Tryb przeprowadzania egzaminów dla doradców inwestycyjnych oraz wysokość opłat egzaminacyjnych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KPWiG.2002.2.4

Akt utracił moc
Wersja od: 5 grudnia 2003 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2
PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
z dnia 6 lutego 2002 r.
w sprawie trybu przeprowadzania egzaminów dla doradców inwestycyjnych oraz wysokości opłat egzaminacyjnych

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 107, poz. 669 i Nr 113, poz. 715, z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 702 i 703, Nr 94, poz. 1037, Nr 103, poz. 1099, Nr 114, poz. 1191, Nr 116, poz. 1216, Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, Nr 123, poz. 1351, Nr 154, poz. 1799 i 1800) zarządza się, co następuje:
§  1.
Tryb przeprowadzania egzaminów dla doradców inwestycyjnych określa regulamin egzaminu dla doradców inwestycyjnych, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§  2. 1
Ustala się wysokość opłaty egzaminacyjnej za pierwszy etap egzaminu na kwotę 500 zł, za drugi etap egzaminu na kwotę 500 zł, za trzeci etap egzaminu na kwotę 500 zł.
§  3.
Traci moc zarządzenie Nr 14 Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu przeprowadzania egzaminów dla doradców inwestycyjnych oraz wysokości opłat egzaminacyjnych (Dz. Urz. KPWiG Nr 4, poz. 40).
§  4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

Regulamin egzaminu dla doradców inwestycyjnych

I.

