Dziennik resortowy

Dz.Urz.KNF.2013.14 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 grudnia 2013 r.

OBWIESZCZENIE
KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO
z dnia 21 czerwca 2013 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 208/2011 Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie szczegółowych zasad i warunków uwzględniania zaangażowań przy ustalaniu przestrzegania limitu koncentracji zaangażowań

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr 208/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków uwzględniania zaangażowań przy ustalaniu przestrzegania limitu koncentracji zaangażowań i limitu dużych zaangażowań (Dz. Urz. KNF Nr 9, poz. 34), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą Nr 325/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie innych pomniejszeń funduszy podstawowych, ich wysokości, zakresu i warunków pomniejszania o nie funduszy podstawowych banku, innych pozycji bilansu banku zaliczanych do funduszy uzupełniających, ich wysokości, zakresu i warunków ich zaliczania do funduszy uzupełniających banku, pomniejszeń funduszy uzupełniających, ich wysokości, zakresu i warunków pomniejszania o nie funduszy uzupełniających banku oraz zakresu i sposobu uwzględniania działania banków w holdingach w obliczaniu funduszy własnych (Dz. Urz. KNF Nr 13, poz. 49);

2) uchwałą Nr 173/2012 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 19 czerwca 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i warunków uwzględniania zaangażowań przy ustalaniu przestrzegania limitu koncentracji zaangażowań i limitu dużych zaangażowań oraz uchwałę w sprawie wymagań dotyczących identyfikacji, monitorowania i kontroli koncentracji zaangażowań, w tym dużych zaangażowań (Dz. Urz. KNF poz. 9).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

1) § 12 uchwały Nr 325/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 grudnia 201.1 r. w sprawie innych pomniejszeń funduszy podstawowych, ich wysokości, zakresu i warunków pomniejszania o nie funduszy podstawowych banku, innych pozycji bilansu banku zaliczanych do funduszy uzupełniających, ich wysokości, zakresu i warunków ich zaliczania do funduszy uzupełniających banku, pomniejszeń funduszy uzupełniających, ich wysokości, zakresu i warunków pomniejszania o nie funduszy uzupełniających banku oraz zakresu i sposobu uwzględniania działania banków w holdingach w obliczaniu funduszy własnych (Dz. Urz. KNF Nr 13. poz. 49), który stanowi:

"§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2011 r.";

2) § 3 uchwały Nr 173/2012 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 19 czerwca 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i warunków uwzględniania zaangażowań przy ustalaniu przestrzegania limitu koncentracji zaangażowań i limitu dużych zaangażowań oraz uchwałę w sprawie wymagań dotyczących identyfikacji, monitorowania i kontroli koncentracji zaangażowań, w tym dużych zaangażowań (Dz. Urz. KNF poz. 9), który stanowi:

"§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2012 r.".

ZAŁĄCZNIK

UCHWAŁA Nr 208/2011

KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

z dnia 22 sierpnia 2011 r.

w sprawie szczegółowych zasad i warunków uwzględniania zaangażowań przy ustalaniu przestrzegania limitu koncentracji zaangażowań1)

