Szczegółowe warunki umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

Dzienniki resortowe

NFZ.2023.180

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 marca 2024 r.

ZARZĄDZENIE Nr 180/2023/DSOZ
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 12 grudnia 2023 r.
w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 136c ust. 5 w związku z art. 159a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm. 1 ) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1.

Przepisy ogólne

§  1. 
Zarządzenie określa szczegółowe warunki umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawieranej w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, zwanego dalej "PSZ".
§  2. 
1. 
Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:
1)
ASDK - ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne, określone w załączniku nr 1b do zarządzenia AOS, o którym mowa w pkt 24, wykonywane u świadczeniobiorców, którym świadczenia udzielane są w trybie ambulatoryjnym, realizowane w odpowiednich pracowniach lub zakładach diagnostycznych;
2)
chemioterapia - świadczenie, w trakcie którego podawane są produkty lecznicze wymienione w katalogu leków refundowanych stosowanych w chemioterapii, stanowiącym załącznik nr 1n do zarządzenia w zakresie chemioterapii, o którym mowa w pkt 30, lub substancje czynne wymienione w katalogu refundowanych substancji czynnych, stanowiącym załącznik nr 1t do zarządzenia w zakresie chemioterapii;
3)
Fundusz - Narodowy Fundusz Zdrowia;
4)
karta DiLO - karta diagnostyki i leczenia onkologicznego, o której mowa w art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o Krajowej Sieci Onkologicznej (Dz. U. poz. 650);
5)
oddział Funduszu - oddział wojewódzki Funduszu;
6)
OWU - ogólne warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, określone w załączniku do rozporządzenia ministra właściwego do spraw zdrowia, wydanego na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej dalej "ustawą o świadczeniach";
7)
podwykonawca - podmiot, o którym mowa w przepisach OWU;
8)
program lekowy - świadczenie gwarantowane, o którym mowa w art. 15 ust. 2 pkt 15 ustawy o świadczeniach;
9)
rejestr - rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w art. 100 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991, 1675 i 1972), zwanej dalej "ustawą o działalności leczniczej";
10)
rodzaj świadczeń - rodzaj, o którym mowa w przepisach OWU;
11)
rozporządzenie PSZ - rozporządzenie ministra właściwego do spraw zdrowia wydane na podstawie art. 95m ust. 12 ustawy o świadczeniach;
12)
rozporządzenie o wykazie świadczeń rozliczanych odrębnie - rozporządzenie ministra właściwego do spraw zdrowia wydane na podstawie art. 136c ust. 6 pkt 2 ustawy o świadczeniach;
13)
rozporządzenie o ryczałcie PSZ - rozporządzenie ministra właściwego do spraw zdrowia wydane na podstawie art. 136c ust. 6 pkt 1 ustawy o świadczeniach;
14)
rozporządzenie AOS - rozporządzenie ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, wydane na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach;
15)
rozporządzenie o standardzie organizacyjnym opieki okołoporodowej - rozporządzenie ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej, wydane na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej;
16)
rozporządzenie o programach - rozporządzenie ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych, wydane na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach;
17)
rozporządzenie rehabilitacyjne - rozporządzenie ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej, wydane na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach;
18)
rozporządzenie szpitalne - rozporządzenie ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, wydane na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach;
19)
rozporządzenie wysokospecjalistyczne - rozporządzenie ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji, wydane na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach;
20)
rozporządzenie POZ - rozporządzenie ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, wydane na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach;
21)
ryczałt PSZ - ryczałt systemu zabezpieczenia, o którym mowa w art. 136c ustawy o świadczeniach, stanowiący kwotę zobowiązania Funduszu wobec świadczeniodawcy określoną w umowie zawieranej w ramach PSZ;
22)
współczynnik korygujący - współczynnik ustalany przez Prezesa Funduszu, o którym mowa w OWU;
23)
zakres świadczeń - zakres, o którym mowa w OWU;
24)
zarządzenie AOS - zarządzenie Prezesa Funduszu w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, wydane na podstawie art. 146 ust. 1 ustawy o świadczeniach;
25)
zarządzenie szpitalne - zarządzenie Prezesa Funduszu w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne, wydane na podstawie art. 146 ust. 1 ustawy o świadczeniach
26)
zarządzenie rehabilitacyjne - zarządzenie Prezesa Funduszu w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką, wydane na podstawie art. 146 ust. 1 ustawy o świadczeniach;
27)
zarządzenie SOK - zarządzenie Prezesa Funduszu w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, wydane na podstawie art. 146 ust. 1 ustawy o świadczeniach;
28)
zarządzenie onkologiczne świadczenia kompleksowe - zarządzenie Prezesa Funduszu w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne - onkologiczne świadczenia kompleksowe, wydane na podstawie art. 146 ust. 1 ustawy o świadczeniach;
29)
zarządzenie o świadczeniach kompleksowych - zarządzenie Prezesa Funduszu w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia kompleksowe, wydane na podstawie art. 146 ust. 1 ustawy o świadczeniach;
30)
zarządzenie w zakresie chemioterapii - zarządzenie Prezesa Funduszu w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia, wydane na podstawie art. 146 ust. 1 ustawy o świadczeniach;
31)
zarządzenie w zakresie programów lekowych - zarządzenie Prezesa Funduszu w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe), wydane na podstawie art. 146 ust. 1 ustawy o świadczeniach;
32)
zarządzenie SOR/IP - zarządzenie Prezesa Funduszu w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w zakresie świadczenia w izbie przyjęć, wydane na podstawie art. 146 ust. 1 ustawy o świadczeniach;
33)
zarządzenie NiŚOZ - zarządzenie Prezesa Funduszu w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, wydane na podstawie art. 146 ust. 1 ustawy o świadczeniach;
34)
zarządzenie "N" - zarządzenie Prezesa Funduszu w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny, wydane na podstawie art. 146 ust. 1 ustawy o świadczeniach.
2. 
Określenia inne niż wymienione w ust. 1, użyte w zarządzeniu, mają znaczenie nadane im w przepisach zarządzeń, o których mowa w ust. 1 pkt 24-34 oraz w przepisach odrębnych, w szczególności w OWU.

Rozdział  2.

Przedmiot umowy

§  3. 
Przedmiotem umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawieranej w ramach PSZ, o której mowa w § 1, zwanej dalej "umową", jest udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w PSZ.
§  4. 
1. 
Świadczeniodawca realizujący umowę obowiązany jest spełniać wymagania określone w niniejszym zarządzeniu oraz w przepisach odrębnych, w szczególności we właściwych przepisach wydanych na podstawie art. 31d, art. 95m ust. 12 oraz art. 146 ust. 1 ustawy o świadczeniach.
2. 
Wymagania, o których mowa w ust. 1, dotyczą wszystkich miejsc udzielania świadczeń, w których realizowana jest umowa.
3. 
Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
4. 
Odstępstwa od wzoru umowy wymagają pisemnej zgody Prezesa Funduszu.
5. 
Wykaz objętych umową PSZ zakresów świadczeń opieki zdrowotnej, obejmujących profile PSZ oraz odpowiadających tym zakresom jednostek rozliczeniowych w poszczególnych okresach sprawozdawczych i w danym okresie rozliczeniowym oraz cen jednostek rozliczeniowych i kwot zobowiązania dla poszczególnych zakresów tych świadczeń, stanowi plan rzeczowo-finansowy, którego wzór określony jest w załączniku nr 1 do umowy.
6. 
Świadczeniodawca zapewnia dostępność do świadczeń zgodnie z "Harmonogramem - zasoby", którego wzór określony jest w załączniku nr 2 do umowy lub zgodnie z "Harmonogramem dodatkowym - zasoby", którego wzór określony jest w załączniku nr 6 lub nr 6a do umowy.
7. 
Świadczenia w poszczególnych zakresach mogą być udzielane przez świadczeniodawcę z udziałem podwykonawców wymienionych w "Wykazie podwykonawców", którego wzór określony jest w załączniku nr 3 do umowy.
8. 
Świadczenia opieki kompleksowej określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d lub art. 146 ust. 1 ustawy o świadczeniach, mogą być udzielane przez świadczeniodawcę z udziałem podwykonawców i współrealizatorów, o których mowa w zarządzeniu o świadczeniach kompleksowych. Wzór "Wykazu współrealizatorów" określony jest w załączniku nr 4 do umowy.
9. 
Świadczenia mogą być udzielane przez podwykonawcę spełniającego warunki, określone w odpowiednich rozporządzeniach, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 11-20 oraz w przepisach odrębnych.
10. 
Umowa zawarta między świadczeniodawcą a podwykonawcą zawiera zastrzeżenie o prawie Funduszu do przeprowadzenia kontroli podwykonawcy w zakresie wynikającym z umowy, na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach.
11. 
Fundusz obowiązany jest do poinformowania świadczeniodawcy o rozpoczęciu i zakończeniu kontroli wszystkich podmiotów biorących udział w udzielaniu świadczeń objętych kontrolą (w szczególności podwykonawców) oraz o jej wynikach.
12. 
Zmiana warunków udzielania świadczeń przez podwykonawców, mająca wpływ na dostępność do świadczeń, zgłaszana jest przez świadczeniodawcę do oddziału Funduszu w terminie umożliwiającym zmianę umowy, nie później jednak niż 14 dni przed wystąpieniem tej zmiany.

Rozdział  3.

Zasady udzielania, sprawozdawania i rozliczania świadczeń finansowanych ryczałtem PSZ

