Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MPiPS.1989.5.12

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 marca 1990 r.

ZARZĄDZENIE Nr 44
MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 1 czerwca 1989 r.
w sprawie szczegółowych zasad organizowania i finansowania szkolenia zawodowego cudzoziemców.

Na podstawie § 6, § 7 ust. 2, § 8 ust. 3 i § 13 ust. 2 uchwały nr 99 Rady Ministrów z dnia 21 maja 1981 r. w sprawie szkolenia zawodowego cudzoziemców zmienionej uchwałą nr 60 Rady Ministrów z dnia 23 maja 1983 r. - zarządza się, co następuje:
§  1. Zarządzenie określa szczegółowe zasady szkolenia zawodowego cudzoziemców organizowanego na zasadach stypendialnych i odpłatności dewizowej oraz zasady finansowania tego szkolenia.
§ 2.
1. Ustala się następujące formy szkolenia zawodowego cudzoziemców:
1) szkolenie w systemie przywarsztatowym na stanowiskach robotniczych,
2) praktyki zawodowe dla cudzoziemców przewidzianych do zatrudnienia na stanowiska mistrzów, techników i na stanowiska, na których wymagane jest wykształcenie wyższe,
3) praktyki podyplomowe dla absolwentów polskich szkół wyższych,
4) kursy,
5) seminaria szkoleniowe i podróże studyjne.
2. Wnioski o przyznanie stypendium na praktyki podyplomowe, o których mowa w ust. 1 pkt 3, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia, szkoły kierują bezpośrednio do Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej.
§  3.
1. Podstawą do finansowania szkolenia zawodowego cudzoziemców jest preliminarz kosztów, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia, zatwierdzony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej.
2. Preliminarz kosztów, o których mowa w ust. 1, powinien być opracowany przez jednostkę szkolącą na podstawie programu zajęć szkoleniowych w granicach stawek i świadczeń określonych w zarządzeniu.
§  4.
1. Wysokość miesięcznego stypendium (na wyżywienie i wydatki osobiste) wynosi dla cudzoziemców:

- z wykształceniem wyższym - 85% przeciętnego wynagrodzenia

- z wykształceniem średnim - 80% przeciętnego wynagrodzenia

- z wykształceniem podstawowym - 70% przeciętnego wynagrodzenia.

2. Za czas pobytu cudzoziemca na leczeniu w szpitalu przysługuje 1/3 stawki stypendium, określonego w ust. 1.
3. Stypendium, o którym mowa w ust. 1, może być podwyższone dla cudzoziemców szkolnych w formie kursów, seminariów szkoleniowych i podróży studyjnych. Podwyższona dzienna stawka stypendialna nie może przekroczyć 1/12 miesięcznej stawki stypendialnej przewidzianej dla cudzoziemców z wykształceniem wyższym, ustalonej w ust. 1.
4. 1 (skreślony).

5.  2 (skreślony).