Na podstawie art. 71 ust. 4 i 5 oraz art. 141j ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, 1385 i 1529) uchwala się, co następuje:
§  1. Użyte w uchwale określenia oznaczają:
1) ustawa - Prawo bankowe - ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe;
2) uchwała w sprawie adekwatności kapitałowej banków - uchwałę nr 76/2010 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka (Dz. Urz. KNF Nr 2, poz. 11, z późn. zm.);
3) 2) uchwała w sprawie funduszy własnych banków - uchwała nr 325/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie innych pomniejszeń funduszy podstawowych, ich wysokości, zakresu i warunków pomniejszania o nie funduszy podstawowych banku, innych pozycji bilansu banku zaliczanych do funduszy uzupełniających, ich wysokości, zakresu i warunków ich zaliczania do funduszy uzupełniających banku, pomniejszeń funduszy uzupełniających, ich wysokości, zakresu i warunków pomniejszania o nie funduszy uzupełniających banku oraz zakresu i sposobu uwzględniania działania banków w holdingach w obliczaniu funduszy własnych (Dz. Urz. KNF Nr 13, poz. 49);
4) 3) fundusze własne banku - fundusze banku ustalone na podstawie art. 127 ustawy - Prawo bankowe oraz uchwały w sprawie funduszy własnych banków, bez uwzględniania pozycji określonych w § 3 ust. 1 pkt 4 i 5 uchwały w sprawie funduszy własnych banków, z zastrzeżeniem § 5 tej uchwały, oraz pozycji określonych w § 4 ust. 3 uchwały w sprawie funduszy własnych banków;
5) podmiot - pojedynczy podmiot lub podmioty powiązane kapitałowo lub organizacyjnie w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 16 ustawy - Prawo bankowe;
6) firma inwestycyjna - zagraniczną firmę inwestycyjną, o której mowa w art. 3 pkt 32 albo firmę inwestycyjną, o której mowa w art. 3 pkt 33 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.);
7) zaangażowanie w portfelu bankowym - zaangażowanie wynikające z operacji zaliczonych do portfela bankowego zgodnie z uchwałą w sprawie adekwatności kapitałowej banków;
8) zaangażowanie w portfelu handlowym - zaangażowanie wynikające z operacji zaliczonych do portfela handlowego zgodnie z uchwałą w sprawie adekwatności kapitałowej banków;
9) limity koncentracji zaangażowań - limity określone w art. 71 ust. 1, 1a, 1b i 1c ustawy - Prawo bankowe;
10) duże zaangażowanie - zaangażowanie banku wobec jednego podmiotu lub podmiotów powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie równe lub przekraczające 10% funduszy własnych banku;
11) termin zapadalności - pierwotny termin zapadalności zaangażowania, tj. termin wynikający z umowy;
12) inny bank - bank krajowy, instytucję kredytową lub bank zagraniczny.
§  2.
1. 4) Przy ustalaniu przestrzegania limitów koncentracji zaangażowań banki uwzględniają zaangażowania według wartości ustalonej zgodnie z zasadami wyceny określonymi w uchwale w sprawie adekwatności kapitałowej banków, w kwotach ustalonych dla celów obliczania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego, przy czym zaangażowania stanowiące:
1) aktywa bilansowe - obejmują pozycje, o których mowa w § 7-§ 99a załącznika nr 4 do uchwały w sprawie adekwatności kapitałowej banków (bez stosowania wag ryzyka);
2) udzielone zobowiązania pozabilansowe:
a) warunkowe - obejmują pozycje, o których mowa w § 100 załącznika nr 4 do uchwały w sprawie adekwatności kapitałowej banków (bez stosowania wag ryzyka produktu i wag ryzyka kontrahenta), z tym że pozycje wynikające z gwarantowania emisji papierów wartościowych uwzględnia się w kwocie równej pozycji pierwotnej w gwarantowanej emisji papierów wartościowych, obliczonej zgodnie z zasadą przyjętą przez bank na podstawie § 10 lub 11 załącznika nr 2 do uchwały w sprawie adekwatności kapitałowej banków,
b) wynikające z pozabilansowych transakcji pochodnych - obejmują pozycje, o których mowa w § 31 załącznika nr 2 do uchwały w sprawie adekwatności kapitałowej banków w kwocie równej ich ekwiwalentowi bilansowemu (bez stosowania wag ryzyka kontrahenta) obliczonej zgodnie z jedną z metod, o których mowa w załączniku nr 16 lub załączniku nr 19 do uchwały w sprawie adekwatności kapitałowej banków, przy czym metoda określona w § 3 załącznika nr 16 ma również zastosowanie dla celów niniejszej uchwały.