Postanowienia ogólne

§  1.
1.
Egzamin dla doradców inwestycyjnych, zwany dalej "egzaminem", przeprowadza Komisja Egzaminacyjna dla doradców inwestycyjnych, zwana dalej "Komisją", powołana przez Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.
2.
W skład Komisji wchodzą: Przewodniczący Komisji, zwany dalej "Przewodniczącym", Zastępca Przewodniczącego Komisji i członkowie Komisji. Jeden z członków Komisji wyznaczony przez Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd pełni funkcję Sekretarza Komisji.
3. 2
Komisja może wydawać komunikaty dotyczące trybu przeprowadzania, zasad oceny, zakresu tematycznego, literatury pomocniczej i przepisów prawa obowiązujących na egzaminach dla doradców inwestycyjnych. Komunikaty podpisuje Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Komisji.
4.
Komunikaty udostępnia się na stronach internetowych i w Punkcie Informacyjnym Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.
§  2.
1. 3
Egzamin składa się z etapu pierwszego - testu egzaminacyjnego, etapu drugiego - egzaminu pisemnego i etapu trzeciego - egzaminu w formie testu pisemnego.
2.
Termin, miejsce i godzinę przeprowadzenia każdego etapu określa Komisja w komunikatach. Kandydaci mają możliwości zapoznania się z komunikatami przed rozpoczęciem poszczególnych etapów egzaminu.
§  3.
Na egzaminie wymagana jest znajomość przepisów prawa według stanu prawnego obowiązującego na miesiąc przed przeprowadzeniem pierwszego etapu egzaminu.
§  4.
1. 4
Warunkiem przystąpienia do pierwszego etapu egzaminu jest przedłożenie przez kandydata osobiście lub listem poleconym w siedzibie urzędu Komisji Papierów Wartościowych i Giełd prawidłowo wypełnionego wniosku rejestrowego oraz dowodu wpłaty odpowiedniej opłaty egzaminacyjnej co najmniej na 21 dni przed pierwszym etapem egzaminu.
2.
Kandydatowi, który zaliczył pierwszy etap egzaminu przysługuje prawo do trzykrotnego przystąpienia do drugiego etapu egzaminu w trzech najbliższych terminach jego przeprowadzenia, pod warunkiem wniesienia za każdym razem odpowiedniej opłaty egzaminacyjnej co najmniej na 7 dni przed drugim etapem egzaminu oraz przedłożenia dowodu wpłaty w dniu egzaminu.
3.
Kandydatowi, który zaliczył drugi etap egzaminu przysługuje prawo trzykrotnego przystąpienia do trzeciego etapu egzaminu w trzech najbliższych terminach jego przeprowadzania, pod warunkiem wniesienia za każdym razem odpowiedniej opłaty egzaminacyjnej co najmniej na 7 dni przed trzecim etapem egzaminu oraz przedłożenia dowodu wpłaty w dniu egzaminu.
4.
W przypadkach szczególnych, za zgodą dyrektora Biura Administracyjno-Gospodarczego urzędu Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, opłata egzaminacyjna może zostać wniesiona przed danym etapem egzaminu w terminie późniejszym.
5.
O terminie, miejscu i godzinie pierwszego, drugiego i trzeciego etapu egzaminu dyrektor Biura Administracyjno-Gospodarczego urzędu Komisji Papierów Wartościowych i Giełd zawiadamia kandydatów mających prawo przystąpienia do danego etapu, nie później niż 14 dni przed pierwszym etapem egzaminu oraz nie później niż 7 dni przed drugim i trzecim etapem egzaminu.
§  4a. 5
1.
W uzasadnionych przypadkach, w szczególności niewielkiej liczby kandydatów, Komisja może przesunąć termin egzaminu lub egzamin odwołać.
2.
O decyzji dotyczącej przesunięcia terminu egzaminu lub jego odwołania dyrektor Biura Administracyjno-Gospodarczego urzędu Komisji Papierów Wartościowych i Giełd zawiadamia kandydatów nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia pierwszego etapu egzaminu.
3.
W przypadku przesunięcia terminu egzaminu lub jego odwołania kandydat może wystąpić z wnioskiem do dyrektora generalnego urzędu Komisji Papierów Wartościowych i Giełd o zwrot wniesionej opłaty egzaminacyjnej lub zaliczenie wniesionej opłaty egzaminacyjnej na poczet egzaminu przeprowadzanego w innym terminie.
4.
Realizacja wniosku o zwrot wniesionej opłaty egzaminacyjnej, o którym mowa w ust. 3 odbywa się bez potrącenia kosztów manipulacyjnych.
