyrektor urzędu górniczego wyznaczy do prowadzenia badań powypadkowych 1 pracownika inspekcyjno-technicznego, pracownik ten jest jednocześnie kierującym badaniami powypadkowymi.
4. Kierujący badaniami powypadkowymi ponosi odpowiedzialność za prawidłowy tok prowadzonych badań.
§  30.
1. Badania powypadkowe są prowadzone przez wyznaczonych przez dyrektora urzędu górniczego pracowników inspekcyjno-technicznych.
2. Badania powypadkowe mogą zostać przeprowadzone przy współudziale radcy prawnego lub prawnika nieposiadającego uprawnień do wykonywania zawodu radcy prawnego, zatrudnionych w urzędzie górniczym.
3. Prowadzący badania powypadkowe są odpowiedzialni za realizację poleconych im do wykonania czynności.
§  31. W przypadku zaistnienia wypadku śmiertelnego lub zbiorowego dyrektor urzędu górniczego lub jego zastępca jest obowiązany niezwłocznie udać się do zakładu górniczego, w którym miał miejsce ten wypadek, dokonać odpowiedniego rozeznania, w miarę potrzeby wydać niezbędne decyzje, a w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej sprawować nadzór nad jej prowadzeniem.
§  32. W przypadku wątpliwości dotyczących prawidłowości stosowanych przez przedsiębiorców rozwiązali technicznych, które mogły przyczynić się do wypadku, dyrektor urzędu górniczego może zarządzić wykonanie specjalistycznych badań w sposób i w zakresie określonym w decyzji wydanej na podstawie art. 172 ust. 2 Pgg.
§  33. W przypadku podejrzenia, że wyrób stosowany w zakładzie górniczym, który mógł przyczynić się do wypadku, inny niż określony w przepisach wydanych na podstawie art. 113 ust. 15, art. 120 ust. 1 albo art. 120 ust. 2 Pgg, nie spełnia wymagań dotyczących oceny zgodności, dyrektor urzędu górniczego przekazuje Prezesowi WUG, w celu wszczęcia postępowania w ramach kontroli wyrobów, dane umożliwiające identyfikację wyrobu oraz informacje o zagrożeniach, jakie może spowodować wyrób, z określeniem tych zagrożeń.
§  34. Jeżeli jest to niezbędne do ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku, dyrektor urzędu górniczego może wystąpić do Prezesa WUG o zlecenie przeprowadzenia specjalistycznych badań albo sporządzenie ekspertyzy.
§  35.
1. W miarę możliwości bezpośrednio po rozpoczęciu badań powypadkowych dokonuje się oględzin miejsca wypadku oraz zabezpiecza się wszelkie ślady i dowody, a w miarę potrzeb i możliwości zaleca się wykonanie dokumentacji wypadku, w szczególności rysunku, zdjęcia sytuacyjnego lub szkicu.
2. Zabezpieczenie śladów i dowodów obejmuje zabezpieczenie wszelkich przedmiotów i dokumentów mających związek przyczynowy z zaistnieniem wypadku, o ile nie uczynił tego wcześniej kierownik ruchu zakładu górniczego. Przedmioty te opisuje się lub fotografuje i w zależności od ich rodzaju dołącza się do akt sprawy albo zaleca się kierownikowi ruchu zakładu górniczego ich zabezpieczenie.
§  36. Przesłuchanie poszkodowanego oraz świadków wypadku następuje bez zbędnej zwłoki. Na przesłuchanie poszkodowanego znajdującego się w szpitalu uzyskuje się uprzednio zgodę lekarza.
§  37.
1. Z przebiegu poszczególnych czynności dokonanych w toku badań powypadkowych: oględzin, przesłuchania poszkodowanego i świadków wypadku, spisuje się odrębne protokoły.
2. Każdy protokół oraz inny dokument sporządzony w toku badań powypadkowych zawiera datę sporządzenia oraz własnoręczne czytelne podpisy osób sporządzających dokumenty.
3. Protokoły oraz inne dokumenty sporządzone w toku badań powypadkowych tak się zabezpiecza, aby dostępu do nich nie miały osoby nieuprawnione.
§  38.
1. Protokół z oględzin miejsca wypadku zawiera w szczególności:
1) dokładne określenie miejsca i czasu wypadku oraz osób poszkodowanych:
2) imiona i nazwiska, funkcje osób biorących udział w oględzinach oraz czas przeprowadzenia oględzin;
3) dokładny opis miejsca wypadku, a także informacje dotyczące dokumentacji wypadku oraz zabezpieczonych dowodów.
2. Wzór protokołu z oględzin miejsca wypadku stanowi załącznik nr 15 do zarządzenia.
3. Do protokołu z oględzin miejsca wypadku dołącza się dokumentację wypadku, w szczególności rysunki, szkice, mapy oraz fotografie.
§  39.
1. Protokół przesłuchania poszkodowanego lub świadka wypadku zawiera w szczególności:
1) adnotację o uprzedzeniu przesłuchiwanego o obowiązku mówienia prawdy oraz odpowiedzialności za złożenie fałszywego zeznania;
2) adnotację o pouczeniu o prawie do odmowy zeznań oraz odpowiadania na pytania;
3) imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, miejsce zamieszkania, zawód i stanowisko, stwierdzenie kwalifikacji z datą, stosunek do poszkodowanego oraz staż pracy w górnictwie i w danym zakładzie górniczym;
4) serię i numer dowodu osobistego, przez kogo wydany, datę wydania i datę ważności;
5) dokładną treść zeznań i oświadczeń przesłuchiwanego w zakresie mającym istotne znaczenie dla sprawy.
2. Z przesłuchania każdej osoby sporządza się odrębny protokół.
3. Wzór protokołu przesłuchania poszkodowanego lub świadka wypadku stanowi załącznik nr 16 do zarządzenia.
4. Protokół przesłuchania poszkodowanego lub świadka, po jego odczytaniu, podpisuje przesłuchujący oraz protokolant. Przesłuchujący przekazuje protokół do podpisu przesłuchiwanemu.
§  40. Jeżeli między zeznaniami osób przesłuchiwanych zachodzą sprzeczności, można zarządzić konfrontacje tych osób. Z konfrontacji sporządza się odrębne protokoły, w których kolejno odnotowuje się zeznania konfrontowanych osób.
§  41.