2. Banki, których skala działalności handlowej, obliczona na podstawie § 3 uchwały w sprawie adekwatności kapitałowej banków, jest znacząca, dokonują podziału zaangażowań na zaangażowania w portfelu bankowym i zaangażowania w portfelu handlowym.
§  3.
1. 5) Z zastrzeżeniem ust. 5 i 6, do obliczania wartości zaangażowania przy ustalaniu przestrzegania limitów koncentracji zaangażowań, bank może stosować w pełni skorygowaną wartość ekspozycji, obliczoną zgodnie z załącznikiem nr 17 do uchwały w sprawie adekwatności kapitałowej banków, przy uwzględnieniu technik ograniczania ryzyka kredytowego stosowanych przez banki do zmniejszania ryzyka kredytowego związanego z tymi zaangażowaniami, korekt z tytułu zmienności oraz wszelkich niedopasowań terminów zapadalności.
2. 5) Z zastrzeżeniem ust. 5 i 6 bank, który uzyskał zgodę na stosowanie własnych oszacowań LGD oraz współczynników konwersji dla klas ekspozycji zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały w sprawie adekwatności kapitałowej oraz jest w stanie oszacować wpływ zabezpieczenia finansowego na zaangażowanie, bez względu na inne aspekty związane z wartością LGD, może wystąpić do Komisji Nadzoru Finansowego o zgodę na uznawanie wpływu tego zabezpieczenia w obliczaniu wartości zaangażowania przy ustalaniu przestrzegania limitów koncentracji zaangażowań.
3. Jeżeli bank otrzymał zgodę na stosowanie własnych oszacowań wpływu zabezpieczenia finansowego, bank stosuje je zgodnie z przyjętą metodą kalkulacji wymogów kapitałowych.
4. 6) Bank, który uzyskał zgodę na stosowanie własnych oszacowań LGD oraz współczynników konwersji dla klas ekspozycji zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały w sprawie adekwatności kapitałowej banków i który nie oblicza wartości własnych zaangażowań zgodnie z metodą opisaną w ustępie pierwszym, może stosować do obliczania wartości zaangażowania kompleksową metodę ujmowania zabezpieczeń finansowych, o której mowa w załączniku nr 17 do uchwały w spawie adekwatności kapitałowej banków lub metodę określoną w § 4 ust. 6.
5. Bank, który stosuje kompleksową metodę ujmowania zabezpieczeń finansowych lub który otrzymał zgodę na stosowanie metody opisanej w ust. 2 do obliczania wartości zaangażowania przy ustalaniu przestrzegania limitów koncentracji zaangażowań, prowadzi okresowe testy skrajnych warunków koncentracji ryzyka kredytowego, obejmujące również możliwą do zrealizowania wartość przyjętych zabezpieczeń.
6. W przypadku, gdy test warunków skrajnych wykaże niższą możliwą wartość realizacji przyjętego zabezpieczenia niż wartość dopuszczalna zgodnie z kompleksową metodą ujmowania zabezpieczeń finansowych lub metodą opisaną w ust. 2, stosownie do przypadku, bank powinien odpowiednio zmniejszyć wartość uznawanego zabezpieczenia przy obliczaniu wartości zaangażowania.
§  4.
1. Zaangażowania dla celów art. 71 ust. 1, 1a, 1b, 1c ustawy - Prawo bankowe oraz niniejszej uchwały nie obejmują następujących pozycji:
1) zaangażowań wynikających z bieżących umów kupna lub sprzedaży walut obcych - w okresie do 2 dni roboczych po dokonaniu płatności;
2) zaangażowań wynikających z umów kupna lub sprzedaży papierów wartościowych - w okresie do 5 dni roboczych po dokonaniu płatności lub dostawie papierów wartościowych, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej;
3) trwających nie dłużej niż do następnego dnia roboczego, zaangażowań wynikających z tytułu świadczenia klientom usług transferu środków pieniężnych, łącznie z usługami realizacji zleceń dokonania płatności, rozrachunku i rozliczeń we wszystkich walutach i bankowości korespondencyjnej lub usług w zakresie rozliczeń, rozrachunków i przechowywania instrumentów finansowych, oraz trwające nie dłużej niż do następnego dnia roboczego, wynikających z działalności klienta opóźnione wpływy w formie finansowania i inne zaangażowania;
4) zaangażowań wynikających ze świadczenia usług transferu środków pieniężnych, łącznie z realizacją zleceń dokonania płatności, usług w zakresie rozrachunków i rozliczeń we wszystkich walutach oraz usług bankowości korespondencyjnej, realizowane w ciągu dnia roboczego wobec banku świadczącego te usługi.