§  5.
1.
Kandydat, który wniósł opłatę egzaminacyjną, a nie może przystąpić do danego etapu egzaminu w terminie jego przeprowadzania, może wystąpić z wnioskiem do dyrektora generalnego urzędu Komisji Papierów Wartościowych i Giełd o zaliczenie wniesionej opłaty na poczet egzaminu w innym terminie lub o zwrot wniesionej opłaty.
2. 6
Realizacja wniosku o zwrot wniesionej opłaty, złożonego do urzędu Komisji Papierów Wartościowych i Giełd nie później niż na 14 dni przed datą pierwszego etapu egzaminu, na 7 dni przed datą drugiego etapu egzaminu oraz na 7 dni przed datą trzeciego etapu egzaminu, odbywa się bez potrącenia kosztów manipulacyjnych, zaś w późniejszym terminie przed datą danego etapu egzaminu za potrąceniem 25% kosztów manipulacyjnych. Kandydatowi, który w dniu egzaminu zrezygnował z przystąpienia do egzaminu nie przysługuje zwrot opłaty egzaminacyjnej.
3.
Kandydatowi, którego wniosek o przesunięcie terminu danego etapu egzaminu został już raz uwzględniony nie przysługuje prawo do ponownego zaliczenia wniesionej opłaty na poczet danego etapu egzaminu w innym terminie, ani jej zwrot.
4.
O dacie wniesienia wniosków decyduje data stempla pocztowego lub data złożenia wniosku w urzędzie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.
§  6.
1.
Poszczególne etapy egzaminu przeprowadza się w wydzielonej sali, w warunkach umożliwiających zdającemu samodzielność pracy, a Komisji nadzorowanie prawidłowego przebiegu egzaminu.
2.
Wejście na salę egzaminacyjną odbywa się za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość i zawierającego zdjęcie kandydata.
3.
Kandydat potwierdza własnoręcznym podpisem oznaczenie kodowe nadane mu przez Komisję.
4.
Kandydaci nie mogą wnosić na salę egzaminacyjną toreb podróżnych, neseserów, okryć wierzchnich lub innych niedozwolonych przez Komisję przedmiotów.
5. 7
Rodzaje kalkulatorów, z których można korzystać na egzaminach, określa Komisja w komunikacie.
§  7.
1.
W przypadku naruszenia tajemnicy służbowej Przewodniczący może unieważnić przeprowadzony egzamin.
2.
Unieważnienie egzaminu może nastąpić zarówno w stosunku do wszystkich zdających, jak i poszczególnych jego uczestników.
§  8.
Przewodniczący może wykluczyć z egzaminu osoby przebywające na sali egzaminacyjnej w czasie oczekiwania na rozpoczęcie danego etapu egzaminu lub podczas jego trwania, które korzystały z cudzej pomocy, posługiwały się niedozwolonymi przez Komisję materiałami pomocniczymi, pomagały innym uczestnikom egzaminu lub w inny sposób zakłócały przebieg egzaminu.
§  9.
1.
W czasie oczekiwania na rozpoczęcie danego etapu egzaminu lub podczas jego trwania, kandydat nie powinien opuszczać sali. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego Komisji, członek Komisji lub osoba upoważniona przez Przewodniczącego udziela zgody na opuszczenie sali po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się kandydata z innymi kandydatami lub osobami postronnymi oraz posługiwania się niedozwolonymi materiałami pomocniczymi.
2.
Na czas nieobecności na sali egzaminacyjnej zdający przekazuje pracę egzaminacyjną Przewodniczącemu, Zastępcy Przewodniczącego Komisji, członkowi Komisji lub osobie upoważnionej przez Przewodniczącego. Czas nieobecności na sali odnotowuje się w treści pracy egzaminacyjnej.
§  10.
Z przebiegu każdego etapu egzaminu Komisja sporządza protokół podpisywany przez członków Komisji, który zawiera w szczególności skład Komisji, czas rozpoczęcia i zakończenia danego etapu egzaminu, opis ważniejszych zdarzeń jakie zaszły w czasie jego trwania, listę uczestniczących w danym etapie kandydatów, oraz wyniki jakie uzyskali.
§  11.
Pomoc techniczną przy przeprowadzaniu egzaminu wykonują osoby wyznaczone przez dyrektora Biura Administracyjno-Gospodarczego urzędu Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w porozumieniu z Przewodniczącym lub Zastępcą Przewodniczącego Komisji.

