Tryb postępowania z wnioskami o mianowanie na stopnie oficerskie i generalskie w służbach podległych i nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSWiA.2010.1.2

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 grudnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 53
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 31 grudnia 2009 r.
w sprawie trybu postępowania z wnioskami o mianowanie na stopnie oficerskie i generalskie w służbach podległych i nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1.
Zarządzenie określa tryb postępowania z wnioskami o:
1)
mianowanie na pierwszy stopień policyjny w korpusie oficerów młodszych Policji;
2)
mianowanie na stopnie w korpusie generałów Policji;
3)
mianowanie na stopnie policyjne, o których mowa w art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.2));
4)
mianowanie na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej;
5)
mianowanie na stopnie generała Straży Granicznej;
6)
mianowanie na stopnie oficerskie w Straży Granicznej, inne niż wymienione w pkt 4 i 5;
7)
nadanie stopnia nadbrygadiera i generała brygadiera Państwowej Straży Pożarnej;
8)
nadanie pierwszego stopnia aspiranckiego i oficerskiego w Państwowej Straży Pożarnej;
9)
nadanie stopni oficerskich w Państwowej Straży Pożarnej, innych niż wymienione w pkt 7 i 8;
10)
mianowanie na pierwszy stopień oficerski w Biurze Ochrony Rządu;
11)
mianowanie na stopnie generalskie w Biurze Ochrony Rządu;
12)
mianowanie na stopnie oficerskie w Biurze Ochrony Rządu, inne niż wymienione w pkt 10 i 11.
§  2.
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o wniosku należy przez to rozumieć wniosek o mianowanie na stopnie lub o nadanie stopni, o których mowa w § 1.
§  3.
Podmiotami właściwymi do przedkładania wniosków są:
1)
Komendant Główny Policji w przypadku mianowania na stopnie, o których mowa w § 1 pkt 1-3;
2)
Komendant Główny Straży Granicznej w przypadku mianowania na stopnie, o których mowa w § 1 pkt 4-6;
3)
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej w przypadku nadania stopni, o których mowa w § 1 pkt 7-9;
4)
Szef Biura Ochrony Rządu w przypadku mianowania na stopnie, o których mowa w § 1 pkt 10-12.
§  4.
1.
W przypadku mianowania na stopnie, o których mowa w § 1 pkt 1, 2, 4, 5, 7, 10 i 11, podmiot, o którym mowa w § 3, przekazuje wniosek Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem komórki organizacyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji właściwej w sprawach kadr nie później niż 90 dni przed planowanym terminem mianowania.
2.
W przypadku mianowania na stopnie, o których mowa w § 1 pkt 3, 6, 9 i 12 podmiot, o którym mowa w § 3, przekazuje wniosek Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem komórki organizacyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji właściwej w sprawach kadr nie później niż 30 dni przed planowanym terminem mianowania przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, z wyjątkiem sytuacji szczególnych.
3.
W przypadku nadania pierwszego stopnia oficerskiego, o którym mowa w § 1 pkt 8, strażakom kończącym, w ramach służby kandydackiej lub stałej, studia inżynierskie (magisterskie) w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, podmiot, o którym mowa w § 3 pkt 3, przekazuje wniosek Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem komórki organizacyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji właściwej w sprawach kadr, niezwłocznie po otrzymaniu informacji o uzyskaniu przez strażaka, kwalifikacji zawodowych, o których mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 i Nr 18, poz. 97), nie później jednak niż 7 dni przed planowanym terminem nadania stopnia przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
4.
W przypadku nadania pierwszego stopnia oficerskiego, o którym mowa w § 1 pkt 8, strażakom, którzy uzyskali kwalifikacje określone w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, podmiot, o którym mowa w § 3 pkt 3, przekazuje wniosek Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem komórki organizacyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji właściwej w sprawach kadr, nie później jednak niż 30 dni przed planowanym terminem nadania stopnia przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
5.
W przypadku nadania pierwszego stopnia aspiranckiego, o którym mowa w § 1 pkt 8, strażakom kończącym, w ramach służby kandydackiej lub stałej, studium aspiranckie, podmiot, o którym mowa w § 3 pkt 3, przekazuje wniosek Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem komórki organizacyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji właściwej w sprawach kadr, niezwłocznie po otrzymaniu informacji o uzyskaniu przez strażaka kwalifikacji zawodowych, o których mowa w art. 36 ust. 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, nie później jednak niż 7 dni przed planowanym terminem nadania stopnia przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
6.
Właściwy w sprawie Sekretarz Stanu albo Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji akceptuje wniosek przed przedłożeniem do podpisu Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.
§  5.
1.
Do wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 2, 5, 7 i 11 dołącza się akta osobowe funkcjonariusza, którego wniosek dotyczy.
2.
Akta osobowe zwraca się podmiotowi, który przedłożył wniosek, po rozpatrzeniu sprawy przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
§  6.
1.
Do wniosków, o których mowa w § 1 pkt 1, 4 i 10, podmiot, o którym mowa w § 3, dołącza wykaz kandydatów do mianowania oraz notatkę służbową.
2.
W wykazie, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza się:
1)
stopień służbowy;
2)
nazwisko i imię (w porządku alfabetycznym) oraz imię ojca;
3)
datę urodzenia;
4)
wykształcenie;
5)
ocenę końcową z egzaminu.
3.
Wzór wykazu, o którym mowa w ust. 2, określa załącznik do zarządzenia.
4.
W notatce służbowej, o której mowa w ust. 1, zamieszcza się:
1)
stopień służbowy, nazwisko i imię (w porządku alfabetycznym) podając imię ojca, rok urodzenia, wykształcenie, tytuł zawodowy, nazwę ukończonej uczelni oraz odbyte kursy specjalistyczne w przypadku funkcjonariuszy Straży Granicznej;
2)
informacje o prowadzonych postępowaniach karnych i dyscyplinarnych.
§  7.
W przypadku ujawnienia faktu podważającego zasadność mianowania na stopień lub nadania stopnia podmiot, o którym mowa w § 3, niezwłocznie zawiadamia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Przepis § 4 ust. 1 w zakresie trybu przekazywania informacji stosuje się odpowiednio, z wyłączeniem terminu określonego w tym przepisie.
§  8.
W przypadku mianowania na stopień, o którym mowa w § 1 pkt 4, podmiot, o którym mowa w § 3 pkt 2, w roku 2010 przekazuje wniosek Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem komórki organizacyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji właściwej w sprawach kadr nie później niż 60 dni przed planowanym terminem mianowania.
§  9.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 171, poz. 1065 i Nr 237, poz. 1651 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 62, poz. 504, Nr 85, poz. 716, Nr 97, poz. 803, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 959, Nr 157, poz. 1241, Nr 168, poz. 1323, Nr 195, poz. 1502, Nr 201, poz. 1540 i Nr 223, poz. 1777.

ZAŁĄCZNIK 

WZÓR

WYKAZ KANDYDATÓW DO MIANOWANIA NA PIERWSZY STOPIEŃ OFICERSKI

ZATWIERDZAM

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH

I ADMINISTRACJI

WYKAZ

Lp.Stopień służbowyNazwisko i imię, imię ojcaData urodzeniaWykształcenieOcena końcowa z egzaminu
1
2
3
4
5
itd.

KOMENDANT GŁÓWNY/SZEF

............................................................

............................................................

(stop. imię i nazwisko)