§  5. 
1. 
Wartość ryczałtu PSZ na okres rozliczeniowy wyliczana jest zgodnie z przepisami rozporządzenia o ryczałcie.
2. 
Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ryczałtem PSZ są sprawozdawane na zasadach określonych w niniejszym zarządzeniu oraz w przepisach odrębnych.
3. 
Do wyliczenia wartości ryczałtu PSZ, o którym mowa w ust. 1, przyjmuje się świadczenia prawidłowo sprawozdane.
4.  2
 Wyliczenie wartości ryczałtu PSZ, o którym mowa w ust. 1, na kolejny okres rozliczeniowy następuje w terminie 90 dni od dnia zakończenia poprzedniego okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem ust. 5 oraz § 20a. O wartości ryczałtu wyliczonej w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, dyrektor oddziału Funduszu informuje świadczeniodawcę za pośrednictwem serwisów internetowych lub usług informatycznych udostępnionych przez Fundusz.
5. 
Do czasu wyliczenia i wprowadzenia do umowy wartości ryczałtu PSZ, o której mowa w ust. 4, stosuje się ryczałt w wysokości obowiązującej w poprzednim okresie rozliczeniowym, z uwzględnieniem długości okresów rozliczeniowych. Ryczałt, o którym mowa w ust. 4, obowiązuje od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego.
6. 
W przypadku wyliczenia i wprowadzenia do umowy wartości ryczałtu PSZ, o której mowa w ust. 4, skutki tej zmiany uwzględnia się począwszy od okresu sprawozdawczego, w którym dokonano zmiany.
7. 
W przypadku zmiany, w trakcie okresu rozliczeniowego, wysokości ryczałtu PSZ, skutki tej zmiany uwzględnia się począwszy od okresu sprawozdawczego, w którym dokonano zmiany.
§  6. 
1. 
Świadczenia realizowane w profilach systemu zabezpieczenia określonych w rozporządzeniu PSZ obejmują hospitalizacje udzielane w oddziałach szpitalnych.
2. 
Dopuszcza się zlecanie podwykonawcy realizacji jedynie części świadczeń udzielanych w ramach danego profilu systemu zabezpieczenia.
§  7. 
1. 
Sprawozdawanie i dokumentowanie świadczeń udzielonych w ramach hospitalizacji finansowanych ryczałtem PSZ (w tym świadczeń, o których mowa w § 25 i 26 zarządzenia szpitalnego) odbywa się zgodnie z zasadami rozliczania i dokumentowania tych świadczeń określonymi w zarządzeniu szpitalnym.
2. 
Zasady łącznego sprawozdawania świadczeń z różnych rodzajów świadczeń są określone w: zarządzeniu szpitalnym, zarządzeniu AOS, zarządzeniu SOK, zarządzeniu rehabilitacyjnym, zarządzeniu w zakresie chemioterapii, zarządzeniu w zakresie programów lekowych oraz w zarządzeniu o świadczeniach kompleksowych.
3. 
Jeżeli okres między udzieleniem świadczeniobiorcy świadczeń przez świadczeniodawcę, podczas odrębnych pobytów w szpitalu, z powodu określonego przez rozpoznanie lub procedurę występującą w charakterystyce danej grupy z katalogu grup albo odpowiednio z katalogu produktów odrębnych nie przekracza 14 dni lub jeżeli z zasad postępowania medycznego wynika, że problem zdrowotny może być rozwiązany jednoczasowo, świadczenia te sprawozdawane są jako jedno świadczenie.
4. 
Produkty jednostkowe dedykowane do sprawozdawania świadczeń, o których mowa w ust. 1, określone są w załącznikach nr 1a - 1c, 1ts i 1w do zarządzenia szpitalnego.
5. 
Dla świadczeniodawców zakwalifikowanych do pierwszego lub drugiego poziomu w ramach PSZ, w przypadku sprawozdawania produktów sprawozdawczych: F72, F73, F82, F83, F93, F94, G25E, G25F, H83, J34, Q23, Q24 - ustala się współczynnik korygujący o wartości 1,30.
6. 
Dla świadczeniodawców zakwalifikowanych do poziomu pierwszego stopnia w ramach PSZ, w przypadku sprawozdawania produktów sprawozdawczych rozliczanych ryczałtem - ustala się współczynnik korygujący o wartości 1,04.
7. 
Dla świadczeniodawców zakwalifikowanych do poziomu drugiego stopnia w ramach PSZ, w przypadku sprawozdawania produktów sprawozdawczych rozliczanych ryczałtem - ustala się współczynnik korygujący o wartości 1,03.
8. 
Dla świadczeniodawców zakwalifikowanych w ramach PSZ do poziomu:
1)
trzeciego stopnia,
2)
ogólnopolskiego,
3)
onkologicznego,
4)
pediatrycznego,
5)
pulmonologicznego

- w przypadku sprawozdawania produktów określonych w załączniku nr 3 do zarządzenia - ustala się współczynnik korygujący o wartości 1,03.

§  8. 
Sprawozdawanie i dokumentowanie hospitalizacji do świadczeń określonych w załączniku nr 1w do zarządzenia szpitalnego, w części operacji wad serca i aorty piersiowej, finansowanych ryczałtem PSZ odbywa się zgodnie z zasadami rozliczania i dokumentowania tych świadczeń określonymi w zarządzeniu szpitalnym.
§  9. 
1. 
Sprawozdawanie i dokumentowanie świadczeń zdrowotnych odrębnie kontraktowanych, finansowanych ryczałtem PSZ, odbywa się zgodnie z zasadami rozliczania i dokumentowania tych świadczeń określonymi w zarządzeniu SOK.
2. 
Produkty rozliczeniowe dedykowane do sprawozdawania świadczeń, o których mowa w ust. 1, określone są w załączniku nr 1 do zarządzenia SOK.
§  10. 
1. 
Świadczenia, o których mowa w § 7-9, finansowane są ryczałtem PSZ, za wyjątkiem świadczeń wymienionych w załączniku nr 1 do zarządzenia oraz w przepisach odrębnych.
2. 
Należność z tytułu realizacji świadczeń, o których mowa w ust. 1, za okres sprawozdawczy, określana jest zgodnie z przepisami OWU.

Rozdział  4.

Zasady realizacji, sprawozdawania i rozliczania świadczeń, które podlegają odrębnemu finansowaniu w ramach kwoty zobowiązania

§  11. 
Świadczenia opieki zdrowotnej, które podlegają odrębnemu finansowaniu w ramach kwoty zobowiązania, zgodnie z przepisami rozporządzenia ministra właściwego do spraw zdrowia wydanymi na podstawie art. 136c ust. 6 pkt 2 ustawy o świadczeniach oraz sposób ich sprawozdawania i rozliczania są określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§  12. 
1. 
W celu sfinansowania świadczeń obejmujących:
1)
diagnostykę i leczenie onkologiczne udzielanych na podstawie karty DiLO,
2)
świadczenia szpitalne w zakresie związanym z porodem i opieką nad noworodkami,
3)
świadczenia szpitalne w leczeniu ostrego zawału serca, z wyłączeniem świadczeń opieki kompleksowej określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31d lub art. 146 ust. 1 ustawy o świadczeniach,
4)
świadczenia w zakresie przeszczepów, o których mowa w przepisach rozporządzenia ministra właściwego do spraw zdrowia wydanego na podstawie art. 17 ust. 8 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1185),
5)
świadczenia wysokospecjalistyczne, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy o świadczeniach,
6)
kompleksową opiekę po zawale mięśnia sercowego (KOS-Zawał),
7)
koordynowaną opiekę nad kobietą w ciąży - KOC I (KOC I),
8)
świadczenia rehabilitacji udzielane świadczeniobiorcom, o których mowa w art. 47 ust. 1a i 1b ustawy o świadczeniach,
9)
świadczenia zabiegowe w zakresie usunięcia zaćmy,
10)
świadczenia w ramach leczenia pęcherzowego oddzielania naskórka,
11)
kompleksową opiekę onkologiczną nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi (KON-Pierś),
12)
kompleksową opiekę onkologiczną nad pacjentem z nowotworem jelita grubego (KON-JG),
13)
świadczenia opieki zdrowotnej realizowane w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, określone w zarządzeniu AOS,
14)
inne niż wymiennie w pkt 1-12 świadczenia opieki zdrowotnej udzielane świadczeniobiorcom do ukończenia 18. roku życia,
15)
świadczenia udzielone w ramach sieci kardiologicznej, o których mowa w § 13 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie programu pilotażowego w ramach sieci kardiologicznej (Dz. U. poz. 880, z późn. zm.),
16)
leczenie udaru mózgu w oddziale udarowym,
17)
leczenie chirurgiczne raka błony śluzowej macicy z zastosowaniem systemu robotowego,
18)
leczenie chirurgiczne raka jelita grubego z zastosowaniem systemu robotowego,
19)
leczenie chirurgiczne z zastosowaniem systemu robotowego nowotworu złośliwego gruczołu krokowego

- ustala się w umowie odrębne kwoty zobowiązania, wraz ze wskazaniem liczby jednostek rozliczeniowych i ich cen.

2. 
Jeżeli wartość wykonanych świadczeń, o których mowa w ust. 1, przekroczy kwotę zobowiązania dla danego zakresu, na wniosek świadczeniodawcy składany po upływie kwartału, w którym nastąpiło to przekroczenie, zwiększeniu ulegają liczby jednostek rozliczeniowych i kwota zobowiązania z tytułu realizacji umowy.
3. 
Kwota zobowiązania w odniesieniu do zakresu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, obejmuje łącznie wszystkie świadczenia z zakresu leczenia szpitalnego i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, które mogą być realizowane przez szpital PSZ na określonym poziomie i zgodnie z art. 32a ustawy o świadczeniach oraz rozporządzeniami ministra właściwego do spraw zdrowia wydanych na podstawie art. 31d tej ustawy.
4. 
Kwota, o której mowa ust. 3, nie obejmuje finansowania chemioterapii, radioterapii paliatywnej i programów lekowych, w tym świadczeń udzielanych na podstawie karty DiLO.
5. 
Przy rozliczaniu świadczeń udzielanych świadczeniobiorcom poniżej 18. roku życia, po przekroczeniu kwoty zobowiązania określonej w umowie dla zakresu, w którym udzielono tych świadczeń, na wniosek świadczeniodawcy składany po upływie kwartału, w którym udzielono tych świadczeń, zwiększeniu ulegają liczba jednostek rozliczeniowych oraz kwota zobowiązania w tym zakresie, z zastrzeżeniem, że liczba jednostek rozliczeniowych oraz kwota zobowiązania może wzrosnąć maksymalnie o liczbę jednostek rozliczeniowych i wartość, odpowiadającą świadczeniom udzielonym świadczeniobiorcom poniżej 18. roku życia ponad kwotę zobowiązania, w tym kwartale.
§  13. 
1. 
Sprawozdawanie i dokumentowanie świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej odbywa się zgodnie z zasadami rozliczania i dokumentowania tych świadczeń określonymi w zarządzeniu AOS.
2. 
Dla świadczeniodawców zakwalifikowanych do danego poziomu w ramach PSZ, w przypadku rozliczania świadczeń produktami rozliczeniowymi o kodach:
1)
02.1342.001.02 - Świadczenia w zakresie leczenia AIDS,
2)
02.1342.401.02 - Świadczenia w zakresie leczenia AIDS - świadczenia pierwszorazowe,
3)
02.1342.601.02 - Świadczenia w zakresie leczenia AIDS - świadczenia udzielane osobom do ukończenia 18. roku życia

- ustala się współczynnik korygujący o wartości 2,0.