1. Dyrektor urzędu górniczego przygotowuje wstępną informację dotyczącą stanu faktycznego i przyczyn wypadku oraz przesyłają do WUG w terminie do 3 dni od dnia zaistnienia wypadku.
2. Na podstawie informacji, o której mowa w ust. 1, w przypadku wypadku innego niż wypadek śmiertelny, właściwy Wiceprezes WUG podejmuje decyzję dotyczącą przeprowadzenia konsultacji badań powypadkowych.
2a. 3 W przypadku wypadku śmiertelnego albo podjęcia decyzji dotyczącej przeprowadzenia konsultacji badań powypadkowych dyrektor urzędu górniczego przygotowuje rozszerzoną informację dotyczącą stanu faktycznego i przyczyn wypadku, a następnie przesyłają drogą elektroniczną do właściwego Wiceprezesa WUG, co najmniej na 3 dni przed zaplanowanym terminem konsultacji badań powypadkowych.
3. Tryb przeprowadzania w WUG konsultacji badań powypadkowych określają przepisy zarządzenia nr 10 Prezesa WUG z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG poz. 37).
4. Dyrektor urzędu górniczego może zwrócić się do Prezesa WUG o udzielenie innej pomocy przy przeprowadzaniu badań powypadkowych.
5. Prezes WUG lub z jego upoważnienia Wiceprezes WUG może w uzasadnionych przypadkach objąć bezpośrednim nadzorem przeprowadzenie badań powypadkowych.
§  42.
1. Na podstawie wyników badań powypadkowych przeprowadzający badania opracowują orzeczenie. Orzeczenie opracowuje się przy współudziale radcy prawnego lub prawnika nieposiadającego uprawnień do wykonywania zawodu radcy prawnego, zatrudnionych w urzędzie.
2. Orzeczenie zawiera:
1) oznaczenie urzędu górniczego;
2) miejsce i datę sporządzenia orzeczenia;
3) opis stanu faktycznego z ustaleniem danych dotyczących czasu i miejsca wypadku oraz innych istotnych okoliczności mających miejsce przed, w czasie i po wypadku;
4) dane o poszkodowanym;
5) opis przebiegu akcji ratowniczej i jej ocenę;
6) ustalenie przyczyn wypadku;
7) określenie naruszonych w związku z wypadkiem przepisów lub zasad techniki górniczej;
8) wnioski zmierzające do zapobieżenia podobnym wpadkom w przyszłości.
3. Do orzeczenia dołącza się akta badań powypadkowych, zawierające:
1) pismo przewodnie (kartę tytułową);
2) informację o wypadku, sporządzoną na druku wymaganym zarządzeniem;
3) kopie decyzji wydanych przez dyrektora urzędu górniczego w związku z zaistniałym wypadkiem;
4) protokół z oględzin miejsca wypadku;
5) protokoły przesłuchań;
6) statystyczną kartę wypadku przy pracy;
7) informację o poszkodowanym w zakresie:
a) stwierdzonej przez lekarza przydatności do pracy,
b) okresowych badań lekarskich, psychologicznych i psychiatrycznych,
c) posiadanych kwalifikacji,
d) szkoleń wstępnych i okresowych,
e) pracy w godzinach nadliczbowych, w okresie 14 dni poprzedzających dzień zaistnienia wypadku,
f) czasu dojazdu do pracy i środków lokomocji;
8) opinie lekarskie;
9) dokumentację wypadku, obejmującą:
a) szkic miejsca wypadku i ewentualnie wycinek mapy.
b) ewentualne ekspertyzy, w tym dotyczące maszyn, urządzeń oraz narzędzi,
c) wyniki ewentualnych badań, pomiarów, eksperymentów oraz symulacji,
d) wyniki monitoringu zagrożeń mających wpływ na wypadek,
e) protokoły z posiedzeń kopalnianych zespołów do spraw zagrożeń,
f) protokoły sekcji zwłok, w przypadku ich otrzymania przez dyrektora urzędu górniczego,
g) analizy próbek krwi, w przypadku ich otrzymania przez dyrektora urzędu górniczego,
h) zdjęcia fotograficzne.
4. Wzór pisma przewodniego (karty tytułowej) akt badań powypadkowych stanowi załącznik nr 17 do zarządzenia.
5. W przypadku wypadku śmiertelnego lub podjęcia decyzji dotyczącej przeprowadzenia konsultacji badań powypadkowych dyrektor urzędu górniczego przygotowuje na potrzeby tych konsultacji:
1) projekt orzeczenia, bez załączników;
2) dokumentację obejmującą w szczególności:
a) mapę rejonu zdarzenia,
b) szkice sytuacyjne oraz zdjęcia miejsca zdarzenia,
c) protokoły z przesłuchań,
d) protokoły i wydane decyzje po kontrolach przeprowadzonych wcześniej w rejonie zdarzenia,
e) decyzje wydane po zaistniałym zdarzeniu oraz środki organizacyjno-techniczne podjęte w celu zapobieżenia podobnym zdarzeniom w przyszłości.
6. Orzeczenie jest podpisywane przez dyrektora urzędu górniczego.
§  43.
1. Ukończenie badań powypadkowych oraz opracowanie orzeczenia następuje w okresie 6 tygodni.
2. Przedłużenie terminu, o którym mowa w ust. 1. może nastąpić w uzasadnionych przypadkach za zgodą Prezesa WUG.
3. Dyrektor urzędu górniczego przesyła niezwłocznie orzeczenie łącznie z aktami badań powypadkowych do WUG.
§  44.
1. Jeżeli po opracowaniu orzeczenia zostały ujawnione istotne okoliczności, które mogą mieć wpływ na ustalenia zawarte w orzeczeniu, o których mowa w § 42 ust. 2 pkt 3-8, przeprowadza się ponownie badania powypadkowe, powiadamia organy, które otrzymały orzeczenie, oraz. w zależności od wyników badań, opracowuje się nowe orzeczenie albo potwierdza się aktualność dotychczasowego orzeczenia.
2. Przepis § 43 stosuje się odpowiednio.
§  45.
1. Niezwłocznie po ukończeniu badań powypadkowych dyrektor urzędu górniczego realizuje wnioski zawarte w orzeczeniu, w tym wszczyna odpowiednie postępowania, chyba że ich wszczęcie nastąpiło w trakcie badań powypadkowych.
2. Do postępowań, o których mowa w ust. 1, należą w szczególności:
1) postępowania prowadzone na podstawie art. 171 ust. 1 pkt 1 Pgg;
2) czynności wyjaśniające, o których mowa w przepisach działu VII ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848, z późn. zm.3)).