II.

Pierwszy etap egzaminu - test egzaminacyjny

§  12.
Warunkiem przystąpienia przez kandydata do pierwszego etapu egzaminu jest złożenie przez kandydata osobiście lub listem poleconym w siedzibie urzędu Komisji Papierów Wartościowych i Giełd prawidłowo wypełnionego wniosku rejestrowego oraz wniesienie odpowiedniej opłaty egzaminacyjnej.
§  13. 8
1.
Pierwszy etap egzaminu odbywa się co najmniej raz w roku w miesiącu lutym lub marcu.
2.
Termin przeprowadzenia pierwszego etapu egzaminu Komisja określa w komunikacie przynajmniej na 60 dni przed terminem.
3.
Zawiadomienie o terminie, miejscu i godzinie przeprowadzenia pierwszego etapu egzaminu wysyła do kandydatów dyrektor Biura Administracyjno-Gospodarczego na co najmniej 10 dni przed terminem egzaminu.
§  14.
1.
Test egzaminacyjny składa się ze 110 pytań, z których każde posiada cztery warianty odpowiedzi (A, B, C, D), przy czym w każdym pytaniu prawidłowy jest wyłącznie jeden wariant odpowiedzi.
2.
Treść pytań obejmuje zagadnienia zawarte w załączniku zarządzenia Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w sprawie ustalenia tematów obowiązujących na egzaminach dla doradców inwestycyjnych.
3.
Kandydat rozwiązuje test wpisując odpowiedzi na karcie odpowiedzi stanowiącej formularz dołączony do testu. Kandydat wskazuje na ten wariant odpowiedzi, który uznaje za prawidłowy.
§  15.
Rozwiązywanie testu trwa 5 godzin. Czas rozpoczęcia i zakończenia egzaminu określa Przewodniczący lub upoważniona przez niego osoba.
§  16.
1.
Każde pytanie testu egzaminacyjnego Komisja ocenia w następujący sposób:
a)
za udzielenie odpowiedzi prawidłowej - dwa punkty,
b)
za udzielenie odpowiedzi błędnej - minus jeden punkt (punkt ujemny),
c)
wstrzymanie się od odpowiedzi - zero punktów.
2.
Podstawę oceny pierwszego etapu egzaminu stanowią odpowiedzi udzielone przez zdającego na karcie odpowiedzi.
3.
Warunkiem zaliczenia pierwszego etapu egzaminu jest uzyskanie przez kandydata co najmniej 135 punktów.
§  17.
1.
Po ogłoszeniu zakończenia pierwszego etapu egzaminu kandydat zwraca kartę odpowiedzi, po uprzednim naniesieniu swojego oznaczenia kodowego.
2.
Karta odpowiedzi bez prawidłowo naniesionego oznaczenia kodowego nie może być uznana za podstawę oceny wyników pierwszego etapu egzaminu.
3.
Kandydat, który ukończył rozwiązywanie testu przed ogłoszeniem zakończenia pierwszego etapu egzaminu, pozostawia swój test przy wyjściu z sali, z możliwością jego odebrania po ogłoszeniu zakończenia tego etapu, lub w terminie późniejszym w siedzibie urzędu Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.
4.
Treść testu jest podawana do publicznej wiadomości po zakończeniu pierwszego etapu egzaminu i rozpatrzeniu odwołań od wyników egzaminu.
§  18.
1.
Informacje o zaliczeniu pierwszego etapu egzaminu ogłaszane są nie później niż w ciągu 7 dni od dnia przeprowadzenia tego etapu w siedzibie urzędu Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz bez zbędnej zwłoki na stronach internetowych Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.
2.
Informacje o indywidualnych wynikach pierwszego etapu egzaminu podawane są w Punkcie Informacyjnym Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.
§  19.
1.
Każdy kandydat uczestniczący w pierwszym etapie egzaminu może złożyć odwołanie od wyników egzaminu.
2.
Odwołanie powinno wpłynąć do urzędu Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia ogłoszenia wyników pierwszego etapu.
3.
Przewodniczący informuje o stanowisku Komisji w terminie 14 dni roboczych od upływu terminu składania odwołań przez kandydatów.
4.
Z ustaleń Komisji poczynionych w wyniku rozpatrzenia odwołań złożonych przez kandydatów sporządzany jest aneks do protokołu z przebiegu pierwszego etapu egzaminu na zasadach określonych dla sporządzania protokołu.

III.

