Tryb i sposób postępowania dotyczącego nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty.

Dzienniki resortowe

NFZ.2016.80

Akt utracił moc
Wersja od: 19 grudnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 80/2016/DGL
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 29 lipca 2016 r.
w sprawie trybu i sposobu postępowania dotyczącego nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 25 ustawy dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.), w zw. z art. 48 ust. 2a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 345, z późn zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Zarządzenie określa tryb i sposób postępowania przy nadawaniu przez dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia receptom w postaci papierowej na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne unikalnych numerów identyfikujących recepty, zwanych dalej "numerami recept".
2. 
Numery recept wydawane są osobom uprawnionym do wystawiania recept, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5.

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

§  2. 
1. 
Użyte w zarządzeniu określenia i skróty oznaczają:
1)
działalność lecznicza - działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o działalności leczniczej";
2)
Fundusz - Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie;
3)
miejsce udzielania świadczeń - miejsce udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w podmiocie wykonującym działalność leczniczą, w którym są wystawiane recepty oznaczone identyfikatorem, o którym mowa w art. 96a ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 6 września 2001 r.- Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.);
4)
oddział Funduszu - oddział wojewódzki Funduszu, w którym Wnioskodawca, o którym mowa w pkt 20, uzyskuje uprawnienie do pobierania numerów recept nadawanych przez dyrektora oddziału Funduszu, właściwego ze względu na:
a)
adres miejsca udzielania świadczeń, albo
b)
adres miejsca przyjmowania wezwań - w przypadku wykonywania działalności leczniczej w miejscu wezwania, albo
c)
adres miejsca zamieszkania - w przypadku wystawiania wyłącznie recept na leki refundowane dla siebie, małżonka, wstępnych i zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa (pro auctore lub pro familiae);
5)
osoba uprawniona - osobę uprawnioną, w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, zwanej dalej "ustawą refundacyjną", do wystawiania recept na podstawie odrębnych przepisów, z wyłączeniem:
a)
lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, o którym mowa w art. 5 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej dalej "ustawą o świadczeniach",
b)
felczera ubezpieczenia zdrowotnego, o którym mowa w art. 5 pkt 4 ustawy o świadczeniach,
c)
pielęgniarki lub położnej ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w art. 5 pkt 26 ustawy o świadczeniach

- jeżeli wystawia recepty zgodnie z art. 96a ust. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne;

6)
podmiot leczniczy - podmiot leczniczy w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy o działalności leczniczej;
7)
podmiot wykonujący działalność leczniczą - podmiot, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o działalności leczniczej;
8)
pracownik medyczny - osobę wykonującą zawód medyczny, uprawnioną do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie odrębnych przepisów oraz osobę posiadającą prawo wykonywania zawodu medycznego, która zaprzestała jego wykonywania, zachowując ważność prawa wykonywania zawodu i zamierza korzystać z prawa do wystawiania recept pro auctore i pro familiae;
9)
Portal NFZ - środowisko komunikacji, określone w zarządzeniu Nr 45/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 października 2009 r. w sprawie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia (z późn. zm.);
10)
recepta - receptę w postaci papierowej w rozumieniu art. 96a ust. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne;
11)
Regulamin - "Regulamin korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia przez pracowników medycznych", określony w załączniku nr 4 do zarządzenia, o którym mowa w pkt 9;
12)
system informatyczny - dziedzinowy system informatyczny oddziału Funduszu;
13)
umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o której mowa w art. 132 ustawy o świadczeniach;
14)
umowa upoważniająca do wystawiania recept - umowę upoważniającą do wystawiania recept, o której mowa w art. 45 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1991, z późn. zm.);
15)
uprawnienie do pobierania numerów recept - uprawnienie do pobierania numerów recept nadawanych przez dyrektora oddziału Funduszu, przyznawane osobie uprawnionej po złożeniu wniosku o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept;
16) 4
 uprawnienia zawodowe - uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, felczera, starszego felczera, pielęgniarki, położnej lub farmaceuty, potwierdzane dokumentem stwierdzającym aktualne prawo wykonywania zawodu, lub zaświadczeniem o uzyskaniu dodatkowych uprawnień - w przypadku pielęgniarek i położnych, umożliwiających ordynację przez pielęgniarki lub położne określonych leków i wyrobów medycznych, zgodnie z odrębnymi przepisami;
17)
ustawa zmieniająca ustawę o SIOZ - ustawę z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw;
18)
Wnioskodawca - osobę uprawnioną, ubiegającą się w oddziale Funduszu o uzyskanie uprawnień do pobierania numerów recept;
19)
wniosek o aktualizację danych - wniosek o aktualizację danych osób uprawnionych, składany w postaci elektronicznej, udostępniony przez oddział Funduszu w Portalu Personelu, wykorzystywany w celu przekazania aktualnych danych do systemu informatycznego oddziału Funduszu.
2. 
Określenia inne niż wymienione w ust. 1, użyte w zarządzeniu, mają znaczenie nadane im w przepisach odrębnych, w szczególności w ustawie o świadczeniach oraz w ustawie refundacyjnej.
3. 
Wprowadza się, określony w załączniku:
1)
nr 1 do zarządzenia, wzór wniosku o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept;
2)
nr 2 do zarządzenia, wzór oświadczenia o rozwiązanie umowy upoważniającej do wystawiania recept;
3)
nr 3 do zarządzenia, wzór wniosku o zachowanie uprawnienia do pobierania numerów recept po wygaśnięciu umowy upoważniającej do wystawiania recept.

Rozdział  2

Tryb postępowania i sposób nadawania numerów recept

§  3. 
1. 
Postępowania, o których mowa w § 1 pkt 1, prowadzone są w oddziałach Funduszu.
2. 
Dyrektor oddziału Funduszu zamieszcza na stronie internetowej oddziału komunikat adresowany do osób uprawnionych, dotyczący trybu oraz sposobu ubiegania się o nadanie numerów recept.
3. 
W komunikacie, o którym mowa w ust. 2, zamieszcza się w szczególności:
1)
nazwę, siedzibę oraz adres oddziału Funduszu, w którym prowadzone jest postępowanie oraz
2)
miejsce i sposób składania wniosków o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept.
4. 
Uzyskanie numerów recept może odbywać się z wykorzystaniem Portalu NFZ, pod warunkiem posiadania aktywnego dostępu do Portalu NFZ. Tryb uzyskania dostępu do Portalu NFZ oraz warunki korzystania przez pracowników medycznych z Portalu NFZ określa "Regulamin korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia przez pracowników medycznych", o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 11, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. 
W szczególnych przypadkach, dopuszcza się nadawanie numerów recept przez dyrektora oddziału Funduszu, z wykorzystaniem systemu informatycznego oddziału Funduszu.
6.  5
 Osoby uprawnione wykonujące zawód:
1)
lekarza, albo
2)
lekarza dentysty, albo
3)
felczera, albo
4)
pielęgniarki, albo
5)
położnej, albo
6)
farmaceuty

- na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w podmiocie leczniczym, które nie zawarły z Funduszem umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, i które zamierzają wystawiać recepty, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 10, ubiegają się o nadanie im numerów recept indywidualnie.