Rozdział  5

Ustalanie stanu faktycznego i przyczyn zgonów naturalnych zaistniałych w ruchu zakładu górniczego

§  46.
1. W przypadku otrzymania zawiadomienia o zaistnieniu zgonu naturalnego w ruchu zakładu górniczego dyrektor OUG lub wyznaczony przez niego pracownik inspekcyjno-techniczny jest obowiązany ustalić okoliczności, które mogły mieć istotne znaczenie dla przyczyn zgonu naturalnego, w szczególności:
1) dokonać oględzin miejsca, w którym nastąpił zgon naturalny;
2) zarządzić natychmiastowe pobranie prób powietrza kopalnianego i dokonanie pomiaru temperatury w miejscu, w którym nastąpił zgon naturalny, oraz zarządzić dokonanie analizy prób pobranego powietrza;
3) ustalić, czy przyczyną zgonu naturalnego mogły być zewnętrzne czynniki, w szczególności porażenie prądem elektrycznym;
4) ustalić:
a) czy zmarły przechodził obowiązkowe badania lekarskie,
b) w miarę możliwości, czy zmarły leczył się z powodu chorób, które były przyczyną zgonu naturalnego,
c) czy zmarły zmienił pracę ze względu na stan zdrowia,
d) staż pracy zmarłego w górnictwie.
2. Po dokonaniu ustaleń okoliczności zgonu naturalnego osoby wymienione w ust. 1 sporządzają notatkę służbową uwzględniającą wyniki tych ustaleń i przesyłają ją do WUG. Do notatki służbowej dołącza się kartę wynikową badania zgonu naturalnego oraz akta badań zgonu naturalnego.
3. Wzór karty wynikowej badania zgonu naturalnego stanowi załącznik nr 18 do zarządzenia.
§  47. Do ustalania stanu faktycznego i przyczyn zgonu naturalnego zaistniałego w ruchu zakładu górniczego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące badań powypadkowych.

Rozdział  6

Ustalanie stanu faktycznego i przyczyn niebezpiecznych zdarzeń zaistniałych w ruchu zakładu górniczego

§  48.
1. Ustalanie stanu faktycznego i przyczyn niebezpiecznego zdarzenia jest prowadzone, jeżeli zdarzenie to pozostaje w związku z:
1) zawałem lub tąpnięciem;
2) wdarciem się wody lub kurzawki;
3) zapaleniem lub wybuchem metanu albo pyłu węgłowego;
4) wyrzutem gazów i skał;
5) pożarem pod ziemią oraz na powierzchni, w tym pożarem urządzeń odstawczych w odkrywkowych zakładach górniczych;
6) awarią w zakładach górniczych urządzeń głównego odwadniania łącznie z rozdzielniami zasilającymi;
7) awarią wiertniczą związaną z:
a) pozostawieniem w otworze wiertniczym sondy geofizycznej ze źródłem promieniowania radioaktywnego,
b) złamaniem wież (masztów) wiertniczych i urwaniem lin wielokrążkowych;
8) erupcją wody, gazów i ropy;
9) katastrofą budowlaną, awarią lub uszkodzeniem obiektów budowlanych zakładu górniczego;
10) zagrożeniem obiektów i urządzeń wywołanym wpływami robót górniczych;
11) używaniem środków strzałowych i sprzętu strzałowego;
12) przemieszczeniem się mas skalnych budujących skarpę lub zbocze, stwarzającym niebezpieczeństwo dla pracowników lub ruchu zakładu górniczego.
2. W odniesieniu do stanów faktycznych, które są przyczyną bezpośredniego zagrożenia, pozostających w związku z ruchem wymienionych w art. 169 ust. 1 Pgg obiektów, maszyn, urządzeń, instalacji oraz sieci, a także wypadków w wymienionych w art. 169 ust. 2 Pgg obiektach budowlanych zakładu górniczego, właściwym w sprawach, o których mowa w ust. 1, jest dyrektor SUG.
3. Stany faktyczne inne niż określone w ust. 1 i 2 podlegają badaniom według uznania dyrektora urzędu górniczego.
§  49. Do ustalania stanu faktycznego i przyczyn niebezpiecznych zdarzeń, określonych w § 48, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące badań powypadkowych.

