Tryb i sposób nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty.

Dzienniki resortowe

NFZ.2022.159

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 grudnia 2022 r.

ZARZĄDZENIE Nr 159/2022/DGL
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 2 grudnia 2022 r.
w sprawie trybu i sposobu nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm. 1 ), w związku z art. 48 ust. 2a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 463, 583 i 974) zarządza się, co następuje.

Rozdział  1.

Postanowienia ogólne

§  1. 
Zarządzenie określa tryb i sposób postępowania przy nadawaniu przez dyrektora wojewódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty w postaci papierowej na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, zwanych dalej "numerami recept".
§  2. 
1. 
Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:
1)
działalność lecznicza - działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633, 655, 974, 1079 i 2280), zwanej dalej "ustawą o działalności leczniczej";
2)
Fundusz - Narodowy Fundusz Zdrowia;
3)
miejsce udzielania świadczeń - miejsce udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w podmiocie wykonującym działalność leczniczą, w którym są wystawiane recepty oznaczone identyfikatorem, o którym mowa w art. 96a ust. 1 pkt 2 lit. d, tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r.- Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2301), zwanej dalej "Prawem farmaceutycznym";
4)
oddział Funduszu - oddział wojewódzki Funduszu, w którym Wnioskodawca uzyskuje uprawnienie do pobierania numerów recept nadawanych przez dyrektora oddziału Funduszu, właściwy ze względu na:
a)
adres miejsca udzielania świadczeń, albo
b)
adres miejsca przyjmowania wezwań - w przypadku wykonywania działalności leczniczej w miejscu wezwania, albo
c)
adres miejsca zamieszkania - w przypadku wystawiania wyłącznie recept na leki refundowane dla siebie, małżonka, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu, krewnych lub powinowatych w linii prostej, a w linii bocznej do stopnia pokrewieństwa między dziećmi rodzeństwa osoby wystawiającej (pro auctore lub pro familiae);
5)
osoba uprawniona - osobę uprawnioną, w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, zwanej dalej "ustawą o refundacji", z wyłączeniem:
a)
lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, o którym mowa w art. 5 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej dalej "ustawą o świadczeniach",
b)
felczera ubezpieczenia zdrowotnego, o którym mowa w art. 5 pkt 4 ustawy o świadczeniach,
c)
pielęgniarki lub położnej ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w art. 5 pkt 26 ustawy o świadczeniach

- jeżeli wystawia recepty zgodnie z art. 96a ust. 8 Prawa farmaceutycznego;

6)
podmiot leczniczy - podmiot leczniczy w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy o działalności leczniczej;
7)
podmiot wykonujący działalność leczniczą - podmiot, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o działalności leczniczej;
8)
Portal NFZ - system informatyczny określony w zarządzeniu Prezesa Funduszu w sprawie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia;
9)
recepta - receptę w postaci papierowej w rozumieniu art. 96a ust. 8 Prawa farmaceutycznego;
10)
Regulamin - regulamin, o którym mowa w zarządzeniu Prezesa Funduszu w sprawie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia;
11)
umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o której mowa w art. 132 ustawy o świadczeniach;
12)
uprawnienia zawodowe - uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, felczera, starszego felczera, farmaceuty, pielęgniarki lub położnej, potwierdzane dokumentem stwierdzającym aktualne prawo wykonywania zawodu lub zaświadczeniem o uzyskaniu dodatkowych uprawnień - w przypadku pielęgniarek i położnych, umożliwiających wystawianie recept przez pielęgniarki i położne określonych leków i wyrobów medycznych, zgodnie z odrębnymi przepisami;
13)
wniosek - wniosek o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept;
14)
Wnioskodawca - osobę uprawnioną, ubiegającą się w oddziale Funduszu o uzyskanie uprawnień do pobierania numerów recept.
2. 
Określenia inne niż wymienione w ust. 1, użyte w zarządzeniu, mają znaczenie nadane im w przepisach odrębnych, w szczególności w ustawie o świadczeniach oraz w ustawie o refundacji.