7. 
Osobom uprawnionym, numery recept przydzielane są do miejsc udzielania świadczeń, zgłoszonych w umowach upoważniających do wystawiania recept lub podawanych we wnioskach o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept.

Rozdział  3

Tryb uzyskiwania uprawnienia do pobierania numerów recept

§  4. 
1. 
W celu uzyskania uprawnienia do pobierania numerów recept osoba uprawniona składa w oddziale Funduszu wniosek, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 1, w sposób określony w § 5.
2. 
Uzyskiwanie uprawnienia do pobierania numerów recept może odbywać się z wykorzystaniem Portalu NFZ (wymaga posiadania aktywnego dostępu do Portalu NFZ).
3. 
Dostęp do Portalu NFZ nadawany jest zgodnie z trybem i w sposób określony w Regulaminie, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. 
W szczególnych przypadkach, uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept jest możliwe bezpośrednio w oddziale Funduszu, na podstawie złożonych, w formie papierowej, w oddziale Funduszu dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 2.
5.  6
 W uzasadnionych przypadkach, Wnioskodawca może być zwolniony ze złożenia wniosku o dostęp do Portalu NFZ lub złożenia wniosku o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept w trybie, o którym mowa w § 5 ust. 1-4. W przypadkach, o których mowa w zdaniu pierwszym, dopuszcza się uzyskanie dostępu do Portalu NFZ oraz uzyskanie uprawnienia do pobierania recept, na podstawie wniosków podpisanych przez Wnioskodawcę z wykorzystaniem profilu zaufanego w systemie ePUAP albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§  5. 
1. 
Wnioskodawca, który nie zawarł z Funduszem umowy upoważniającej do wystawiania recept i nie posiada dostępu do Portalu NFZ, w celu uzyskania uprawnienia do pobierania numerów recept, nadawanych przez dyrektora oddziału Funduszu, obowiązany jest do:
1)
wypełnienia wniosku o dostęp do Portalu NFZ, zgodnie z Regulaminem i następnie wypełnienia wniosku o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do zarządzenia;
2)
przekazania do oddziału Funduszu, w formie elektronicznej, wniosku o dostęp do Portalu NFZ oraz wniosku o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept;
3)
wydrukowania oraz podpisania wniosku o dostęp do Portalu NFZ oraz wniosku o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept.
2. 
Wnioski, o których mowa w ust. 1, Wnioskodawca składa osobiście, w formie papierowej, w oddziale Funduszu wraz z:
1)
kopią dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu;
2)
kopią dokumentów potwierdzających posiadanie w określonym zakresie specjalizacji oraz
3)
w przypadku pielęgniarek lub położnych:
a)
kopią dokumentów potwierdzających ukończenie studiów wyższych zawodowych, lub
b)
kopią zaświadczenia o zdobyciu dodatkowych uprawnień do wystawiania recept, na podstawie odrębnych przepisów - jeżeli dotyczy.
3. 
Oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 2, Wnioskodawca przedkłada do wglądu w oddziale Funduszu, w przypadku, gdy złożone kopie tych dokumentów budzą wątpliwości co do ich autentyczności lub integralności.
4. 
Uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept wymaga potwierdzenia w oddziale Funduszu tożsamości osoby składającej wniosek o uzyskanie takiego uprawnienia, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. 
Dokonanie potwierdzenia tożsamości, o którym mowa w ust. 4, nie jest wymagane w przypadku, gdy Wnioskodawca:
1)
ma zawartą z Funduszem umowę upoważniającą do wystawiania recept i nie ma dostępu do Portalu NFZ w celu pobierania numerów recept; albo
2)
posiada konto dostępu do Portalu NFZ; albo
3)
nie posiada zawartej umowy z Funduszem upoważniającej do wystawiania recept, ale ma aktywny dostęp do Portalu NFZ; albo
4)
złożył wniosek o uzyskanie uprawnień do pobierania numerów recept za pośrednictwem platformy ePUAP po udostępnieniu takiej funkcjonalności przez Fundusz; albo
5)
podpisał prawidłowo wniosek o dostęp do Portalu NFZ i uzyskanie uprawnień do pobierania numerów recept kwalifikowanym podpisem elektronicznym po udostępnieniu takiej funkcjonalności przez Fundusz.
6. 
Złożone do oddziału Funduszu wnioski o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept podlegają ocenie pod względem formalno-prawnym.
7. 
Wniosek o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept powinien:
1)
być opatrzony podpisem;
2)
zawierać wszystkie wymagane dane, zgodnie z zakresem danych określonych we wzorze wniosku o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept;
3)
zawierać wszystkie wymagane załączniki do wniosku, o których mowa w ust. 2.
8. 
Forma pisemna wniosku winna być zgodna z jego postacią elektroniczną, w przypadku, gdy wniosek złożony również w takiej formie.
9. 
W przypadku, gdy Wnioskodawca posiada aktywny dostęp do Portalu NFZ - w celu uzyskania uprawnienia do pobierania numerów recept obowiązany jest do:
1)
aktualizacji i uzupełnienia wymaganych danych, zgodnie z zakresem danych określonych we wzorze wniosku o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept;
2)
przekazania do oddziału Funduszu, w formie elektronicznej, wniosku, o którym mowa w pkt 1;
3)
wydrukowania i podpisania wniosku, o którym mowa w pkt 1.
10. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 9, w formie papierowej, Wnioskodawca składa osobiście w oddziale Funduszu lub przesyła wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 2.
11. 
Oryginały dokumentów, o których w ust. 2, Wnioskodawca przedkłada do wglądu w Oddziale Funduszu, w przypadku, gdy złożone kopie budzą wątpliwości co do ich autentyczności lub integralności.
12. 
Wnioski o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept, o którym mowa w ust. 2 i 10, spełniające wymagania, o których mowa w ust. 7 i 8, są podstawą uzyskania uprawnienia do pobierania numerów recept.
13. 
Dyrektor oddziału Funduszu może odmówić Wnioskodawcy uzyskania uprawnienia do pobierania numerów recept, w przypadku wątpliwości, co do wiarygodności informacji zawartych we wniosku o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept.
14. 
Osoba uprawniona zamierzająca wystawiać recepty, o których mowa § 2 pkt 10, po uzyskaniu dostępu do Portalu NFZ i uzyskaniu uprawnienia do pobierania numerów recept powinna wystąpić również o upoważnienie do korzystania z usługi Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (e-WUŚ), umożliwiającej weryfikację uprawnienia pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych - o ile tego upoważnienia dotychczas nie posiadała.