Rozdział  7

Nadzór nad prowadzeniem akcji ratowniczej oraz pracami prowadzonymi na zasadach akcji ratowniczej

§  50.
1. Dyrektor urzędu górniczego lub upoważniony przez niego pracownik inspekcyjno-techniczny po przybyciu do zakładu górniczego:
1) zapoznaje się z:
a) okolicznościami zaistniałego zdarzenia,
b) planem ratownictwa górniczego oraz planem akcji ratowniczej,
c) przebiegiem akcji ratowniczej,
d) planem likwidacji zagrożenia;
2) kontroluje, czy kierownik akcji ratowniczej i jego zastępcy oraz kierownicy akcji na dole i kierownicy baz ratowniczych uczestniczyli w specjalistycznych kursach i seminariach;
3) kontroluje, czy osoby wykonują swoje czynności zgodnie z ustaleniami planu ratownictwa górniczego oraz obowiązującymi przepisami;
4) kontroluje na bieżąco, czy akcja ratownicza jest prowadzona zgodnie z przepisami i zasadami techniki górniczej oraz jest prawidłowo dokumentowana, w szczególności przez rejestrowanie rozmów prowadzonych przez kierownika akcji ratowniczej oraz dokonywanie wpisów do Książki prowadzenia akcji ratowniczej;
5) utrzymuje kontakt telefoniczny z dyspozytorem WUG i według ustaleń przesyła do tego urzędu informacje i meldunki z prowadzonej akcji ratowniczej;
6) na bieżąco współpracuje z pracownikiem WUG uczestniczącym w czynnościach nadzoru nad prowadzeniem akcji ratowniczej;
7) w uzasadnionych przypadkach przeprowadza kontrolę bazy ratowniczej i kopalnianej stacji ratownictwa górniczego.
2. Kompetencję w zakresie żądania zmiany kierownika akcji ratowniczej lub objęcia kierownictwa akcji dyrektor urzędu górniczego realizuje osobiście.
§  51. Do sprawowania nadzoru nad pracami prowadzonymi na zasadach akcji ratowniczej stosuje się odpowiednio przepisy § 50 ust. 1 pkt 1-4 i 7 oraz ust. 2.

Rozdział  8

Ustalanie stanu faktycznego w miejscach wykonywania działalności z naruszeniem niektórych wymagań określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze

§  52.
1. Pracownik inspekcyjno-techniczny OUG po przybyciu na miejsce wykonywania działalności bez wymaganej koncesji lub bez zatwierdzonego projektu robót geologicznych lub bez przedłożonego projektu robót geologicznych, który nie podlega zatwierdzeniu, po zapoznaniu się ze stanem faktycznym:
1) zawiadamia niezwłocznie dyrektora OUG o ustalonym stanie faktycznym;
2) sporządza notatkę służbową, określając w niej w szczególności:
a) w zakresie możliwym do ustalenia:
dane dotyczące położenia miejsca ustalonego stanu faktycznego,
dane dotyczące podmiotu prowadzącego działalność,
dane dotyczące właściciela nieruchomości, na której jest prowadzona działalność,
b) czas trwania ustalenia stanu faktycznego,
c) okoliczności, w których miało miejsce ustalenie stanu faktycznego,
d) ustalony stan faktyczny,
e) informację o podjętych działaniach, w tym na podstawie upoważnienia udzielonego przez dyrektora OUG.
2. Pracownik inspekcyjno-techniczny OUG po przybyciu na miejsce wykonywania działalności z naruszeniem warunków określonych w koncesji lub projekcie robót geologicznych, po zapoznaniu się ze stanem faktycznym, sporządza protokół, o którym mowa w § 16.
§  53. W przypadku, o którym mowa w art. 4 Pgg, stosuje się odpowiednio § 52 ust. 1.
§  54. Jeżeli działalność, o której mowa w niniejszym rozdziale, jest wykonywana przez przedsiębiorcę w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, pracownik inspekcyjno-techniczny dokonujący ustalenia stanu faktycznego niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie dyrektora OUG.

Rozdział  9

Przepis końcowy

§  55. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.4)
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 18, Nr 34, poz. 173, Nr 106, poz. 622 i Nr 186, poz. 1100.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1593, z 2011 r. Nr 85, poz. 459, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 120, poz. 690, Nr 131, poz. 764, Nr 132, poz. 766, Nr 153, poz. 902, Nr 163, poz. 981, Nr 171, poz. 1016, Nr 199, poz. 1175, Nr 204, poz. 1195 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2012 r. poz. 855.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 214, poz. 1344 i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 178, poz. 1375, Nr 190, poz. 1474 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, Nr 197, poz. 1307 i Nr 225, poz. 1466 oraz z 2011 r. Nr 217. poz. 1280, Nr 240, poz. 1431 i Nr 244, poz. 1454.

4) Niniejsze zarządzenie było poprzedzone zarządzeniem nr 12 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników okręgowych urzędów górniczych oraz Urzędu Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych (Dz. Urz. WUG z 2011 r. Nr 5, poz. 48), które utraciło moc z dniem 1 stycznia 2012 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

KARTA PRACY PRACOWNIKA INSPEKCYJNO-TECHNICZNEGO

Nazwisko i imię: ................................................. rok ......... miesiąc ................................
DataMiejsce wykonania pracyRodzaj czynnościNr dokumentuUwagi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Liczba dni nadzorczych/kontrolnych: .....................

w tym: 1) podziemnych ……………………….… ;

2) powierzchniowych ................................ .

Potwierdzenie dyrektora urzędu Podpis pracownika

…………………………………………………… ……………………………………..

ZAŁĄCZNIK Nr  2

EWIDENCJA PRZEPROWADZONYCH KONTROLI

Przedsiębiorca: ......................................................................................................................