3. 
Produkty rozliczeniowe dedykowane do sprawozdawania świadczeń, o których mowa w ust. 1, określone są w zarządzeniu AOS.
4. 
Przy udzielaniu porad o kodzie: 5.05.00.0000060, określonych w załączniku nr 5b do zarządzenia AOS, świadczeniodawca przed pobraniem skryningowego rozmazu cytologicznego obowiązany jest do weryfikacji uprawnień świadczeniobiorcy do objęcia badaniem skryningowym, zgodnie z kryteriami określonymi w tym załączniku, z wykorzystaniem Systemu Informatycznego Monitorowania Profilaktyki (SIMP).
§  14. 
1. 
Czas pracy poradni przyszpitalnej obejmuje co najmniej 3 dni w tygodniu, w wymiarze nie mniejszym niż 12 godzin tygodniowo (łącznie).
2. 
Przez czas pracy poradni przyszpitalnej rozumie się czas pracy udzielającego świadczeń lekarza, logopedy lub ortoptysty.
3. 
W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności do świadczeń w poszczególnych poradniach przyszpitalnych, dyrektor oddziału Funduszu, na wniosek świadczeniodawcy, może wyrazić zgodę na skrócenie czasu pracy poradni, o którym mowa w ust. 1.
§  15. 
1. 
Dla zakresów wyodrębnionych w ramach PSZ rozliczanych ceną jednostki rozliczeniowej ustala się następujące współczynniki korygujące - w odniesieniu do świadczeniodawców, którzy spełniają warunki w danym okresie rozliczeniowym w zakresie:
1)
posiadania certyfikatu akredytacyjnego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2135), albo w art. 21 ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta (Dz. U. poz. 1692), dotyczącego profili systemu zabezpieczenia, ważnego przynajmniej przez jeden dzień w okresie planowania, w tym:
a)
uzyskanego z wynikiem co najmniej 90% możliwej do uzyskania liczby punktów - współczynnik korygujący o wartości 1,02 albo
b)
uzyskanego z wynikiem co najmniej 80% i poniżej 90% możliwej do uzyskania liczby punktów - współczynnik korygujący o wartości 1,015, albo
c)
uzyskanego z wynikiem co najmniej 75% i poniżej 80% możliwej do uzyskania liczby punktów - współczynnik korygujący o wartości 1,01;
2)
posiadania świadectwa wydanego przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej medycznemu laboratorium diagnostycznemu lub mikrobiologicznemu, będącemu jednostką organizacyjną świadczeniodawcy zapewniającą realizację w lokalizacji udzielania czynności laboratoryjnej diagnostyki mikrobiologicznej - współczynnik korygujący o wartości 1,005;
3)
posiadania świadectwa wydanego przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w zakresie chemii klinicznej medycznemu laboratorium diagnostycznemu, będącemu jednostką organizacyjną świadczeniodawcy zapewniającą realizację w lokalizacji udzielania świadczeń czynności diagnostyki laboratoryjnej - współczynnik korygujący o wartości 1,005.
2. 
Warunkiem ustalania współczynników, o których mowa w § 15 ust. 1, jest przekazanie dyrektorowi oddziału Funduszu certyfikatu akredytacyjnego i świadectw, w terminach określonych w załączniku w tabeli nr 2 do rozporządzenia o ryczałcie PSZ, z zastrzeżeniem § 20.
3. 
W przypadku gdy świadczeniodawca przy rozliczaniu świadczenia jest uprawniony do zastosowania więcej niż jednego współczynnika korygującego (zbieg współczynników korygujących), wartość stosowanego współczynnika obliczana jest według schematu:

gdzie:

n - liczba zastosowanych współczynników

Qi - wartość kolejnych współczynników

4. 
Przepisu ust. 1 nie stosuje się do rozliczania:
1)
leków określonych w:
a)
katalogu leków refundowanych stosowanych w programach lekowych stanowiącym załącznik nr 1m do zarządzenia Prezesa Funduszu w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe,
b)
katalogu leków refundowanych stosowanych w chemioterapii stanowiącym załącznik nr 1n do zarządzenia Prezesa Funduszu w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia;
2)
substancji czynnych określonych w:
a)
katalogu refundowanych substancji czynnych w programach lekowych stanowiącym załącznik nr 2t do zarządzenia Prezesa Funduszu w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe, o ile został określony,
b)
katalogu refundowanych substancji czynnych w chemioterapii stanowiącym załącznik nr 1t do zarządzenia Prezesa Funduszu w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia;
3)
świadczeń z zakresu ratunkowego dostępu do technologii lekowych, o których mowa w § 19 ust. 1;
4)
świadczeń rozliczanych na podstawie faktur zakupu lub innych specyfikacji kosztowych oraz świadczeń rozliczanych według kosztów rzeczywistych.
5. 
W zakresach świadczeń diagnostyki i leczenia onkologicznego w rodzaju leczenie szpitalne, realizowanych poza pakietem onkologicznym, określonych w załączniku nr 1 do zarządzenia, sprawozdawane i rozliczane są świadczenia z katalogów do zarządzenia szpitalnego, zgodne z zakresem świadczeń odpowiadającym danej dziedzinie medycyny wraz z jednostką chorobową według klasyfikacji ICD-10: C00- C43, C45-C97, D00-D03, D05-D09, D11.0, D14.0 (nie obejmuje polipów zatoki przynosowej, ucha środkowego i jamy nosowej), D32, D33.0-D33.4, D35.2, D35.4, D45, D46, D47.0-D47.7, D75.2, D76.0.
§  16. 
1. 
W celu objęcia umową PSZ świadczeń opieki kompleksowej określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31d lub art. 146 ust. 1 ustawy o świadczeniach, świadczeniodawca spełniający warunki wymagane do ich realizacji, określone w przepisach rozporządzeń ministra właściwego do spraw zdrowia, wydanych na podstawie art. 31d i art. 95m ust. 12 ustawy o świadczeniach oraz w zarządzeniu o świadczeniach kompleksowych, składa w terminie do 45 dnia przed rozpoczęciem kolejnego kwartału wniosek do dyrektora oddziału Funduszu zgodny ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do zarządzenia, zawierający w szczególności:
1)
dane identyfikacyjne wnioskującego;
2)
przedmiot umowy, którego dotyczy wniosek;
3)
wykaz podwykonawców;
4)
wykaz współrealizatorów.
2. 
Oddział Funduszu w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, weryfikuje spełnienie przez świadczeniodawcę warunków wymaganych do realizacji świadczeń opieki kompleksowej.
3. 
W przypadku:
1)
spełnienia przez świadczeniodawcę warunków wymaganych do realizacji świadczeń opieki kompleksowej,
2)
pozytywnej weryfikacji dokonanej przez dyrektora oddziału Funduszu uwzględniającej:
a)
mapy potrzeb zdrowotnych, o których mowa w art. 95a ust. 1 ustawy o świadczeniach,
b)
analizę zapotrzebowania na przedmiotowe świadczenia

- dyrektor oddziału Funduszu, na podstawie art. 95n ust. 14 pkt 3 ustawy o świadczeniach, dokonuje odpowiedniej zmiany wykazu, o którym mowa w art. 95n ust. 1 tej ustawy. Zmieniony wykaz obowiązuje od pierwszego dnia kwartału następującego po kwartale w którym złożono wniosek.

4. 
Produkty katalogowe dla świadczeń określonych w załącznikach nr 3a lub 3b do zarządzenia szpitalnego, dla których w przepisach rozporządzenia szpitalnego określono dodatkowe warunki ich realizacji, mogą zostać udostępnione przez dyrektora oddziału Funduszu w ramach pakietu produktów rozliczeniowych do umów wyłącznie w przypadku:
1)
spełnienia przez świadczeniodawcę dodatkowych warunków realizacji tych świadczeń,
2)
pozytywnej weryfikacji dokonanej przez dyrektora oddziału Funduszu uwzględniającej:
a)
mapy potrzeb zdrowotnych, o których mowa w art. 95a ust. 1 ustawy o świadczeniach,
b)
analizę zapotrzebowania na przedmiotowe świadczenia.
5. 
W celu objęcia umową PSZ świadczeń w zakresach: Kompleksowa opieka onkologiczna nad świadczeniobiorcom z nowotworem piersi (KON-Pierś), Kompleksowa opieka onkologiczna nad pacjentem z nowotworem jelita grubego (KON-JG), stosuje się przepisy § 4a ust. 3 i 4 rozporządzenia szpitalnego. W takim przypadku nie stosuje się postanowień ust. 1-4.
6. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 5, świadczeniodawca składa wniosek zgodny ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do zarządzenia.
§  17. 
1. 
Fundusz nie finansuje świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w związku z prowadzeniem eksperymentu medycznego, w tym badania klinicznego, z wyjątkiem przypadków określonych w odrębnych przepisach.
2. 
Przy udzielaniu świadczeń, świadczeniodawca obowiązany jest do weryfikacji, z uwzględnieniem przepisów art. 50 ustawy o świadczeniach, prawa świadczeniobiorcy do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
3. 
W celu realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 2, świadczeniodawca obowiązany jest do uzyskania we właściwym oddziale Funduszu upoważnienia do korzystania z usługi Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców, umożliwiającej występowanie o sporządzenie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń, zgodnie z art. 50 ust. 3 ustawy o świadczeniach.
4. 
W celu uzyskania upoważnienia, o którym mowa w ust. 3, świadczeniodawca składa w oddziale Funduszu wniosek w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
5. 
W przypadku niedopełnienia przez świadczeniodawcę obowiązku określonego w ust. 4 z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy, Fundusz może nałożyć na świadczeniodawcę karę umowną, o której mowa w § 5 ust. 4 załącznika nr 2 do zarządzenia.
6. 
W przypadku nieprzerwanej kontynuacji przez świadczeniodawcę udzielania świadczeń na podstawie kolejnej umowy zawartej z Funduszem, upoważnienie, o którym mowa w ust. 4, uzyskane w związku z zawarciem poprzedniej umowy, zachowuje ważność.
§  18. 
Zmiana zakresu przedmiotowego świadczeń finansowanych ryczałtem PSZ w trakcie okresu rozliczeniowego, skutkująca ograniczeniem dostępności do świadczeń, nie może naruszyć zakresu działalności określonego w wykazie, o którym mowa w art. 95n ust. 1 ustawy.

Rozdział  5.

Zasady realizacji, sprawozdawania i rozliczania świadczeń z zakresu ratunkowego dostępu do technologii lekowych

