Szczegółowe zakresy działania jednostek organizacyjnych Żandarmerii Wojskowej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2011.23.336

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 53/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 8 listopada 2011 r.
w sprawie szczegółowych zakresów działania jednostek organizacyjnych Żandarmerii Wojskowej

Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1353, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§  1.
1.
Nadaje się szczegółowe zakresy działania jednostkom organizacyjnym Żandarmerii Wojskowej, zwanej dalej "ŻW".*
2.
Szczegółowy zakres działania:
1)
Oddziału Specjalnego ŻW w Warszawie stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia;
2)
Oddziału Specjalnego ŻW w Mińsku Mazowieckim stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia;
3)
Mazowieckiego Oddziału ŻW w Warszawie stanowi załącznik Nr 3 do zarządzenia;
4)
Oddziału ŻW w Bydgoszczy stanowi załącznik Nr 4 do zarządzenia;
5)
Oddziału ŻW w Elblągu stanowi załącznik Nr 5 do zarządzenia;
6)
Oddziału ŻW w Krakowie stanowi załącznik Nr 6 do zarządzenia;
7)
Oddziału ŻW w Szczecinie stanowi załącznik Nr 7 do zarządzenia;
8)
Oddziału ŻW w Żaganiu stanowi załącznik Nr 8 do zarządzenia;
9)
Wydziału ŻW w Bemowie Piskim stanowi załącznik Nr 9 do zarządzenia;
10)
Wydziału ŻW w Gdyni stanowi załącznik Nr 10 do zarządzenia;
11)
Wydziału ŻW w Lublinie stanowi załącznik Nr 11 do zarządzenia;
12) 1
(uchylony);
13)
Wydziału ŻW w Olesznie stanowi załącznik Nr 13 do zarządzenia;
14)
Wydziału ŻW w Poznaniu stanowi załącznik Nr 14 do zarządzenia;
15)
Wydziału ŻW w Ustce stanowi załącznik Nr 15 do zarządzenia;
16)
Wydziału ŻW w Wędrzynie stanowi załącznik Nr 16 do zarządzenia;
17)
Wydziału ŻW we Wrocławiu stanowi załącznik Nr 17 do zarządzenia;
18) 2
Wydziału ŻW w Rzeszowie stanowi załącznik Nr 18 do zarządzenia.
19) 3
Wydziału ŻW w Łasku stanowi załącznik Nr 19 do zarządzenia.
§  2.
Traci moc zarządzenie Nr 6/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie szczegółowych zakresów działania jednostek organizacyjnych Żandarmerii Wojskowej (Dz. Urz. MON Nr 2, poz. 16).
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

* Załączniki zostały rozesłane do zainteresowanych adresatów poza Dziennikiem Urzędowym.

................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "LEX"

Zmiana załączników wynikająca z § 1 pkt 2 i 3 zarządzenia nr 32/MON z dnia 30 września 2014 r. (Dz.Urz.MON.14.319) zmieniające nin zarządzenie nie została naniesiona na tekst. Powyższa zmiana jest dostępna za pośrednictwem powołanego zarządzenia.

Zmiana załącznika wynikającego z § 1 zarządzenia nr 10/MON z dnia 7 kwietnia 2015 r. (Dz.Urz.MON.15.107) zmieniające nin zarządzenie nie została naniesiona na tekst. Powyższa zmiana jest dostępna za pośrednictwem powołanego zarządzenia.

.................................................

1 § 1 ust. 2 pkt 12 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. a zarządzenia nr 32/MON z dnia 30 września 2014 r. (Dz.Urz.MON.2014.319) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 października 2014 r.
2 § 1 ust. 2 pkt 18 dodany przez § 1 pkt 1 lit. b zarządzenia nr 32/MON z dnia 30 września 2014 r. (Dz.Urz.MON.2014.319) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 października 2014 r.
3 § 1 ust. 2 pkt 19 dodany przez § 1 zarządzenia nr 10 /MON z dnia 7 kwietnia 2015 r. (Dz.Urz.MON.2015.107) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 2015 r.