2. Rzeczywista lub nierzeczywista ochrona kredytowa stosowana przez bank, podlega odpowiednio wymogom kwalifikacyjnym i powinna spełniać warunki uznawania oraz wymogi minimalne określone odpowiednio w części I i II załącznika nr 17 do uchwały w sprawie adekwatności kapitałowej banków.
3. Stosując dla celów uchwały ochronę, o której mowa w ust. 2 bank nie uwzględnia zabezpieczeń, o których mowa w § 21 i § 22 załącznika nr 17 do uchwały w sprawie adekwatności kapitałowej banków, za wyjątkiem tych zabezpieczeń, które są dozwolone przez niniejszą uchwałę, zgodnie z § 6 pkt 27 i 29.
4. W celu określenia, czy istnieją podmioty powiązane kapitałowo lub organizacyjnie w odniesieniu do zaangażowań, o których mowa w § 20 ust. 1 pkt 13, 15 i 16 załącznika nr 4 do uchwały w sprawie adekwatności kapitałowej banków, w przypadku, gdy istnieje zaangażowanie wobec aktywów bazowych, bank ocenia emisję opartą o te aktywa, same aktywa bazowe lub oba te elementy. W tym celu, bank ocenia ryzyko nieodłącznie związane ze strukturą transakcji.
5. Banki analizują swoje zaangażowania wobec emitentów zabezpieczeń, dostawców nierzeczywistej ochrony ryzyka kredytowego i aktywów bazowych zgodnie z ust. 4 pod kątem ewentualnych koncentracji.
6. 7) W przypadku zaangażowań zabezpieczonych wartością rynkową uznanego zabezpieczenia, bank może traktować zabezpieczoną część zaangażowania jako zaangażowanie wobec dostawcy ochrony kredytowej, a nie podmiotu o ile zabezpieczonej części zaangażowania zostałaby przypisana taka sama lub niższa waga ryzyka, co niezabezpieczonemu zaangażowaniu wobec podmiotu zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały w sprawie adekwatności kapitałowej banków. Bank nie stosuje tej metody, jeżeli zachodzi niedopasowanie pomiędzy terminem rozliczenia zaangażowania, a terminem rozliczenia zabezpieczeń, o których mowa w zdaniu pierwszym.
7. 7) Bank może stosować zarówno kompleksową metodę ujmowania zabezpieczeń finansowych, jak i metodę opisaną w ust. 6, o ile dopuszcza się stosowanie zarówno kompleksowej metody ujmowania zabezpieczeń finansowych, jak i uproszczonej metody ujmowania zabezpieczeń finansowych.
8. W przypadku, gdy zaangażowanie wobec podmiotu jest zabezpieczone gwarancją strony trzeciej, bank może traktować część zaangażowania, która jest zabezpieczona gwarancją, jako zaangażowanie wobec gwaranta, a nie do podmiotu, o ile:8)
1) niezabezpieczonemu zaangażowaniu wobec gwaranta przypisana byłaby taka sama lub niższa waga ryzyka, co niezabezpieczonemu zaangażowaniu wobec podmiotu zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały w sprawie adekwatności kapitałowej banków;
2) w przypadku gwarancji wyrażonej w walucie innej niż zaangażowanie, kwotę zaangażowania uznanego za zabezpieczone oblicza się w przypadku nierzeczywistej ochrony kredytowej, zgodnie z zasadami dotyczącymi niedopasowania walutowego, o których mowa w § 91 i § 92 załącznika nr 17 do uchwały w sprawie adekwatności kapitałowej banków;
3) do ochrony kredytowej częściowej stosuje się odpowiednio zasady określone w § 93-§ 97 załącznika nr 17 do uchwały w sprawie adekwatności kapitałowej banków;
4) niedopasowanie pomiędzy terminem zapadalności zaangażowania, a terminem rozliczenia gwarancji, oblicza się zgodnie z zasadami dotyczącymi niedopasowania terminów zapadalności, o których mowa w § 98 załącznika nr 17 do uchwały w sprawie adekwatności kapitałowej banków.
§  5.
1. W ramach sprawozdawczości okresowej, o której mowa w uchwale nr 53/2011 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego (Dz. Urz. NBP z 2011 r. Nr 14, poz. 15 i z 2013 r. poz. 5), bank jest zobowiązany dostarczać na potrzeby Komisji Nadzoru Finansowego informacje dotyczące każdego dużego zaangażowania, w tym dużych zaangażowań wyłączonych ze stosowania art. 71 ust. 1, 1a, 1b, 1c ustawy - Prawo bankowe, zgodnie z § 6. Informacje dotyczące dużych zaangażowań powinny zawierać:9)
1) dane identyfikujące podmiot, wobec którego bank posiada duże zaangażowanie;
2) w przypadku stosowania technik ograniczania ryzyka kredytowego - wartość zaangażowania przed uwzględnieniem ich wpływu;
3) rodzaj wykorzystywanej rzeczywistej lub nierzeczywistej ochrony kredytowej;
4) wartość zaangażowania, obliczanego na potrzeby art. 71 ust. 1, 1a, 1b, 1c ustawy - Prawo bankowe, po uwzględnieniu wpływu stosowanych technik ograniczania ryzyka kredytowego.

