Szczegółowy sposób wykonywania przez Straż Graniczną czynności zleconych przez właściwe organy państwowe

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2014.69

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 49
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 16 kwietnia 2014 r.
w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania przez Straż Graniczną czynności zleconych przez właściwe organy państwowe

Na podstawie art. 9 ust. 7 pkt 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:
1) 1
 Dyrektor ZG - Dyrektora Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej;
1a) 2
 Dyrektor ZOŚ - Dyrektora Zarządu Operacyjno- Śledczego Komendy Głównej Straży Granicznej;
2)
placówka - placówkę Straży Granicznej;
3)
dywizjon - dywizjon Straży Granicznej;
4)
oddział - oddział Straży Granicznej;
4a) 3
 ustawa PNR - ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera (Dz. U. poz. 894);
5)
funkcjonariusz - funkcjonariusza Straży Granicznej;
5a) 4
 dane PNR - dane, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy PNR;
6)
wydany dokument urzędowy - paszport, prawo jazdy, dokument pobytowy, dokument podróży, wiza, dowód osobisty albo inny dokument tożsamości;
7) 5
 przedmiot - pojazd, wydany dokument urzędowy, blankiet dokumentu urzędowego, dowód rejestracyjny pojazdu, tablicę rejestracyjną pojazdu;
8) 6
 zlecenie - polecenie wykonania określonych czynności zleconych wobec:
a)
osoby albo przedmiotu, zawarte w dokumencie urzędowym sądu, prokuratury lub innego właściwego organu państwowego,
b)
osoby, uzyskane na skutek wglądu do informacji o osobach poszukiwanych, o których mowa w art. 20 ust. 2a pkt 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 355, z późn. zm.) przetwarzanych w KSIP,
c) 7
 danych PNR gromadzonych w KSI PNR;
9) 8
 Ewidencja Zleceń 2 - moduł systemu teleinformatycznego Straży Granicznej, w którym rejestruje się zlecenia, o których mowa w pkt 8 lit. a;
9a) 9
 EZOW - Ewidencja Zleceń Organów Właściwych będąca elementem KSI PNR, w którym rejestruje się zlecenia, o których mowa w pkt 8 lit. c, o przekazanie informacji o zidentyfikowaniu w KSI PNR danych PNR dotyczących osoby wymienionej w zleceniu;
10)
organ zlecający - sąd, prokuraturę lub inny właściwy organ państwowy występujący ze zleceniem;
11) 10
 KSIP - Krajowy System Informacyjny Policji będący zestawem zbiorów danych przetwarzanych przez Policję w systemach teleinformatycznych;
11a) 11
 KSI PNR - system teleinformatyczny, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy PNR.
§  2. 
1.  12
 Za przyjmowanie, rejestrację oraz koordynację wykonania zleceń, o których mowa w § 1 pkt 8 lit. a, odpowiedzialny jest Dyrektor ZG.
1a.  13
 Za rejestrację zleceń, o których mowa w § 1 pkt 8 lit. c, odpowiedzialny jest Dyrektor ZOŚ
2.  14
 Sposób przesyłania zleceń, o których mowa w § 1 pkt 8 lit. a, przez komórki organizacyjne Komendy Głównej Straży Granicznej lub jednostki organizacyjne Straży Granicznej określa w drodze decyzji Dyrektor ZG.
§  3. 
1.  15
 Zlecenie, o którym mowa w § 1 pkt 8 lit. a, podlega przyjęciu i niezwłocznej rejestracji w Ewidencji Zleceń 2, jeżeli:
1)
jest zgodne z ustawowymi uprawnieniami funkcjonariuszy Straży Granicznej;
2)
zawiera co najmniej następujące dane:
a)
nazwę organu zlecającego oraz imię, nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej do wydania polecenia wykonania czynności zleconych,
b) 16
 w przypadku, gdy zlecenie dotyczy odpowiednio:
osoby - imię, nazwisko i datę urodzenia,
pojazdu - kategorię pojazdu, numer identyfikacyjny VIN lub numer rejestracyjny,
wydanego dokumentu urzędowego - kategorię dokumentu, państwo wydania i numer dokumentu,
blankietu dokumentu urzędowego - kategorię dokumentu, państwo wydania i numer dokumentu,
dowodu rejestracyjnego pojazdu - państwo wydania i numer dokumentu,
tablicy rejestracyjnej pojazdu - państwo rejestracji i numer rejestracyjny;
3)