Rozdział  2.

Tryb postępowania i sposób nadawania numerów recept

§  3. 
1. 
Postępowania, o których mowa w § 1, prowadzone są w oddziałach Funduszu.
2. 
Oddziały Funduszu zamieszczają na swoich stronach internetowych komunikat dla osób uprawnionych, dotyczący trybu oraz sposobu ubiegania się o nadanie numerów recept.
3. 
W komunikacie, o którym mowa w ust. 2, zamieszcza się w szczególności:
1)
nazwę, siedzibę oraz adres oddziału Funduszu, w którym prowadzone jest postępowanie;
2)
miejsce i sposób składania wniosków o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept.
4. 
Osoby uprawnione zamierzające wystawiać recepty, wykonujące zawód na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w podmiocie leczniczym, który nie zawarł z Funduszem umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz farmaceuci, ubiegają się o nadanie im numerów recept indywidualnie.
5. 
Osobom uprawnionym numery recept przydzielane są do miejsc udzielania świadczeń, podawanych we wnioskach.
§  4. 
1. 
Uzyskanie numerów recept odbywa się z wykorzystaniem Portalu NFZ.
2. 
Uzyskiwanie dostępu do Portalu NFZ oraz warunki korzystania z Portalu NFZ przez osoby uprawnione określone są w Regulaminie.
3. 
W celu uzyskania uprawnienia do pobierania numerów recept osoba uprawniona składa we właściwym oddziale Funduszu wniosek zgodnie z § 5. Wzór wniosku określony jest w załączniku nr 1 do zarządzenia.
4. 
W uzasadnionych przypadkach Wnioskodawca, w celu uzyskania uprawnienia do pobierania numerów recept, może skorzystać w siedzibie oddziału Funduszu z wydzielonego do tego celu stanowiska komputerowego.
§  5. 
1. 
Wnioskodawca, w celu uzyskania uprawnienia do pobierania numerów recept obowiązany jest do:
1)
weryfikacji i aktualizacji wymaganych danych w Portalu NFZ, zgodnie z zakresem danych określonych we wzorze wniosku, stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia;
2)
przekazania danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, z wykorzystaniem Portalu NFZ;
3)
wypełnienia i podpisania wniosku;
4)
przekazania do oddziału Funduszu kompletnego wniosku.
2. 
Wniosek powinien:
1)
być opatrzony podpisem;
2)
zawierać wszystkie wymagane dane, zgodnie z zakresem danych określonych we wzorze wniosku, określonym w załączniku;
3)
zawierać kopię dokumentów, z zastrzeżeniem ust. 5:
a)
potwierdzających prawo do wykonywania zawodu,
b)
potwierdzających posiadanie w określonym zakresie specjalizacji,
c)
w przypadku pielęgniarek lub położnych:
potwierdzających ukończenie studiów wyższych zawodowych,
zaświadczenia o zdobyciu dodatkowych uprawnień do wystawiania recept na podstawie odrębnych przepisów - jeżeli dotyczy.
3. 
Wniosek winien być zgodny z jego postacią elektroniczną - w przypadku składania wniosku w formie papierowej.
4. 
Złożone do oddziału Funduszu wnioski podlegają ocenie pod względem formalno-prawnym.
5. 
Załączniki, o których mowa w ust. 2 pkt 3, nie muszą być ponownie przekazywane do oddziału Funduszu w przypadku jeżeli Wnioskodawca dostarczył je przy uzyskiwaniu dostępu do Portalu NFZ.
6. 
Oddział Funduszu może wezwać do przedstawienia oryginału dokumentu, w przypadku gdy kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do zgodności z oryginałem, a oddział Funduszu nie może jej zweryfikować w inny sposób.
7. 
Poprawnie sporządzony i kompletny wniosek jest podstawą uzyskania uprawnienia do pobierania numerów recept.
8. 
W przypadku niespełnienia przez Wnioskodawcę warunków zarządzenia dyrektor oddziału Funduszu odmawia Wnioskodawcy uzyskania uprawnienia do pobierania numerów recept, o czym powiadamia Wnioskodawcę w formie pisemnej.
9. 
Osoba uprawniona zamierzająca wystawiać recepty, po uzyskaniu uprawnienia do pobierania numerów recept występuje o upoważnienie do korzystania z usługi Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (e-WUŚ), umożliwiającej weryfikację uprawnienia pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych - w przypadku nieposiadania tego upoważnienia.
§  6. 
1. 
Osoba uprawniona jest obowiązana do aktualizacji swoich danych, w tym danych dotyczących wykonywanej działalności leczniczej, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.
2. 
Aktualizacja danych, o których mowa w ust. 1, odbywa się za pośrednictwem Portalu NFZ, zgodnie z Regulaminem.

