Szczegółowe zasady sporządzania sprawozdania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i jego badanie. - OpenLEX

Szczegółowe zasady sporządzania sprawozdania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i jego badanie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1996.8.28

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1996 r.

ZARZĄDZENIE Nr 16
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 18 marca 1996 r.
w sprawie szczegółowych zasad sporządzania sprawozdania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i jego badania.

Na podstawie art. 53a ust. 4 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62) zarządza się, co następuje:
§  1.
Zarządzenie określa szczegółowe zasady sporządzania sprawozdania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i jego badania.
§  2.
Sprawozdanie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, zwanego dalej "Funduszem" składa się ze:
1)
sprawozdania finansowego,
2)
sprawozdania z działalności.
§  3.
1.
Sprawozdanie finansowe zawiera:
1)
bilans,
2)
rachunek zysków i strat,
3)
informację dodatkową,
4)
sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych.
2.
Poszczególne składniki sprawozdania finansowego wycenia się według zasad określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591).
§  4.
Stan aktywów i pasywów wykazuje się w bilansie według wzoru określonego w załączniku nr 1 do zarządzenia.
§  5.
W rachunku zysków i strat wykazuje się oddzielnie przychody, koszty, zyski i straty nadzwyczajne w sposób określony w załączniku nr 2 do zarządzenia.
§  6.
1.
W informacji dodatkowej podaje się dane i wyjaśnienia nie ujęte w bilansie, rachunku zysków i strat oraz sprawozdaniu z przepływów środków pieniężnych niezbędne dla rzetelnego oraz jasnego przedstawienia sytuacji finansowej i majątkowej Funduszu, jego wyniku finansowego oraz zmian w stanie środków pieniężnych.
2.
Zakres danych ujmowanych w informacji dodatkowej określa załącznik nr 3 do zarządzenia.
§  7.
Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych sporządza się według wzoru określonego w załączniku nr 4 do zarządzenia.
§  8.
Sprawozdanie z działalności sporządza się w sposób przedstawiający całokształt zagadnień związanych z działalnością statutową i gospodarką finansową oraz charakterystykę i organizację Funduszu, a w szczególności:
1)
rozliczenie dochodów Funduszu w podziale na:
a)
dochody z wpłat zakładów ubezpieczeń, prowadzących działalność w zakresie ubezpieczeń, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62), zwanej dalej "ustawą" - w rozbiciu na grupy ubezpieczeń,
b)
dochody z wpłat w przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń, w rozbiciu na grupy ubezpieczeń,
c)
dochody z opłat, przewidzianych w art. 90e ust. 1 ustawy,
d)
dochody z tytułu roszczeń regresowych,
e)
dochody z lokat środków Funduszu,
f)
pozostałe dochody,
2)
rozliczenie kosztów Funduszu w podziale na:
a)
wypłaty odszkodowań i świadczeń, w rozbiciu na ubezpieczenia, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 3 ustawy, w tym wypłaty na rzecz osób zagranicznych w rozumieniu przepisów prawa dewizowego,
b)
wypłaty odszkodowań i świadczeń w przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń, w rozbiciu na grupy ubezpieczeń,
c)
pozostałe koszty,
3)
zagadnienia organizacyjne i kadrowe:
a)
władze Funduszu,
b)
struktura organizacyjna Biura Funduszu,
c)
liczba zatrudnionych,
4)
analizę stanu finansów Funduszu z punktu widzenia konieczności określenia przez Ministra Finansów dodatkowego procentu składki wnoszonej przez członków Funduszu, zgodnie z art. 56 ust. 4 ustawy.
§  9.
1.
Roczne sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności sporządza Zarząd Funduszu w terminie do dnia 28 lutego każdego roku i niezwłocznie przedstawia Radzie Funduszu do przyjęcia.
2.
Przyjęte przez Radę Funduszu sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez podmiot uprawniony do badania na podstawie odrębnych przepisów.
3.
Sprawozdanie finansowe, wraz z opinią i raportem podmiotu, o którym mowa w ust. 2, oraz sprawozdanie z działalności jest przedstawiane przez Zarząd Funduszu do zaopiniowania Państwowemu Urzędowi Nadzoru Ubezpieczeń w terminie do dnia 31 marca każdego roku.
4.
Sprawozdania finansowe, o których mowa w ust. 1, wraz z opinią Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń, są przedstawiane przez Zarząd Funduszu do zatwierdzenia przez Zgromadzenie Członków Funduszu.
§  10.
Sprawozdania sporządzane na koniec każdego kwartału w razie ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń, są przekazywane, po zatwierdzeniu przez Radę Funduszu, Państwowemu Urzędowi Nadzoru Ubezpieczeń w terminie 30 dni po zakończeniu każdego kwartału.
§  11.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i stosuje się do sprawozdań sporządzanych począwszy od roku obrotowego rozpoczynającego się dnia 1 stycznia 1996 r.