Zakład górniczy: ....................................................................................................................

Nr kontroliZakład górniczy (zakłady górnicze), w którym (w których) przeprowadzono kontrolęNr zawiadomienia oraz data doręczeniaNr upoważnienia oraz liczba osób biorących udział w kontroliLiczba dni roboczych przeznaczonych na kontrolęLiczba dni kontrolnych narastająco od początku rokuData rozpoczęcia oraz zakończenia kontroliDecyzje pokontrolne z określeniem liczby decyzjiUzasadnienie braku zawiadomienia przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli lub zastosowania wyjątkówUzasadnienie przedłużenia czasu trwania kontroli lub przerwy w kontroliUwagi
art. 171 ust. 1 pkt 1 Pggart. 171 ust. 1 pkt 2 Pgg (ruch zakładu górniczego)art. 171 ust. 1 pkt 2 Pgg (ruch urządzeń)pozostałe
1234567891011121314

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli

(oznaczenie organu nadzoru górniczego) (miejscowość)

znak sprawy

Przedsiębiorca (nazwa i adres)

Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.) zawiadamiam, że zamierzam wszcząć kontrolę w:

…………………………………………………………………………………………………..

(nazwa i adres przedsiębiorcy oraz - jeżeli przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą w kilku zakładach górniczych lub zakładach lub wyodrębnionych częściach swojego przedsiębiorstwa - wskazanie zakładu górniczego lub zakładu lub wyodrębnionej części przedsiębiorstwa, w których kontrola będzie przeprowadzona)

w następującym zakresie:

1) element zakresu przedmiotowego kontroli;

2) element zakresu przedmiotowego kontroli;

3) element zakresu przedmiotowego kontroli.

………..……………………………………………

(podpis osoby upoważnionej do zawiadomienia)

ZAŁĄCZNIK Nr  4

Upoważnienie nr .......

............................................................... .......................................,. dnia ............. 20 …... r.

(oznaczenie organu nadzoru górniczego) (miejscowość)

znak sprawy

Na podstawie art. 154 ust. 1 i 168 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981)*) oraz art. 79a ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.):

upoważniam

Pana/Panią ......................................................................, legitymacja służbowa nr .............

(imię, nazwisko, stanowisko służbowe)

Pana/Panią ......................................................................, legitymacja służbowa nr .............

(imię, nazwisko, stanowisko służbowe)

Pana/Panią ......................................................................, legitymacja służbowa nr .............

(imię, nazwisko, stanowisko służbowe)

do przeprowadzenia w terminie od dnia ................................... do dnia .....................................

kontroli w ..................................................................................................................................

(nazwa i adres przedsiębiorcy oraz - jeżeli przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą w kilku zakładach górniczych lub zakładach lub wyodrębnionych częściach swojego przedsiębiorstwa - wskazanie zakładu górniczego lub zakładu lub wyodrębnionej części przedsiębiorstwa, w których kontrola będzie przeprowadzona)

w następującym zakresie:

1) element zakresu przedmiotowego kontroli;

2) element zakresu przedmiotowego kontroli;

3) element zakresu przedmiotowego kontroli.

Kierującym grupą kontrolną jest .................................................................................................

okrągła pieczęć organu

zarządzającego kontrolę

……………………………………………………

(podpis osoby udzielającej upoważnienia

z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji)

______

*) wstawić odpowiedni inny przepis lub przepisy prawa materialnego

strona 2

POUCZENIE O PRAWACH I OBOWIĄZKACH KONTROLOWANEGO PRZEDSIĘBIORCY

Kontrolowany przedsiębiorca jest uprawniony do:

- składania oświadczeń i wniosków w związku z przeprowadzaną kontrolą;

- zgłaszania, na piśmie lub ustnie do protokołu, zastrzeżeń do ustaleń kontroli;

- wniesienia do organu kontroli, z zawiadomieniem osoby kontrolującej, w terminie 3 dni roboczych od dnia wszczęcia kontroli, sprzeciwu wobec podjęcia i wykonywania przez organ kontroli czynności kontrolnych z naruszeniem przepisów o: zawiadomieniu o zamiarze przeprowadzenia kontroli, wszczęciu czynności kontrolnych, dokonywaniu czynności kontrolnych w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej, zakazie jednoczesnego podejmowania i prowadzenia więcej niż jednej kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, maksymalnym czasie trwania kontroli w jednym roku kalendarzowym (art. 79-79b, art. 80 ust. 1 i 2, art. 82 ust. 1, art. 83 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej);

- wniesienia zażalenia na postanowienie organu kontroli wydane w wyniku rozpoznania sprzeciwu, w terminie 3 dni od dnia otrzymania postanowienia; rozstrzygnięcie zażalenia następuje w drodze postanowienia, nie później niż w terminie 7 dni od dnia jego wniesienia;

- czynnego uczestniczenia w każdym stadium postępowania administracyjnego toczącego się w wyniku kontroli, zaznajamiania się z zebranym materiałem oraz wypowiedzenia się - przed rozstrzygnięciem sprawy - co do zebranych materiałów i zgłoszonych żądań;

- odszkodowania, jeżeli poniósł szkodę na skutek przeprowadzenia czynności kontrolnych z naruszeniem przepisów prawa w zakresie kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy.