posiada klauzulę tajności nie wyższą niż "zastrzeżone".
2. 
Do zlecenia dołącza się kopie dokumentów procesowych, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów są one wymagane do wykonania czynności zleconej.
3.  17
 Zlecenie, które nie spełnia warunków wymienionych w ust. 1 i 2, nie podlega przyjęciu i zarejestrowaniu w Ewidencji Zleceń 2.
4.  18
 O odmowie przyjęcia zlecenia, o którym mowa w ust. 3, Dyrektor ZG niezwłocznie informuje organ zlecający.
§  3a.  19
1. 
Zlecenie, o którym mowa w § 1 pkt 8 lit. c, podlega rejestracji w EZOW, jeżeli:
1)
jest zlecone przez organ zlecający będący właściwym organem, o którym mowa w art. 36 ustawy PNR;
2)
dotyczy danych PNR zgromadzonych w KSI PNR po zarejestrowaniu zlecenia;
3)
zawiera co najmniej następujące dane:
a)
nazwę właściwego organu,
b)
oznaczenie sprawy,
c)
numer telefonu osoby prowadzącej sprawę,
d)
wskazanie podstawy prawnej zlecenia,
e)
wskazanie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 3 ustawy PNR, z którego zapobieganiem, wykrywaniem, zwalczaniem lub ściganiem jego sprawców jest związane zlecenie,
f)
nazwisko i datę urodzenia osoby objętej zleceniem,
g)
termin obowiązywania zlecenia, który nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od daty rejestracji zlecenia w EZOW;
4)
jest jawne albo zostało oznaczone klauzulą tajności "zastrzeżone".
2. 
Przyjęte zlecenie przed jego rejestracją w EZOW podlega weryfikacji w celu ustalenia czy spełnione zostały warunki określone w ust. 1.
3. 
Zlecenie, które nie spełnia warunków określonych w ust. 1, nie podlega rejestracji w EZOW, o czym Dyrektor ZOŚ niezwłocznie informuje pisemnie organ zlecający.
§  4. 
1.  20
 Przyjęte i zarejestrowane zlecenie, o którym mowa w § 1 pkt 8 lit. a, Dyrektor ZG niezwłocznie udostępnia odpowiednio właściwemu komendantowi oddziału, placówki oraz dywizjonu.
2.  21
 Zlecenie, o którym mowa w § 1 pkt 8 lit. a, które zostało skierowane bezpośrednio do placówki lub innej jednostki organizacyjnej, komendant placówki lub innej jednostki organizacyjnej przesyła niezwłocznie do Dyrektora ZG, informując o tym organ zlecający.
3.  22
 Uzgodnienia dotyczące wykluczających się zleceń, o których mowa w § 1 pkt 8 lit. a, wobec tej samej osoby lub przedmiotu koordynuje Dyrektor ZG.
§  5. 
Wykonanie zlecenia może polegać na:
1)
zatrzymaniu osoby i przekazaniu jej właściwemu organowi wskazanemu w zleceniu;
2)
niedopuszczeniu do przekroczenia granicy państwowej, stanowiącej granicę zewnętrzną w rozumieniu art. 2 pkt 2 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz. Urz. UE L 105 z 13.04.2006, str. 1, z późn. zm.), przez osobę wobec której został zastosowany środek zapobiegawczy w postaci zakazu opuszczania kraju;
3)
zatrzymaniu przedmiotu w związku z prawomocnym orzeczeniem lub decyzją administracyjną;
4)
doręczeniu wezwania osobie;
5)
ustaleniu miejsca pobytu osoby;
6)
wykonaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych;
7)
udzieleniu informacji o osobie kontrolowanej lub pojeździe;
7a) 23
 przekazaniu informacji o zidentyfikowaniu w KSI PNR danych PNR dotyczących osoby wymienionej w zleceniu;
8)
wykonaniu innych czynności niż określone w pkt 1-7, wskazanych przez właściwy organ zlecający.
§  6. 
1.  24
 Za prawidłowe wykonywanie czynności zleconych, określonych w zleceniach, o których mowa w § 1 pkt 8 lit. a i b, jest odpowiedzialny odpowiednio właściwy komendant oddziału, placówki lub dywizjonu.
2.  25
 Wykonywanie czynności zleconych, określonych w zleceniach, o których mowa w § 1 pkt 8 lit. a i b, może nastąpić we współdziałaniu z właściwymi organami państwowymi.
3.  26
 W przypadku czynności zleconych dotyczących zlecenia, o którym mowa w § 1 pkt 8 lit. b, właściwy komendant oddziału, placówki lub dywizjonu przesyła do jednostki organizacyjnej Policji prowadzącej poszukiwania formularz zawierający informację o odnalezieniu osoby poszukiwanej na skutek wglądu do danych KSIP oraz wniosek o potwierdzenie aktualności poszukiwań i przekazanie informacji uzupełniających lub dokumentów niezbędnych do zatrzymania oraz doprowadzenia lub osadzenia osoby poszukiwanej.
