Tryb uznawania zdarzenia za wypadek funkcjonariusza Straży Granicznej w drodze do miejsca pełnienia służby lub w drodze powrotnej ze służby.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2015.78

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 lutego 2018 r.

Decyzja Nr 213
Komendanta Głównego Straży Granicznej
z dnia 16 października 2015 r.
w sprawie trybu uznawania zdarzenia za wypadek funkcjonariusza Straży Granicznej w drodze do miejsca pełnienia służby lub w drodze powrotnej ze służby

Na podstawie art. 3 ust. 4 w związku z art. 125b ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1402, z późn. zm.) ustala się, co następuje:
§  1. 
Użyte w decyzji określenia oznaczają:
1)
zdarzenie - nagłe, spowodowane przyczyną zewnętrzną zdarzenie w drodze do miejsca pełnienia służby lub w drodze powrotnej ze służby;
2)
poszkodowany - funkcjonariusz Straży Granicznej, który w związku z zaistniałym zdarzeniem przebywał na zwolnieniu lekarskim;
3)
wypadek - wypadek, o którym mowa w art. 125b ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej;
4)
postępowanie - postępowanie w sprawie ustalenia czy zdarzenie, w którym uczestniczył poszkodowany, uznaje się za wypadek;
5) 1
 kontroli formalnej - kontrolę, o której mowa w decyzji nr 25 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie obiegu i kontroli formalnej dokumentów dotyczących przebywania funkcjonariuszy Straży Granicznej na zwolnieniu lekarskim (Dz. Urz. KGSG poz. 13 i 64, z 2016 r. poz. 8 oraz z 2018 r. poz. 20);
6) 2
 przełożony właściwy do spraw osobowych - przełożonego, o którym mowa w § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie właściwości organów i jednostek organizacyjnych Straży Granicznej w sprawach wynikających ze stosunku służbowego funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz trybu postępowania w tych sprawach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1470 oraz z 2018 r. poz. 236);
7)
bezpośredni przełożony - przełożonego, o którym mowa w § 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie właściwości organów i jednostek organizacyjnych Straży Granicznej w sprawach wynikających ze stosunku służbowego funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz trybu postępowania w tych sprawach;
8) 3
 jednostka organizacyjna - Komendę Główną Straży Granicznej, Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, oddział Straży Granicznej, ośrodek szkolenia Straży Granicznej albo ośrodek Straży Granicznej;
9)
komórka organizacyjna właściwa w sprawach osobowych - komórkę, o której mowa w § 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie właściwości organów i jednostek organizacyjnych Straży Granicznej w sprawach wynikających ze stosunku służbowego funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz trybu postępowania w tych sprawach.
§  2. 
Postępowanie przeprowadza się w przypadku:
1)
gdy z dokumentów zebranych w toku kontroli formalnej wynika, że poszkodowany uczestniczył w zdarzeniu;
2)
otrzymania przez przełożonego właściwego do spraw osobowych:
a)
meldunku o uczestnictwie w zdarzeniu, złożonego w formie pisemnej przez poszkodowanego za pośrednictwem bezpośredniego przełożonego,
b)
pisemnej informacji świadka zdarzenia, członka rodziny poszkodowanego lub bezpośredniego przełożonego, gdy skutki tego zdarzenia uniemożliwiają poszkodowanemu samodzielne sporządzenie meldunku, o którym mowa w lit. a,
c)
informacji i materiałów pochodzących od podmiotów badających okoliczności i przyczyny zdarzenia lub udzielających poszkodowanemu pierwszej pomocy.
§  3. 
1. 
Przełożony właściwy do spraw osobowych albo upoważniona przez niego osoba, niezwłocznie po zapoznaniu się z dokumentacją, o której mowa w § 2, wydaje pisemne polecenie przeprowadzenia postępowania funkcjonariuszowi albo pracownikowi Straży Granicznej, wyznaczonemu przez właściwego ze względu na miejsce pełnienia służby przez poszkodowanego, kierownika:
1)
komórki organizacyjnej w jednostce organizacyjnej;
2)
placówki lub dywizjonu Straży Granicznej.
2. 
Jeżeli poszkodowany jest kierownikiem, o którym mowa w ust. 1, albo pełni służbę na samodzielnym stanowisku służbowym podległym bezpośrednio kierownikowi jednostki organizacyjnej, polecenie przeprowadzenia postępowania wydaje bezpośredni przełożony poszkodowanego, wyznaczając osobę do jego prowadzenia.
