Szczegółowy sposób i tryb aktualizacji wyceny środków trwałych oraz sprawozdanie z jej wyników.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.1987.11.73

Akt utracił moc
Wersja od: 17 grudnia 1987 r.

ZARZĄDZENIE Nr 86
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 15 grudnia 1987 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i trybu aktualizacji wyceny środków trwałych oraz sprawozdania z jej wyników

(znak: PF-6-15/87)

Na podstawie § 18 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1987 r. w sprawie uznawania środków pracy i innych przedmiotów długotrwałego użytkowania za środki trwałe, zasad aktualizacji ich wyceny oraz zasad i stawek amortyzacji (Dz. U. Nr 39, poz. 219) oraz art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o statystyce państwowej (Dz. U. Nr 7, poz. 58) zarządza się, co następuje:

§  1.
1.
Stosownie do powołanego we wstępie rozporządzenia aktualizacji wyceny środków trwałych według stanu na dzień 1 stycznia 1988 r. i poziomu cen z 1986 r. dokonują samodzielnie bilansujące jednostki gospodarki uspołecznionej, posiadające środki trwałe.
2.
Szczegółowy sposób i tryb aktualizacji wyceny środków trwałych określa instrukcja, stanowiąca załącznik nr 1 do zarządzenia.*
§  2.
1.
Wprowadza się obowiązek sporządzenia sprawozdania na formularzu oznaczonym symbolem F-ja - jednorazowe sprawozdanie z aktualizacji wyceny środków trwałych, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia.*
2.
Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, mają jednostki określone w § 1 ust. 1.
3.
Sprawozdanie na formularzu oznaczonym symbolem F-ja jednostki zobowiązane przekazują do właściwego terytorialnie wojewódzkiego urzędu statystycznego w terminie do dnia 20 kwietnia 1988 r.
4.
Sposób wypełniania sprawozdania na formularzu oznaczonym symbolem F-ja ustala instrukcja, o której mowa w § 1 ust. 2.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Uwaga. Pozycje oznaczone* w treści zarządzenia wydano odrębnie i są dostarczane jednostkom sprawozdawczym.