§  5.
1. Jednostka organizująca szkolenie zawodowe może wydatkować - na jednego uczestnika szkolenia - nie więcej niż:
1) 10% przeciętnego wynagrodzenia na zakup pomocy naukowych,
2) 3,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznie na imprezy kulturalne,
3) 7% przeciętnego wynagrodzenia na wydatki związane z zakończeniem szkolenia.
§  6. Cudzoziemcom z państw o odmiennych od polskich warunkach klimatycznych odbywającym szkolenie zawodowe w formach określonych w § 2 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 w okresie jesienno-zimowym (od października do marca) Minister Pracy i Polityki Socjalnej może w uzasadnionych przypadkach na wniosek jednostki szkolącej przyznać jednorazowy zasiłek na zakup niezbędnej odzieży i obuwia w wysokości 80% przeciętnego wynagrodzenia. Zakupu odzieży dokonuje jednostka szkoląca.
§ 7. Stypendyście, któremu z braku miejsca nie zapewniono zakwaterowania w pomieszczeniach będących w dyspozycji zakładu pracy, kwaterze prywatnej lub hotelu przysługuje dodatek do stypendium w wysokości 30% przeciętnego wynagrodzenia.
§  8.
1. Koszty zakwaterowania i utrzymania stypendystów do czasu skierowania ich do zakładu pracy oraz po zakończeniu szkolenia do czasu wyjazdu z Polski, jak również koszty podróży od punktu granicznego do zakładu pracy i z powrotem, finansowane są przez Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej.
2. Wydatki ponoszone przez zakłady pracy z tytułu świadczeń, o których mowa w ust. 1, refundowane są przez Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej po przedłożeniu rozliczeń.
3. Koszty utrzymania, o których mowa w ust. 1, nie mogą przekroczyć dziennie 1/30 wysokości miesięcznego stypendium, określonego w § 4 ust. 1.
4. 3 Przez określenie "przeciętne wynagrodzenie" należy rozumieć przeciętne wynagrodzenie miesięczne pracowników zatrudnionych w jednostkach gospodarki uspołecznionej w poprzednim kwartale ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski.
§  9.
1. Cudzoziemcom odbywającym szkolenie na zasadach odpłatności dewizowej przysługują świadczenia określone w § 5-8 oraz ekwiwalent w wysokości stypendium.
2. Wysokość świadczeń, o których mowa w ust. 1, oraz opłat za szkolenie, ustalana jest każdorazowo w umowie zawieranej z kontrahentem zagranicznym.
3. Do przeliczenia kosztów szkolenia na walutę obcą przyjmuje się obowiązujące kursy ogłoszone w tabeli kursów Narodowego Banku Polskiego.
§  10.
1. Świadczenia przysługujące stypendystom wypłaca jednostka organizująca szkolenie.
2. W wyjątkowych przypadkach świadczenia, o których mowa w ust. 1, mogą być wypłacane bezpośrednio przez Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej.
§  11. Osobom towarzyszącym cudzoziemcom w podróżach związanych ze szkoleniem przysługuje:
1) ryczałt na wyżywienie w wysokości określonej w przepisach dotyczących diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju,
2) zwrot kosztów przejazdu,
3) zwrot kosztów zakwaterowania poza stałym miejscem ich zamieszkania.
§ 12.
1. Ustala się następujące stawki wynagrodzeń dla osób zatrudnionych przy szkoleniu zawodowym cudzoziemców:
Lp.WyszczególnienieJednostka miaryStawki wynagrodzeń
1.Opiekun szkolnychdzień zajęć*)1% przeciętnego wynagrodzenia
2.Sekretarz finansowy (przy szkoleniu co najmniej 10 osób)miesiąc4% przeciętnego wynagrodzenia

*) przez dzień zajęć należy rozumieć dzień, w którym odbywają się zajęcia dydaktyczne oraz egzaminy bez względu na liczbę godzin tych zajęć.

2. Wynagrodzenie dla osób, którym na podstawie umowy zlecenia powierzone zostały prace związane ze szkoleniem cudzoziemców - ustalają strony zawierające tę umowę.
3. Pracownikom szkolącym cudzoziemców w systemie przy warsztatowym na stanowiskach robotniczych bez oderwania od podstawowych obowiązków wynikających z umowy o pracę, przysługuje dodatkowe wynagrodzenie - miesięcznie za 1 szkolonego:
a) przy szkoleniu indywidualnym - 2% przeciętnego wynagrodzenia,
b) przy szkoleniu brygadowym - 1% przeciętnego wynagrodzenia.

Stawki dodatkowego wynagrodzenia nie mają zastosowania do etatowych instruktorów praktycznej nauki zawodu.

4. 4 (skreślony).
§  13.
1. Koszty szkolenia cudzoziemców i przysługujących im świadczeń jednostki organizujące szkolenie pokrywają ze środków przekazywanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej; środki te w sprawozdawczości budżetowej wykazywane są wyłącznie przez to Ministerstwo.
2. Środki, o których mowa w ust. 1, Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej przekazuje zgodnie z zatwierdzonym preliminarzem wydatków:
1) jednostkom działającym według zasad rozrachunku gospodarczego, organizacjom spółdzielczym oraz zakładom budżetowym - w formie zaliczki do rozliczenia przekazanej na rachunek bieżący,
2) jednostkom budżetowym - w formie zaliczki przekazanej na rachunek kwot na zlecenie.
§  14.
1. Ponoszone na szkolenie cudzoziemców wydatki stanowiące - w myśl przepisów o klasyfikacji wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, zakłady pracy wykazują w sprawozdawczości statystycznej Głównego Urzędu Statystycznego oraz w sprawozdawczości bankowej.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, obciążają limit funduszu płac Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej.
§  15.
1. Zakłady pracy przedkładają Ministerstwu Pracy i Polityki Socjalnej rozliczenia z otrzymanych środków na szkolenie cudzoziemców następujących okresach:
1) jeżeli szkolenie trwa krócej niż kwartał - w ciągu 15 dni od daty zakończenia szkolenia,
2) jeżeli szkolenie zawodowe trwa dłużej niż kwartał - w terminie 7 dni po zakończeniu kwartału oraz rozliczenia ostateczne w ciągu 15 dni od daty zakończenia szkolenia.
2. Rozliczenia, o których mowa w ust. 1, powinny obejmować wyłącznie wydatki okresu sprawozdawczego - nie narastająco oraz powinny być sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia.
§  16. Niewykorzystane środki finansowe, z udzielonych zakładom pracy zaliczek na finansowanie szkolenia cudzoziemców, zakłady pracy przekazują po zakończeniu szkolenia na konto Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej, z którego została udzielona zaliczka, w ciągu 15 dni od daty zakończenia szkolenia.
§ 17. Traci moc zarządzenie nr 29 Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 kwietnia 1988 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia zawodowego cudzoziemców (Dz. Urz. MPiPS Nr 5, poz. 8).
§  18. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