3. 
Wyznaczony, o którym mowa w ust. 1 i 2, może, ze względu na wagę i zawiłość zaistniałego zdarzenia, wystąpić, drogą służbową, z wnioskiem do przełożonego właściwego do spraw osobowych albo upoważnionej przez niego osoby, o powołanie komisji do przeprowadzenia postępowania.
4. 
Przełożony właściwy do spraw osobowych albo upoważniona przez niego osoba określa skład komisji, w tym przewodniczącego kierującego jej pracami.
5. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach skład komisji określany jest w porozumieniu z kierownikiem jednostki organizacyjnej właściwym z uwagi na miejsce zdarzenia.
6. 
Wyznaczony, o którym mowa w ust. 1 i 2, albo komisja rozpoczyna prowadzenie postępowania niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia wyznaczenia albo powołania.
7. 
Do składu komisji, w każdym czasie, na wniosek przewodniczącego komisji, przełożony właściwy do spraw osobowych może powoływać inne osoby, których udział jest niezbędny ze względu na posiadane doświadczenie lub kwalifikacje.
§  4. 
1. 
W toku postępowania wyznaczony, o którym mowa w § 3 ust. 1, albo komisja ustalają następujące okoliczności zdarzenia:
1)
czas, miejsce i jego przebieg;
2)
czy miało ono charakter nagły i było wywołane przyczyną zewnętrzną;
3)
czy miało ono miejsce w drodze do miejsca pełnienia służby lub w drodze powrotnej ze służby.
2. 
Ustaleń, o których mowa w ust. 1, dokonuje się na podstawie:
1)
oświadczenia poszkodowanego o bezpośrednim związku otrzymanego zwolnienia lekarskiego ze zdarzeniem;
2)
oświadczeń dotyczących czasu, miejsca, szczegółowych okoliczności zdarzenia oraz pochodzących od:
a)
poszkodowanego,
b)
świadków,
c)
członków rodziny poszkodowanego;
3)
informacji i materiałów pochodzących od:
a)
podmiotów badających okoliczności i przyczyny zdarzenia,
b)
podmiotów udzielających poszkodowanemu pomocy,
c)
innych osób wskazanych w tej sprawie przez poszkodowanego albo upoważnioną przez niego osobę.
§  5. 
1. 
Po ustaleniu okoliczności zdarzenia wyznaczony, o którym mowa w § 3 ust. 1 i 2, albo przewodniczący komisji:
1)
zapoznaje poszkodowanego, członka jego rodziny albo inną osobę upoważnioną przez poszkodowanego z dokumentacją zgromadzoną w toku postępowania;
2)
poucza o prawie do wystąpienia z wnioskiem o uzupełnienie postępowania w terminie 3 dni roboczych od dnia zapoznania.
2. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, uwzględnia się jeżeli zawiera informacje lub materiały mające znaczenie dla okoliczności zdarzenia, od których uzależnione jest uznanie zdarzenia za wypadek.
3. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie uwzględnia się, w szczególności, jeżeli:
1)
dotyczy on okoliczności zdarzenia już ustalonych i niekwestionowanych;
2)
nie pozostaje w związku z uznaniem zdarzenia za wypadek.
§  6. 
Po zakończeniu czynności określonych w § 5, wyznaczony, o którym mowa w § 3 ust. 1 i 2, albo przewodniczący komisji rozstrzyga o uznaniu zdarzenia za wypadek.
§  7. 
1. 
Z przeprowadzonego postępowania sporządza się kartę zdarzenia.
2. 
Kartę zdarzenia sporządza wyznaczony, o którym mowa w § 3 ust. 1 i 2, albo przewodniczący komisji w trzech egzemplarzach w terminie do 14 dni od dnia rozpoczęcia postępowania.
3. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin, o którym mowa w ust. 3, przełożony właściwy do spraw osobowych albo upoważniona przez niego osoba na wniosek wyznaczonego, o którym mowa w § 3 ust. 1 i 2, albo przewodniczącego komisji, może wydłużyć o dodatkowy okres niezbędny do ustalenia wszystkich okoliczności, od których uzależnione jest uznanie danego zdarzenia za wypadek.
4. 
Wzór karty zdarzenia określa załącznik do decyzji.
§  8. 
Wyznaczony, o którym mowa w § 3 ust. 1 i 2, albo przewodniczący komisji kartę zdarzenia, niezwłocznie po jej sporządzeniu, przekazuje:
1)
egzemplarz nr 1 - do komórki organizacyjnej właściwej w sprawach osobowych;
2)
egzemplarz nr 2 - poszkodowanemu, członkowi jego rodziny albo osobie upoważnionej przez poszkodowanego;
3)
egzemplarz nr 3 - do kancelarii właściwej do obsługi przełożonego właściwego do spraw osobowych, wraz ze zgromadzoną w toku postępowania dokumentacją w celu jej archiwizacji, zgodnie z przepisami dotyczącymi jednolitego rzeczowego wykazu akt w Straży Granicznej.
§  9. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Egz. Nr ......