§  19. 
1. 
Świadczenia w zakresie ratunkowego dostępu do technologii lekowych są udzielane przez świadczeniodawców zakwalifikowanych w ramach PSZ do poziomu:
1)
III stopnia;
2)
ogólnopolskiego;
3)
onkologicznego;
4)
pediatrycznego;
5)
pulmonologicznego.
2. 
W ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych (RDTL) Fundusz finansuje koszt produktu leczniczego na podstawie art. 47i ustawy o świadczeniach, pod warunkiem spełnienia przesłanek określonych odpowiednio w art. 47d ust. 1, 3 i 4 ustawy o świadczeniach i gdy jednocześnie nie zachodzi żadna z okoliczności wskazanych w art. 47f ust. 3 ustawy o świadczeniach.
3. 
Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia zobowiązani są do weryfikacji przesłanek umożliwiających sfinansowanie produktu leczniczego w ramach RDTL.
4. 
Świadczeniodawca zobowiązany jest do korzystania z Centralnej Bazy Wniosków i Decyzji (CBWiD) - aplikacji portalowej wykorzystywanej do procedowania dokumentów dotyczących RDTL.
5. 
Podstawą finansowania produktu leczniczego, o którym mowa w ust. 2, jest przekazanie na zasadach i w terminie, które zostały określone przepisami OWU, przez świadczeniodawcę do właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu:
1)
kopii faktury lub rachunku dokumentującego zakup leku podanego w ramach RDTL;
2)
pozytywnej opinii konsultanta wojewódzkiego lub krajowego, o której mowa w ust. 10, lub informacji o kontynuacji leczenia, o której mowa w ust. 16;
3)
sprawozdania z udzielenia świadczeń z zakresu RDTL, zgodnie z dedykowanym produktem rozliczeniowym o kodzie:
a)
5.61.01.0000001 - Produkt leczniczy w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej dla PSZ do poziomu: III stopnia, ogólnopolskiego, onkologicznego, pediatrycznego, pulmonologicznego, dotyczy RDTL procedowanego poza aplikacją CBWiD,
b)
5.61.01.0000002 - Produkt leczniczy w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej w aplikacji CBWiD, dotyczy RDTL procedowanego w aplikacji CBWiD.
6. 
Świadczeniodawca składa wniosek do konsultanta krajowego lub wojewódzkiego o zastosowanie leku w ramach RDTL, generowany w CBWiD w formie elektronicznej - za pośrednictwem aplikacji CBWiD.
7. 
Złożenie wniosku w formie elektronicznej odbywa się przy użyciu formularza elektronicznego udostępnionego w aplikacji CBWiD, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym, składanym z wykorzystaniem własnego oprogramowania.
8. 
Dopuszcza się możliwość złożenia wniosku generowanego w aplikacji CBWiD, wydrukowania go i podpisania przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny odpowiedniej ze względu na chorobę lub problem zdrowotny świadczeniobiorcy oraz osobę uprawnioną do reprezentowania świadczeniodawcy.
9. 
Wzór wniosku świadczeniodawcy do konsultanta krajowego lub konsultanta wojewódzkiego o zastosowanie leku w ramach RDTL jest określony w załączniku nr 5 do zarządzenia.
10. 
Wzór opinii konsultanta krajowego lub konsultanta wojewódzkiego w sprawie zastosowania u świadczeniobiorcy leku w ramach RDTL jest określony w załączniku nr 6 do zarządzenia.
11. 
Opinię, o której mowa w ust. 10, wraz z kopią rachunku lub faktury dokumentującej zakup leku świadczeniodawca przekazuje dyrektorowi właściwego oddziału Funduszu.
12. 
Opinia w wersji elektronicznej opatrzona jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym konsultanta krajowego lub konsultanta wojewódzkiego, składanym z wykorzystaniem własnego oprogramowania.
13. 
Dopuszcza się możliwość przekazania opinii do dyrektora właściwego oddziału Funduszu, wygenerowanej w aplikacji CBWiD, wydrukowanej i podpisanej przez konsultanta krajowego lub konsultanta wojewódzkiego.
14. 
Podanie leku finansowanego w ramach RDTL może nastąpić na okres terapii nie dłuższy niż 3 miesiące albo trzy cykle leczenia, zgodnie z art. 47d ust. 2 ustawy o świadczeniach.
15. 
Świadczeniodawca może kontynuować podawanie leku finansowanego w ramach RDTL temu samemu pacjentowi, po upływie jednego z okresów, o których mowa w ust. 14, pod warunkiem potwierdzenia w dokumentacji medycznej pacjenta przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny odpowiedniej ze względu na chorobę lub problem zdrowotny pacjenta, skuteczności leczenia pacjenta tym lekiem.
16. 
Świadczeniodawca przekazuje do dyrektora właściwego oddziału Funduszu informację o kontynuacji leczenia,, której wzór jest określony w załączniku nr 7 do zarządzenia.
17. 
Złożenie informacji o kontynuacji leczenia, o której mowa w ust. 16, przez świadczeniodawcę, odbywa się w formie elektronicznej, generowanej przy użyciu formularza elektronicznego udostępnionego w aplikacji CBWiD, zapewniającej możliwość potwierdzenia złożenia do właściwego oddziału Funduszu.
18. 
Informacja o kontynuacji leczenia, o której mowa w ust. 16, opatrzona jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny odpowiedniej ze względu na chorobę lub problem zdrowotny świadczeniobiorcy oraz osoby uprawnionej do reprezentowania świadczeniodawcy, składanym z wykorzystaniem własnego oprogramowania.
19. 
Dopuszcza się możliwość złożenia do właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu informacji o kontynuacji leczenia, o której mowa w ust. 16, wygenerowanej w aplikacji CBWiD, wydrukowanej i podpisanej przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny odpowiedniej ze względu na chorobę lub problem zdrowotny świadczeniobiorcy oraz osobę uprawnioną do reprezentowania świadczeniodawcy.
20. 
W przypadku braku możliwości korzystania z CBWiD z przyczyn niezależnych od świadczeniodawcy, o którym mowa w ust. 4, dopuszcza się procedowanie dokumentów dotyczących RDTL bez wykorzystania aplikacji CBWiD.

Rozdział  6.

Przepisy epizodyczne, przejściowe i końcowe

§  20. 
W przypadku ustalania współczynników korygujących, o których mowa w § 15 ust. 1, na okres rozliczeniowy od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., termin przekazania dyrektorowi oddziału Funduszu certyfikatu akredytacyjnego, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia, dotyczącego profili systemu zabezpieczenia, ważnego przynajmniej przez jeden dzień w okresie planowania albo którego ważność wygasła przed rozpoczęciem okresu planowania, wraz z oświadczeniem kierownika podmiotu leczniczego o złożeniu wniosku o udzielenie akredytacji na kolejny okres nie później niż 6 miesięcy przed upływem ważności certyfikatu akredytacyjnego oraz o niezakończeniu procedury oceniającej, zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 2646), upływa 29 lutego 2024 r.
§  20a.  3
 Wyliczenie wartości ryczałtu PSZ, o którym mowa w § 5 ust. 4, na 2024 rok, dokonuje się w terminie do 15 maja 2024 r.
§  21. 
1. 
Umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, zachowują ważność na czas na jaki zostały zawarte i mogą być zmieniane.
2. 
Dyrektorzy oddziałów Funduszu zobowiązani są do wprowadzenia do postanowień umów, o których mowa w ust. 1, zmian wynikających z wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
§  22. 
Traci moc zarządzenie Nr 172/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.
§  23. 
Zarządzenie stosuje się do świadczeń udzielanych od 1 stycznia 2024 r.
§  24. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1  4  

Katalog świadczeń opieki zdrowotnej, które podlegają odrębnemu finansowaniu w ramach kwoty zobowiązania