ZAŁĄCZNIKI

€ZAŁĄCZNIK Nr 1[]

BILANS

AKTYWA

A. Majątek trwały

I. Wartości niematerialne i prawne

II. Rzeczowy majątek trwały:

1. Budynki i budowle

2. Urządzenia techniczne, środki transportu i inne środki trwałe

3. Inwestycje rozpoczęte

4. Zaliczki na poczet inwestycji

III. Finansowy majątek trwały:

1. Udziały i akcje

2. Dłużne papiery wartościowe

3. Udzielone pożyczki długoterminowe

4. Depozyty terminowe

5. Inne składniki finansowego majątku trwałego

B. Należności długoterminowe

C. Majątek obrotowy

I. Należności:

1. Należności od zakładów ubezpieczeń

2. Należności od budżetu

3. Pozostałe należności

II. Środki pieniężne:

1. Środki pieniężne w kasie

2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych

3. Środki pieniężne na rachunku wyodrębnionym (wpłaty wnoszone na rzecz Funduszu przez zakłady ubezpieczeń prowadzące ubezpieczenia w dziale I, wymienionym w załączniku do ustawy)

4. Inne środki pieniężne

D. Rozliczenia międzyokresowe

Suma aktywów

PASYWA

A. Fundusze własne

I. Fundusz statutowy

II. Fundusz z aktualizacji wyceny środków trwałych

III. Wynik finansowy roku obrotowego:

1. Zysk (wielkość dodatnia)

2. Strata (wielkość ujemna)

B. Zobowiązania długoterminowe

C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne

I. Zobowiązania krótkoterminowe:

1. Pożyczki, obligacje i papiery wartościowe

2. Kredyty bankowe

3. Zobowiązania z tytułu podatków

4. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych

5. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

6. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe

II. Fundusze specjalne

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

D. Rozliczenia międzyokresowe

Suma pasywów

ZAŁĄCZNIK Nr 2

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

A. Przychody z działalności statutowej

I. Przychody z tytułu wpłat wnoszonych przez zakłady ubezpieczeń:

1. Przychody z tytułu wpłat zakładów ubezpieczeń prowadzących działalność w zakresie ubezpieczeń, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 3 ustawy, z podziałem na grupy ubezpieczeń

2. Przychody z tytułu wpłat zakładów ubezpieczeń w przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń, w rozbiciu na działy ubezpieczeń

B. Koszty realizacji zadań statutowych

I. Wypłaty odszkodowań i świadczeń z tytułu ubezpieczeń, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 3 ustawy, zmniejszone o zwroty, regresy i wszelkie koszty odzyskane, z podziałem na grupy ubezpieczeń

II. Wypłaty odszkodowań i świadczeń w przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń:

1. Z tytułu zaspokajania roszczeń związanych z umowami ubezpieczenia, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 3 ustawy, zmniejszone z zwroty, regresy i wszelkie koszty odzyskane, z podziałem na grupy ubezpieczeń