Bank stosujący metodę wewnętrznych ratingów, o której mowa w załączniku nr 5 do uchwały w sprawie adekwatności kapitałowej banków, przekazuje na potrzeby Komisji Nadzoru Finansowego informacje dotyczące 20 największych zaangażowań w ujęciu skonsolidowanym, nie uwzględniając zaangażowań wyłączonych ze stosowania art. 71 ust. 1, 1a, 1b, 1c ustawy - Prawo bankowe.

2. Bank niezwłocznie zgłasza Komisji Nadzoru Finansowego każdorazowe osiągnięcie lub przekroczenie przez zaangażowanie poziomu 10% funduszy własnych banku.
3. Bank działający w holdingu, o którym mowa w art. 141f ust. 1 ustawy - Prawo bankowe, zobowiązany do sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, niezależnie od obowiązku przestrzegania limitu koncentracji zaangażowań w ujęciu indywidualnym, przestrzega tych limitów w ujęciu skonsolidowanym na podstawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego, przyjmując odpowiednio sposób obliczania funduszy własnych banku i podmiotów zależnych, zgodnie z zasadami określonymi w § 6 uchwały w sprawie funduszy własnych banków.
4. Przy ustalaniu przestrzegania limitu koncentracji zaangażowań w ujęciu skonsolidowanym, bank, o którym mowa w ust. 3, odpowiednio stosuje szczegółowe zasady i warunki uwzględniania zaangażowań wszystkich podmiotów ujętych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
§  6. Limitów koncentracji zaangażowań nie stosuje się do:
1) zaangażowań, w których stroną zobowiązaną wobec banku są rządy, jednostki samorządu terytorialnego oraz władze lokalne państw członkowskich lub banki centralne, którym można przypisać wagę ryzyka 0% zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały w sprawie adekwatności kapitałowej banków;
2) zaangażowań, w których stroną zobowiązaną wobec banku jest Europejski Bank Centralny;
3) 10) zaangażowań, w których stroną zobowiązaną wobec banku są: wielostronne banki rozwoju, organizacje międzynarodowe lub podmioty sektora publicznego jeśli niezabezpieczonym wierzytelnościom wobec tych podmiotów można przypisać wagę ryzyka 0%, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały w sprawie adekwatności kapitałowej banków;
4) zaangażowań zabezpieczonych gwarancją lub poręczeniem udzielonym przez podmioty określone w pkt 1-3, do wysokości zabezpieczenia, jeśli niezabezpieczonym wierzytelnościom wobec podmiotów udzielających gwarancję lub poręczenie można przypisać wagę ryzyka 0%, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały w sprawie adekwatności kapitałowej banków;
5) 11) zaangażowań stanowiących należności od jednostek samorządu terytorialnego lub władz lokalnych państw członkowskich w przypadku, gdy tym należnościom przypisuje się, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały w sprawie adekwatności kapitałowej banków, wagę ryzyka równą 20% oraz innych zaangażowań wobec takich jednostek samorządu terytorialnego lub władz lokalnych, lub gwarantowanych lub poręczanych przez nie, którym przypisuje się, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały w sprawie adekwatności kapitałowej banków, wagę ryzyka równą 20%, przy czym w odniesieniu do zaangażowań powstałych po 29 czerwca 2012 roku przepis ten stosuje się do 80% ich wartości;
6) zaangażowań, o których mowa w § 12 załącznika nr 4 do uchwały w sprawie adekwatności kapitałowej banków, jeśli przypisuje się im zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały w sprawie adekwatności kapitałowej banków, wagę ryzyka równą 0%, przy czym zaangażowania niespełniające powyższych kryteriów, niezależnie od tego, czy są wyłączone z stosowania art. 71 ust. 1, 1a, 1b, 1c ustawy - Prawo bankowe, traktuje się jako zaangażowania wobec podmiotu trzeciego;
7) zaangażowań stanowiących należności i inne zaangażowania wobec innych banków działających na zasadach niekonkurencyjnych, udzielających pożyczek w ramach państwowych programów społeczno-gospodarczych oraz samorządowych programów rozwoju regionalnego, z zachowaniem nadzoru rządu w odniesieniu do wykorzystania tych pożyczek, jeżeli wynikają z nich zaangażowania, które są przekazywane beneficjentom za pośrednictwem innych banków;
8) zaangażowań zabezpieczonych kwotą pieniężną, która została przeniesiona na własność banku, w którym występuje zaangażowanie, zgodnie z art. 102 ustawy - Prawo bankowe - do wysokości tej kwoty;