Lp.pkt par 2 rozporządzenia w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowaniaŚwiadczenia opieki zdrowotnej, podlegające odrębnemu rozliczeniu w ramach kwoty zobowi-ązaniakod zakresu (świadczeń) sprawozdawczegoNazwa zakresu świadczeńKod produktu rozliczeniowegoNazwa produktu rozliczeniowegoTylko dla kod ICD-9 / ICD-10Nazwa ICD-9 / ICD-10 / nazwa proceduryZarządzenie określające zasady sprawozdawania i rozliczania świadczenia
12345678910
1.1ŚWIADCZENIA AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ W ZAKRESIE TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ02.7220.072.02BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ (TK)zarządzenie AOS
2.2ŚWIADCZENIA AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPEGALISTYCZNEJ W ZAKRESIE MEDYCYNY NUKLEARNEJ11.7220.001.12POZYTONOWA TOMOGRAFIA EMISYJNA (PET)zarządzenie SOK
3.2ŚWIADCZENIA AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPEGALISTYCZNEJ W ZAKRESIE MEDYCYNY NUKLEARNEJ02.0000.073.02BADANIA MEDYCYNY NUKLEARNEJzarządzenie AOS
4.2ŚWIADCZENIA AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ W ZAKRESIE MEDYCYNY NUKLEARNEJ11.0000.040.02BADANIA IZOTOPOWEzarządzenie SOK
5.3ŚWIADCZENIA AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPEGALISTYCZNEJ W ZAKRESIE REZONANSU MAGNETYCZNEGO02.7250.072.02BADANIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO (RM)zarządzenie AOS
6.4ŚWIADCZENIA AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ W ZAKRESIE BADAŃ ENDOSKOPOWYCH PRZEWODU POKARMOWEGO02.0000.078.02BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - GASTROSKOPIAzarządzenie AOS
7.4ŚWIADCZENIA AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ W ZAKRESIE BADAŃ ENDOSKOPOWYCH PRZEWODU POKARMOWEGO02.0000.079.02BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO - KOLONOSKOPIAzarządzenie AOS
8.5ŚWIADCZENIA AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPEGALISTYCZNEJ W ZAKRESIE BADAŃ ECHOKARDIOGRAFICZNYCH PŁODU02.7210.172.02BADANIA ECHOKARDIOGRAFICZNE PŁODUzarządzenie AOS
9.6DIAGNOSTYKA 1 LECZENIE ONKOLOGICZNE W PROFILACH SYSTEMU ZABEZPIECZENIA, ZAKRESACH LUB RODZAJACH, W KTÓRYCH W DNIU KWALIFIKACJI DO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZENIA TE BYŁY FINANSOWANE W SPOSÓB WSKAZANY W ART. 136 UST. 2 USTAWY03.4200.930.02DERMATOLOGIA 1 WENEROLOGIA - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNYwg zasad szybkiej ścieżki onkologicznejzarządzenie szpitalne
10.6DIAGNOSTYKA 1 LECZENIE ONKOLOGICZNE W PROFILACH SYSTEMU ZABEZPIECZENIA, ZAKRESACH LUB RODZAJACH, W KTÓRYCH W DNIU KWALIFIKACJI DO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZENIA TE BYŁY FINANSOWANE W SPOSÓB WSKAZANY W ART. 136 UST. 2 USTAWY03.4030.930.02ENDOKRYNOLOGIA - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNYwg zasad szybkiej ścieżki onkologicznejzarządzenie szpitalne
11.6DIAGNOSTYKA 1 LECZENIE ONKOLOGICZNE W PROFILACH SYSTEMU ZABEZPIECZENIA, ZAKRESACH LUB RODZAJACH, W KTÓRYCH W DNIU KWALIFIKACJI DO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZENIA TE BYŁY FINANSOWANE W SPOSÓB WSKAZANY W ART. 136 UST. 2 USTAWY03.4050.930.02GASTROENTEROLOGIA - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNYwg zasad szybkiej ścieżki onkologicznejzarządzenie szpitalne
12.6DIAGNOSTYKA 1 LECZENIE ONKOLOGICZNE W PROFILACH SYSTEMU ZABEZPIECZENIA, ZAKRESACH LUB RODZAJACH, W KTÓRYCH W DNIU KWALIFIKACJI DO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZENIA TE BYŁY FINANSOWANE W SPOSÓB WSKAZANY W ART. 136 UST. 2 USTAWY03.4070.930.02HEMATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNYwg zasad szybkiej ścieżki onkologicznejzarządzenie szpitalne
13.6DIAGNOSTYKA 1 LECZENIE ONKOLOGICZNE W PROFILACH SYSTEMU ZABEZPIECZENIA, ZAKRESACH LUB RODZAJACH, W KTÓRYCH W DNIU KWALIFIKACJI DO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZENIA TE BYŁY FINANSOWANE W SPOSÓB WSKAZANY W03.4071.930.02ONKOLOGIA 1 HEMATOLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNYwg zasad szybkiej ścieżki onkologicznejzarządzenie szpitalne
14.6DIAGNOSTYKA 1 LECZENIE ONKOLOGICZNE W PROFILACH SYSTEMU ZABEZPIECZENIA, ZAKRESACH LUB RODZAJACH, W KTÓRYCH W DNIU KWALIFIKACJI DO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZENIA TE BYŁY FINANSOWANE W SPOSÓB WSKAZANY W ART. 136 UST. 2 USTAWY03.4240.930.02ONKOLOGIA KLINICZNA - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNYwg zasad szybkiej ścieżki onkologicznejzarządzenie szpitalne
15.6DIAGNOSTYKA 1 LECZENIE ONKOLOGICZNE W PROFILACH SYSTEMU ZABEZPIECZENIA, ZAKRESACH LUB RODZAJACH, W KTÓRYCH W DNIU KWALIFIKACJI DO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZENIA TE BYŁY FINANSOWANE W SPOSÓB WSKAZANY W ART. 136 UST. 2 USTAWY03.4250.930.02GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNYwg zasad szybkiej ścieżki onkologicznejzarządzenie szpitalne
16.6DIAGNOSTYKA 1 LECZENIE ONKOLOGICZNE W PROFILACH SYSTEMU ZABEZPIECZENIA, ZAKRESACH LUB RODZAJACH, W KTÓRYCH W DNIU KWALIFIKACJI DO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZENIA TE BYŁY FINANSOWANE W SPOSÓB WSKAZANY W ART. 136 UST. 2 USTAWY03.4272.930.02CHOROBY PŁUC - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNYwg zasad szybkiej ścieżki onkologicznejzarządzenie szpitalne
17.6DIAGNOSTYKA 1 LECZENIE ONKOLOGICZNE W PROFILACH SYSTEMU ZABEZPIECZENIA, ZAKRESACH LUB RODZAJACH, W KTÓRYCH W DNIU KWALIFIKACJI DO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZENIA TE BYŁY FINANSOWANE W SPOSÓB WSKAZANY W ART. 136 UST. 2 USTAWY03.4450.940.02POŁOŻNICTWO 1 GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNYwg zasad szybkiej ścieżki onkologicznejzarządzenie szpitalne
18.6DIAGNOSTYKA 1 LECZENIE ONKOLOGICZNE W PROFILACH SYSTEMU ZABEZPIECZENIA, ZAKRESACH LUB RODZAJACH, W KTÓRYCH W DNIU KWALIFIKACJI DO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZENIA TE BYŁY FINANSOWANE W SPOSÓB WSKAZANY W ART. 136 UST. 2 USTAWY03.4450.970.02POŁOŻNICTWO 1 GINEKOLOGIA (WYŁĄCZNIE GINEKOLOGIA) - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNYwg zasad szybkiej ścieżki onkologicznejzarządzenie szpitalne
19.6DIAGNOSTYKA 1 LECZENIE ONKOLOGICZNE W PROFILACH SYSTEMU ZABEZPIECZENIA, ZAKRESACH LUB RODZAJACH, W KTÓRYCH W DNIU KWALIFIKACJI DO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZENIA TE BYŁY FINANSOWANE W SPOSÓB WSKAZANY W ART. 136 UST. 2 USTAWY03.4450.950.02POŁOŻNICTWO 1 GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY - PAKIET ONKOLOGICZNYwg zasad szybkiej ścieżki onkologicznejzarządzenie szpitalne
20.6DIAGNOSTYKA 1 LECZENIE ONKOLOGICZNE W PROFILACH SYSTEMU ZABEZPIECZENIA, ZAKRESACH LUB RODZAJACH, W KTÓRYCH W DNIU KWALIFIKACJI DO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZENIA TE BYŁY FINANSOWANE W SPOSÓB WSKAZANY W ART. 136 UST. 2 USTAWY03.4450.960.02POŁOŻNICTWO 1 GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA III POZIOM REFERENCYJNY - PAKIET ONKOLOGICZNYwg zasad szybkiej ścieżki onkologicznejzarządzenie szpitalne
21.6DIAGNOSTYKA 1 LECZENIE ONKOLOGICZNE W PROFILACH SYSTEMU ZABEZPIECZENIA, ZAKRESACH LUB RODZAJACH, W KTÓRYCH W DNIU KWALIFIKACJI DO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZENIA TE BYŁY FINANSOWANE W SPOSÓB WSKAZANY W ART. 136 UST. 2 USTAWY03.4500.930.02CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNYwg zasad szybkiej ścieżki onkologicznejzarządzenie szpitalne
22.6DIAGNOSTYKA 1 LECZENIE ONKOLOGICZNE W PROFILACH SYSTEMU ZABEZPIECZENIA, ZAKRESACH LUB RODZAJACH, W KTÓRYCH W DNIU KWALIFIKACJI DO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZENIA TE BYŁY FINANSOWANE W SPOSÓB WSKAZANY W ART. 136 UST. 2 USTAWY03.4501.930.02CHIRURGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNYwg zasad szybkiej ścieżki onkologicznejzarządzenie szpitalne
23.6DIAGNOSTYKA 1 LECZENIE ONKOLOGICZNE W PROFILACH SYSTEMU ZABEZPIECZENIA, ZAKRESACH LUB RODZAJACH, W KTÓRYCH W DNIU KWALIFIKACJI DO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZENIA TE BYŁY FINANSOWANE W SPOSÓB WSKAZANY W ART. 136 UST. 2 USTAWY03.4520.930.02CHIRURGIA KLATKI PIERSIOWEJ - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNYwg zasad szybkiej ścieżki onkologicznejzarządzenie szpitalne
24.6DIAGNOSTYKA 1 LECZENIE ONKOLOGICZNE W PROFILACH SYSTEMU ZABEZPIECZENIA, ZAKRESACH LUB RODZAJACH, W KTÓRYCH W DNIU KWALIFIKACJI DO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZENIA TE BYŁY FINANSOWANE W SPOSÓB WSKAZANY W ART. 136 UST. 2 USTAWY03.4540.930.02CHIRURGIA ONKOLOGICZNA - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNYwg zasad szybkiej ścieżki onkologicznejzarządzenie szpitalne
25.6DIAGNOSTYKA 1 LECZENIE ONKOLOGICZNE W PROFILACH SYSTEMU ZABEZPIECZENIA, ZAKRESACH LUB RODZAJACH, W KTÓRYCH W DNIU KWALIFIKACJI DO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZENIA TE BYŁY FINANSOWANE W SPOSÓB WSKAZANY W ART. 136 UST. 2 USTAWY03.4550.930.02CHIRURGIA PLASTYCZNA - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNYwg zasad szybkiej ścieżki onkologicznejzarządzenie szpitalne
26.6DIAGNOSTYKA 1 LECZENIE ONKOLOGICZNE W PROFILACH SYSTEMU ZABEZPIECZENIA, ZAKRESACH LUB RODZAJACH, W KTÓRYCH W DNIU KWALIFIKACJI DO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZENIA TE BYŁY FINANSOWANE W SPOSÓB WSKAZANY W ART. 136 UST. 2 USTAWY03.4570.930.02NEUROCHIRURGIA - HOSPITALIZACJA - PAKIET

ONKOLOGICZNY

wg zasad szybkiej ścieżki onkologicznejzarządzenie szpitalne
27.6DIAGNOSTYKA 1 LECZENIE ONKOLOGICZNE W PROFILACH SYSTEMU ZABEZPIECZENIA, ZAKRESACH LUB RODZAJACH, W KTÓRYCH W DNIU KWALIFIKACJI DO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZENIA TE BYŁY FINANSOWANE W SPOSÓB WSKAZANY W ART. 136 UST. 2 USTAWY03.4580.930.02ORTOPEDIA 1 TRAUMAT NARZ RUCHU - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNYwg zasad szybkiej ścieżki onkologicznejzarządzenie szpitalne
28.6DIAGNOSTYKA 1 LECZENIE ONKOLOGICZNE W PROFILACH SYSTEMU ZABEZPIECZENIA, ZAKRESACH LUB RODZAJACH, W KTÓRYCH W DNIU KWALIFIKACJI DO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZENIA TE BYŁY FINANSOWANE W SPOSÓB WSKAZANY W ART. 136 UST. 2 USTAWY03.4600.930.02OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA PAKIET ONKOLOGICZNYwg zasad szybkiej ścieżki onkologicznejzarządzenie szpitalne
29.6DIAGNOSTYKA 1 LECZENIE ONKOLOGICZNE W PROFILACH SYSTEMU ZABEZPIECZENIA, ZAKRESACH LUB RODZAJACH, W KTÓRYCH W DNIU KWALIFIKACJI DO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZENIA TE BYŁY FINANSOWANE W SPOSÓB WSKAZANY W ART. 136 UST. 2 USTAWY03.4610.930.02OTORYNOLARYNGOLOGIA - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNYwg zasad szybkiej ścieżki onkologicznejzarządzenie szpitalne
30.6DIAGNOSTYKA 1 LECZENIE ONKOLOGICZNE W PROFILACH SYSTEMU ZABEZPIECZENIA, ZAKRESACH LUB RODZAJACH, W KTÓRYCH W DNIU KWALIFIKACJI DO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZENIA TE BYŁY FINANSOWANE W SPOSÓB WSKAZANY W ART. 136 UST. 2 USTAWY03.4611.930.02OTORYNOLARYNGOLOGIA DLA DZIECI - HOSPITALIZACJA- PAKIET ONKOLOGICZNYwg zasad szybkiej ścieżki onkologicznejzarządzenie szpitalne
31.6DIAGNOSTYKA 1 LECZENIE ONKOLOGICZNE W PROFILACH SYSTEMU ZABEZPIECZENIA, ZAKRESACH LUB RODZAJACH, W KTÓRYCH W DNIU KWALIFIKACJI DO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZENIA TE BYŁY FINANSOWANE W SPOSÓB WSKAZANY W ART. 136 UST. 2 USTAWY03.4630.930.02CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA - HOSPITALIZACJA

