Dz.Urz.MGMiŻŚ.2018.44

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 43
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 5 grudnia 2018 r.
w sprawie szczegółowego sposobu funkcjonowania Państwowej Rady Gospodarki Wodnej

Na podstawie art. 365 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Zarządzenie określa:
1) szczegółowy sposób funkcjonowania Państwowej Rady Gospodarki Wodnej, zwanej dalej "Państwową Radą";
2) organizację Państwowej Rady;
3) tryb pracy Państwowej Rady;
4) częstotliwość zwoływania posiedzeń Państwowej Rady.
§  2.  Państwowa Rada może podejmować inicjatywę i przedstawiać propozycje, opinie oraz wnioski dotyczące gospodarki wodnej, w szczególności w zakresie poprawy stanu zasobów wodnych, gospodarowania wodami, stanu infrastruktury wodnej oraz ochrony przeciwpowodziowej i skutków suszy.
§  3. 
1.  Państwowa Rada rozpatruje sprawy na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej albo z własnej inicjatywy.
2.  Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej przedstawia Państwowej Radzie do opinii sprawy, o których mowa w art. 363 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne wraz z dokumentami potrzebnymi do wydania opinii.
§  4. 
1.  W celu realizacji zadań Państwowa Rada może tworzyć stałe lub doraźnie komisje albo zespoły, w których mogą brać udział również osoby z głosem doradczym spoza składu Państwowej Rady.
2.  Komisje i zespoły tworzy się w drodze uchwały Państwowej Rady, w której:
1) wskazuje się nazwę komisji albo zespołu;
2) określa się minimalną liczbę członków;
3) dokonuje się powołania członków komisji albo zespołu, w tym Przewodniczącego komisji albo zespołu;
4) określa się zakres spraw oraz zadania komisji albo zespołu.
3.  Komisje i zespoły ulegają rozwiązaniu w drodze uchwały Państwowej Rady.
4.  Członek komisji lub zespołu może być odwołany ze składu komisji lub zespołu uchwałą Państwowej Rady.
5.  Komisje i zespoły wykonują swoje zadania na posiedzeniach bądź poza posiedzeniami.
6.  Członek Państwowej Rady może być powołany do nie więcej niż dwóch komisji lub zespołów jednocześnie. Członek Państwowej Rady powołany do więcej niż jednej komisji lub zespołu może być powołany na Przewodniczącego tylko jednej komisji albo zespołu.
§  5.  Do zadań Przewodniczącego Państwowej Rady należy w szczególności:
1) zwoływanie posiedzeń Państwowej Rady;
2) przewodniczenie posiedzeniom Państwowej Rady;
3) opracowywanie projektu planu pracy Państwowej Rady oraz projektów porządku dziennego posiedzeń Państwowej Rady;
4) nadzór nad prawidłowym i terminowym realizowaniem zadań Państwowej Rady;
5) zlecanie członkom Państwowej Rady, komisjom lub zespołom opracowanie projektów opinii, propozycji oraz wniosków, o których mowa w § 2;
6) przedstawianie Państwowej Radzie spraw zleconych przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej, o których mowa w art. 363 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne;
7) przygotowywanie projektów uchwał Państwowej Rady;
8) koordynacja prac stałych lub doraźnych komisji i zespołów.
§  6. 
1.  Sekretarz Państwowej Rady organizuje jej pracę, a w szczególności przygotowuje posiedzenia Rady.
2.  Zaproszenia na posiedzenia Państwowej Rady są wysyłane przez Sekretarza Państwowej Rady na wskazany przez członków Państwowej Rady adres poczty elektronicznej.
3.  W przypadku zmiany adresu elektronicznego członek Państwowej Rady zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Sekretarza Państwowej Rady oraz Przewodniczącego Państwowej Rady.
§  7.  W razie nieobecności Przewodniczącego Państwowej Rady, zastępuje go wskazany przez Przewodniczącego Zastępca Przewodniczącego Państwowej Rady.