Kontrolowany przedsiębiorca jest obowiązany do:

- obecności przy czynnościach kontrolnych osobiście lub przez upoważnionego przedstawiciela;

- pisemnego wskazania osoby upoważnionej do reprezentowania go w trakcie kontroli, w szczególności w czasie jego nieobecności;

- prowadzenia i przechowywania książki kontroli oraz upoważnień i protokołów kontroli, a także udostępniania ich na żądanie organu kontroli;

- dokonywania w książce kontroli wpisu informującego o wykonaniu zaleceń pokontrolnych bądź wpisu o ich uchyleniu (przez organ kontroli, przez organ wyższego stopnia, przez sąd administracyjny);

- niezwłocznego okazania kontrolującemu książki kontroli albo kopii odpowiednich jej fragmentów lub wydruków z systemu informatycznego, w którym prowadzona jest książka kontroli, poświadczonych przez siebie za zgodność z wpisem w książce kontroli;

- przedłożenia książki kontroli w siedzibie organu kontroli w terminie 3 dni roboczych od dnia zwrotu książki przez tamten organ kontroli w przypadku niemożności jej okazania z powodu udostępnienia innemu organowi;

- składania wyjaśnień lub zeznań w zakresie objętym kontrolą;

- udostępniania niezbędnych informacji, urządzeń i dokumentów;

- umożliwienia wstępu do zakładów górniczych;

- w przypadku wszczęcia postępowania administracyjnego w wyniku kontroli - zawiadamiania organu prowadzącego postępowanie o każdej zmianie swojego adresu do czasu ostatecznego zakończenia postępowania pod rygorem uznania za doręczone pism wysłanych pod dotychczasowy adres.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

  4 PROTOKÓŁ Nr ....................

KONTROLI ..............................................*)

ZAŁĄCZNIK Nr  6

  5 PROTOKÓŁ Nr ....................

KONTROLI ..............................................*)

ZAŁĄCZNIK Nr  7

WSTĘPNA INFORMACJA

w .......................................... Data przyjęcia: ................... godz. ............

Zakład Górniczy

…………………….……….

o wypadku ........................................*)

1. Miejsce wypadku: wyrobisko .............................. wysokość wyrobiska ...........................

nachylenie ................. pokład ..................... poziom ......................... oddział ......................

rodzaj obudowy ...................................................

2. Przebieg wypadku, w tym opis okoliczności i przyczyn wypadku:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

3. Czynności wykonywane przez poszkodowanego podczas zaistnienia wypadku:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

4. Rodzaj urazu stwierdzony przez lekarza: .........................................................................

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

5. Pracownik: własny / obcy**) ............................... zatrudniony od: ....................................

Nazwisko i imię ..................................................................................................................

Data i miejsce urodzenia .....................................................................................................

Adres .................................................................................................................................

Funkcja ..............................................................................................................................

6. Miejsce pobytu poszkodowanego: ....................................................................................

7. Powiadomiono OUG: dnia ............................................ godz. ...........................................

8. Wizję lokalną przeprowadzi / przeprowadził:**)

……………………………………………………………………………………………

Nadał ................................................... Odebrał .........................................

Sprawdził .............................................

______

*) określić rodzaj wypadku

**) niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK Nr  8

INFORMACJA

w .......................................... Data przyjęcia: ................... godz. ............

Zakład Górniczy

…………………….……….

o wypadku ........................................*)

1. Miejsce wypadku: wyrobisko .............................. wysokość wyrobiska ...........................

nachylenie ................. pokład ..................... poziom ......................... oddział ......................

rodzaj obudowy ...................................................

2. Przebieg wypadku, w tym opis okoliczności i przyczyn wypadku:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

3. Czynności wykonywane przez poszkodowanego podczas zaistnienia wypadku:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

4. Rodzaj urazu stwierdzony przez lekarza: .........................................................................

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

5. Pracownik: własny / obcy**) ............................... zatrudniony od: ....................................

Nazwisko i imię ..................................................................................................................

Data i miejsce urodzenia .....................................................................................................

Adres .................................................................................................................................

Funkcja ..............................................................................................................................

6. Miejsce pobytu poszkodowanego: ...................................................................................

7. Powiadomiono OUG: dnia ............................................ godz. ...........................................

8. Wizję lokalną przeprowadzi / przeprowadził:**)

……………………………………………………………………………………………

Nadał ................................................... Odebrał .........................................

Sprawdził .............................................

______

*) określić rodzaj wypadku

**) niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK Nr  9

INFORMACJA

w .......................................... Data przyjęcia: ................... godz. ............

Zakład Górniczy

…………………….……….

o zgonie naturalnym ........................................

1. Miejsce zgonu: wyrobisko .............................. wysokość wyrobiska .................................

nachylenie ................. pokład ..................... poziom ......................... oddział ......................

rodzaj obudowy ...................................................

2. Opis okoliczności zgonu:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

3. Czynności wykonywane przez zmarłego bezpośrednio przed zgonem:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

4. Rodzaj objawów stwierdzonych przez lekarza: ...............................................................

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

5. Pracownik: własny / obcy*) ............................... zatrudniony od: ......................................

Nazwisko i imię ..................................................................................................................

Data i miejsce urodzenia .....................................................................................................

Adres .................................................................................................................................

Funkcja ..............................................................................................................................

6. Miejsce pobytu zmarłego: ................................................................................................

7. Powiadomiono OUG: dnia ............................................ godz. ...........................................

8. Wizję lokalną przeprowadzi / przeprowadził:*)

……………………………………………………………………………………………

Nadał ................................................... Odebrał .........................................

Sprawdził .............................................

______

*) niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK Nr  10

INFORMACJA

w .......................................... Data przyjęcia: ................... godz. ............

Zakład Górniczy Godzina przyjazdu ratowników

…………………….………. z OSRG lub CSRG: ................

o pożarze ...............................................

1. Miejsce pożaru:

wyrobisko ............................................ rodzaj obudowy .....................................................

system eksploatacji ............................................... pokład ...................................................

grubość ................... upad ...................... poziom ......................... oddział ..........................

