Szkolenie obronne w działach administracji rządowej kierowanych przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. - OpenLEX

Nowość Szkolenie obronne w działach administracji rządowej kierowanych przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRiPSp.2023.2

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 stycznia 2023 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2
MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 15 stycznia 2023 r.
w sprawie szkolenia obronnego w działach administracji rządowej kierowanych przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

Na podstawie art. 7 w związku z art. 27 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305) oraz art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Zarządzenie określa organizację i zadania w zakresie planowania i realizacji szkolenia obronnego w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej i w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej lub przez niego nadzorowanych.
§  2. 
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1)
członkach kierownictwa Ministerstwa - należy przez to rozumieć Ministra, Sekretarzy Stanu, Podsekretarzy Stanu oraz Dyrektora Generalnego;
2)
DAR - należy przez to rozumieć działy administracji rządowej kierowane przez Ministra;
3)
dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora komórki organizacyjnej lub kierującego komórką organizacyjną;
4)
jednostce - należy przez to rozumieć jednostkę wyszczególnioną w obwieszczeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych;
5)
kierowniku jednostki - należy przez to rozumieć kierownika jednostki, o której mowa w pkt 4;
6)
komórce organizacyjnej - należy przez to rozumieć departament lub biuro w Ministerstwie;
7)
Ministerstwie - należy przez to rozumieć Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej;
8)
Ministrze - należy przez to rozumieć Ministra Rodziny i Polityki Społecznej;
9)
podsystemie obronnym państwa - należy przez to rozumieć jeden z operacyjnych podsystemów wykonawczych systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, który tworzą siły i środki pozostające w dyspozycji organów kierowania bezpieczeństwem i przeznaczone do realizacji ustawowo określonych zadań związanych, między innymi, z przeciwdziałaniem zewnętrznym zagrożeniom o charakterze polityczno-militarnym;
10)
planowaniu operacyjnym - należy przez to rozumieć ustalanie czynności dotyczących przygotowania i działania organów administracji rządowej i organów samorządu terytorialnego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, ujętych w formie zestawów zadań operacyjnych, a także ustalanie sił i środków niezbędnych do ich wykonania;
11)
PPPO - należy przez to rozumieć Program Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych w DAR, sporządzany zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1911 oraz z 2022 r. poz. 441).
§  3. 
Szkolenie obronne w DAR obejmuje:
1)
kursy obronne, prowadzone w formie zajęć teoretycznych;
2)
wyższe kursy obronne, obejmujące zajęcia teoretyczne i praktyczne;
3)
ćwiczenia kompleksowe i doskonalące oraz gry decyzyjne i treningi - jako praktyczne formy szkolenia.
§  4. 
1. 
Tematyka kursów obronnych obejmuje:
1)
ogólne uwarunkowania dotyczące bezpieczeństwa państwa, w tym obronności;
2)
wykonywanie zadań z zakresu obronności państwa przez organy władzy i administracji rządowej oraz inne organy i instytucje państwowe;
3)
organizację funkcjonowania systemu obronnego państwa;
4)
sposób realizacji zadań obronnych, w tym wynikających z zobowiązań sojuszniczych, ustalonych stosownie do roli uczestnika szkolenia w systemie obronnym państwa.
2. 
Kursami obronnymi objęte są osoby kierujące wykonywaniem zadań obronnych, a także osoby wykonujące te zadania oraz obejmujące po raz pierwszy stanowisko do spraw obronnych w jednostce.
§  5. 
1. 
Tematyka wyższych kursów obronnych obejmuje zagadnienia strategiczne z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa i funkcjonowania systemu obronnego oraz nabycie praktycznych umiejętności niezbędnych do realizacji zadań obronnych, w tym wynikających z zobowiązań sojuszniczych.
2. 
Wyższymi kursami obronnymi objęci są członkowie kierownictwa Ministerstwa, kierownicy jednostek oraz dyrektorzy komórek organizacyjnych i ich zastępcy.
§  6. 