Rozdział  4.

Postanowienia końcowe

§  7. 
1. 
Do postępowań, o których mowa w § 1 ust. 1, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia, o którym mowa w § 8.
2. 
Do 30 czerwca 2023 r. dopuszcza się stosowanie wzoru wniosku o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept, stanowiącego załącznik do zarządzenia, o którym mowa w § 8.
§  8. 
Traci moc zarządzenie Nr 80/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie trybu i sposobu postępowania dotyczącego nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty.
§  9. 
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podpisania.

ZAŁĄCZNIK

WNIOSEK O UZYSKANIE UPRAWNIENIA DO POBIERANIA NUMERÓW RECEPT

grafika

Uzasadnienie

Zarządzenie stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. 102 ust. 5 pkt 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o świadczeniach", w związku z art. 48 ust. 2a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 463, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o refundacji", na mocy którego Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej "Funduszem" zobowiązany jest do ustalania jednolitych sposobów realizacji ustawowych zadań realizowanych przez oddziały wojewódzkie Funduszu.

Zarządzenie określa tryb i sposób nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty, zastępując dotychczasową regulację w tym zakresie, tj. zarządzenie Nr 80/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie trybu i sposobu postępowania dotyczącego nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty zaistniała konieczność wydania nowego zarządzenia. Zarządzenie ma na celu zapewnienie sprawnego przebiegu procesu uzyskiwania przez osoby uprawnione uprawnienia do pobierania unikalnych numerów identyfikujących recepty w oddziałach wojewódzkich Funduszu oraz jego ujednolicenie.

W odniesieniu do dotychczas obowiązującej regulacji, w niniejszym zarządzeniu wprowadzono zmiany, spośród których najważniejsze dotyczą:

1) aktualizacji katalogu osób, dla których osoba uprawniona może wystawić recepty pro familiae,

2) dostosowania treści przepisów do zmian technologicznych i zmian preferencji użytkowników, w celu umożliwienia wyboru formy wniosku o uzyskanie uprawnienia do pobierania unikalnych numerów identyfikujących recepty tj. opcjonalnie formy elektronicznej lub papierowej,

3) rezygnacji z zamieszczania regulacji, odnoszących się do umów upoważniających do wystawiania recept, w tym przepisów przejściowych - w związku z wygaśnięciem tychże umów z dniem 31 grudnia 2016 r.,

4) wyodrębnienia z treści zarządzenia przepisów dotyczących uzyskiwania dostępu do Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia oraz odesłania w tym zakresie do zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia,

5) uaktualnienia używanych definicji,

6) aktualizacji wzoru wniosku o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept.

Pozostałe zmiany posiadają charakter porządkujący.

Wprowadzane zmiany wpisują się w realizację celu strategicznego NFZ nr 4 - Wspieranie świadczeniodawców w budowie mikroekonomicznej efektywności oraz celu strategicznego nr 8 - Poprawa efektywności funkcjonowania NFZ.

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1292, 1559, 1773, 1834, 1981, 2105, 2120, 2232, 2270, 2427, 2469, z 2022 r. poz. 64, 91, 526, 583, 655, 807, 974, 1002, 1097, 1265, 1352, 1700, 1855, 2140 i 2180.