9) 12) zaangażowań zabezpieczonych kwotą pieniężną, która została przeniesiona na własność podmiotu dominującego lub zależnego od banku, w którym występuje zaangażowanie, zgodnie z art. 102 ustawy - Prawo bankowe - do wysokości tej kwoty przy czym nie więcej niż do wysokości 75% funduszy własnych banku;
10) zaangażowań będących należnościami objętymi kompensowaniem zaangażowań bilansowych, zgodnie z § 45 załącznika nr 17 do uchwały w sprawie adekwatności kapitałowej banków;
11) zaangażowań zabezpieczonych certyfikatami depozytowymi wyemitowanymi przez bank, w którym występuje zaangażowanie - do wysokości wartości zabezpieczenia;
12) 13) zaangażowań zabezpieczonych certyfikatami depozytowymi wyemitowanymi przez bank dominujący lub zależny, a zdeponowanymi w jednym z nich - do wysokości wartości zabezpieczenia przy czym nie więcej niż do wysokości 75% funduszy własnych banku;
13) 13) zaangażowań stanowiących pomniejszenia funduszy podstawowych i uzupełniających banku, określone w § 3 ust. 1 pkt 1 uchwały w sprawie funduszy własnych banków;
14) zaangażowań w całości pokrytych funduszami własnymi banku, wyliczanymi na potrzeby normy adekwatności kapitałowej banku (współczynnika wypłacalności), pomniejszonymi za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego o kwotę tego zaangażowania. We wniosku o wydanie zgody, bank przekazuje charakterystykę zaangażowania oraz kalkulację wpływu pomniejszenia funduszy własnych o to zaangażowanie na poziom adekwatności kapitałowej banku;
15) zaangażowań banków spółdzielczych, działających w ramach zrzeszeń na podstawie ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. Nr 119, poz. 1252, z późn. zm.), wobec banków zrzeszających, będące należnościami wynikającymi z przeprowadzanych pomiędzy bankami, w ramach zrzeszenia, rozliczeń pieniężnych, wynikających z czynności określonych w art. 19 tej ustawy;
16) innych niż wskazane w pkt 15, zaangażowań banków spółdzielczych wobec banków zrzeszających, działających w ramach zrzeszeń;
17) zaangażowań kapitałowych banku, w kwocie równej wymogowi kapitałowemu z tytułu przekroczenia progu koncentracji kapitałowej o ile wymóg ten uwzględniony został w całkowitym wymogu kapitałowym, zgodnie z uchwałą w sprawie adekwatności kapitałowej banków;
18) 1 zaangażowań banku łącznie z zaangażowaniami kapitałowymi, w których stroną zobowiązaną wobec banku jest podmiot zależny od banku, jeśli podmiot taki objęty jest nadzorem skonsolidowanym, któremu podlega ten bank, przy czym zaangażowania niespełniające tego kryterium, niezależnie od tego czy są wyłączone ze stosowania art. 71 ust. 1, 1a, 1b i 1c ustawy - Prawo bankowe, traktuje się jako zaangażowania wobec podmiotu trzeciego;
19) zaangażowań banku o znaczącej skali działalności handlowej wobec danego podmiotu, które stanowią nadwyżkę zaangażowania ponad limit koncentracji zaangażowań (nadwyżka koncentracji), o ile:
a) zaangażowanie w portfelu bankowym wobec tego podmiotu nie przekracza limitu koncentracji zaangażowań tak, że nadwyżka koncentracji wynika wyłącznie z zaangażowania wobec tego podmiotu w portfelu handlowym,
b) zaangażowanie w portfelu handlowym wobec tego podmiotu (jeśli nadwyżka koncentracji istnieje nie dłużej niż 10 dni), nie jest większe od 500% sumy funduszy własnych banku i kapitału krótkoterminowego, obliczonego zgodnie z uchwałą w sprawie adekwatności kapitałowej banków,
c) suma nadwyżek koncentracji, istniejących dłużej niż 10 dni roboczych, nie jest większa od 600% sumy funduszy własnych banku i kapitału krótkoterminowego, obliczonego zgodnie z uchwałą w sprawie adekwatności kapitałowej banków,
d) bank włącza do rachunku całkowitego wymogu kapitałowego łączny wymóg kapitałowy z tytułu przekroczenia limitu koncentracji zaangażowań w odniesieniu do tego podmiotu, obliczony w zakresie nadwyżki koncentracji zgodnie z uchwałą w sprawie adekwatności kapitałowej banków i wypełnia normę adekwatności kapitałowej, określoną w tej uchwale,
e) bank wypełnia obowiązek sprawozdawczy w zakresie zaangażowań, wobec których nie stosuje przepisów dotyczących limitu koncentracji zaangażowań;
f) bank nie dokonuje transakcji mających na celu obniżenie wymogu kapitałowego z tytułu przekroczenia limitów koncentracji zaangażowań, w szczególności polegających na rozliczaniu zaangażowania wobec podmiotu przed upływem 10 dni jego trwania i podejmowania nowego zaangażowania wobec tego podmiotu, ani też nie przenosi czasowo przekroczenia limitu do innego podmiotu;