2. Sposób zaalarmowania zagrożonej załogi: …………........................................................

a) liczba załogi zagrożonej: ..................................................................................................

b) czy wycofano załogę z rejonów zagrożonych: .................................................................

c) liczba załogi wycofanej: ...................................................................................................

d) sposób wycofania załogi (podać również liczbę użytych pochłaniaczy ochronnych i aparatów ucieczkowych): .................................................................................................

…………………………………………………………………………………………

3. Określenie objawów pożaru:

podwyższona temperatura / CO / węglowodory aromatyczne / lekkie dymy / silne dymy / ogień otwarty*)

4. Określenie przypuszczalnej przyczyny pożaru: ...............................................................

……………………………………………………………………………………………

5. Plan prowadzenia akcji ratowniczej:**) ...........................................................................

……………………………………………………………………………………………

6. Nazwisko i stanowisko kierownika akcji ratowniczej: ....................................................

7. Powiadomiono OUG: dnia .................................................. godz. .....................................

8. Nazwiska pracowników OUG sprawujących nadzór nad prowadzeniem akcji ratowniczej:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nadał ................................................... Odebrał .........................................

Sprawdził .............................................

______

*) niepotrzebne skreślić

**) krótki opis

ZAŁĄCZNIK Nr  11

INFORMACJA

w .......................................... Data przyjęcia: ................... godz. ............

Zakład Górniczy Godzina przyjazdu ratowników

…………………….………. z OSRG lub CSRG: ................

o zawale / tąpnięciu*) o energii E = ................................

1. Miejsce zaistnienia zawału / tąpnięcia*): wyrobisko .......................................................

rodzaj obudowy ........................... pokład ............. grubość ………….. upad ...................

poziom .................... oddział .......................... system eksploatacji .....................................

stopień zagrożenia tąpaniami .........................................................

2. Rodzaj skał otaczających: strop ......................................... spąg .....................................

3. Wielkość zawału: długość, szerokość, wysokość ...............................................................

4. Skutki tąpnięcia**) ...........................................................................................................

5. Czy zawał objął pracowników (ilu): ..................................................................................

6. Czynności wykonywane w wyrobisku w czasie zaistnienia zawału / tąpnięcia*): .........

…………………………………………………………………………………………..

7. Czy istnieje zagrożenie dla załogi: ........................ liczba zagrożonej załogi: ...................

8. Czy są wypadki (jakie): ....................................................................................................

9. Określenie przyczyny zawału / tąpnięcia:*) .....................................................................

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

10. Plan prowadzenia akcji ratowniczej:**) ...........................................................................

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

11. Nazwisko i stanowisko kierownika akcji ratowniczej: ....................................................

12. Powiadomiono OUG: dnia .....................................................godz. ...................................

13. Nazwiska pracowników OUG sprawujących nadzór nad prowadzeniem akcji ratowniczej:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Nadał ................................................... Odebrał .........................................

Sprawdził .............................................

______

*) niepotrzebne skreślić

**) krótki opis

ZAŁĄCZNIK Nr  12

INFORMACJA

w .......................................... Data przyjęcia: ................... godz. ............

Zakład Górniczy

…………………….……….

o wdarciu się wody lub kurzawki*)

1. Miejsce wdarcia: wyrobisko (strop, czoło, ocios, spąg) ....................................................

..........................................................................................................................................

pokład ................ grubość. ............... upad ................ poziom ............. oddział .................

stopień zagrożenia wodnego ................................................................................................

2. Określenie źródeł pochodzenia i przyczyny wdarcia:

uskok wodonośny / zawodnione kawerny / zawodnione stare zroby / wody podsadzkowe / niezlikwidowane otwory wiertnicze / zbiorniki wodne na powierzchni / inne: ...............................................*)

3. Wielkość wdarcia w m3: ............ wielkość dopływu z miejsca wdarcia w m3/mln: ......

Całkowity naturalny dopływ wody do zakładu górniczego w m3/min ................................

Wielkość dopływu wody z podsadzki płynnej w m3/min ..................................................

4. Czy w rejonie wdarcia byli pracownicy (ilu): ................................................................

5. Czy istnieje zagrożenie dla załogi: ........................ liczba zagrożonej załogi: ...............

6. Czy są wypadki (jakie): ..................................................................................................

7. Skutki wypływu: .............................................................................................................

………………………………………………………………………………………....

8. Plan prowadzenia akcji ratowniczej:**) ........................................................................

…………………………………………………………………….…………………....

9. Nazwisko i stanowisko kierownika akcji ratowniczej: ..................................................

10. Powiadomiono OUG: dnia ...................................................... godz. ...............................

11. Nazwiska pracowników OUG sprawujących nadzór nad prowadzeniem akcji ratowniczej:

………………………………………………………………………………………....

………………………………………………………………………………………....

Nadał ................................................... Odebrał .........................................

Sprawdził .............................................

______

*) niepotrzebne skreślić

**) krótki opis

ZAŁĄCZNIK Nr  13

INFORMACJA

w .......................................... Data przyjęcia: ................... godz. ............

Zakład Górniczy Godzina przyjazdu ratowników

…………………….………. z OSRG lub CSRG: ................

o wyrzucie gazów (CO2, CH4) lub skał*)

1. Miejsce wyrzutu: wyrobisko ................................ rodzaj obudowy ...................................

system eksploatacji .............................................................. pokład ...................................

grubość ................... upad ..................... poziom ................. oddział ..................................

2. Sposób zaalarmowania zagrożonej załogi: .......................................................................

a) liczba załogi zagrożonej: ..................................................................................................

b) czy wycofano załogę z rejonów zagrożonych: .................................................................

c) liczba załogi wycofanej: ..................................................................................................

d) sposób wycofania załogi: ................................................................................................

e) czy są wypadki i jakie: ....................................................................................................