4.  27
 Wzór formularza, o którym mowa w ust. 3, określa załącznik do zarządzenia.
§  7.  28
 Przed przystąpieniem do wykonywania czynności zleconych określonych w zleceniach, o których mowa w § 1 pkt 8 lit. a i b, funkcjonariusz potwierdza zgodność danych osoby kontrolowanej albo przedmiotu z danymi zawartymi w Ewidencji Zleceń 2 albo KSIP.
§  8. 
Funkcjonariusz obowiązany jest do nieujawniania faktu wykonywania czynności zleconej, chyba że, jej wykonanie wymaga poinformowania osoby kontrolowanej o zleceniu.
§  9. 
1.  29
 Właściwy komendant oddziału, placówki lub dywizjonu niezwłocznie przekazuje organowi wskazanemu w zleceniu, o którym mowa w § 1 pkt 8 lit. a i b, lub organowi zlecającemu oraz Dyrektorowi ZG informację o wykonaniu zlecenia.
2. 
Informacja, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać:
1)
czas, miejsce oraz rodzaj przeprowadzonej kontroli;
2)
oznaczenie numeru zlecenia;
3)
dane kontrolowanej osoby albo przedmiotu;
4)
podjęte czynności;
5)
wynik podjętych czynności;
6)
inne istotne dane wynikające bezpośrednio z treści zlecenia lub okoliczności jego wykonania.
2a.  30
 W przypadku wykonania zlecenia, o którym mowa w § 1 pkt 8 lit. c, Krajowa Jednostka do spraw Informacji o Pasażerach, o której mowa w art. 2 pkt 2 ustawy PNR, przekazuje organowi zlecającemu będącemu właściwym organem, o którym mowa w art. 36 ustawy PNR, informację o zidentyfikowaniu w KSI PNR danych PNR dotyczących osoby wymienionej w zleceniu oraz inne istotne informacje bezpośrednio związane z wykonaniem zlecenia.
2b.  31
 Wykonanie zlecenia, w przypadku o którym mowa w ust. 2, następuje w ramach realizacji czynności związanych z uzyskaniem pozytywnego wyniku sprawdzenia w trybie określonym w art. 19 ust. 2 pkt 1 ustawy PNR.
3.  32
 W przypadku wykonania kilku czynności zleconych dopuszcza się sporządzenie informacji o wykonaniu zleceń, o których mowa w § 1 pkt 8 lit. a i b, w jednym dokumencie, z wyjątkiem czynności zleconej, o której mowa w § 5 pkt 6.
4.  33
 Informację o wykonaniu zlecenia, o którym mowa w § 1 pkt 8:
1)
lit. a i b, rejestruje się w systemie teleinformatycznym Straży Granicznej;
2)
lit. c, rejestruje się w EZOW.
§  10. 
1. 
W przypadku wykonywania czynności zleconej, o której mowa w § 5 pkt 1, należy:
1)
podjąć czynności mające na celu zapobieżenie oddaleniu się osoby kontrolowanej do czasu potwierdzenia aktualności zlecenia;
2)
zatrzymać osobę w trybie przepisów Kodeksu postępowania karnego;
3)
sporządzić dokumentację procesową i służbową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. 
W informacji o wykonaniu zlecenia należy wskazać miejsce i jednostkę organizacyjną, do której osoba została przekazana albo doprowadzona.
§  11. 
W przypadku wykonywania czynności zleconej, o której mowa w § 5 pkt 2, należy poinformować osobę, o niedopuszczeniu do przekroczenia granicy państwowej, ze wskazaniem prokuratury lub sądu występujących ze zleceniem oraz sygnatury akt sprawy.
§  12. 
1. 
W przypadku wykonywania czynności zleconej, o której mowa w § 5 pkt 3, należy:
1)
ustalić dane posiadacza przedmiotu oraz okoliczności wejścia w jego posiadanie;
2)
poinformować osobę kontrolowaną o zleceniu zatrzymania przedmiotu;
3)
sporządzić dokumentację procesową i służbową zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zabezpieczyć przedmiot.
2. 
W razie konieczności należy uzgodnić dalszy tryb postępowania z właściwym organem zlecającym lub prowadzącym postępowanie.
3. 
W informacji o wykonaniu zlecenia należy wskazać czynności jakie zostały podjęte w związku z zatrzymanym przedmiotem.
§  13. 
1. 
W przypadku wykonywania czynności zleconej, o której mowa w § 5 pkt 4, należy doręczyć wezwanie za potwierdzeniem odbioru.