20) zaangażowań będących podstawą emisji instrumentów dłużnych powiązanych ze zdarzeniami kredytowymi (credit linked notes) do wysokości kwoty pieniężnej otrzymanej z tych instrumentów, zgodnie z § 28 ust. 1 pkt 3 załącznika nr 17 do uchwały w sprawie adekwatności kapitałowej banków;
21) zaangażowań wynikających z niewykorzystanych zobowiązań kredytowych, które zostały sklasyfikowane jako pozabilansowe pozycje niskiego ryzyka, zgodnie z § 100 pkt 1 załącznika nr 4 do uchwały w sprawie adekwatności kapitałowej banków i pod warunkiem, że zawarto umowę z podmiotem, na mocy której ten instrument może być wykorzystany, wyłącznie jeśli zagwarantowano, że nie spowoduje to przekroczenia limitów koncentracji zaangażowań;
22) zaangażowań wobec Narodowego Banku Polskiego w postaci wymaganych rezerw minimalnych utrzymywanych w Narodowym Banku Polskim, które są denominowane w walucie krajowej;
23) zaangażowań wobec innych banków lub firm inwestycyjnych, pod warunkiem, że zaangażowania te nie stanowią funduszy własnych tych banków lub firm inwestycyjnych, ich termin zapadalności nie przekracza następnego dnia roboczego i nie są denominowane w jednej z walut wymienialnych;
24) zaangażowań z tytułu obligacji zabezpieczonych, o których mowa w § 76-§ 80 załącznika nr 4 do uchwały w sprawie adekwatności kapitałowej banków;
25) zaangażowań zabezpieczonych na nieruchomości mieszkalnej, którą dłużnik zamieszkuje lub będzie zamieszkiwał bądź też oddał lub odda w najem lub dzierżawę - do wysokości 50% wartości zabezpieczenia hipotecznego ustanowionego na rzecz banku, określanej na podstawie wyceny bankowo-hipotecznej lub innej wyceny, sporządzonej co najmniej raz na trzy lata, nie więcej jednak, niż wysokość wpisu do księgi wieczystej;
26) zaangażowań z tytułu umowy leasingu nieruchomości mieszkalnej, jeśli finansujący zachowuje prawo własności tej nieruchomości, dopóki korzystający nie skorzysta z możliwości wykupu - do wysokości 50% wartości tej nieruchomości, określanej na podstawie wyceny bankowo-hipotecznej lub innej wyceny, sporządzonej co najmniej raz na 3 lata, nie więcej jednak, niż wysokość wpisu do księgi wieczystej;
27) zaangażowań zabezpieczonych hipoteką na nieruchomości komercyjnej, którym zgodnie z § 66-§ 69 załącznika nr 4 do uchwały w sprawie adekwatności kapitałowej banków można przypisać wagę ryzyka 50% - do wysokości 50% wartości zabezpieczenia hipotecznego ustanowionego na rzecz banku, określanej na podstawie wyceny bankowo-hipotecznej lub innej wyceny, sporządzonej co najmniej raz w roku, nie więcej jednak, niż wysokość wpisu do księgi wieczystej;
28) zaangażowań z tytułu umowy leasingu nieruchomości komercyjnej, którym zgodnie z § 66-§ 69 załącznika nr 4 do uchwały w sprawie adekwatności kapitałowej banków można przypisać wagę ryzyka 50% - do wysokości 50% wartości tej nieruchomości, określanej na podstawie wyceny bankowo-hipotecznej lub innej wyceny, sporządzonej co najmniej raz w roku nie więcej jednak, niż wysokość wpisu do księgi wieczystej;
29) 15) zaangażowań stanowiących 50% pozabilansowych akredytyw dokumentowych nisko-średniego ryzyka i pozabilansowych niewykorzystanych zobowiązań kredytowych nisko-średniego ryzyka, o których mowa w § 100 pkt 2 załącznika nr 4 do uchwały w sprawie adekwatności kapitałowej banków;
30) zaangażowań stanowiących prawnie wymagane gwarancje stosowane przy wypłacie kredytów zabezpieczonych hipotecznie finansowanych poprzez emisję obligacji hipotecznych przed prawomocnym wpisem hipoteki w księdze wieczystej, pod warunkiem że gwarancja ta nie jest wykorzystywana do zmniejszenia ryzyka przy obliczaniu adekwatności kapitałowej banków;
§  7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty publikacji16).
§  8. Uchwała Nr 382/2008 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków uwzględniania zaangażowań przy ustalaniu przestrzegania limitu koncentracji zaangażowań i limitu dużych zaangażowań, określenia zaangażowań, wobec których nie stosuje się przepisów dotyczących limitów koncentracji zaangażowań i dużych zaangażowań oraz warunków, jakie muszą one spełniać, określenia zaangażowań, wobec których wymagane jest uzyskanie zgody Komisji Nadzoru Finansowego na niestosowanie przepisów dotyczących limitów koncentracji zaangażowań i dużych zaangażowań oraz zakresu i sposobu uwzględniania działania banków w holdingach, w obliczaniu limitów koncentracji zaangażowań (Dz. Urz. KNF z 2008 r. Nr 8, poz. 36) traci moc z wejściem w życie niniejszej uchwały.