-PAKIET ONKOLOGICZNY

wg zasad szybkiej ścieżki onkologicznejzarządzenie szpitalne
32.6DIAGNOSTYKA 1 LECZENIE ONKOLOGICZNE W PROFILACH SYSTEMU ZABEZPIECZENIA, ZAKRESACH LUB RODZAJACH, W KTÓRYCH W DNIU KWALIFIKACJI DO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZENIA TE BYŁY FINANSOWANE W SPOSÓB WSKAZANY W ART. 136 UST. 2 USTAWY03.4631.930.02CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA DLA DZIECI - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNYwg zasad szybkiej ścieżki onkologicznejzarządzenie szpitalne
33.6DIAGNOSTYKA 1 LECZENIE ONKOLOGICZNE W PROFILACH SYSTEMU ZABEZPIECZENIA, ZAKRESACH LUB RODZAJACH, W KTÓRYCH W DNIU KWALIFIKACJI DO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZENIA TE BYŁY FINANSOWANE W SPOSÓB WSKAZANY W ART. 136 UST. 2 USTAWY03.4640.930.02UROLOGIA - HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNYwg zasad szybkiej ścieżki onkologicznejzarządzenie szpitalne
34.6DIAGNOSTYKA 1 LECZENIE ONKOLOGICZNE W PROFILACH SYSTEMU ZABEZPIECZENIA, ZAKRESACH LUB RODZAJACH, W KTÓRYCH W DNIU KWALIFIKACJI DO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZENIA TE BYŁY FINANSOWANE W SPOSÓB WSKAZANY W ART. 136 UST. 2 USTAWY02.1030.301.02ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII- DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNAwg zasad szybkiej ścieżki onkologicznejzarządzenie AOS
35.6DIAGNOSTYKA 1 LECZENIE ONKOLOGICZNE W PROFILACH SYSTEMU ZABEZPIECZENIA, ZAKRESACH LUB RODZAJACH, W KTÓRYCH W DNIU KWALIFIKACJI DO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZENIA TE BYŁY FINANSOWANE W SPOSÓB WSKAZANY W ART. 136 UST. 2 USTAWY02.1031.301.02ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII DLA DZIECI- DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNAwg zasad szybkiej ścieżki onkologicznejzarządzenie AOS
36.6DIAGNOSTYKA 1 LECZENIE ONKOLOGICZNE W PROFILACH SYSTEMU ZABEZPIECZENIA, ZAKRESACH LUB RODZAJACH, W KTÓRYCH W DNIU KWALIFIKACJI DO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZENIA TE BYŁY FINANSOWANE W SPOSÓB WSKAZANY W ART. 136 UST. 2 USTAWY02.1050.301.02ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GASTROENTEROLOGII- DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNAwg zasad szybkiej ścieżki onkologicznejzarządzenie AOS
37.6DIAGNOSTYKA 1 LECZENIE ONKOLOGICZNE W PROFILACH SYSTEMU ZABEZPIECZENIA, ZAKRESACH LUB RODZAJACH, W KTÓRYCH W DNIU KWALIFIKACJI DO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZENIA TE BYŁY FINANSOWANE W SPOSÓB WSKAZANY W ART. 136 UST. 2 USTAWY02.1051.301.02ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GASTROENTEROLOGU DLA DZIECI-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNAwg zasad szybkiej ścieżki onkologicznejzarządzenie AOS
38.6DIAGNOSTYKA 1 LECZENIE ONKOLOGICZNE W PROFILACH SYSTEMU ZABEZPIECZENIA, ZAKRESACH LUB RODZAJACH, W KTÓRYCH W DNIU KWALIFIKACJI DO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZENIA TE BYŁY FINANSOWANE W SPOSÓB WSKAZANY W ART. 136 UST. 2 USTAWY02.1056.301.02ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE HEPATOLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNAwg zasad szybkiej ścieżki onkologicznejzarządzenie AOS
39.6DIAGNOSTYKA 1 LECZENIE ONKOLOGICZNE W PROFILACH SYSTEMU ZABEZPIECZENIA, ZAKRESACH LUB RODZAJACH, W KTÓRYCH W DNIU KWALIFIKACJI DO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZENIA TE BYŁY FINANSOWANE W SPOSÓB WSKAZANY W ART. 136 UST. 2 USTAWY02.1070.301.02ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE HEMATOLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNAwg zasad szybkiej ścieżki onkologicznejzarządzenie AOS
40.6DIAGNOSTYKA 1 LECZENIE ONKOLOGICZNE W PROFILACH SYSTEMU ZABEZPIECZENIA, ZAKRESACH LUB RODZAJACH, W KTÓRYCH W DNIU KWALIFIKACJI DO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZENIA TE BYŁY FINANSOWANE W SPOSÓB WSKAZANY W ART. 136 UST. 2 USTAWY02.1071.301.02ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII 1 HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNAwg zasad szybkiej ścieżki onkologicznejzarządzenie AOS
41.6DIAGNOSTYKA 1 LECZENIE ONKOLOGICZNE W PROFILACH SYSTEMU ZABEZPIECZENIA, ZAKRESACH LUB RODZAJACH, W KTÓRYCH W DNIU KWALIFIKACJI DO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZENIA TE BYŁY FINANSOWANE W SPOSÓB WSKAZANY W ART. 136 UST. 2 USTAWY02.1130.301.02ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEFROLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNAwg zasad szybkiej ścieżki onkologicznejzarządzenie AOS
42.6DIAGNOSTYKA 1 LECZENIE ONKOLOGICZNE W PROFILACH SYSTEMU ZABEZPIECZENIA, ZAKRESACH LUB RODZAJACH, W KTÓRYCH W DNIU KWALIFIKACJI DO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZENIA TE BYŁY FINANSOWANE W SPOSÓB WSKAZANY W ART. 136 UST. 2 USTAWY02.1131.301.02ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEFROLOGII DLA DZIECI- DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNAwg zasad szybkiej ścieżki onkologicznejzarządzenie AOS
43.6DIAGNOSTYKA 1 LECZENIE ONKOLOGICZNE W PROFILACH SYSTEMU ZABEZPIECZENIA, ZAKRESACH LUB RODZAJACH, W KTÓRYCH W DNIU KWALIFIKACJI DO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZENIA TE BYŁY FINANSOWANE W SPOSÓB WSKAZANY W ART. 136 UST. 2 USTAWY02.1200.301.02ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII I WENEROLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNAwg zasad szybkiej ścieżki onkologicznejzarządzenie AOS
44.6DIAGNOSTYKA 1 LECZENIE ONKOLOGICZNE W PROFILACH SYSTEMU ZABEZPIECZENIA, ZAKRESACH LUB RODZAJACH, W KTÓRYCH W DNIU KWALIFIKACJI DO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZENIA TE BYŁY FINANSOWANE W SPOSÓB WSKAZANY W ART. 136 UST. 2 USTAWY02.1220.301.02ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNAwg zasad szybkiej ścieżki onkologicznejzarządzenie AOS
45.6DIAGNOSTYKA 1 LECZENIE ONKOLOGICZNE W PROFILACH SYSTEMU ZABEZPIECZENIA, ZAKRESACH LUB RODZAJACH, W KTÓRYCH W DNIU KWALIFIKACJI DO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZENIA TE BYŁY FINANSOWANE W SPOSÓB WSKAZANY W ART. 136 UST. 2 USTAWY02.1221.301.02ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII DZIECIĘCEJ- DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNAwg zasad szybkiej ścieżki onkologicznejzarządzenie AOS
46.6DIAGNOSTYKA 1 LECZENIE ONKOLOGICZNE W PROFILACH SYSTEMU ZABEZPIECZENIA, ZAKRESACH LUB RODZAJACH, W KTÓRYCH W DNIU KWALIFIKACJI DO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZENIA TE BYŁY FINANSOWANE W SPOSÓB WSKAZANY W ART. 136 UST. 2 USTAWY02.1240.301.02ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNAwg zasad szybkiej ścieżki onkologicznejzarządzenie AOS
47.6DIAGNOSTYKA 1 LECZENIE ONKOLOGICZNE W PROFILACH SYSTEMU ZABEZPIECZENIA, ZAKRESACH LUB RODZAJACH, W KTÓRYCH W DNIU KWALIFIKACJI DO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZENIA TE BYŁY FINANSOWANE W SPOSÓB WSKAZANY W ART. 136 UST. 2 USTAWY02.1270.301.02ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY 1 CHORÓB PŁUC- DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNAwg zasad szybkiej ścieżki onkologicznejzarządzenie AOS
48.6DIAGNOSTYKA 1 LECZENIE ONKOLOGICZNE W PROFILACH SYSTEMU ZABEZPIECZENIA, ZAKRESACH LUB RODZAJACH, W KTÓRYCH W DNIU KWALIFIKACJI DO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZENIA TE BYŁY FINANSOWANE W SPOSÓB WSKAZANY W ART. 136 UST. 2 USTAWY02.1271.301.02ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY 1 CHORÓB PŁUC DLA DZIECI-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNAwg zasad szybkiej ścieżki onkologicznejzarządzenie AOS
49.6DIAGNOSTYKA 1 LECZENIE ONKOLOGICZNE W PROFILACH SYSTEMU ZABEZPIECZENIA, ZAKRESACH LUB RODZAJACH, W KTÓRYCH W DNIU KWALIFIKACJI DO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZENIA TE BYŁY FINANSOWANE W SPOSÓB WSKAZANY W ART. 136 UST. 2 USTAWY02.1450.301.02ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA 1 GINEKOLOGII DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNAwg zasad szybkiej ścieżki onkologicznejzarządzenie AOS
50.6DIAGNOSTYKA 1 LECZENIE ONKOLOGICZNE W PROFILACH SYSTEMU ZABEZPIECZENIA, ZAKRESACH LUB RODZAJACH, W KTÓRYCH W DNIU KWALIFIKACJI DO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZENIA TE BYŁY FINANSOWANE W SPOSÓB WSKAZANY W ART. 136 UST. 2 USTAWY02.1453.301.02ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GINEKOLOGII DLA DZIEWCZĄT-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNAwg zasad szybkiej ścieżki onkologicznejzarządzenie AOS
51.6DIAGNOSTYKA 1 LECZENIE ONKOLOGICZNE W PROFILACH SYSTEMU ZABEZPIECZENIA, ZAKRESACH LUB RODZAJACH, W KTÓRYCH W DNIU KWALIFIKACJI DO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZENIA TE BYŁY FINANSOWANE W SPOSÓB WSKAZANY W ART. 136 UST. 2 USTAWY02.1500.301.02ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ- DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNAwg zasad szybkiej ścieżki onkologicznejzarządzenie AOS
52.6DIAGNOSTYKA 1 LECZENIE ONKOLOGICZNE W PROFILACH SYSTEMU ZABEZPIECZENIA, ZAKRESACH LUB RODZAJACH, W KTÓRYCH W DNIU KWALIFIKACJI DO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZENIA TE BYŁY FINANSOWANE W SPOSÓB WSKAZANY W ART. 136 UST. 2 USTAWY02.1501.301.02ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII DZIECIĘCEJ- DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNAwg zasad szybkiej ścieżki onkologicznejzarządzenie AOS
53.6DIAGNOSTYKA 1 LECZENIE ONKOLOGICZNE W PROFILACH SYSTEMU ZABEZPIECZENIA, ZAKRESACH LUB RODZAJACH, W KTÓRYCH W DNIU KWALIFIKACJI DO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZENIA TE BYŁY FINANSOWANE W SPOSÓB WSKAZANY W ART. 136 UST. 2 USTAWY02.1506.301.02ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PROKTOLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNAwg zasad szybkiej ścieżki onkologicznejzarządzenie AOS