Rozdział  4

Uprawnienia do pobierania numerów recept po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy upoważniającej do wystawiania recept

§  6. 
1. 
W sytuacji rozwiązania umowy przez osobę uprawnioną przed terminem jej wygaśnięcia, określonym w art. 45 ustawy zmieniającej ustawę o SIOZ, tj. przed dniem 31 grudnia 2016 r., osoba ta może wystąpić z wnioskiem o utrzymanie dostępu do Portalu NFZ lub uprawnień do pobierania numerów recept, składając oświadczenie, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2.
2. 
W przypadku, gdy osoba uprawniona, wnioskuje jednocześnie o utrzymanie dostępu do Portalu NFZ i uprawnień do pobierania numerów recept, to dotychczas posiadany dostęp do Portalu NFZ zostanie utrzymany z tym samym loginem, pod warunkiem akceptacji Regulaminu przez Wnioskodawcę.
3.  7
 W sytuacji, o której mowa w ust. 2 i ust. 5a, osoba uprawniona zobowiązana jest do dokonania weryfikacji i aktualizacji swoich danych osobowych zgodnie z § 7.
4. 
W przypadku nieprzekazania do oddziału Funduszu wniosku o utrzymanie uprawnień do pobierania numerów recept po rozwiązaniu umowy, o której mowa w ust. 1, uprawnienia do pobierania numerów recept, zostają anulowane, a dostęp do Portalu NFZ zablokowany, o ile użytkownik nie korzysta z innych funkcjonalności w Portalu NFZ.
5. 
Z chwilą wygaśnięcia umów upoważniających w terminie, o którym mowa w ust. 1, uprawnienia do pobierania numerów recept zostaną utrzymane, pod warunkiem przekazania do oddziału Funduszu, wniosku o utrzymanie uprawnienia do pobierania numerów recept po wygaśnięciu umowy upoważniającej w postaci papierowej, którego wzór określony jest w załączniku nr 3.
5a.  8
 Osoba uprawniona zobowiązana jest do przekazania do oddziału Funduszu wniosku o utrzymanie uprawnienia do pobierania numerów recept w terminie 21 miesięcy od dnia wygaśnięcia umowy upoważniającej.
6. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 5, można wypełnić, wydrukować i przekazać do oddziału Funduszu w formie elektronicznej, z wykorzystaniem Portalu NFZ.
7.  9
 W przypadku nieprzekazania w postaci papierowej wniosku o utrzymanie uprawnienia do pobierania numerów recept w terminie, o którym mowa w ust. 5a, uprawnienia te zostają odebrane, a dostęp do Portalu NFZ zablokowany, o ile użytkownik nie korzysta z innych funkcjonalności w Portalu NFZ.

Rozdział  5

Aktualizacja danych przez osoby uprawnione

§  7. 
1. 
Osoba uprawniona jest obowiązana do aktualizacji swoich danych, w tym danych dotyczących wykonywanej działalności leczniczej, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.
2. 
Aktualizacja danych, o których mowa w ust. 1, może odbywać się za pośrednictwem Portalu NFZ, z wykorzystaniem wniosku o aktualizację danych, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 19.
§  8. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1  10  

Numer wniosku…………………

(nadawany przez system informatyczny NFZ)

WZÓR

WNIOSEK O UZYSKANIE UPRAWNIENIA DO POBIERANIA NUMERÓW RECEPT

Nazwa właściwego Oddziału Funduszu: ........................................................................

ZASADY WYPEŁNIANIA WNIOSKU O UZYSKANIE UPRAWNIENIA DO POBIERANIA NUMERÓW RECEPT

1. Wniosek o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept wymaga podania przez Wnioskodawców danych określonych w części I i II wniosku o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept.

2. W trakcie wypełniania wniosku o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept należy posługiwać się Instrukcją wypełniania wniosku o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept.

3. Wszelkie informacje podawane we wniosku o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept muszą być kompletne, poprawne i zgodne ze stanem faktycznym.

4. Po wypełnieniu wniosku o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia dotyczącego kompletności, poprawności i zgodności ze stanem faktycznym podawanych danych.

5. Po wypełnieniu wniosku o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept Wnioskodawca zobowiązuje się do dokonywania aktualizacji informacji rejestrowanych w Portalu NFZ w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

CZĘŚĆ I. DANE REJESTROWE WNIOSKODAWCY

I.1. Dane podstawowe Wnioskodawcy
1Imię/Imiona *
2Nazwisko*
3Nr PESEL*
4Dokument tożsamości - rodzaj
5Dokument tożsamości - seria i numer
6Dokument tożsamości - kraj wydania
7Dokument tożsamości - data wydania
8Dokument tożsamości - data ważności
9Dokument tożsamości - data końca obowiązywania
10Adres zamieszkania - miejscowość**
11Adres zamieszkania - kod pocztowy**
12Adres zamieszkania - ulica
13Adres zamieszkania - numer domu**
14Adres zamieszkania - numer lokalu
15Adres do korespondencji - miejscowość**
16Adres do korespondencji - kod pocztowy**
17Adres do korespondencji - ulica
18Adres do korespondencji - numer domu**
19Adres do korespondencji - numer lokalu
20Adres e-mail**
21Numer telefonu**
I.2. Uprawnienia zawodowe Wnioskodawcy
1Rodzaj uprawnienia zawodowego*
2Prawo wykonywania zawodu - numer*
3Prawo wykonywania zawodu - data uzyskania*
4Prawo wykonywania zawodu - organ wydający - kod*
5Prawo wykonywania zawodu - organ wydający -nazwa*
6Zawód/Specjalność - kod*
7Zawód/Specjalność - nazwa*
8Zawód/Specjalność - stopień specjalizacji*
9Zawód/Specjalność - data otwarcia / uzyskania specjalizacji
10Kompetencje - kod
11Kompetencje - nazwa
12Kompetencje - data uzyskania
13Kompetencje - numer zaświadczenia
14Wykształcenie - kod
15Wykształcenie - nazwa

CZĘŚĆ II. DODATKOWE DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY

II.1. Status Wnioskodawcy*
1Wnioskodawca jest osobą, posiadającą prawo wykonywania zawodu, która zaprzestała jego wykonywania i zamierza korzystać z prawa do wystawiania recept refundowanych dla siebie, małżonka, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu, krewnych lub powinowatych w linii prostej, a w linii bocznej do stopnia pokrewieństwa między dziećmi rodzeństwa osoby wystawiającej (recepty pro auctore i pro familiae)
2Wnioskodawca jest osobą, posiadającą prawo wykonywania zawodu, która nie zaprzestała jego wykonywania i zamierza korzystać z prawa do wystawiania recept na leki refundowane dla siebie, małżonka, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu, krewnych lub powinowatych w linii prostej, a w linii bocznej do stopnia pokrewieństwa między dziećmi rodzeństwa osoby wystawiającej (recepty pro auctore i pro familiae)
3Wnioskodawca jest osobą wykonującą zawód lekarza/lekarza dentysty/ felczera/ pielęgniarki/położnej na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w podmiocie leczniczym, który nie zawarł z Funduszem umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
4Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą związaną z wykonywaniem działalności leczniczej
II.2. Dane dotyczące wykonywanej działalności leczniczej
1Forma działalności leczniczej - kod**
2Forma działalności leczniczej - nazwa**
II.3. Dane rejestrowe dotyczące wykonywanej działalności leczniczej
1Nazwa firmy lub imię i nazwisko podmiotu wykonującego działalność leczniczą**
2Organ rejestrujący działalność leczniczą**
3Nr wpisu do rejestru działalności

