Dziennik resortowy

Dz.Urz.KNF.2018.22

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 listopada 2018 r.

KOMUNIKAT Nr 226/2018
KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH
z dnia 9 listopada 2018 r.
w sprawie terminu, treści zadań problemowych, zasad punktacji i zaliczania zadań drugiego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego

Na podstawie art. 128 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1768, z późn. zm.) oraz w związku z częścią II pkt 12 lit. d, e, f i h załącznika Nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie egzaminów na maklera papierów wartościowych i doradcę inwestycyjnego oraz sprawdzianu umiejętności (Dz. U. poz. 707), ogłasza się, co następuje:
§  1.  Drugi etap egzaminu na doradcę inwestycyjnego, którego pierwszy etap odbył się w dniu 21 października 2018 r., odbędzie się w dniu 9 grudnia 2018 r.
§  2.  Treść zadań problemowych obejmuje następujące zagadnienia:
1) finanse przedsiębiorstw;
2) rachunkowość finansowa i analiza sprawozdań finansowych;
3) analiza i wycena instrumentów dłużnych, udziałowych, pochodnych i alternatywnych;
4) zarządzanie portfelem.
§  3. 
1.  Każde z zadań drugiego etapu egzaminu Komisja Egzaminacyjna dla Doradców Inwestycyjnych ocenia w następujący sposób:
1) za każde zadanie można uzyskać maksymalnie 100 punktów;
2) liczba punktów za poszczególne pytania w zadaniu zaznaczona jest w treści zadania;
3) za udzielenie odpowiedzi błędnej nie odejmuje się punktów (nie przewiduje się punktów ujemnych);
4) zadanie zostaje zaliczone, jeżeli zdający uzyska za zadanie co najmniej 51 punktów.
2.  Warunkiem zaliczenia drugiego etapu egzaminu jest zaliczenie wszystkich zadań.
§  4.  Kandydat rozwiązuje zadania na piśmie w formie jednolitej pracy egzaminacyjnej wpisując odpowiedzi na arkuszach odpowiedzi, a po zakończeniu egzaminu zwraca Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych wszystkie materiały, w tym arkusze odpowiedzi z naniesionymi danymi identyfikacyjnymi.