54.6DIAGNOSTYKA 1 LECZENIE ONKOLOGICZNE W PROFILACH SYSTEMU ZABEZPIECZENIA, ZAKRESACH LUB RODZAJACH, W KTÓRYCH W DNIU KWALIFIKACJI DO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZENIA TE BYŁY FINANSOWANE W SPOSÓB WSKAZANY W ART. 136 UST. 2 USTAWY02.1520.301.02ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNAwg zasad szybkiej ścieżki onkologicznejzarządzenie AOS
55.6DIAGNOSTYKA 1 LECZENIE ONKOLOGICZNE W PROFILACH SYSTEMU ZABEZPIECZENIA, ZAKRESACH LUB RODZAJACH, W KTÓRYCH W DNIU KWALIFIKACJI DO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZENIA TE BYŁY FINANSOWANE W SPOSÓB WSKAZANY W ART. 136 UST. 2 USTAWY02.1540.301.02ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ- DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNAwg zasad szybkiej ścieżki onkologicznejzarządzenie AOS
56.6DIAGNOSTYKA 1 LECZENIE ONKOLOGICZNE W PROFILACH SYSTEMU ZABEZPIECZENIA, ZAKRESACH LUB RODZAJACH, W KTÓRYCH W DNIU KWALIFIKACJI DO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZENIA TE BYŁY FINANSOWANE W SPOSÓB WSKAZANY W ART. 136 UST. 2 USTAWY02.1541.301.02ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ DLA DZIECI-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNAwg zasad szybkiej ścieżki onkologicznejzarządzenie AOS
57.6DIAGNOSTYKA 1 LECZENIE ONKOLOGICZNE W PROFILACH SYSTEMU ZABEZPIECZENIA, ZAKRESACH LUB RODZAJACH, W KTÓRYCH W DNIU KWALIFIKACJI DO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZENIA TE BYŁY FINANSOWANE W SPOSÓB WSKAZANY W ART. 136 UST. 2 USTAWY02.1570.301.02ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROCHIRURGII- DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNAwg zasad szybkiej ścieżki onkologicznejzarządzenie AOS
58.6DIAGNOSTYKA 1 LECZENIE ONKOLOGICZNE W PROFILACH SYSTEMU ZABEZPIECZENIA, ZAKRESACH LUB RODZAJACH, W KTÓRYCH W DNIU KWALIFIKACJI DO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZENIA TE BYŁY FINANSOWANE W SPOSÓB WSKAZANY W ART. 136 UST. 2 USTAWY02.1571.301.02ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROCHIRURGII DLA DZIECI- DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNAwg zasad szybkiej ścieżki onkologicznejzarządzenie AOS
59.6DIAGNOSTYKA 1 LECZENIE ONKOLOGICZNE W PROFILACH SYSTEMU ZABEZPIECZENIA, ZAKRESACH LUB RODZAJACH, W KTÓRYCH W DNIU KWALIFIKACJI DO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZENIA TE BYŁY FINANSOWANE W SPOSÓB WSKAZANY W ART. 136 UST. 2 USTAWY02.1580.301.02ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII 1 TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU - DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNAwg zasad szybkiej ścieżki onkologicznejzarządzenie AOS
60.6DIAGNOSTYKA 1 LECZENIE ONKOLOGICZNE W PROFILACH SYSTEMU ZABEZPIECZENIA, ZAKRESACH LUB RODZAJACH, W KTÓRYCH W DNIU KWALIFIKACJI DO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZENIA TE BYŁY FINANSOWANE W SPOSÓB WSKAZANY W ART. 136 UST. 2 USTAWY02.1600.301.02ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNAwg zasad szybkiej ścieżki onkologicznejzarządzenie AOS
61.6DIAGNOSTYKA 1 LECZENIE ONKOLOGICZNE W PROFILACH SYSTEMU ZABEZPIECZENIA, ZAKRESACH LUB RODZAJACH, W KTÓRYCH W DNIU KWALIFIKACJI DO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZENIA TE BYŁY FINANSOWANE W SPOSÓB WSKAZANY W ART. 136 UST. 2 USTAWY02.1601.301.02ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI DLA DZIECI- DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNAwg zasad szybkiej ścieżki onkologicznejzarządzenie AOS
62.6DIAGNOSTYKA 1 LECZENIE ONKOLOGICZNE W PROFILACH SYSTEMU ZABEZPIECZENIA, ZAKRESACH LUB RODZAJACH, W KTÓRYCH W DNIU KWALIFIKACJI DO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZENIA TE BYŁY FINANSOWANE W SPOSÓB WSKAZANY W ART. 136 UST. 2 USTAWY02.1610.301.02ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII- DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNAwg zasad szybkiej ścieżki onkologicznejzarządzenie AOS
63.6DIAGNOSTYKA 1 LECZENIE ONKOLOGICZNE W PROFILACH SYSTEMU ZABEZPIECZENIA, ZAKRESACH LUB RODZAJACH, W KTÓRYCH W DNIU KWALIFIKACJI DO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZENIA TE BYŁY FINANSOWANE W SPOSÓB WSKAZANY W ART. 136 UST. 2 USTAWY02.1611.301.02ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII DZIECIĘCEJ-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNAwg zasad szybkiej ścieżki onkologicznejzarządzenie AOS
64.6DIAGNOSTYKA 1 LECZENIE ONKOLOGICZNE W PROFILACH SYSTEMU ZABEZPIECZENIA, ZAKRESACH LUB RODZAJACH, W KTÓRYCH W DNIU KWALIFIKACJI DO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZENIA TE BYŁY FINANSOWANE W SPOSÓB WSKAZANY W ART. 136 UST. 2 USTAWY02.1612.301.02ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE AUDIOLOGII 1 FONIATRII- DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNAwg zasad szybkiej ścieżki onkologicznejzarządzenie AOS
65.6DIAGNOSTYKA 1 LECZENIE ONKOLOGICZNE W PROFILACH SYSTEMU ZABEZPIECZENIA, ZAKRESACH LUB RODZAJACH, W KTÓRYCH W DNIU KWALIFIKACJI DO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZENIA TE BYŁY FINANSOWANE W SPOSÓB WSKAZANY W ART. 136 UST. 2 USTAWY02.1630.301.02ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII SZCZĘKOWO- TWARZOWEJ-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNAwg zasad szybkiej ścieżki onkologicznejzarządzenie AOS
66.6DIAGNOSTYKA 1 LECZENIE ONKOLOGICZNE W PROFILACH SYSTEMU ZABEZPIECZENIA, ZAKRESACH LUB RODZAJACH, W KTÓRYCH W DNIU KWALIFIKACJI DO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZENIA TE BYŁY FINANSOWANE W SPOSÓB WSKAZANY W ART. 136 UST. 2 USTAWY02.1640.301.02ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNAwg zasad szybkiej ścieżki onkologicznejzarządzenie AOS
67.6DIAGNOSTYKA 1 LECZENIE ONKOLOGICZNE W PROFILACH SYSTEMU ZABEZPIECZENIA, ZAKRESACH LUB RODZAJACH, W KTÓRYCH W DNIU KWALIFIKACJI DO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZENIA TE BYŁY FINANSOWANE W SPOSÓB WSKAZANY W ART. 136 UST. 2 USTAWY02.1641.301.02ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII DZIECIĘCEJ- DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNAwg zasad szybkiej ścieżki onkologicznejzarządzenie AOS
68.6DIAGNOSTYKA 1 LECZENIE ONKOLOGICZNE W PROFILACH SYSTEMU ZABEZPIECZENIA, ZAKRESACH LUB RODZAJACH, W KTÓRYCH W DNIU KWALIFIKACJI DO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZENIA TE BYŁY FINANSOWANE W SPOSÓB WSKAZANY W ART. 136 UST. 2 USTAWY03.4200.998.02DERMATOLOGIA 1 WENEROLOGIA - HOSPITALIZACJA - POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYMdla produktów rozliczeniowych określonych w § 15 ust. 5 niniejszego zarządzeniadla kodów ICD10 określonych w § 15 ust. 5 niniejszego zarządzeniazarządzenie szpitalne; zarządzenie PSZ
69.6DIAGNOSTYKA 1 LECZENIE ONKOLOGICZNE W PROFILACH SYSTEMU ZABEZPIECZENIA, ZAKRESACH LUB RODZAJACH, W KTÓRYCH W DNIU KWALIFIKACJI DO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZENIA TE BYŁY FINANSOWANE W SPOSÓB WSKAZANY W ART. 136 UST. 2 USTAWY03.4030.998.02ENDOKRYNOLOGIA - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYKI 1 LECZENIA ONKOLOGICZNEGO - POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYMdla produktów rozliczeniowych określonych w § 15 ust. 5 niniejszego zarządzeniadla kodów ICD10 określonych w § 15 ust. 5 niniejszego zarządzeniazarządzenie szpitalne; zarządzenie PSZ
70.6DIAGNOSTYKA 1 LECZENIE ONKOLOGICZNE W PROFILACH SYSTEMU ZABEZPIECZENIA, ZAKRESACH LUB RODZAJACH, W KTÓRYCH W DNIU KWALIFIKACJI DO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZENIA TE BYŁY FINANSOWANE W SPOSÓB WSKAZANY W ART. 136 UST. 2 USTAWY03.4050.998.02GASTROENTEROLOGIA - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYKI 1 LECZENIA ONKOLOGICZNEGO - POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYMdla produktów rozliczeniowych określonych w § 15 ust. 5 niniejszego zarządzeniadla kodów ICD10 określonych w § 15 ust. 5 niniejszego zarządzeniazarządzenie szpitalne; zarządzenie PSZ
71.6DIAGNOSTYKA 1 LECZENIE ONKOLOGICZNE W PROFILACH SYSTEMU ZABEZPIECZENIA, ZAKRESACH LUB RODZAJACH, W KTÓRYCH W DNIU KWALIFIKACJI DO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZENIA TE BYŁY FINANSOWANE W SPOSÓB WSKAZANY W ART. 136 UST. 2 USTAWY03.4070.998.02HEMATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYKI 1 LECZENIA ONKOLOGICZNEGO - POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYMdla produktów rozliczeniowych określonych w § 15 ust. 5 niniejszego zarządzeniadla kodów ICD10 określonych w § 15 ust. 5 niniejszego zarządzeniazarządzenie szpitalne; niniejsze zarządzenia
72.6DIAGNOSTYKA 1 LECZENIE ONKOLOGICZNE W PROFILACH SYSTEMU ZABEZPIECZENIA, ZAKRESACH LUB RODZAJACH, W KTÓRYCH W DNIU KWALIFIKACJI DO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZENIA TE BYŁY FINANSOWANE W SPOSÓB WSKAZANY W ART. 136 UST. 2 USTAWY03.4071.998.02ONKOLOGIA 1 HEMATOLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYKI 1 LECZENIA ONKOLOGICZNEGO - POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYMdla produktów rozliczeniowych określonych w § 15 ust. 5 niniejszego zarządzeniadla kodów ICD10 określonych w § 15 ust. 5 niniejszego zarządzeniazarządzenie szpitalne; niniejsze zarządzenia
73.6DIAGNOSTYKA 1 LECZENIE ONKOLOGICZNE W PROFILACH SYSTEMU ZABEZPIECZENIA, ZAKRESACH LUB RODZAJACH, W KTÓRYCH W DNIU KWALIFIKACJI DO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZENIA TE BYŁY FINANSOWANE W SPOSÓB WSKAZANY W ART. 136 UST. 2 USTAWY03.4240.998.02ONKOLOGIA KLINICZNA - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYKI 1 LECZENIA ONKOLOGICZNEGO - POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYMdla produktów rozliczeniowych określonych w § 15 ust. 5 niniejszego zarządzeniadla kodów ICD10 określonych w § 15 ust. 5 niniejszego zarządzeniazarządzenie szpitalne; niniejsze zarządzenia
74.6DIAGNOSTYKA 1 LECZENIE ONKOLOGICZNE W PROFILACH SYSTEMU ZABEZPIECZENIA, ZAKRESACH LUB RODZAJACH, W KTÓRYCH W DNIU KWALIFIKACJI DO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZENIA TE BYŁY FINANSOWANE W SPOSÓB WSKAZANY W ART. 136 UST. 2 USTAWY03.4250.998.02GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYKI 1 LECZENIA