Drugi etap - część pisemna

§  20.
Warunkiem przystąpienia przez kandydata do drugiego etapu egzaminu jest zaliczenie pierwszego etapu egzaminu oraz wniesienie opłaty egzaminacyjnej w odpowiedniej wysokości.
§  21.
Drugi etap egzaminu odbywa się nie później niż 8 tygodni od dnia przeprowadzenia pierwszego etapu egzaminu.
§  22.
1.
Drugi etap egzaminu składa się z zadań problemowych.
2.
Treść zadań problemowych obejmuje następujące zagadnienia: finanse przedsiębiorstw, rachunkowość finansową i analizę sprawozdań finansowych, analizę i wycenę instrumentów dłużnych, udziałowych, pochodnych i alternatywnych oraz zarządzanie portfelem.
3.
Warunkiem zaliczenia drugiego etapu egzaminu jest zaliczenie wszystkich zadań.
4.
Zasady punktacji i zaliczania zadań określa Komisja w komunikacie. Kandydaci mają możliwość zapoznania się z komunikatem przed rozpoczęciem egzaminu.
5.
Czas trwania drugiego etapu egzaminu wynosi 5 godzin.
§  23. 9
Kandydat rozwiązuje zadania na piśmie w formie pracy egzaminacyjnej wpisując odpowiedzi na oddzielnych arkuszach dla każdego zadania, a po zakończeniu egzaminu zwraca Komisji wszystkie materiały, w tym arkusze odpowiedzi z naniesionymi danymi identyfikacyjnymi.
§  24.
1. 10
Informacje o zaliczeniu drugiego etapu egzaminu ogłaszane są nie później niż na 30 dni przed przeprowadzeniem trzeciego etapu egzaminu w siedzibie urzędu Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz bez zbędnej zwłoki na stronach internetowych Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.
2.
Informacje o indywidualnych wynikach drugiego etapu egzaminu podawane są w Punkcie Informacyjnym Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.

IV.

Trzeci etap - test pisemny 11

§  25.
Warunkiem przystąpienia przez kandydata do trzeciego etapu egzaminu jest zaliczenie drugiego etapu oraz wniesienie opłaty egzaminacyjnej w odpowiedniej wysokości.
§  26. 12
Trzeci etap egzaminu odbywa się nie później niż 3 miesiące od dnia przeprowadzenia drugiego etapu egzaminu.
§  27. 13
1.
Trzeci etap egzaminu składa się z pytań dotyczących dwóch zagadnień: 1) zasad etyki zawodowej i zapobiegania przestępstwom na rynku kapitałowym, oraz 2) rekomendacji inwestycyjnych dla określonych grup inwestorów dotyczących instrumentów notowanych na rynku kapitałowym.
2.
Warunkiem zaliczenia trzeciego etapu egzaminu jest zaliczenie obydwu zagadnień.
3.
Zasady punktacji i zaliczania zagadnień określa Komisja w komunikacie. Kandydaci mają możliwość zapoznania się z komunikatem przed rozpoczęciem egzaminu.
4.
Czas trwania trzeciego etapu egzaminu wynosi 2 godziny.
5.
Kandydat rozwiązuje zagadnienia na piśmie w formie pracy egzaminacyjnej wpisując odpowiedzi na arkuszach odpowiedzi, a po zakończeniu egzaminu zwraca Komisji wszystkie materiały, w tym arkusze odpowiedzi z naniesionymi danymi identyfikacyjnymi.
§  28. 14
1.
Informacje o zaliczeniu trzeciego etapu egzaminu ogłaszane są nie później niż w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia tego etapu w siedzibie urzędu Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz bez zbędnej zwłoki na stronach internetowych Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.
2.
Informacje o indywidualnych wynikach trzeciego etapu egzaminu podawane są w Punkcie Informacyjnym Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.

V.