2. 
W przypadku odmowy przyjęcia wezwania lub niemożności jego doręczenia z innych przyczyn, należy:
1)
poinformować osobę o konieczności osobistego stawiennictwa w siedzibie organu, który wydał polecenie doręczenia wezwania, podając osobie numer lub sygnaturę akt sprawy;
2)
sporządzić notatkę urzędową z czynności, o której mowa w pkt 1.
3. 
Do informacji o wykonaniu zlecenia należy dołączyć kopię potwierdzenia odbioru wezwania albo kopię notatki urzędowej.
§  14. 
1. 
W przypadku wykonywania czynności zleconej, o której mowa w § 5 pkt 5, należy:
1)
ustalić aktualne miejsce pobytu osoby oraz termin powrotu w przypadku wyjazdu z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
2)
pobrać pisemne oświadczenie o aktualnym miejscu pobytu osoby, jeżeli zlecenie zawiera takie polecenie.
2. 
W przypadku odmowy złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, lub wystąpienia innych okoliczności uniemożliwiających jego pobranie należy:
1)
poinformować osobę o konieczności powiadomienia organu zlecającego o swoim aktualnym miejscu zamieszkania, podając osobie numer lub sygnaturę akt sprawy;
2)
sporządzić notatkę urzędową z czynności, o której mowa w pkt 1.
3. 
Do informacji o wykonaniu zlecenia należy dołączyć kopię pobranego oświadczenia od osoby albo kopię notatki urzędowej.
§  15. 
1. 
W przypadku wykonywania czynności zleconej, o której mowa w § 5 pkt 6, należy w informacji o wykonaniu zlecenia podać wyniki przeprowadzonych ustaleń oraz przesłać do organu zlecającego uzyskane materiały.
2. 
Jeżeli w trakcie wykonywania czynności zleconej zaistniałoby zagrożenie jej ujawnienia, wykonywane czynności ogranicza się tylko do czynności zapewniających jej niejawny charakter.
3. 
Ograniczenie wykonania czynności zleconej, o którym mowa w ust. 2, dokumentowane jest w notatce służbowej, określającej w szczególności przyczyny niewykonania czynności zleconej w pełnym zakresie.
§  16. 
1. 
W przypadku wykonywania czynności zleconej, o której mowa w § 5 pkt 7, należy w informacji o wykonaniu zlecenia wskazać dane osoby i środka transportu, którym podróżuje osoba albo pojazdu i podróżujących nim osób.
2. 
W przypadku osób wjeżdżających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie korzystających z prawa do swobodnego przemieszczania się, zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej, należy dodatkowo:
1)
ustalić miejsce i okres deklarowanego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2)
podać w informacji o wykonaniu zlecenia wyniki ustaleń, o których mowa w pkt 1.
§  17. 
1.  34
 Zlecenie, o którym mowa w § 1 pkt 8 lit. a, przestaje obowiązywać w przypadku:
1)
wykonania zlecenia;
2)
odwołania zlecenia przez właściwy organ zlecający;
3)
upływu terminu obowiązywania zlecenia, wskazanego w zleceniu;
4)
upływu trzech miesięcy od dnia zarejestrowania zlecenia dotyczącego czynności zleconych, o których mowa w § 5 pkt 6, 7 lub 8, jeżeli organ zlecający nie wskazał terminu obowiązywania;
5)
upływu 10 lat od dnia zarejestrowania zlecenia, jeżeli dotyczy przedmiotu.
1a.  35
 Zlecenie, o którym mowa w § 1 pkt 8 lit. c, przestaje obowiązywać w przypadku:
1)
odwołania zlecenia przez organ zlecający;
2)
upływu terminu obowiązywania zlecenia, wskazanego w zleceniu.
2.  36
 Informację o zakończeniu obowiązywania zlecenia, o którym mowa w:
1)
ust. 1, rejestruje się w Ewidencji Zleceń 2;
2)
ust. 1a, rejestruje się w EZOW.
§  18.  37
 W Ewidencji Zleceń 2 rejestruje się informację o odwołaniu zlecenia, o którym mowa w § 1 pkt 8 lit. a, w przypadku zlecenia, które nie zostało przyjęte i zarejestrowane w Ewidencji Zleceń 2.
§  19. 
Traci moc zarządzenie nr 2 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania przez placówki Straży Granicznej czynności zleconych przez właściwe organy państwowe (Dz. Urz. KGSG z 2011 r. Nr 1, poz. 1).
§  20. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2014 r.