Pieczęć Data .............................

Szkoły wyższej

Ministerstwo Pracy i Polityki

Socjalnej Departament Zatrudnienia

ul. Nowogrodzka 1/3

00-513 Warszawa

Prosimy o przyznanie stypendium w celu odbycia ................

miesięcznej praktyki podyplomowej dla absolwentów naszej

uczelni .......................................................

(imię i nazwisko)

obywatela .....................................................

(kraj)

w .............................................................

(nazwa i adres zakładu organizującego praktykę)

Poniżej podajemy szczegółowe informacje dotyczące kandydata:

data urodzenia ................................................

adres w kraju macierzystym ....................................

adres aktualny w Polsce .......................................

wydział .......................................................

kierunek lub specjalizacja ....................................

opinia szkoły wyższej .........................................

...............................................................

absolwent odbywał studia na warunkach (stypendialnych,

odpłatności dewizowej) ........................................

...............................................................

proponowany program praktyki ..................................

...............................................................

W załączeniu przesyłamy pismo zakładu, który wyraził zgodę na

zorganizowanie praktyki podyplomowej oraz zgodę ambasady -

przedstawioną przez zainteresowanego.

REKTOR

ZAŁĄCZNIK Nr 2

Pieczęć

Zakładu pracy

Preliminarz kosztów - rozliczenie z zaliczki na koszty

szkolenia zawodowego dla ......................................

obywatela(i) ..................................................

...............................................................

(wymienić kraj pochodzenia oraz nazwisko, o ile praktyka

dotyczy jednej osoby)

...............................................................

w okresie ........... miesięcy, tj. od ......... do ...........

Otrzymana zaliczka do rozliczenia .............................

...............................................................

(łącznie z pozostałością z ubiegłego kwartału)

1. Stypendium

....... zł x ....... osób x ....... mies. razem ........ zł

....... zł x ....... osób x ....... mies. razem ........ zł

2. Zakwaterowanie

....... zł x ....... osób x ....... mies. razem ........ zł

3. Wynagrodzenie osób szkolących

1) z osobowego funduszu płac

(na podstawie umowy o pracę) ........................ zł

2) z bezosobowego funduszu płac

(na podstawie umowy-zlecenia) ....................... zł

wyszczególnienie dot. przeznaczenia kwot ...............

........................................................

3) ubezpieczenie społeczne

(składki od kwoty wykazanej w poz. 1) ............... zł

4. Wydatki na imprezy kulturalne .......................... zł

5. Przejazdy do miejscowości, w których

przewidywane są zajęcia szkoleniowe .................... zł

6. Na zakup pomocy naukowych .............................. zł

7. Na zakup odzieży i obuwia .............................. zł

8. Fundusz na krajowe podróże służbowe

dla osób towarzyszących cudzoziemcom ................... zł

9. Na zakup materiałów i środków

nietrwałych ........................................... zł

10. Na zakończenie szkolenia zawodowego ................... zł

___________________________

Ogółem ................... zł

11. Pozostało do rozliczenia .............................. zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY DYREKTOR ZAKŁADU

......................... .........................

............... dnia ..... 19... r.

1 § 4 ust. 4 skreślony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 10 z dnia 1 marca 1990 r. (Dz.Urz.MPiPS.90.1.3) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 marca 1990 r.
2 § 4 ust. 5 skreślony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 10 z dnia 1 marca 1990 r. (Dz.Urz.MPiPS.90.1.3) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 marca 1990 r.
3 § 8 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 10 z dnia 1 marca 1990 r. (Dz.Urz.MPiPS.90.1.3) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 marca 1990 r.
4 § 12 ust. 4 skreślony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 10 z dnia 1 marca 1990 r. (Dz.Urz.MPiPS.90.1.3) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 marca 1990 r.