Postanowienia przejściowe i końcowe

§  29.
1.
Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie pozytywnego wyniku z trzeciego etapu egzaminu.
2.
Informacje o zdaniu egzaminu ogłaszane są nie później niż w ciągu 14 dni od dnia przeprowadzenia trzeciego etapu w siedzibie urzędu Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz bez zbędnej zwłoki na stronach internetowych Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.
§  30.
Osobom, które zdały egzamin Komisja wydaje zaświadczenie.
§  31.
Dokumenty dotyczące egzaminu przechowuje się w urzędzie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.
§  32.
Kandydaci, którzy złożyli wniosek rejestrowy oraz wnieśli opłatę egzaminacyjną przed wejściem w życie niniejszego zarządzenia przystępują do kolejnych etapów egzaminu na dotychczasowych zasadach.
§  33.
Szczegółowy tryb pracy Komisji określa uchwalony przez nią regulamin. Regulamin podpisuje Przewodniczący.
§  34. 15
Na podstawie upoważnienia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w celu przedstawienia opinii, czy kwalifikacje osób wskazanych w upoważnieniu dają rękojmię należytego wykonywania zawodu doradcy inwestycyjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja może sprawdzić kwalifikacje wymienionych osób wykorzystując pytania lub zadania z poszczególnych etapów egzaminu. W celu sprawdzenia kwalifikacji osoby wskazane w upoważnieniu mogą przebywać na sali egzaminacyjnej podczas przeprowadzania poszczególnych etapów egzaminu.
1 § 2 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 3 z dnia 5 grudnia 2003 r. (Dz.Urz.KPWiG.03.12.39) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 grudnia 2003 r.
2 Załącznik § 1 ust. 3 zmieniony przez § 2 pkt 1 zarządzenia nr 3 z dnia 5 grudnia 2003 r. (Dz.Urz.KPWiG.03.12.39) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 grudnia 2003 r.
3 Załącznik § 2 ust. 1 zmieniony przez § 2 pkt 2 zarządzenia nr 3 z dnia 5 grudnia 2003 r. (Dz.Urz.KPWiG.03.12.39) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 grudnia 2003 r.
4 Załącznik § 4 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 14 z dnia 31 października 2002 r. (Dz.Urz.KPWiG.02.15.76) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 października 2002 r.
5 Załącznik § 4a dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 14 z dnia 31 października 2002 r. (Dz.Urz.KPWiG.02.15.76) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 października 2002 r.
6 Załącznik § 5 ust. 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 14 z dnia 31 października 2002 r. (Dz.Urz.KPWiG.02.15.76) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 października 2002 r.

- zmieniony przez § 2 pkt 3 zarządzenia nr 3 z dnia 5 grudnia 2003 r. (Dz.Urz.KPWiG.03.12.39) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 grudnia 2003 r.

7 Załącznik § 6 ust. 5 zmieniony przez § 2 pkt 4 zarządzenia nr 3 z dnia 5 grudnia 2003 r. (Dz.Urz.KPWiG.03.12.39) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 grudnia 2003 r.
8 Załącznik § 13:

- zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 14 z dnia 31 października 2002 r. (Dz.Urz.KPWiG.02.15.76) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 października 2002 r.

- zmieniony przez § 2 pkt 5 zarządzenia nr 3 z dnia 5 grudnia 2003 r. (Dz.Urz.KPWiG.03.12.39) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 grudnia 2003 r.

9 Załącznik § 23 zmieniony przez § 2 pkt 6 zarządzenia nr 3 z dnia 5 grudnia 2003 r. (Dz.Urz.KPWiG.03.12.39) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 grudnia 2003 r.
10 Załącznik § 24 ust. 1 zmieniony przez § 2 pkt 7 zarządzenia nr 3 z dnia 5 grudnia 2003 r. (Dz.Urz.KPWiG.03.12.39) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 grudnia 2003 r.
11 Załącznik pozycja IV zmieniona przez § 2 pkt 7 zarządzenia nr 3 z dnia 5 grudnia 2003 r. (Dz.Urz.KPWiG.03.12.39) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 grudnia 2003 r.
12 Załącznik § 26 zmieniony przez § 2 pkt 8 zarządzenia nr 3 z dnia 5 grudnia 2003 r. (Dz.Urz.KPWiG.03.12.39) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 grudnia 2003 r.
13 Załącznik § 27 zmieniony przez § 2 pkt 9 zarządzenia nr 3 z dnia 5 grudnia 2003 r. (Dz.Urz.KPWiG.03.12.39) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 grudnia 2003 r.
14 Załącznik § 28 zmieniony przez § 2 pkt 10 zarządzenia nr 3 z dnia 5 grudnia 2003 r. (Dz.Urz.KPWiG.03.12.39) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 grudnia 2003 r.
15 Załącznik § 34 dodany przez § 2 pkt 11 zarządzenia nr 3 z dnia 5 grudnia 2003 r. (Dz.Urz.KPWiG.03.12.39) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 grudnia 2003 r.