3. Określenie objawów wyrzutu:

a) sposób wywołania wyrzutu: .............................................................................................

b) ilość mas powyrzutowych: ...............................................................................................

c) inne skutki wyrzutu: .........................................................................................................

d) charakter przebiegu wyrzutu: ...........................................................................................

4. Plan prowadzenia akcji ratowniczej:**) ...........................................................................

...........................................................................................................................................

5. Nazwisko i stanowisko kierownika akcji ratowniczej: ....................................................

6. Powiadomiono OUG: dnia .............................. godz. ........................................................

7. Nazwiska pracowników OUG sprawujących nadzór nad prowadzeniem akcji ratowniczej:

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Nadał ................................................... Odebrał .........................................

Sprawdził .............................................

______

*) niepotrzebne skreślić

**) krótki opis

ZAŁĄCZNIK Nr  14

INFORMACJA

w .......................................... Data przyjęcia: ................... godz. ............

Zakład Górniczy

…………………….……….

o awarii

1. Krótki opis awarii: ..............................................................................................................

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

2. Przyczyna awarii: ................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

3. Czy istnieje zagrożenie dla załogi: ........................ liczba zagrożonej załogi: .................

4. Określenie zagrożenia dla zakładu górniczego: ...............................................................

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

5. Czas trwania awarii: ...........................................................................................................

6. Straty w wydobyciu: ............................................................................................................

7. Wizję lokalną przeprowadzi / przeprowadził:*)

……………………………………………………………………………………………..

Nadał ................................................... Odebrał .........................................

Sprawdził .............................................

______

*) niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK Nr  15

PROTOKÓŁ

(oznaczenie urzędu górniczego) (miejscowość)

z oględzin miejsca wypadku ............................, któremu ulegli (uległ) w dniu ..........................

ok. godz. ..................... w .........................................................................................................

………………………………………………………………………………………………..

(pełna nazwa i siedziba zakładu górniczego oraz miejsce wypadku)

Pan(-i): ......................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko oraz stanowisko poszkodowanego)

Dyrektor OUG / SUG*) / upoważniony przez dyrektora OUG / SUG*)

…………………………………………………………………………………………….......

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, numer legitymacji służbowej)

działając na podstawie art. 174 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) w obecności:

1) ........................................................................................

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

2) ........................................................................................

3) ........................................................................................

przeprowadził w dniu ................... od godz. ......... do godz. ......... oględziny miejsca wypadku.

W wyniku oględzin stwierdzono, co następuje:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dokonano zabezpieczenia następujących dowodów:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Na tym protokół zakończono i po przeczytaniu oraz pouczeniu o prawie zgłoszenia zastrzeżeń podpisano.

………………………………………………

……………………………………………… ……………………………………......

(podpisy osób biorących udział w oględzinach) (podpis przeprowadzającego oględziny)

______

*) niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK Nr  16

  6 PROTOKÓŁ

przesłuchania poszkodowanego / świadka wypadku*)

ZAŁĄCZNIK Nr  17

............................................................... ......................................, dnia ............. 20….... r.

(oznaczenie organu nadzoru górniczego) (miejscowość)

(znak sprawy) ................................................

Wypadek
Śmiertelny
IndywidualnyCiężki
ZbiorowyPowodujący czasową niezdolność do pracy

OUG / SUG*) przesyła orzeczenie oraz akta badań powypadkowych, przeprowadzonych w sprawie wypadku przy pracy zaistniałego w ruchu w zakładu górniczego ................................., któremu uległ ......................................... urodzony ..................................

1.Data wypadku (dzień, godzina)2.Data zawiadomienia OUG / SUG*) o wypadku (dzień, godzina)3.Data zawiadomienia prokuratury o rozpoczęciu badań (dzień, godzina)4.Data dokonania oględzin miejsca wypadku (dzień, godzina)
5. Osoby biorące udział w oględzinach miejsca wypadku oraz ich funkcje
6. Osoby przesłuchiwane (nazwiska oraz funkcje)
7. Przepisy, których naruszenie spowodowało wypadek
8. Określenie przyczyn wypadku według Statystycznej Karty Wypadku
9. Działania Dyrektora urzędu podjęte w związku z zaistniałym wypadkiem, w tym wydane decyzje

Zał. .......................................... ……………………………………

(Dyrektor OUG / SUG*))

*) niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK Nr  18

  7 KARTA WYNIKOWA BADANIA ZGONU NATURALNEGO

1 § 16 ust. 2 pkt 7 uchylony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 30 z dnia 12 lipca 2012 r. (Dz.Urz.WUG.12.81) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 lipca 2012 r.
2 § 16 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 34 z dnia 9 października 2012 r. (Dz.Urz.WUG.12.86) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 9 października 2012 r.
3 § 41 ust. 2a dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 34 z dnia 9 października 2012 r. (Dz.Urz.WUG.12.86) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 9 października 2012 r.
4 Załącznik nr 5:

-zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 30 z dnia 12 lipca 2012 r. (Dz.Urz.WUG.12.81) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 lipca 2012 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 34 z dnia 9 października 2012 r. (Dz.Urz.WUG.12.86) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 9 października 2012 r.

5 Załącznik nr 6:

-zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 30 z dnia 12 lipca 2012 r. (Dz.Urz.WUG.12.81) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 lipca 2012 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 34 z dnia 9 października 2012 r. (Dz.Urz.WUG.12.86) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 9 października 2012 r.

6 Załącznik nr 16 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 30 z dnia 12 lipca 2012 r. (Dz.Urz.WUG.12.81) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 lipca 2012 r.
7 Załącznik nr 18 zmieniony przez § 1 pkt 5 zarządzenia nr 30 z dnia 12 lipca 2012 r. (Dz.Urz.WUG.12.81) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 lipca 2012 r.