leczniczej**

II.4. Dane rejestrowe dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej
1Forma organizacyjnoprawna działalności gospodarczej**
2Organ rejestrujący działalność gospodarczą**
3Nr wpisu do rejestru działalności gospodarczej**
4NIP**
5REGON**
II.5. Wykaz miejsc udzielania świadczeń i miejsc przechowywania dokumentacji medycznej
1Forma działalności leczniczej - kod**
2Miejsce udzielania świadczeń - nazwa**
3Identyfikator miejsca udzielania świadczeń - Numer REGON**
4Identyfikator miejsca udzielania świadczeń - kod resortowy**VII część: ............ VIII część ...............
5Adres miejsca udzielania świadczeń/ przyjmowania wezwań - adres
6Adres miejsca udzielania świadczeń/ przyjmowania wezwań - miejscowość**
7Adres miejsca udzielania świadczeń/ przyjmowania wezwań - kod pocztowy**
8Adres miejsca udzielania świadczeń/ przyjmowania wezwań - ulica
9Adres miejsca udzielania świadczeń/ przyjmowania wezwań - numer domu**
10Adres miejsca udzielania świadczeń/ przyjmowania wezwań - numer lokalu
11Adres miejsca udzielania świadczeń/ przyjmowania wezwań - telefon kontaktowy**
12Adres miejsca przechowywania dokumentacji medycznej tożsamy z adresem miejsca udzielania świadczeń/ adresem miejsca przyjmowania wezwań **□ TAK □ NIE
13Adres miejsca przechowywania dokumentacji medycznej - miejscowość**
14Adres miejsca przechowywania dokumentacji medycznej - kod pocztowy**
15Adres miejsca przechowywania dokumentacji medycznej - ulica
16Adres miejsca przechowywania dokumentacji medycznej - numer domu**
17Adres miejsca przechowywania dokumentacji medycznej - numer lokalu
18Adres miejsca przechowywania dokumentacji medycznej tożsamy z adresem zamieszkania Wnioskodawcy**□ TAK □ NIE
19Adres miejsca przechowywania dokumentacji medycznej - miejscowość**
20Adres miejsca przechowywania dokumentacji medycznej - kod pocztowy**
21Adres miejsca przechowywania dokumentacji medycznej - ulica
22Adres miejsca przechowywania dokumentacji medycznej - numer domu**
23Adres miejsca przechowywania dokumentacji medycznej - numer lokalu

OŚWIADCZENIA:

Oświadczam, że przedstawione we wniosku o uzyskanie uprawnienia do pobierania unikalnych numerów identyfikujących recepty dane są kompletne, poprawne i zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym*.

Zobowiązuję się do aktualizacji informacji rejestrowanych w Portalu NFZ w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zmiany*.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundusz moich danych osobowych, w celach związanych z wykonywaniem czynności Użytkownika Portalu NFZ**.

................................................................ Oddział Wojewódzki NFZ oświadcza, że dane osobowe podane przez Wnioskodawcę we wniosku o nadanie uprawnienia do pobierania numerów recept będą przetwarzane w SI NFZ zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Narodowym Funduszu Zdrowia

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, że:

Administratorem Pana/i danych osobowych jest Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 26/30, reprezentowany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, z którym może Pan/i kontaktować się listownie na adres siedziby administratora: 02-528 Warszawa, ul. Rakowiecka 26/30, za pomocą platformy ePUAP: NFZ-Centrala/SkrytkaESP oraz emailem: sekretariat.gpf@nfz.gov.pl.

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych

W Narodowym Funduszu Zdrowia:

iod@nfz.gov.pl

(dane kontaktowe IOD: adres poczty elektronicznej)

Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych i obowiązków ustawowych, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.).

Odbiorcą Pana/i danych osobowych będą wyłącznie podmioty posiadające upoważnienie do pozyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby realizacji ustawowych zadań Narodowego Funduszu Zdrowia, obrony roszczeń oraz zadań wynikających z ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164, z późn. zm.).

Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danych przypadkach przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazane przez Pana/nią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak również profilowania.

MIEJSCE PRZEKAZANIA WNIOSKU O UZYSKANIE UPRAWNIENIA DO POBIERANIA NUMERÓW RECEPT

.............................................................Oddział Wojewódzki NFZ

Wydział/Dział ............................................................

ul. .................................................................................. nr ....................................................

kod pocztowy:.............................. Miejscowość...................................................................

Miejscowość i data Podpis wnioskodawcy

* dane oznaczone gwiazdką (*) są wymagane

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O UZYSKANIE UPRAWNIENIA

DO POBIERANIA NUMERÓW RECEPT

I. DANE REJESTROWE WNIOSKODAWCY

I.1. Dane podstawowe Wnioskodawcy - dane oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

1. Imię/imiona* - należy wpisać imię Wnioskodawcy; w przypadku posiadania dwóch imion należy podać oba imiona;

2. Nazwisko* - należy wpisać nazwisko Wnioskodawcy;

3. Numer PESEL* - należy wpisać osobisty, 11 cyfrowy numer identyfikacyjny PESEL Wnioskodawcy;

4-9. Dane dotyczące dokumentu tożsamości - wymagane podanie tych danych w przypadku braku numeru PESEL - należy wpisać rodzaj, serię, numer dokumentu tożsamości oraz kraj, w którym wydano dokument tożsamości, datę wydania, datę ważności oraz datę końca obowiązywania, jeżeli dotyczy;

10. Adres zamieszkania - miejscowość** - należy wpisać miejscowość, w której zamieszkuje Wnioskodawca;

11. Adres zamieszkania - kod pocztowy** - należy wpisać kod pocztowy miejscowości, w której zamieszkuje Wnioskodawca;

12. Adres zamieszkania - ulica - należy wpisać ulicę, przy której zamieszkuje Wnioskodawca, jeżeli dotyczy;

13. Adres zamieszkania - numer domu** - należy wpisać numer domu, w którym zamieszkuje Wnioskodawca;

14. Adres zamieszkania - numer lokalu - należy wpisać numer lokalu, w którym zamieszkuje Wnioskodawca, jeżeli dotyczy;

15-19. Adres do korespondencji - dane dot. adresu do korespondencji należy podać, jeśli są inne niż zamieszkania; jeśli adres do korespondencji jest taki sam jak adres zamieszkania należy przepisać dane z adresu zamieszkania - zakres danych w adresie do korespondencji nie może być pusty;

20. Adres e-mail** - adres poczty elektronicznej Wnioskodawcy, jeżeli dotyczy.

21. Numer telefonu**- należy wpisać numer telefonu, który może być, w przypadku Wnioskodawcy ubiegającego się o uprawnienie do pobierania numerów recept, wykorzystany do podania na recepcie, jako numer telefonu do bezpośredniego kontaktu z osobą wystawiającą receptę, zgodnie z art. 96a ust. 1 pkt 3 lit. d ustawy- Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 944, z późn. zm.).