Kursy, o których mowa w § 4 i § 5, planuje i organizuje Minister Obrony Narodowej zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 października 2022 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. poz. 2348).
§  7. 
1. 
Ustala się formę i zakres prowadzenia szkolenia obronnego w Ministerstwie i w jednostce oraz jego organizatorów:
1)
organizuje się:
a)
ćwiczenia kompleksowe dla DAR w Ministerstwie - nie rzadziej niż raz na sześć lat lub w terminie planowanej do przeprowadzenia w DAR kontroli kompleksowej wykonywania zadań obronnych, realizowanej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny,
b)
ćwiczenia doskonalące, gry decyzyjne i treningi - organizowane w Ministerstwie i w jednostce - nie rzadziej niż raz na trzy lata;
2)
organizatorem szkolenia obronnego w Ministerstwie jest Minister, a w jednostce kierownik jednostki.
2. 
W szkoleniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, uczestniczą komórki organizacyjne Ministerstwa oraz jednostki, według zapotrzebowania.
3. 
W imieniu Ministra proces szkolenia obronnego w Ministerstwie organizuje i realizuje komórka organizacyjna właściwa do spraw planowania obronnego.
4. 
Do zadań komórki organizacyjnej, o której mowa w ust. 3 należy:
1)
sporządzenie rocznego planu szkolenia obronnego określającego w szczególności:
a)
tematykę szkolenia, jego cel oraz główne przedsięwzięcia szkoleniowe,
b)
przyjętą, zgodnie z ust. 1 pkt 1, formę szkoleniową,
c)
termin i miejsce przeprowadzenia szkolenia oraz jego uczestników,
d)
planowany udział przedstawicieli DAR w szkoleniu obronnym innych organizatorów;
2)
przesłanie do Ministra Obrony Narodowej, w terminie do ostatniego dnia roboczego miesiąca listopada roku poprzedzającego realizację:
a)
planu szkolenia, o którym mowa w pkt 1,
b)
wniosków i rekomendacji ze szkolenia przeprowadzonego w poprzednim okresie planistycznym wraz z informacją o sposobie ich wdrażania;
3)
przesłanie, po uzgodnieniu przez Ministra Obrony Narodowej, wypisu z planu, o którym mowa w pkt 1, do kierownika jednostki;
4)
zapewnienie środków finansowych w ramach PPPO na realizację przedsięwzięć szkoleniowych Ministerstwa i jednostki, według zapotrzebowania;
5)
przeprowadzenie kontroli realizacji szkolenia obronnego w jednostce.
5. 
Do zadań kierownika jednostki w zakresie szkolenia obronnego należy:
1)
organizacja i realizacja procesu szkolenia obronnego w jednostce;
2)
sporządzenie rocznego planu szkolenia obronnego, uwzględniającego udział jednostki w szkoleniu obronnym DAR;
3)
przesłanie do komórki organizacyjnej Ministerstwa właściwej do spraw planowania obronnego:
a)
w terminie do ostatniego dnia roboczego grudnia roku, do uzgodnienia plan, o którym mowa w pkt 2,
b)
do ostatniego dnia roboczego miesiąca listopada, wniosków i rekomendacji ze szkolenia przeprowadzonego w poprzednim okresie planistycznym wraz z informacją o sposobie ich wdrażania.
§  8. 
Koordynatorem ćwiczeń, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1, jest Minister.
§  9. 
1. 
W Ministerstwie i jednostce do priorytetów szkoleniowych należą w szczególności:
1)
weryfikacja modelu i procedur działania zespołów zadaniowych w systemie kierowania Ministra i kierownika jednostki;
2)
sprawdzanie przyjętych procedur dotyczących podejmowania decyzji do realizacji wybranych zadań operacyjnych;
3)
doskonalenie procesu uruchamiania procedur zarządzania kryzysowego;
4)
doskonalenie procedur związanych z wprowadzaniem wyższych stanów gotowości obronnej państwa i zadań operacyjnych w systemie stałych dyżurów.
2. 