§  8. 
1.  Państwowa Rada przedstawia swoje stanowisko w formie uchwał.
2.  Uchwały Państwowej Rady podejmowane są na posiedzeniu w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Państwowej Rady.
3.  Na uzasadniony wniosek co najmniej jednego członka Państwowej Rady głosowanie może odbyć się w trybie tajnym.
4.  Przewodniczący Państwowej Rady może na wniosek członka Państwowej Rady albo z inicjatywy własnej, zarządzić rozpatrzenie projektu uchwały w trybie obiegowym.
5.  Kierując projekt do rozpatrzenia przez Państwową Radę w trybie obiegowym, Sekretarz Państwowej Rady wyznacza termin, nie krótszy niż jeden dzień, do zajęcia stanowiska.
6.  Projekt uchwały skierowany do rozpatrzenia w trybie obiegowym uważa się za przyjęty, jeżeli w wyznaczonym terminie nie zgłoszono uwag do projektu.
7.  Uchwały przyjęte w trybie obiegowym podpisuje Przewodniczący Państwowej Rady.
8.  Każdy z członków Państwowej Rady może zgłaszać do uchwały zastrzeżenia lub zdanie odrębne, które zamieszcza się w treści uchwały.
9.  W posiedzeniach Państwowej Rady mogą brać udział osoby z głosem doradczym, spoza składu Państwowej Rady, zaproszone przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej lub Przewodniczącego Państwowej Rady.
10.  Uchwały przekazuje się Sekretarzowi Państwowej Rady, który prowadzi Księgę Uchwał.
§  9. 
1.  Posiedzenia Państwowej Rady zwoływane są zgodnie z planem pracy Państwowej Rady, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy. Szczegółowy harmonogram posiedzeń ustala się w planie pracy Państwowej Rady.
2.  Plan pracy Państwowej Rady opracowuje się na czas kadencji Państwowej Rady i przyjmowany jest w drodze uchwały. Plan pracy może ulegać zmianom w czasie trwania kadencji Państwowej Rady. Zmiany wymagają podjęcia uchwały.
3.  Nadzwyczajne posiedzenia Państwowej Rady mogą być zwoływane przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej, Przewodniczącego Państwowej Rady lub Zastępcę Przewodniczącego Państwowej Rady albo na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Państwowej Rady.
4.  Przewodniczący Państwowej Rady zwołuje nadzwyczajne posiedzenie Państwowej Rady w terminie 14 dni od złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3.
5.  Z posiedzenia Państwowej Rady Sekretarz Państwowej Rady sporządza protokół. Protokół podpisuje Sekretarz Państwowej Rady i Przewodniczący Państwowej Rady.
6.  Protokół z posiedzenia powinien zawierać:
1) datę i miejsce odbycia posiedzenia;
2) listę członków Państwowej Rady uczestniczących w posiedzeniu;
3) listę innych osób biorących udział w posiedzeniu Państwowej Rady z ewentualnym zaznaczeniem, w jakiej części posiedzenia dana osoba uczestniczyła;
4) porządek obrad;
5) przebieg obrad oraz treść zdań odrębnych, zastrzeżeń, wniosków lub oświadczeń zgłoszonych do protokołu przez poszczególnych członków Państwowej Rady;
6) treść podjętych uchwał wraz z wynikami głosowania.
7.  Protokół przyjmowany jest na kolejnym posiedzeniu Państwowej Rady.
8.  Każdy z członków Państwowej Rady może zażądać zaprotokołowania własnych zdań odrębnych, zastrzeżeń, wniosków i oświadczeń jak też dołączenia ich do protokołu, jeżeli zostały sporządzone na piśmie w trakcie posiedzenia.
9.  Protokoły z posiedzenia Państwowej Rady przekazuje się Sekretarzowi Państwowej Rady, który prowadzi Księgę Protokołów.
§  10.  Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działami administracji rządowej - gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2324 oraz z 2018 r. poz. 100).