I.2. Uprawnienia zawodowe Wnioskodawcy - dane oznaczone gwiazdką (*) są wymagane

1. Rodzaj uprawnienia zawodowego* - należy wpisać lub wybrać ze słownika właściwą opcję z następujących możliwych: lekarz, lekarz dentysta, felczer, starszy felczer, pielęgniarka, położna, farmaceuta;

2. Prawo wykonywania zawodu - numer* - należy wpisać numer prawa wykonywania zawodu nadawany przez właściwy organ;

3. Prawo wykonywania zawodu - data uzyskania* - należy wpisać datę uzyskania prawa wykonywania zawodu;

4-5. Prawo wykonywania zawodu - organ wydający - kod i nazwa* - należy wpisać lub wybrać ze słownika właściwy organ wydający prawo wykonywania zawodu;

6-7. Zawód/Specjalność: rodzaj - kod, nazwa* - należy wpisać lub wybrać ze słownika wykonywany zawód wraz ze zdobytą specjalizacją, jeżeli dotyczy. Również w przypadku pielęgniarek i położnych wymagane jest podanie informacji zgodnie ze słownikiem "Zawód/specjalność, gdyż są w nim pozycje dot. specjalizacji pielęgniarek i położnych. Są to pozycje dla pielęgniarek od kodu 222201 - do kodu 222290 i dla położnych od kodu 223201 do kodu 223290. Jeśli pielęgniarka nie posiada specjalizacji wskazuje kod grupy zawodowej 222101, a położna, jeśli nie posiada specjalizacji wskazuje kod grupy zawodowej 223101.

W przypadku farmaceuty należy wpisać kod:

228101 FARMACEUTA

228201 FARMACEUTA - SPECJALISTA ANALITYKI FARMACEUTYCZNEJ

228202 FARMACEUTA - SPECJALISTA BROMATOLOGII

228203 FARMACEUTA - SPECJALISTA FARMACJI APTECZNEJ

228204 FARMACEUTA - SPECJALISTA FARMACJI KLINICZNEJ

228205 FARMACEUTA - SPECJALISTA FARMACJI PRZEMYSŁOWEJ

228206 FARMACEUTA - SPECJALISTA FARMACJI SZPITALNEJ

228207 FARMACEUTA - SPECJALISTA FARMAKOLOGII

228208 FARMACEUTA - SPECJALISTA LEKU ROŚLINNEGO

228209 FARMACEUTA - SPECJALISTA MIKROBIOLOGII I BIOTECHNOLOGII FARMACEUTYCZNEJ

228210 FARMACEUTA - SPECJALISTA TOKSYKOLOGII

228211 FARMACEUTA - SPECJALISTA ZDROWIA PUBLICZNEGO

228212 FARMACEUTA - SPECJALISTA ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO

228290 POZOSTALI FARMACEUCI SPECJALIŚCI.

8. Zawód/Specjalność - stopień specjalizacji* - należy wybrać właściwą opcję ze słownika "Stopni specjalizacji" lub wpisać właściwą opcję z następujących możliwych: bez specjalizacji, specjalista, 1 st. specjalizacji, w trakcie specjalizacji - dotyczy to również pielęgniarek i położnych. W przypadku posiadania specjalizacji przez pielęgniarkę lub położną powinna być wybrana opcja "specjalista" (kod "2"). Jeśli pielęgniarka nie posiada specjalizacji lub jest w trakcie specjalizacji wpisuje lub wybiera odpowiednio ze słownika "Stopni specjalizacji" opcję "bez specjalizacji" (kod "0") lub "w trakcie specjalizacji" (kod "9");

9. Zawód/Specjalność - data otwarcia/uzyskania specjalności - należy wpisać datę uzyskania specjalności, jeżeli dotyczy;

10-13. Dane dotyczące kompetencji - kod, nazwa, data uzyskania i numer zaświadczenia o zdobyciu odpowiednich kompetencji --wymagane w przypadku pielęgniarek i położnych - należy wpisać kod, nazwę, datę uzyskania oraz numer zaświadczenia o zdobyciu odpowiednich kompetencji. W przypadku pielęgniarek i położnych ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept, które ukończyły kurs specjalistyczny dotyczący ordynacji leków i wyrobów medycznych - należy wybrać właściwą pozycję ze słownika "Kompetencji" o kodzie 0368, i nazwie "Kurs specjalistyczny dotyczący ordynacji leków i wyrobów medycznych" - dotyczy pielęgniarek i położnych, które ukończyły kurs specjalistyczny, umożliwiający ordynację przez pielęgniarki i położne, określonych leków i wyrobów medycznych, uprawnienia pielęgniarek i położnych, o których mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2020 r.poz.562, z późn. zm.);

W przypadku pielęgniarek/położnych, które nabyły wiedzę dot. ordynacji leków i wyrobów medycznych w ramach kształcenia w szkołach pielęgniarskich i w szkołach położnych lub w ramach szkolenia specjalizacyjnego i których tym samym nie dotyczy obowiązek ukończenia kursu specjalistycznego dotyczący ordynacji leków i wyrobów medycznych, należy wybrać właściwą pozycję ze słownika "Kompetencji" o kodzie 0369 i nazwie "Nabycie wiedzy dotyczącej ordynacji leków i wyrobów medycznych w ramach kształcenia w szkole pielęgniarskiej lub położnych lub w ramach szkolenia specjalizacyjnego, co zwalnia z obowiązku odbycia kursu specjalistycznego w tym zakresie", o czym mowa w art.15a ust. 7 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej;

14-15. Wykształcenie - kod, nazwa - należy wpisać lub wybrać ze słownika rodzaj wykształcenia - właściwy kod i nazwę, zgodnie z posiadanym wykształceniem.

W przypadku pielęgniarek i położnych ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept, które ukończyły studia wyższe medyczne na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, należy obowiązkowo wpisać lub wybrać właściwą pozycję ze słownika "Wykształcenie", jeżeli dotyczy:

* Kod pozycji 0010 - nazwa pozycji: WYŻSZE MEDYCZNE - TYTUŁ LICENCJATA na kierunku pielęgniarstwo,

* Kod pozycji 0011 - nazwa pozycji: WYŻSZE MEDYCZNE - TYTUŁ MAGISTRA na kierunku pielęgniarstwo,

* Kod pozycji 0012 - nazwa pozycji: WYŻSZE MEDYCZNE - TYTUŁ LICENCJATA na kierunku położnictwo,

* Kod pozycji 0013 - nazwa pozycji: WYŻSZE MEDYCZNE - TYTUŁ MAGISTRA na kierunku położnictwo.

Pozycje te mogą być również wskazane w przypadku pielęgniarek i położnych, które ukończyły studia wyższe medyczne odpowiednio na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, nawet gdy nie ubiegają się o uprawnienie do pobierania numerów recept. W przypadku pielęgniarek i położnych, które ukończyły studia wyższe medyczne na innych kierunkach niż pielęgniarstwo i położnictwo (np. promocja zdrowia, zdrowie publiczne) należy wybrać pozycję ze słownika odpowiednio o kodzie i nazwie: 0001 WYŻSZE MEDYCZNE - TYTUŁ MAGISTRA lub o kodzie i nazwie: 0002 WYŻSZE MEDYCZNE - TYTUŁ LICENCJATA.