ZAŁĄCZNIK 38  

.........................................................................................

(pieczęć nagłówkowa(miejscowość, data)

oddziału/placówki/dywizjonu)

PILNE

..................................................................

..................................................................

 (jednostka organizacyjna Policji

 prowadząca poszukiwania)

INFORMACJA O ODNALEZIENIU OSOBY POSZUKIWANEJ NA SKUTEK WGLĄDU DO DANYCH KRAJOWEGO SYSTEMU INFORMACYJNEGO POLICJI

Data, czas i rodzaj kontroli
Jednostka wykonująca czynności zlecone (oddział/placówka/dywizjon)
ID KSIP
Nazwisko i imię
Data i miejsce urodzenia
Rodzaj i numer dokumentu
Obywatelstwo
Organ zlecający poszukiwania i sygn. akt

WNIOSEK O POTWIERDZENIE AKTUALNOŚCI POSZUKIWAŃ I PRZEKAZANIE:

□ INFORMACJI UZUPEŁNIAJĄCYCH (pełne dane osobowe, fotografia*/inne.........................)

□ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO ZATRZYMANIA ORAZ DOPROWADZENIA LUB OSADZENIA OSOBY POSZUKIWANEJ

na numer faksu, e-mail*..................................................

.............................................................

 (stopień, imię, nazwisko i podpis)

.......................................................................

(pieczęć jednostki organizacyjnej Policji)

W ODPOWIEDZI NA WNIOSEK:

□ POTWIERDZAM AKTUALNOŚĆ POSZUKIWAŃ

□ W ZAŁĄCZENIU PRZESYŁAM INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE - na ......... str.

□ W ZAŁĄCZENIU PRZESYŁAM DOKUMENTY - na .........str.

□ INFORMUJĘ 0 ZAKOŃCZENIU POSZUKIWAŃ:

Organ zlecający poszukiwania i sygn. akt
Data zakończenia poszukiwań
Powód zakończenia poszukiwań
Dyspozycje do dalszego trybu postępowania

 .................................................................