______

1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 uchwały Nr 173/2012 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 19 czerwca 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i warunków uwzględniania zaangażowań przy ustalaniu przestrzegania limitu koncentracji zaangażowań i limitu dużych zaangażowań oraz uchwałę w sprawie wymagań dotyczących identyfikacji, monitorowania i kontroli koncentracji zaangażowań, w tym dużych zaangażowań (Dz. Urz. KNF poz. 9), która weszła w życie z dniem 30 czerwca 2012 r.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 10 uchwały Nr 325/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie innych pomniejszeń funduszy podstawowych, ich wysokości, zakresu i warunków pomniejszania o nie funduszy podstawowych banku, innych pozycji bilansu banku zaliczanych do funduszy uzupełniających, ich wysokości, zakresu i warunków ich zaliczania do funduszy uzupełniających banku, pomniejszeń funduszy uzupełniających, ich wysokości, zakresu i warunków pomniejszania o nie funduszy uzupełniających banku oraz zakresu i sposobu uwzględniania działania banków w holdingach w obliczaniu funduszy własnych (Dz. Urz. KNF Nr 13, poz. 49), która weszła w życie z dniem 31 grudnia 2011 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. a uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. b uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit. a uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

8) Zdanie wstępne w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit. b uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

9) Zdanie wstępne w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

10) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 lit. a uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

11) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 lit. b uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

12) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 lit. c uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

13) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 lit. d uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

14) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 lit. e uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

15) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 lit. f uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

16) Uchwała została ogłoszona w dniu 29 września 2011 r.

1 Załącznik § 6 pkt 18 zmieniony przez § 1 uchwały nr 429/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. (Dz.Urz.KNF.2013.31) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 24 grudnia 2013 r.