W przypadku farmaceuty należy wpisać kod i nazwę: 0001 WYŻSZE MEDYCZNE - TYTUŁ MAGISTRA.

II. DODATKOWE DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY - wymagana do wypełnienia przez Wnioskodawców, ubiegających się o nadanie uprawnień do pobierania numerów recept. Dane oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

II.1. Status Wnioskodawcy* - należy zaznaczyć właściwe opcje z podanych we wniosku;

II.2. Dane dotyczące wykonywanej działalności leczniczej** - dotyczy Wnioskodawców wykonujących działalność leczniczą oraz Wnioskodawców wykonujących zawód lekarza/lekarza dentysty/felczera/pielęgniarki/położnej na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w podmiocie leczniczym, który nie zawarł z Funduszem umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, czyli przy wyborze opcji nr 3 i 4 w pkt II.1; należy podać informacje dotyczące wszystkich prowadzonych form działalności leczniczej, które Wnioskodawca osobiście wykonuje lub jeśli pracuje w kilku podmiotach leczniczych; Nie dotyczy Wnioskodawców, którzy ubiegają się o uprawnienia do pobierania numerów recept wystawianych wyłącznie w trybie pro auctore i pro familiae;

1-2. Forma działalności leczniczej - kod i nazwa** - należy podać kod i nazwę formy działalności leczniczej zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.z 2020 r. poz. 295, z późn. zm.) - należy wpisać lub wybrać właściwą pozycję ze słownika form działalności leczniczej; Nie dotyczy Wnioskodawców, którzy ubiegają się o uprawnienia do pobierania numerów recept wystawianych wyłącznie w trybie pro auctore i pro familiae;

II.3. Dane rejestrowe dotyczące wykonywanej działalności leczniczej - dotyczy podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o których mowa w art. 2 ust.1 pkt 5) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Nie dotyczy Wnioskodawców, którzy ubiegają się o uprawnienia do pobierania numerów recept wystawianych wyłącznie w trybie pro auctore i pro familiae;

1. Nazwa firmy** - należy wpisać nazwę podmiotu wykonującego działalność leczniczą albo imię i nazwisko osoby fizycznej, zgodnie z wpisem w publicznym rejestrze przedsiębiorców (KRS lub CEIDG) i wpisem w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą (RPWDL);

2. Organ rejestrujący działalność leczniczą** - należy wpisać nazwę organu rejestrującego działalność leczniczą, w przypadku praktyk zawodowych należy wpisać nazwę okręgowej izby lekarskiej, właściwej dla miejsca wykonywania praktyki zawodowej lekarza/lekarza dentysty lub nazwę okręgowej izby pielęgniarek i położnych właściwej dla miejsca wykonywania praktyki zawodowej pielęgniarki/położnej;

3. Nr wpisu do rejestru działalności leczniczej** - w przypadku podmiotów leczniczych należy wpisać numer księgi rejestrowej z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (RPWDL), stanowiącego część I systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012r.w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz.U. z 2019 r. poz. 173) a w przypadku praktyk zawodowych numer księgi rejestrowej z rejestru praktyk zawodowych.

II.4. Dane rejestrowe dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej - Ta sekcja danych dotyczy Wnioskodawców, którzy prowadzą działalność gospodarczą związaną z wykonywaniem działalności leczniczej, czyli gdy dokonali wyboru opcji 4 w pkt II.1; Nie dotyczy Wnioskodawców, którzy ubiegają się o uprawnienia do pobierania numerów recept wystawianych wyłącznie w trybie pro auctore i pro familiae;

1. Forma organizacyjnoprawna działalności gospodarczej** - należy wpisać lub wybrać ze słownika form organizacyjnoprawnych działalności gospodarcze kod i nazwę formy organizacyjnoprawnej działalności gospodarczej;

2. Organ rejestrujący działalność gospodarczą** - należy wpisać nazwę organu rejestrującego działalność gospodarczą - rodzaj publicznego rejestru przedsiębiorców - Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) lub Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG);

3. Nr wpisu do rejestru działalności gospodarczej** - należy podać Nr wpisu do rejestru działalności gospodarczej - wymagany w przypadku wpisu w KRS, nie jest wymagany w przypadku wpisu w CEIDG;

4. NIP** - Numer Identyfikacji Podatkowej;

5. REGON** - 9-znakowy numer REGON z Krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON).

II.5. Wykaz miejsc udzielania świadczeń i miejsc przechowywania dokumentacji medycznej - dane o miejscu udzielania świadczeń; należy wymienić wszystkie miejsca udzielania świadczeń we wszystkich formach prowadzonej działalności leczniczej; tą część wniosku należy wypełnić tyle razy, ile jest miejsc udzielania świadczeń w ramach danej formy działalności leczniczej; dotyczy podmiotów leczniczych i praktyk zawodowych; W przypadku indywidualnych praktyk zawodowych wykonujących świadczenia zdrowotne wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem oraz Wnioskodawców wykonujących zawód lekarza/lekarza dentysty/ felczera / pielęgniarki/ położnej na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w podmiocie leczniczym, który nie zawarł z Funduszem umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, należy wpisać dane miejsca udzielania świadczeń wchodzącego w struktury tego podmiotu leczniczego.

1. Forma działalności leczniczej - kod** - należy wpisać lub wybrać kod formy działalności leczniczej ze słownika form działalności leczniczej, jeżeli dotyczy;

2. Nazwa miejsca udzielania świadczeń** - nazwa miejsca udzielania świadczeń zgłoszona w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą (RPWDL); w przypadku indywidualnych praktyk zawodowych - nazwa praktyki zawodowej wskazana w rejestrze praktyk zawodowych, jeżeli dotyczy;

3. Identyfikator miejsce udzielania świadczeń - Numer REGON** - należy wpisać numer identyfikacyjny miejsca udzielania świadczeń, czyli 9-znakowy numer REGON z Krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), podanie tego identyfikatora jest wymagane w przypadku Wnioskodawców prowadzących działalność gospodarczą i Wnioskodawców wykonujących zawód lekarza/lekarza dentysty/felczera/pielęgniarki/położnej na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w podmiocie leczniczym, który nie zawarł z Funduszem umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;

4. Identyfikator miejsca udzielania świadczeń - Kod resortowy - należy wpisać numer identyfikacyjny miejsca udzielania świadczenia, zgodnego z wpisem do Rejestru Podmiotu Wykonującego Działalność Leczniczą (RPWDL), jeżeli dotyczy; Identyfikator ten jest dodatkowo wymagany (oprócz 9-znakowego numeru REGON) w przypadku podmiotów leczniczych; Identyfikator ten stanowi część VII i VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012r.w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz.U. z 2019. poz. 173); Identyfikatory te są nadawane na podstawie informacji zawartych we wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (RPWDL), o którym mowa w art. 100 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

5-11. Adres miejsca udzielania świadczeń/przyjmowania wezwań** - dane adresowe miejsca udzielania świadczeń lub w przypadku praktyk zawodowych wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w miejscu wezwania - adres miejsca przyjmowania wezwań; W przypadku indywidualnych praktyk zawodowych wykonujących świadczenia zdrowotne wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem i Wnioskodawców wykonujących zawód lekarza/lekarza dentysty/felczera/pielęgniarki/położnej na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w podmiocie leczniczym, który nie zawarł z Funduszem umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, należy wpisać adres miejsca udzielania świadczeń wchodzące w struktury tego podmiotu.