 (stopień, imię, nazwisko i podpis)

□ - właściwy zaznaczyć

* - niewłaściwe skreślić

1 § 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 10 zarządzenia nr 67 z dnia 6 lipca 2018 r. (Dz.Urz.KGSG.2018.74) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 lipca 2018 r.
2 § 1 pkt 1a dodany przez § 1 pkt 1 lit. a zarządzenia nr 67 z dnia 6 lipca 2018 r. (Dz.Urz.KGSG.2018.74) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 lipca 2018 r.
3 § 1 pkt 4a dodany przez § 1 pkt 1 lit. b zarządzenia nr 67 z dnia 6 lipca 2018 r. (Dz.Urz.KGSG.2018.74) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 lipca 2018 r.
4 § 1 pkt 5a dodany przez § 1 pkt 1 lit. c zarządzenia nr 67 z dnia 6 lipca 2018 r. (Dz.Urz.KGSG.2018.74) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 lipca 2018 r.
5 § 1 pkt 7 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. d zarządzenia nr 67 z dnia 6 lipca 2018 r. (Dz.Urz.KGSG.2018.74) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 lipca 2018 r.
6 § 1 pkt 8 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a zarządzenia nr 80 z dnia 7 października 2015 r. (Dz.Urz.KGSG.2015.77) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 października 2015 r.
7 § 1 pkt 8 lit. c dodana przez § 1 pkt 1 lit. e zarządzenia nr 67 z dnia 6 lipca 2018 r. (Dz.Urz.KGSG.2018.74) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 lipca 2018 r.
8 § 1 pkt 9:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 39 z dnia 19 maja 2016 r. (Dz.Urz.KGSG.2016.35) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 20 maja 2016 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. f zarządzenia nr 67 z dnia 6 lipca 2018 r. (Dz.Urz.KGSG.2018.74) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 lipca 2018 r.

9 § 1 pkt 9a dodany przez § 1 pkt 1 lit. g zarządzenia nr 67 z dnia 6 lipca 2018 r. (Dz.Urz.KGSG.2018.74) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 lipca 2018 r.
10 § 1 pkt 11 dodany przez § 1 pkt 1 lit. b zarządzenia nr 80 z dnia 7 października 2015 r. (Dz.Urz.KGSG.2015.77) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 października 2015 r.
11 § 1 pkt 11a dodany przez § 1 pkt 1 lit. h zarządzenia nr 67 z dnia 6 lipca 2018 r. (Dz.Urz.KGSG.2018.74) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 lipca 2018 r.
12 § 2 ust. 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 80 z dnia 7 października 2015 r. (Dz.Urz.KGSG.2015.77) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 października 2015 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 10 zarządzenia nr 67 z dnia 6 lipca 2018 r. (Dz.Urz.KGSG.2018.74) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 lipca 2018 r.

13 § 2 ust. 1a dodany przez § 1 pkt 2 lit. a zarządzenia nr 67 z dnia 6 lipca 2018 r. (Dz.Urz.KGSG.2018.74) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 lipca 2018 r.
14 § 2 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b zarządzenia nr 67 z dnia 6 lipca 2018 r. (Dz.Urz.KGSG.2018.74) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 lipca 2018 r.
15 § 3 ust. 1 zdanie wstępne:

- zmienione przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 80 z dnia 7 października 2015 r. (Dz.Urz.KGSG.2015.77) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 października 2015 r.

- § 1 pkt 2 zarządzenia nr 39 z dnia 19 maja 2016 r. (Dz.Urz.KGSG.2016.35) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 20 maja 2016 r.

16 § 3 ust. 1 pkt 2 lit. b zmieniona przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 39 z dnia 19 maja 2016 r. (Dz.Urz.KGSG.2016.35) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 20 maja 2016 r.
17 § 3 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 39 z dnia 19 maja 2016 r. (Dz.Urz.KGSG.2016.35) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 20 maja 2016 r.
18 § 3 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 10 zarządzenia nr 67 z dnia 6 lipca 2018 r. (Dz.Urz.KGSG.2018.74) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 lipca 2018 r.
19 § 3a dodany przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 67 z dnia 6 lipca 2018 r. (Dz.Urz.KGSG.2018.74) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 lipca 2018 r.
20 § 4 ust. 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 80 z dnia 7 października 2015 r. (Dz.Urz.KGSG.2015.77) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 października 2015 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 10 zarządzenia nr 67 z dnia 6 lipca 2018 r. (Dz.Urz.KGSG.2018.74) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 lipca 2018 r.