Priorytety, o których mowa w ust. 1, można osiągać przez:
1)
sukcesywne zgrywanie wybranych elementów systemu kierowania w Ministerstwie i w jednostce;
2)
nabywanie przez obsady zespołów zadaniowych praktycznych umiejętności działania w ramach procedur zarządzania kryzysowego i planowania operacyjnego w Ministerstwie i w jednostce;
3)
kształtowanie umiejętności współdziałania w realizacji zadań obronnych z innymi podmiotami podsystemu obronnego państwa, w tym z jednostkami organizacyjnymi Sił Zbrojnych RP i wojsk sojuszniczych;
4)
wdrażanie wniosków i zaleceń z ćwiczeń przeprowadzonych w przeszłości oraz wniosków i zaleceń wynikających z prowadzonych kontroli wykonywania zadań obronnych.
3. 
Do zasad organizacji i prowadzenia ćwiczeń należą:
1)
przyjmowanie stopniowego dochodzenia do najważniejszych przedsięwzięć szkoleniowych z uwzględnieniem kolejności przez:
a)
trening,
b)
grę decyzyjną,
c)
ćwiczenie doskonalące,
d)
ćwiczenie kompleksowe;
2)
wykorzystanie, jako dokumentu pomocniczego:
a)
"Jednolitego tła strategicznego do ćwiczeń w Siłach Zbrojnych RP", zawierającego ustalenia i informacje umożliwiające, po odpowiednim przystosowaniu, opracowywanie ogólnych i szczegółowych założeń scenariuszy oraz sytuacji wyjściowych do kompleksowego i doskonalącego ćwiczenia obronnego oraz gry i treningu,
b)
"Metodyki organizacji krajowych ćwiczeń zarządzania kryzysowego" stanowiącej podręcznik o charakterze praktycznej instrukcji, który umożliwi sprawne przygotowanie, przeprowadzenie i ewaluację ćwiczenia doskonalącego lub kompleksowego;
3)
osiąganie celu oraz ogólnego charakteru ćwiczenia, który powinien wynikać z miejsca i roli DAR w systemie obronnym państwa oraz funkcjonalnego ich przeznaczenia i zmierzać do sprawdzenia i weryfikacji przyjętych rozwiązań formalno-prawnych i organizacyjnych oraz obowiązujących procedur działania, a także dokonanie oceny współdziałania Ministerstwa i jednostki realizującej zadania obronne;
4)
przyjmowanie dla przedsięwzięć szkoleniowych prowadzonych wspólnie z Siłami Zbrojnymi RP celów zapewniających określenie miejsca i roli współpracy cywilno-wojskowej podczas prowadzenia operacji obronnej oraz w warunkach współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa państwa, w szczególności obiegu informacji pomiędzy DAR a elementami dowodzenia Sił Zbrojnych RP i administracji wojskowej;
5)
kierowanie ćwiczeniem przez Ministra albo kierownika jednostki bądź inną osobę z kierownictwa Ministerstwa albo kierownictwa jednostki upoważnioną do działania w jego imieniu;
6)
przeprowadzenie ćwiczenia w miejscu przewidywanego działania ćwiczących grup zadaniowych Ministerstwa i jednostki, z uwzględnieniem pracy w zapasowych miejscach pracy;
7)
organizację czasu trwania ćwiczenia, który powinien wynikać z zakładanych celów oraz przyjętych rozwiązań organizacyjnych;
8)
dopuszczenie organizacji ćwiczenia w formie zdalnej z wykorzystaniem technologii cyfrowej, co służyć może także weryfikacji przygotowania szkolonych do funkcjonowania i wykonywania zadań obronnych w środowisku teleinformatycznym.
§  10. 
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się dyrektorowi komórki organizacyjnej właściwej do spraw planowania obronnego.
§  11. 
Traci moc zarządzenie nr 11 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie szkolenia obronnego w działach administracji rządowej kierowanych przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (Dz. Urz. Min. Rodz. i Pol. Społ. poz. 11).
§  12. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.