12-23. Dane dotyczące miejsca przechowywania dokumentacji medycznej - należy podać adres miejsca przechowywania

12-18. W przypadku, gdy adres miejsca przechowywania dokumentacji medycznej jest tożsamy z adresem miejsca udzielania świadczeń/miejsca przyjmowania wezwań należy zaznaczyć opcję "TAK", lub jeśli nie jest - wybrać opcję "NIE" i podać adres miejsca przechowywania dokumentacji medycznej;

19-23. W przypadku Wnioskodawców wystawiających wyłącznie recepty pro auctore i pro familiae, gdy adres miejsca przechowywania dokumentacji medycznej jest tożsamy z adresem zamieszkania, należy zaznaczyć opcję "TAK", lub jeśli nie jest - wybrać opcję "NIE" i podać adres miejsca przechowywania dokumentacji medycznej.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Numer wniosku........................

(nadawany przez system informatyczny NFZ)

Imię i nazwisko osoby uprawnionej

...................................................

Numer prawa wykonywania zawodu

.......................................................

Adres

............................................................................

Nr umowy upoważniającej do wystawiania recept

..............................................................................

Oświadczenie

o rozwiązaniu umowy upoważniającej do wystawiania recept

Oświadczam, iż rozwiązuję z dniem ................. ......umowę Nr ................................, upoważniającą do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych, przysługujące świadczeniobiorcom oraz

 wnoszę o utrzymanie dostępu do Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia i uprawnienia do pobierania numerów recept po rozwiązaniu umowy upoważniającej do wystawiania recept*;

 rezygnuję z dostępu do Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia i uprawnienia do pobierania numerów recept po rozwiązaniu umowy upoważniającej do wystawiania recept *;

 wnoszę o utrzymanie dostępu do Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia, ale rezygnuję z uprawnienia do pobierania numerów recept po rozwiązaniu umowy upoważniającej do wystawiania recept *.

* należy zaznaczyć jedną z powyższych opcji

Data i miejsce Podpis

.................................... ........................................

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Numer wniosku........................

(nadawany przez system informatyczny NFZ)

Imię i nazwisko osoby uprawnionej

.....................................................

Numer prawa wykonywania zawodu

.........................................................

Adres

............................................................................

Nr umowy upoważniającej do wystawiania recept

................................................................................

Wniosek

o utrzymanie uprawnienia do pobierania numerów recept po wygaśnięciu umowy upoważniającej do wystawiania recept

Wnoszę o utrzymanie uprawnienia do pobierania numerów recept po wygaśnięciu umowy Nr ................................, upoważniającej do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych, przysługujące świadczeniobiorcom.

Data i miejsce Podpis

.................................... ........................................

Uzasadnienie

Projekt zarządzenia w sprawie trybu postępowania dotyczącego nadawania unikalnych numerów identyfikujących recepty przez Narodowy Fundusz Zdrowia wprowadza zasady uzyskiwania uprawnień do pobierania numerów recept dla recept w postaci papierowej - w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1991).

Wyżej wymieniona ustawa, wprowadziła zmianę w art. 48 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 345, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą refundacyjną", polegającą na zniesieniu obowiązku zawierania przez Fundusz umów upoważniających do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych, przysługujące świadczeniobiorcom.

Ponadto, przedmiotowa regulacja ustawy dokonując modyfikacji art. 2 pkt 14 ustawy refundacyjnej zmieniła definicję osoby uprawnionej nadając jej nowe brzmienie. Regulacja ta umożliwiła tym samym, wszystkim osobom posiadającym prawo wykonywania zawodu medycznego, wystawianie recept i zleceń na wyroby medyczne, mającym do tego prawo na podstawie odrębnych przepisów.

W związku z nadaniem nowego brzmienia definicji osoby uprawnionej, rozszerzeniu uległa grupa osób, które będą mogły wystawiać recepty na leki refundowane, nie tylko te które zawarły z Funduszem umowy upoważniające do wystawania recept na leki refundowane. Osoby uprawnione, które przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej ustawę o SIOZ, nie zawarły z Funduszem umów upoważniających do wystawiania recept i nie mogły wystawiać recept na leki refundowane, obecnie będą miały takie prawo bez konieczności zawierania takich umów. Na mocy art. 45 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1991), obecnie zawarte umowy upoważniające do wystawiania recept wygasną z dniem 31 grudnia 2016 r.

Na mocy obowiązujących przepisów dyrektorzy oddziałów Funduszu w dalszym ciągu są zobowiązani do nadawania unikalnych numerów identyfikujących recepty, dla recept w postaci papierowej. Zadanie to realizowane było dotychczas z wykorzystaniem systemów informatycznych - Portalu NFZ (Portal Personelu i Portal Świadczeniodawców).

W związku z powyższym, z chwilą wejścia w życie ww. przepisów większa grupa osób może zgłaszać się do oddziałów Funduszu po nadanie numerów recept na leki refundowane. Osoby te muszą zostać należycie uwierzytelnione i ich dane zarejestrowane w systemach informatycznych NFZ w celu udostępnienia tym osobom dostępu do Portalu NFZ oraz uprawnień do pobierania numerów recept. Wiąże się to z koniecznością ustalenia nowych regulacji dotyczących sposobu nadawania dostępu do Portalu NFZ oraz uprawnień do pobierania numerów recept w oparciu o odpowiednie wnioski. Wzory wniosków zaproponowane w projekcie określają zakres danych jaki Fundusz powinien zgromadzić w ramach tego postępowania. Zakres danych obejmuje podstawowe dane osobowe osób uprawnionych oraz dane dotyczące uprawnień zawodowych tych osób. Podanie przez osoby uprawnione danych dotyczących kompetencji zawodowych wymagane jest w celu weryfikacji uprawnień do wystawiania recept i tym samym do pobierania z Funduszu numerów recept. Przy składaniu wniosków osoby uprawnione zobowiązane będą do złożenia oświadczeń dotyczących:

1)
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Fundusz, w celach związanych z wykonywaniem czynności Użytkownika Portalu NFZ;
2)
informacji, iż osoba uprawniona nie jest osobą prawomocnie skazaną za przestępstwo określone w art. 54 ust. 2, 3 lub 5 ustawy o refundacji lub art. 228-230, art. 286 lub art. 296a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny;
3)
informacji, iż przedstawione we wniosku o uzyskanie uprawnienia do pobierania unikalnych numerów identyfikujących recepty dane są kompletne, poprawne i zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

Dodatkowymi danymi dotyczącymi osób uprawnionych gromadzonymi przez Fundusz na podstawie wniosków są dane o prowadzonej działalności leczniczej i gospodarczej. Dane gromadzone przez Fundusz będę umieszczone, w zależności od statusu Wnioskodawcy, na zamówieniach do drukarni lub na drukach recept udostępnianych przez Fundusz.