21 § 4 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 67 z dnia 6 lipca 2018 r. (Dz.Urz.KGSG.2018.74) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 lipca 2018 r.
22 § 4 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 67 z dnia 6 lipca 2018 r. (Dz.Urz.KGSG.2018.74) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 lipca 2018 r.
23 § 5 pkt 7a dodany przez § 1 pkt 5 zarządzenia nr 67 z dnia 6 lipca 2018 r. (Dz.Urz.KGSG.2018.74) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 lipca 2018 r.
24 § 6 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 6 zarządzenia nr 67 z dnia 6 lipca 2018 r. (Dz.Urz.KGSG.2018.74) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 lipca 2018 r.
25 § 6 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 6 zarządzenia nr 67 z dnia 6 lipca 2018 r. (Dz.Urz.KGSG.2018.74) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 lipca 2018 r.
26 § 6 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 5 zarządzenia nr 80 z dnia 7 października 2015 r. (Dz.Urz.KGSG.2015.77) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 października 2015 r.
27 § 6 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 5 zarządzenia nr 80 z dnia 7 października 2015 r. (Dz.Urz.KGSG.2015.77) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 października 2015 r.
28 § 7:

- zmieniony przez § 1 pkt 6 zarządzenia nr 80 z dnia 7 października 2015 r. (Dz.Urz.KGSG.2015.77) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 października 2015 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 39 z dnia 19 maja 2016 r. (Dz.Urz.KGSG.2016.35) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 20 maja 2016 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 7 zarządzenia nr 67 z dnia 6 lipca 2018 r. (Dz.Urz.KGSG.2018.74) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 lipca 2018 r.

29 § 9 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 8 lit. a zarządzenia nr 67 z dnia 6 lipca 2018 r. (Dz.Urz.KGSG.2018.74) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 lipca 2018 r.
30 § 9 ust. 2a dodany przez § 1 pkt 8 lit. b zarządzenia nr 67 z dnia 6 lipca 2018 r. (Dz.Urz.KGSG.2018.74) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 lipca 2018 r.
31 § 9 ust. 2b dodany przez § 1 pkt 8 lit. b zarządzenia nr 67 z dnia 6 lipca 2018 r. (Dz.Urz.KGSG.2018.74) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 lipca 2018 r.
32 § 9 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 8 lit. c zarządzenia nr 67 z dnia 6 lipca 2018 r. (Dz.Urz.KGSG.2018.74) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 lipca 2018 r.
33 § 9 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 8 lit. c zarządzenia nr 67 z dnia 6 lipca 2018 r. (Dz.Urz.KGSG.2018.74) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 lipca 2018 r.
34 § 17 ust. 1 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 7 zarządzenia nr 80 z dnia 7 października 2015 r. (Dz.Urz.KGSG.2015.77) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 października 2015 r.
35 § 17 ust. 1a dodany przez § 1 pkt 9 lit. a zarządzenia nr 67 z dnia 6 lipca 2018 r. (Dz.Urz.KGSG.2018.74) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 lipca 2018 r.
36 § 17 ust. 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 39 z dnia 19 maja 2016 r. (Dz.Urz.KGSG.2016.35) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 20 maja 2016 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 9 lit. b zarządzenia nr 67 z dnia 6 lipca 2018 r. (Dz.Urz.KGSG.2018.74) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 lipca 2018 r.

37 § 18:

- zmieniony przez § 1 pkt 8 zarządzenia nr 80 z dnia 7 października 2015 r. (Dz.Urz.KGSG.2015.77) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 października 2015 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 39 z dnia 19 maja 2016 r. (Dz.Urz.KGSG.2016.35) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 20 maja 2016 r.

38 Załącznik dodany przez § 1 pkt 9 zarządzenia nr 80 z dnia 7 października 2015 r. (Dz.Urz.KGSG.2015.77) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 października 2015 r.