Dziennik resortowy

B.I.LP.2013.7.99

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 55
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 11 czerwca 2013 r.
w sprawie testowania programów użytkowych SILP i innych programów w jednostkach testowych Lasów Państwowych

EI-021-01-11/13

Na podstawie § 6 i 10 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 18 maja 1994 r., a także w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity w Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§  1. Słownik pojęć

Wprowadzam słownik pojęć obowiązujący w niniejszym zarządzeniu:

1) program użytkowy SILP - oprogramowanie stanowiące wyodrębniony funkcjonalnie element systemu informatycznego Lasów Państwowych;
2) testowanie programu użytkowego SILP - należy przez to rozumieć praktyczne sprawdzenie zgodności założonych i uzyskanych wyników w procesie przetwarzania danych z zastosowaniem programu użytkowego, mającego być elementem składowym SILP, polegające na przeprowadzeniu ściśle zdefiniowanych procedur testowych wraz z oceną przydatności oprogramowania;
3) jednostka testowa - wytypowana do przeprowadzania testowania programów użytkowych SILP i innego oprogramowania - jednostka organizacyjna Lasów Państwowych;
4) procedura testowa - precyzyjnie zdefiniowane postępowanie, określające sposób prowadzenia testu, ze szczególnym wskazaniem obszarów programu użytkowego, wymagającego dokładnego sprawdzenia poprawności działania i prawidłowości otrzymywanych wyników zastosowanych w programie procesów;
5) wdrożenie testowe programu użytkowego - fizyczne zastosowanie testowanego programu użytkowego w jednostce testowej organizacyjnej LP, polegające na sprawdzeniu nie tylko poprawności działania tego programu, a także na testowym dostosowaniu struktur organizacyjnych tej jednostki, zakresów czynności, regulaminu organizacyjnego, regulaminu pracy, schematu kontroli i innych dokumentów regulujących zasady działania jednostki testowej;
6) wdrożenie produkcyjne oprogramowania użytkowego - przekazanie pozytywnie wdrożonego testowo programu użytkowego do stosowania w pozostałych jednostkach organizacyjnych LP, z wykorzystaniem wyników pracy jednostek testowych w zakresie zmian organizacyjnych tych jednostek, a spowodowanych wdrożeniem testowym programu;
7) inne oprogramowanie - gotowe oprogramowanie użytkowe dostępne ogólnymi kanałami dystrybucji, posiadające licencję, instrukcję obsługi, określoną minimalną konfigurację sprzętową, system pomocy technicznej.
§  2. Organizacja testowania
1. Programy użytkowe SILP przed wdrożeniem produkcyjnym w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych poddawane są procedurze testowania programu użytkowego SILP.
2. Polecenie wykonania testowania programu użytkowego SILP zleca do jednostki testowej Dyrektor Generalny Lasów Państwowych w uzgodnieniu z Dyrektorem ZILP.
3. Za organizację przeprowadzenia procedury testowania programu użytkowego SILP w jednostce testowej odpowiedzialny jest kierownik komórki organizacyjnej jednostki nadrzędnej właściwością, której jest wdrażanie i upowszechnianie informatyki.
4. Za właściwy przebieg procedury testowej programu użytkowego SILP w jednostce testowej oraz rzetelność wyników odpowiedzialny jest kierownik jednostki testowej.
5. Inne oprogramowanie, nie będące elementem SILP, kupowane w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych wymaga uzyskania pozytywnej opinii kierownika komórki organizacyjnej jednostki nadrzędnej, której właściwością jest prowadzenie zagadnień informatycznych.
6. Na wniosek kierownika komórki wymienionego w § 2 ust. 5 złożony do Dyrektora Generalnego inne oprogramowanie może być przekazane do testowania w jednostce testowej.
§  3. Proces testowania
1. Proces testowania programu użytkowego SILP obejmuje następujące fazy:
1) przejęcie przez ZILP od producenta programu wraz z opracowaną procedurą testową, dokumentacją techniczną i instrukcją użytkownika;
2) zatwierdzenie przez ZILP procedury testowej lub jej zmodyfikowanie;
3) opracowanie przez ZILP harmonogramu testowania;
4) opracowanie przez ZILP wzoru protokołu testów;
5) przeprowadzenie przez ZILP (jeśli jest potrzebne) szkolenia pracowników jednostek testowych wraz z przekazaniem niezbędnych dokumentów (program użytkowy, dokumentacja analityczna, dokumentacja techniczna, instrukcja użytkownika, procedura testowa, harmonogram testowania);
6) przekazanie przez ZILP programu użytkowego SILP do jednostek testowych zgodnie z § 2 ust. 2;
7) przeprowadzenie testów, oceny dokumentacji analitycznej, dokumentacji technicznej i instrukcji użytkownika w każdej jednostce testowej;
8) zdefiniowanie wyników testów i sporządzenie protokołu z testów programu użytkowego SILP w każdej jednostce testowej.
2. Test programu użytkowego SILP w jednostce testowej przeprowadzany jest na danych rzeczywistych tej jednostki.
3. Protokół z testu programu użytkowego SILP musi zawierać wykaz proponowanych zmian organizacyjnych, związanych z wdrożeniem programu w danej jednostce testowej.
4. Proces testowania innego oprogramowania, o którym mowa w § 2 ust. 5, ogranicza się do wykonania testów i oceny jego przydatności.
5. Protokół z testu zatwierdzony przez kierownika jednostki testowej przekazywany jest:
1) do zlecającego za pośrednictwem właściwego Dyrektora RDLP,
2) do ZILP w wersji elektronicznej.
§  4. Wyniki testowania
1. Pozytywny wynik testu programu użytkowego SILP jest podstawą do podjęcia decyzji o jego wdrożeniu produkcyjnym,
2. Negatywny wynik testu programu użytkowego SILP, o którym mowa w § 3, wyklucza możliwość wdrożenia produkcyjnego danego oprogramowania użytkowego w jednostkach organizacyjnych LP.
§  5. Jednostki testowe
1. Wyznaczonymi jednostkami testowymi są:
Lp.Nr

jednostki

RDLPJednostka
1.01-27BiałystokSzczebra
2.04-71KrosnoBiuro RDLP
3.08-15PiłaZłotów
4.09-11PoznańKonstantynowo
5.10-02SzczecinBierzwnik
6.11-19SzczecinekŚwidwin
7.12-14ToruńRunowo
8.13-27WrocławŚwieradów
9.15-04GdańskKaliska
2. Wykaz jednostek testowych jest aktualizowany nie rzadziej niż co 2 lata.
3. Naczelnik Wydziału Informatyki DGLP odpowiada za organizację i udokumentowanie współpracy z jednostkami testowymi.
§  6. Koszty testowania
1. Kwota przeznaczona na prowadzenie testów w każdej jednostce testowej wynosi 60 tys. zł rocznie.
2. Koszty prowadzenia testów w nadleśnictwach uznanych za jednostkę testową pokrywane są ze środków funduszu leśnego. Koszty prowadzenia testów w biurze RDLP uznanym za jednostkę testową pokrywane są ze zwiększonych kosztów utrzymania jednostek nadrzędnych. Wysokość tych kosztów jest zawarta w planie finansowym Lasów Państwowych.
3. W ramach przydzielonych kwot na przeprowadzenie testów, na wniosek naczelnika Wydziału Informatyki DGLP, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych może przyznać kierownikowi jednostki testowej raz w roku nagrodę.
§  7.
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Traci moc Zarządzenie nr 95 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 października 2003 r. w sprawie testowania programów użytkowych SILP (znak sprawy: 0I-021-05-33/2003).