Zniesienie obowiązku zawierania umów upoważniających do wystawiania recept powoduje konieczność zapewnienia należytego uwierzytelnienia osób ubiegających się o upoważnienie do korzystania także z usługi e-WUŚ, nadawane dotychczas na podstawie zawartej umowy upoważniającej do wystawiania recept.

Wyżej wymienione regulacje prawne spowodowały konieczność wypracowania nowych zasad nadawania uprawnień do pobierania numerów recept i uzyskiwania upoważnienia do korzystania z usługi e-WUŚ oraz zrodziły potrzebę ujednolicenia zasad nadawania dostępu do Portalu NFZ dla indywidualnych pracowników medycznych, przez wprowadzenie jednolitego dla wszystkich OW NFZ Regulaminu korzystania z Portalu NFZ przez pracowników medycznych. Dotychczas zasady te nie były jednolite, część oddziałów miała własne regulaminy, część oddziałów podpisywała z osobami uprawnionymi umowy umożliwiające korzystanie z Portalu NFZ, część oddziałów podpisania takich umów przez osoby uprawnione nie wymagała.

Wprowadzenie zarządzeniem przedmiotowych regulacji pozwoli na sprawne i jednolite w całym NFZ nadanie uprawnień do pobierania numerów identyfikujących recepty wszystkim osobom uprawnionym ubiegającym się o te uprawnienia.

Tryb postępowania pracowników oddziałów Funduszu będzie zróżnicowany w zależności od podmiotu, jaki będzie występował z wnioskiem o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept oraz stanu posiadania dostępu do Portalu NFZ. Zidentyfikowano następujące grupy osób uprawnionych:

Grupa 1: Osoby uprawnione, które obecnie posiadają umowę upoważniającą do wystawiania recept, pozostające w okresie obowiązywania umowy do czasu jej wygaśnięcia, tj. do dnia 31.12.2016 r. Osoby te mają swoje konta dostępu w Portalu NFZ.

Grupa 2: Osoby uprawnione, które obecnie posiadają umowę upoważniającą do wystawiania recept, z chwilą wygasania umów upoważniających do wystawiania recept złożą informację o zamiarze utrzymania uprawnień. Osoby te mają swoje konta dostępu w Portalu NFZ.

Grupa 3: Osoby uprawnione, które obecnie posiadają umowę upoważniającą do wystawiania recept, które wyrażą chęć rozwiązania umowy przed ustawowym terminem jej wygaśnięcia. Osoby te mają swoje konta dostępu w Portalu NFZ i mogą zachować uprawnienia do pobierania numerów recept.

Grupa 4: Osoby uprawnione, które obecnie posiadają umowę upoważniającą do wystawiania recept, które wyrażą chęć jej rozwiązania i nie zechcą zachować uprawnień do pobierania numerów recept - osoby mające konta dostępu w Portalu NFZ.

Grupa 5: Osoby uprawnione, które obecnie posiadają umowę upoważniającą do wystawiania recept, z którymi Fundusz rozwiąże umowę przed ustawowym terminem jej wygaśnięcia - osoby mające konta dostępu w Portalu NFZ.

Grupa 6. Osoby uprawnione, które obecnie posiadają umowę upoważniającą do wystawiania recept, ale nie mają konta dostępu w Portalu NFZ i nie zechcą z niego korzystać. Osoby te będą pobierały numery recept w oddziale Funduszu lub punkcie wskazanym przez dyrektora oddziału Funduszu.

Grupa 7. Osoby uprawnione, które obecnie posiadają umowę upoważniającą do wystawiania recept, ale nie mają konta w Portalu NFZ i zechcą z niego korzystać.

Grupa 8. Osoby uprawnione, które nie mają umowy upoważniającej do wystawiania recept i tym samym uprawnień do pobierania numerów recept, ale posiadają konto dostępu do Portalu NFZ.

Grupa 9. Osoby uprawnione, które nie mają umowy upoważniającej do wystawiania recept i po raz pierwszy ubiegają się o uzyskanie uprawnień do pobierania numerów recept z wykorzystaniem Portalu NFZ, nie mają konta w Portalu NFZ i chcą uzyskać dostęp do Portalu NFZ.

Wprowadzenie w życie zarządzenia umożliwi zaktualizowanie danych pracowników medycznych, przechowywanych w bazach danych Funduszu.

Dotychczasowe zasady przydzielania unikalnych numerów identyfikujących recepty dla lekarzy objętych umową o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej pozostają bez zmian. Zasady te zostaną zastosowane również do pielęgniarek i położnych ubezpieczenia zdrowotnego, którego od dnia 1 stycznia 2016 r. również mogą wystawiać recepty na leki refundowane, o ile posiadają odpowiednie kompetencje określone w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodzie pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435, z późn. zm.).

Wejście w życie niniejszego zarządzenia wiąże się z koniecznością dokonania zmian w systemach informatycznych NFZ dedykowanych dla osób uprawnionych i pracowników oddziałów wojewódzkich NFZ. Odpowiednie modyfikacje systemów informatycznych są w trakcie realizacji i zostaną udostępnione użytkownikom systemów z chwilą wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

4 § 2 ust. 1 pkt 16 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 58/2020/DGL z dnia 15 kwietnia 2020 r. (NFZ.2020.58) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 2020 r.
5 § 3 ust. 6 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 58/2020/DGL z dnia 15 kwietnia 2020 r. (NFZ.2020.58) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 2020 r.
6 § 4 ust. 5 dodany przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 58/2020/DGL z dnia 15 kwietnia 2020 r. (NFZ.2020.58) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 2020 r.
7 § 6 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 114/2016/DGL z dnia 16 listopada 2016 r. (NFZ.16.114) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 17 listopada 2016 r.
8 § 6 ust. 5a:

- dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 114/2016/DGL z dnia 16 listopada 2016 r. (NFZ.16.114) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 17 listopada 2016 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 44/2017/DGL z dnia 29 czerwca 2017 r. (NFZ.2017.44) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 czerwca 2016 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 123/2017/DGL z dnia 15 grudnia 2017 r. (NFZ.17.123) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 grudnia 2017 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 54/2018/DGL z dnia 22 czerwca 2018 r. (NFZ.18.54) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 czerwca 2018 r.

9 § 6 ust. 7 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 114/2016/DGL z dnia 16 listopada 2016 r. (NFZ.16.114) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 17 listopada 2016 r.
10 Załącznik nr 1:

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 72/2018/DGL z dnia 30 lipca 2018 r. (NFZ.18.72) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 lipca 2018 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 201/2020/DGL z dnia 18 grudnia 2020 r. (NFZ.20.201) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 19 grudnia 2020 r.