Tryb powoływania Zarządu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i jego organizacja. - OpenLEX

Tryb powoływania Zarządu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i jego organizacja.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1990.17.46

Akt utracił moc
Wersja od: 26 listopada 1990 r.

ZARZĄDZENIE Nr 66
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 26 listopada 1990 r.
w sprawie trybu powoływania Zarządu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i jego organizacji.

Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 59, poz. 344) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Zarząd Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, zwany dalej "Zarządem", stanowią przedstawiciele ubezpieczycieli prowadzących działalność w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych od szkód powstałych w związku z ruchem tych pojazdów oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego.
2.
Ubezpieczyciele, o których mowa w ust. 1, delegują po 2 przedstawicieli do Zarządu.
§  2.
1.
Członek Zarządu może być odwołany przez ubezpieczyciela, który go delegował do Zarządu.
2.
W razie odwołania przez ubezpieczyciela członka Zarządu, ubezpieczyciel deleguje nowego przedstawiciela Ząrzadu.
§  3.
Zarząd powołuje Prezesa, Wiceprezesów i Sekretarza Zarządu spośród członków Zarządu.
§  4.
1.
Zarząd uchwala regulamin wewnętrzny określający w szczególności zakres kompetencji poszczególnych członków Zarządu oraz sposób funkcjonowania Zarządu.
2.
Regulamin wewnętrzny określa także sposób prowadzenia gospodarki finansowej Funduszu Gwarancyjnego po uwzględnieniu obowiązku prowadzenia oddzielnych rachunków dla ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów i dla ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego.
§  5.
Uchwały Zarządu zapadają większością głosów; w razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
§  6.
Zarząd Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego składa Ministrowi Finansów coroczne sprawozdanie z działalności Funduszu.
§  7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.