Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.1992.1.4

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 września 1993 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 20 grudnia 1991 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu upoważniania pracowników resortu sprawiedliwości do dostępu do wiadomości stanowiących tajemnicę państwową

Na podstawie art. 20 ust. 2 i w związku z art. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej (Dz. U. Nr 40, poz. 271 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Wykazy stanowisk i funkcji, których pełnienie uprawnia do dostępu do wiadomości stanowiących tajemnicę państwową w resorcie sprawiedliwości sporządzają na podstawie wniosków kierowników zainteresowanych jednostek organizacyjnych:
1) dyrektor Biura Spraw Obronnych - w odniesieniu do jednostek organizacyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości (Centralnego Zarządu Zakładów Karnych, Gabinetu Ministra, departamentów, biur), Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - Instytutu Pamięci Narodowej, Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Przedsiębiorstwa Państwowego "Wydawnictwo Prawnicze" oraz przedsiębiorstw działających przy rejonowych zakładach karnych, rejonowych aresztach śledczych, zakładach karnych i aresztach śledczych,
2) prezesi sądów apelacyjnych w odniesieniu do podległego sobie sądu,
2a) 1 prokuratorzy apelacyjni w odniesieniu do podległej sobie prokuratury,
3) prezesi sądów wojewódzkich, prokuratorzy wojewódzcy - w odniesieniu do podległych jednostek organizacyjnych, a naczelnicy rejonowych zakładów karnych i rejonowych aresztów śledczych - w odniesieniu do podległych jednostek organizacyjnych Służby Więziennej.
2. Kierownicy jednostek organizacyjnych otrzymują odpowiedni wyciąg z wykazu, wymienionego w ust. 1, stanowiący podstawę do występowania z wnioskami w sprawie upoważnienia pracowników do dostępu do wiadomości stanowiących tajemnicę państwową.
§  2.
1. Kierownicy jednostek organizacyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości, dyrektor Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - Instytutu Pamięci Narodowej, dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, dyrektor Przedsiębiorstwa Państwowego "Wydawnictwo Prawnicze" przedstawiają wnioski w sprawie upoważniania pracowników do dostępu do wiadomości stanowiących tajemnicę państwową dyrektorowi Biura Spraw Obronnych, który wykonuje czynności związane z tym upoważnieniem.
2. 2 Dyrektor Biura Spraw Obronnych - na wniosek dyrektora Departamentu Kadr - wykonuje także czynności związane z upoważnianiem do wstępu do wiadomości stanowiących tajemnicę państwową kierowników jednostek organizacyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości, prezesów sądów apelacyjnych, prezesów sądów wojewódzkich, prokuratorów apelacyjnych, prokuratorów wojewódzkich, a na wniosek dyrektora Centralnego Zarządu Zakładów Karnych - naczelników rejonowych zakładów karnych, naczelników rejonowych aresztów śledczych, dyrektorów przedsiębiorstw działających przy rejonowych zakładach karnych, rejonowych aresztach śledczych, zakładach karnych, aresztach śledczych i komendanta Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, a na wniosek dyrektora Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - Instytutu Pamięci Narodowej - kierowników komisji okręgowych tej Komisji.
3. Kierownicy jednostek organizacyjnych podległych prezesom sądów wojewódzkich, prokuratorom wojewódzkim oraz naczelnikom rejonowych zakładów karnych i rejonowych aresztów śledczych przedstawiają wnioski w sprawie upoważnienia osób do dostępu do wiadomości stanowiących tajemnicę państwową odpowiednio właściwemu prezesowi sądu wojewódzkiego, prokuratorowi wojewódzkiemu lub naczelnikowi rejonowego zakładu karnego i rejonowego aresztu śledczego, którzy wykonują niezbędne czynności związane z tym upoważnieniem.
4. Prezesi sądów wojewódzkich, prokuratorzy wojewódzcy, naczelnicy rejonowych zakładów karnych i rejonowych aresztów śledczych występują również z urzędu z wnioskiem w sprawie upoważnienia do dostępu do wiadomości stanowiących tajemnicę państwową kierowników podległych jednostek organizacyjnych.
5. 3 Prezesi sądów apelacyjnych prokuratorzy apelacyjni występują z urzędu z wnioskami w sprawie upoważnienia do dostępu do wiadomości stanowiących tajemnicę państwową w stosunku do podległych sobie pracowników.
§  3. Upoważnienia, o których mowa w § 2, ewidencjonuje się w książce ewidencji osób upoważnionych do dostępu do wiadomości stanowiących tajemnicę państwową (wzór WKT-106) i przechowuje w kancelarii tajnej.
§  4. Tracą moc:
1) zarządzenie nr PF 8/BO/84 Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 1984 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu upoważniania pracowników resortu sprawiedliwości do dostępu do wiadomości stanowiących tajemnicę państwową,
2) zarządzenie nr PF 4/BO/88 Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 stycznia 1988 r. zmieniającve zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu upoważniania pracowników resortu sprawiedliwości do dostępu do wiadomości stanowiących tajemnicę państwową.
§  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 § 1 ust. 1 pkt 2a dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 22 września 1993 r. (Dz.Urz.MS.93.6.24) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 22 września 1993 r.
2 § 2 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 22 września 1993 r. (Dz.Urz.MS.93.6.24) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 22 września 1993 r.
3 § 2 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 22 września 1993 r. (Dz.Urz.MS.93.6.24) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 22 września 1993 r.