Tryb postępowania z dokumentami przedkładanymi w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSWiA.2004.5.11

Akt utracił moc
Wersja od: 24 czerwca 2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 11
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 20 kwietnia 2004 r.
w sprawie trybu postępowania z dokumentami przedkładanymi w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717) zarządza się, co następuje:
§  1.
Koordynację opiniowania dokumentów związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, zwanych dalej "dokumentami UE" prowadzi Departament Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwany dalej "koordynatorem".
§  2.
1.
Dokumenty UE są przekazywane z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej -Sekretariatu Europejskiego lub Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej do koordynatora.
2.
Dokumenty UE mogą być przekazywane przez instytucje UE bezpośrednio do przedstawicieli Polski uczestniczących w posiedzeniach komitetów i grup roboczych instytucji Unii Europejskiej z pominięciem koordynatora.
3.
W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 2, komórka organizacyjna, której przedstawiciel uczestniczył w posiedzeniu komitetu lub grupy roboczej instytucji Unii Europejskiej niezwłocznie przesyła kopię otrzymanych dokumentów UE do koordynatora.
§  3.
1.
Po otrzymaniu dokumentów UE, koordynator:
1)
dokonuje analizy treści dokumentów UE;
2)
przesyła do właściwej merytorycznie komórki organizacyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji lub komórki organizacyjnej organów podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwanej dalej "komórką wiodącą", wniosek o opracowanie projektu opinii lub stanowiska Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wobec przedłożonych dokumentów UE, zwanego dalej "projektem opinii lub stanowiska". Do wniosku dołącza się dokumenty UE;
3)
przesyła do Departamentu Prawnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwanego dalej "Departamentem Prawnym", wniosek o opracowanie opinii wobec przedłożonych dokumentów UE - jeżeli uzna, że zachodzi potrzeba zaopiniowania tych dokumentów przez Departament Prawny. Do wniosku dołącza się dokumenty UE i kopię wniosku, o którym mowa w pkt 2. Informację o skierowaniu wniosku do Departamentu Prawnego koordynator przekazuje komórce wiodącej.
2. 1
Komórka wiodąca:
1)
w przypadku stwierdzenia takiej konieczności lub na wniosek koordynatora, przesyła otrzymane dokumenty UE do komórek współpracujących. Komórkami współpracującymi mogą być komórki organizacyjne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, komórki organizacyjne organów podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji lub komórki organizacyjne innych resortów;
2)
w przypadku, gdy wynika to z przepisów art. 191 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, Nr 100, poz. 1080 i Nr 128, poz. 1405, z 2002 r. Nr 135, poz. 1146 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 213, poz. 2081 oraz z 2004 r. Nr 240, poz. 2407), komórka wiodąca przesyła otrzymane dokumenty UE do organizacji związkowej, reprezentatywnej w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, Nr 154, poz. 1793 i 1800, z 2002 r. Nr 10, poz. 89 i Nr 240, poz. 2056 oraz z 2004 r. Nr 240, poz. 2407), zwanej dalej "organizacją związkową";
3)
w przypadku, gdy wynika to z przepisów art. 161 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55, poz. 235, z 1996 r. Nr 34, poz. 148, z 1997 r. Nr 121, poz. 769, z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i Nr 107, poz. 1127, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080 oraz z 2004 r. Nr 240, poz. 2407), komórka wiodąca przesyła otrzymane dokumenty UE do organizacji pracodawców, reprezentatywnej w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego, zwanej dalej "organizacją pracodawców.
3.
Komórka wiodąca, jeżeli uzna to za konieczne, przekazuje dokumenty UE do Departamentu Prawnego z wnioskiem o przedstawienie opinii.
4.
Departament Prawny przekazuje opinię wobec przedłożonych dokumentów UE do komórki wiodącej.
5.
Postanowień ust. 1 pkt 3 i ust. 3 i 4 nie stosuje się, w przypadku gdy komórką wiodącą jest Departament Prawny.
6. 2
Przesyłając dokumenty UE, wyznacza się termin przedstawienia projektu opinii lub stanowiska, bądź przedstawienia opinii komórki współpracującej, organizacji związkowej lub organizacji pracodawców.
7.
Nieprzedstawienie projektu opinii lub stanowiska bądź opinii komórki współpracującej lub Departamentu Prawnego, w wyznaczonym terminie, jest równoznaczne z akceptacją i brakiem uwag do przekazanych dokumentów UE.
§  4.
1. 3
Komórka wiodąca opracowuje projekt opinii lub stanowiska w oparciu o opinię komórek współpracujących oraz opinie: Departamentu Prawnego, organizacji związkowej, organizacji pracodawców, jeżeli zwrócono się o takie opinie.
2.
Projekt opinii lub stanowiska opracowuje się w języku polskim w formie wskazanej przez koordynatora.
3.
W uzasadnionych przypadkach koordynator może wskazać język angielski lub francuski jako język opracowania projektu opinii lub stanowiska.
4.
Projekt opinii lub stanowiska komórka wiodąca przedstawia właściwemu Sekretarzowi lub Podsekretarzowi Stanu do akceptacji, określając termin na jego akceptację lub zgłoszenie uwag.
5.
Brak zgłoszenia uwag przez właściwego Sekretarza lub Podsekretarza Stanu w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z akceptacją.
6.
Zaakceptowany projekt opinii lub stanowiska przesyła się do koordynatora.
§  5.
1.
Koordynator, po upływie wyznaczonego terminu, przekazuje projekt opinii lub stanowiska Sekretarzowi lub Podsekretarzowi Stanu odpowiedzialnemu za sprawy europejskie, w celu zatwierdzenia.
2.
Zatwierdzoną opinię lub stanowisko Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji koordynator przekazuje do Ministerstwa Spraw Zagranicznych lub Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej - Sekretariatu Europejskiego, z zastrzeżeniem § 7.
§  6.
Jeżeli Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pełni funkcję resortu wiodącego, w razie zaistnienia rozbieżności z resortami współpracującymi, wraz ze stanowiskiem, o którym mowa w § 5 ust. 2, przekazuje się informacje o zaistniałych rozbieżnościach.
§  7.
Jeżeli Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pełni funkcję resortu współpracującego, stanowisko, o którym mowa w § 5 ust. 2, przekazuje się do resortu wiodącego, a w razie zaistnienia rozbieżności z resortami współpracującymi lub resortem wiodącym także do Ministerstwa Spraw Zagranicznych lub Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej - Sekretariatu Europejskiego.
§  8.
Dokumenty UE, projekty opinii lub stanowisk, opinie lub stanowiska i inne informacje związane z opiniowaniem dokumentów UE są przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że koordynator wskaże inną formę przekazania dokumentu.
§  9.
Biuro Administracyjno-Gospodarcze Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, w porozumieniu z koordynatorem, zapewni infrastrukturę techniczną do przekazywania i przechowywania dokumentów UE.
§  10.
Koordynator gromadzi adresy poczty elektronicznej komórek merytorycznych. Komórki merytoryczne przesyłają do koordynatora, w razie zmiany, nowe adresy poczty elektronicznej.
§  11.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 § 3 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 33 z dnia 24 czerwca 2005 r. (Dz.Urz.MSWiA.05.13.43) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 czerwca 2005 r.
2 § 3 ust. 6 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 33 z dnia 24 czerwca 2005 r. (Dz.Urz.MSWiA.05.13.43) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 czerwca 2005 r.
3 § 4 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 33 z dnia 24 czerwca 2005 r. (Dz.Urz.MSWiA.05.13.43) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 czerwca 2005 r.