2. Z tytułu zaspokajania roszczeń związanych z umowami ubezpieczenia na życie

C. Wynik działalności statutowej (A-B)

D. Przychody operacji finansowych

I. Papiery wartościowe:

1. Stanowiące lokatę środków posiadanych z tytułu wpłat zakładów ubezpieczeń prowadzących działalność w dziale I

2. Stanowiące lokatę środków posiadanych z tytułu wpłat zakładów ubezpieczeń prowadzących działalność w dziale II

II. Oprocentowanie lokat bankowych i środków na rachunku bieżącym:

1. Stanowiące lokatę środków posiadanych z tytułu wpłat zakładów ubezpieczeń prowadzących działalność w dziale I

2. Stanowiące lokatę środków posiadanych z tytułu wpłat zakładów ubezpieczeń prowadzących działalność w dziale II

III. Pozostałe:

1. Stanowiące lokatę środków posiadanych z tytułu wpłat zakładów ubezpieczeń prowadzących działalność w dziale I

2. Stanowiące lokatę środków posiadanych z tytułu wpłat zakładów ubezpieczeń prowadzących działalność w dziale II

E. Koszty działalności Funduszu

I. Wynagrodzenia

II. Świadczenia na rzecz pracowników

III. Usługi obce

IV. Pozostałe

F. Koszty operacji finansowych

I. Aktualizacja wartości finansowego majątku trwałego

II. Odsetki do zapłacenia

III. Pozostałe

G. Wynik finansowy z działalności operacyjnej (C+D-E-F)

H. Zyski nadzwyczajne

I. Straty nadzwyczajne

J. Wynik finansowy brutto Funduszu (G+H-I)

K. Wynik finansowy netto Funduszu (J)

ZAŁĄCZNIK Nr 3

INFORMACJA DODATKOWA

Informacja dodatkowa zawiera dane nie ujęte w bilansie oraz rachunku zysków i strat oraz wyjaśnienia dotyczące sytuacji majątkowej i finansowej Funduszu, a w szczególności:
1)
objaśnienia stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyny ewentualnych ich zmian w stosunku do roku poprzedzającego,
2)
informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy,
3)
uzupełniające dane o aktywach i pasywach, ze szczegółowym uwzględnieniem struktury lokat Funduszu,
4)
zobowiązania pozabilansowe,
5)
strukturę zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł ich pochodzenia ze szczególnym uwzględnieniem przychodów wynikających z wpłat członków Funduszu,
6)
strukturę wypłat w podziale na rodzaje ubezpieczeń,
7)
strukturę kosztów administracyjnych,
8)
tendencje zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania,
9)
informacje dotyczące struktury zatrudnienia i wynagrodzeń,
10)
inne informacje związane z funkcjonowaniem Funduszu.

ZAŁĄCZNIK Nr 4

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

A. Przepływy netto z działalności operacyjnej (I-II+III-IV)

I. Wpływy z tytułu wpłat netto

II. Odszkodowania i świadczenia wypłacone

III. Pozostałe wpływy operacyjne

IV. Pozostałe wydatki operacyjne

B. Przepływy netto z działalności lokacyjnej (I-II+III-IV+V-VI+VII+VIII-IX+X+/-XI)

I. Wpływy z likwidacji lokat terminowych

II. Wydatki na lokaty terminowe

III. Wpływy ze sprzedaży akcji i udziałów

IV. Wydatki na akcje i udziały

V. Wpływy z pozostałych lat

VI. Wydatki na pozostałe lokaty

VII. Odsetki otrzymane

VIII. Dywidendy otrzymane

IX. Wydatki na zakup wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

X. Wpływy ze sprzedaży i likwidacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

XI. Pozostałe pozycje

C. Przepływy netto z działalności finansowej

D. Nadwyżka/zmniejszenie środków pieniężnych (A+/-B+/-C)

I. Środki pieniężne na początek roku obrotowego

II. Nie zrealizowane różnice kursowe na koniec roku obrotowego

III. Środki pieniężne na koniec roku obrotowego