KARTA ZDARZENIA W DRODZE DO MIEJSCA PEŁNIENIA SŁUŻBY LUB W DRODZE POWROTNEJ ZE SŁUŻBY

(WZÓR)

I. Dane identyfikacyjne jednostki organizacyjnej

.......................................................................................................................................................

(nazwa jednostki organizacyjnej, adres)

II. Dane identyfikacyjne poszkodowanego

.......................................................................................................................................................

(stopień SG, imię i nazwisko)

.......................................................................................................................................................

(data i miejsce urodzenia, PESEL)

.......................................................................................................................................................

(adres zamieszkania)

III. Informacje o zdarzeniu

.......................................................................................................................................................

(miejsce, data i godzina zdarzenia)

.......................................................................................................................................................

(godzina rozpoczęcia / zakończenia służby w dniu zdarzenia)

.......................................................................................................................................................

(okres niezdolności do służby na skutek zdarzenia)

.......................................................................................................................................................

(zdarzenie miało miejsce w drodze do miejsca pełnienia służby / w drodze powrotnej ze służby)

.......................................................................................................................................................

(szczegółowy opis okoliczności, w tym miejsca i przyczyn zdarzenia)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(czynności podjęte w sprawie zdarzenia przez odpowiednie organy)

.......................................................................................................................................................

(świadek zdarzenia - imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu kontaktowego)

.......................................................................................................................................................(świadek zdarzenia - imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu kontaktowego)

IV. Zapoznanie poszkodowanego z dokumentacją zgromadzoną w toku postępowania

.......................................................................................................................................................

(data, miejsce i podpis poszkodowanego potwierdzający fakt zapoznania ze zgromadzoną dokumentacją oraz o prawie wystąpienia z wnioskiem o uzupełnienie postępowania w terminie 3 dni roboczych od daty zapoznania)

.......................................................................................................................................................

(data i zakres zgłoszonego przez poszkodowanego uzupełnienia postępowania)

.......................................................................................................................................................

(odniesienie do zakresu zgłoszonego przez poszkodowanego uzupełnienia postępowania)

V. Rozstrzygnięcie w sprawie uznania zdarzenia za wypadek w drodze do miejsca pełnienia służby/w drodze powrotnej ze służby

.......................................................................................................................................................

(zdarzenie jest/nie jest wypadkiem w drodze do miejsca pełnienia służby/w drodze powrotnej ze służby)

.......................................................................................................................................................

(uzasadnienie rozstrzygnięcia)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

VI. Pozostałe informacje

.......................................................................................................................................................

(data i miejsce rozpoczęcia postępowania / data i numer wydanego o podjęciu postępowania rozkazu dziennego, decyzji itp.)

.......................................................................................................................................................

(data i miejsce zakończenia postępowania)

.......................................................................................................................................................

(data i miejsce sporządzenia karty zdarzenia)

.......................................................................................................................................................

(przyczyny nieterminowego sporządzenia karty zdarzenia)

VII. Dane identyfikacyjne sporządzającego kartę zdarzenia

.......................................................................................................................................................

(imię, nazwisko i podpis sporządzającego kartę zdarzenia oraz członków komisji)

.......................................................................................................................................................

Egzemplarz karty zdarzenia nr ........ odebrałem(am): ................................................................

 (data, imię, nazwisko i podpis osoby

 odbierającej egzemplarz karty zdarzenia)

Kartę zdarzenia sporządzono w 3 egzemplarzach:

Egz. Nr 1 - komórka kadrowa,

Egz. Nr 2 - poszkodowany / członek rodziny poszkodowanego / wyznaczona przez poszkodowanego osoba,

Egz. Nr 3 - kancelaria właściwa do obsługi przełożonego właściwego do spraw osobowych.

1 § 1 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 1 decyzji nr 49 z dnia 19 lutego 2018 r. (Dz.Urz.KGSG.2018.38) zmieniającej nin. decyzję z dniem 19 lutego 2018 r.
2 § 1 pkt 6 zmieniony przez § 1 pkt 1 decyzji nr 49 z dnia 19 lutego 2018 r. (Dz.Urz.KGSG.2018.38) zmieniającej nin. decyzję z dniem 19 lutego 2018 r.
3 § 1 pkt 8 zmieniony przez § 1 pkt 2 decyzji nr 49 z dnia 19 lutego 2018 r. (Dz.Urz.KGSG.2018.38) zmieniającej nin. decyzję z dniem 19 lutego 2018 r.