ONKOLOGICZNEGO - POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYM

dla produktów rozliczeniowych określonych w § 15 ust. 5 niniejszego zarządzeniadla kodów ICD10 określonych w § 15 ust. 5 niniejszego zarządzeniazarządzenie szpitalne; niniejsze zarządzenia
75.6DIAGNOSTYKA 1 LECZENIE ONKOLOGICZNE W PROFILACH SYSTEMU ZABEZPIECZENIA, ZAKRESACH LUB RODZAJACH, W KTÓRYCH W DNIU KWALIFIKACJI DO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZENIA TE BYŁY FINANSOWANE W SPOSÓB WSKAZANY W ART. 136 UST. 2 USTAWY03.4272.998.02CHOROBY PŁUC - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYKI 1 LECZENIA ONKOLOGICZNEGO - POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYMdla produktów rozliczeniowych określonych w § 15 ust. 5 niniejszego zarządzeniadla kodów ICD10 określonych w § 15 ust. 5 niniejszego zarządzeniazarządzenie szpitalne; niniejsze zarządzenia
76.6DIAGNOSTYKA 1 LECZENIE ONKOLOGICZNE W PROFILACH SYSTEMU ZABEZPIECZENIA, ZAKRESACH LUB RODZAJACH, W KTÓRYCH W DNIU KWALIFIKACJI DO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZENIA TE BYŁY FINANSOWANE W SPOSÓB WSKAZANY W ART. 136 UST. 2 USTAWY03.4450.968.02POŁOŻNICTWO 1 GINEKOLOGIA (WYŁĄCZNIE GINEKOLOGIA) - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYKI 1 LECZENIA ONKOLOGICZNEGO - POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYMdla produktów rozliczeniowych określonych w § 15 ust. 5 niniejszego zarządzeniadla kodów ICD10 określonych w § 15 ust. 5 niniejszego zarządzeniazarządzenie szpitalne; niniejsze zarządzenia
77.6DIAGNOSTYKA 1 LECZENIE ONKOLOGICZNE W PROFILACH SYSTEMU ZABEZPIECZENIA, ZAKRESACH LUB RODZAJACH, W KTÓRYCH W DNIU KWALIFIKACJI DO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZENIA TE BYŁY FINANSOWANE W SPOSÓB WSKAZANY W ART. 136 UST. 2 USTAWY03.4450.978.02POŁOŻNICTWO 1 GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA III POZIOM REFERENCYJNY - ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYKI 1 LECZENIA ONKOLOGICZNEGO - POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYMdla produktów rozliczeniowych określonych w § 15 ust. 5 niniejszego zarządzeniadla kodów ICD10 określonych w § 15 ust. 5 niniejszego zarządzeniazarządzenie szpitalne; niniejsze zarządzenia
78.6DIAGNOSTYKA 1 LECZENIE ONKOLOGICZNE W PROFILACH SYSTEMU ZABEZPIECZENIA, ZAKRESACH LUB RODZAJACH, W KTÓRYCH W DNIU KWALIFIKACJI DO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZENIA TE BYŁY FINANSOWANE W SPOSÓB WSKAZANY W ART. 136 UST. 2 USTAWY03.4450.988.02POŁOŻNICTWO 1 GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY - ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYKI 1 LECZENIA ONKOLOGICZNEGO - POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYMdla produktów rozliczeniowych określonych w § 15 ust. 5 niniejszego zarządzeniadla kodów ICD10 określonych w § 15 ust. 5 niniejszego zarządzeniazarządzenie szpitalne; niniejsze zarządzenia
79.6DIAGNOSTYKA 1 LECZENIE ONKOLOGICZNE W PROFILACH SYSTEMU ZABEZPIECZENIA, ZAKRESACH LUB RODZAJACH, W KTÓRYCH W DNIU KWALIFIKACJI DO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZENIA TE BYŁY FINANSOWANE W SPOSÓB WSKAZANY W ART. 136 UST. 2 USTAWY03.4450.998.02POŁOŻNICTWO 1 GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA- ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYKI 1 LECZENIA

ONKOLOGICZNEGO - POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYM

dla produktów rozliczeniowych określonych w § 15 ust. 5 niniejszego zarządzeniadla kodów ICD10 określonych w § 15 ust. 5 niniejszego zarządzeniazarządzenie szpitalne; niniejsze zarządzenia
80.6DIAGNOSTYKA 1 LECZENIE ONKOLOGICZNE W PROFILACH SYSTEMU ZABEZPIECZENIA, ZAKRESACH LUB RODZAJACH, W KTÓRYCH W DNIU KWALIFIKACJI DO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZENIA TE BYŁY FINANSOWANE W SPOSÓB WSKAZANY W ART. 136 UST. 2 USTAWY03.4500.998.02CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYKI 1 LECZENIA ONKOLOGICZNEGO - POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYMdla produktów rozliczeniowych określonych w § 15 ust. 5 niniejszego zarządzeniadla kodów ICD10 określonych w § 15 ust. 5 niniejszego zarządzeniazarządzenie szpitalne; niniejsze zarządzenia
81.6DIAGNOSTYKA 1 LECZENIE ONKOLOGICZNE W PROFILACH SYSTEMU ZABEZPIECZENIA, ZAKRESACH LUB RODZAJACH, W KTÓRYCH W DNIU KWALIFIKACJI DO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZENIA TE BYŁY FINANSOWANE W SPOSÓB WSKAZANY W ART. 136 UST. 2 USTAWY03.4501.998.02CHIRURGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYKI 1 LECZENIA ONKOLOGICZNEGO - POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYMdla produktów rozliczeniowych określonych w § 15 ust. 5 niniejszego zarządzeniadla kodów ICD10 określonych w § 15 ust. 5 niniejszego zarządzeniazarządzenie szpitalne; niniejsze zarządzenia
82.6DIAGNOSTYKA 1 LECZENIE ONKOLOGICZNE W PROFILACH SYSTEMU ZABEZPIECZENIA, ZAKRESACH LUB RODZAJACH, W KTÓRYCH W DNIU KWALIFIKACJI DO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZENIA TE BYŁY FINANSOWANE W SPOSÓB WSKAZANY W ART. 136 UST. 2 USTAWY03.4520.998.02CHIRURGIA KLATKI PIERSIOWEJ - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYKI 1 LECZENIA ONKOLOGICZNEGO - POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYMdla produktów rozliczeniowych określonych w § 15 ust. 5 niniejszego zarządzeniadla kodów ICD10 określonych w § 15 ust. 5 niniejszego zarządzeniazarządzenie szpitalne; niniejsze zarządzenia
83.6DIAGNOSTYKA 1 LECZENIE ONKOLOGICZNE W PROFILACH SYSTEMU ZABEZPIECZENIA, ZAKRESACH LUB RODZAJACH, W KTÓRYCH W DNIU KWALIFIKACJI DO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZENIA TE BYŁY FINANSOWANE W SPOSÓB WSKAZANY W ART. 136 UST. 2 USTAWY03.4540.998.02CHIRURGIA ONKOLOGICZNA - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYKI 1 LECZENIA ONKOLOGICZNEGO - POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYMdla produktów rozliczeniowych określonych w § 15 ust. 5 niniejszego zarządzeniadla kodów ICD10 określonych w § 15 ust. 5 niniejszego zarządzeniazarządzenie szpitalne; niniejsze zarządzenia
84.6DIAGNOSTYKA 1 LECZENIE ONKOLOGICZNE W PROFILACH SYSTEMU ZABEZPIECZENIA, ZAKRESACH LUB RODZAJACH, W KTÓRYCH W DNIU KWALIFIKACJI DO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZENIA TE BYŁY FINANSOWANE W SPOSÓB WSKAZANY W ART. 136 UST. 2 USTAWY03.4550.998.02CHIRURGIA PLASTYCZNA - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYKI 1 LECZENIA ONKOLOGICZNEGO - POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYMdla produktów rozliczeniowych określonych w § 15 ust. 5 niniejszego zarządzeniadla kodów ICD10 określonych w § 15 ust. 5 niniejszego zarządzeniazarządzenie szpitalne; niniejsze zarządzenia
85.6DIAGNOSTYKA 1 LECZENIE ONKOLOGICZNE W PROFILACH SYSTEMU ZABEZPIECZENIA, ZAKRESACH LUB RODZAJACH, W KTÓRYCH W DNIU KWALIFIKACJI DO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZENIA TE BYŁY FINANSOWANE W SPOSÓB WSKAZANY W ART. 136 UST. 2 USTAWY03.4570.998.02NEUROCHIRURGIA - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYKI 1 LECZENIA ONKOLOGICZNEGO - POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYMdla produktów rozliczeniowych określonych w § 15 ust. 5 niniejszego zarządzeniadla kodów ICD10 określonych w § 15 ust. 5 niniejszego zarządzeniazarządzenie szpitalne; niniejsze zarządzenia
86.6DIAGNOSTYKA 1 LECZENIE ONKOLOGICZNE W PROFILACH SYSTEMU ZABEZPIECZENIA, ZAKRESACH LUB RODZAJACH, W KTÓRYCH W DNIU KWALIFIKACJI DO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZENIA TE BYŁY FINANSOWANE W SPOSÓB WSKAZANY W ART. 136 UST. 2 USTAWY03.4580.998.02ORTOPEDIA 1 TRAUMAT NARZ RUCHU - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYKI 1 LECZENIA ONKOLOGICZNEGO - POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYMdla produktów rozliczeniowych określonych w § 15 ust. 5 niniejszego zarządzeniadla kodów ICD10 określonych w § 15 ust. 5 niniejszego zarządzeniazarządzenie szpitalne; niniejsze zarządzenia
87.6DIAGNOSTYKA 1 LECZENIE ONKOLOGICZNE W PROFILACH SYSTEMU ZABEZPIECZENIA, ZAKRESACH LUB RODZAJACH, W KTÓRYCH W DNIU KWALIFIKACJI DO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZENIA TE BYŁY FINANSOWANE W SPOSÓB WSKAZANY W ART. 136 UST. 2 USTAWY03.4600.998.02OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYKI 1 LECZENIA ONKOLOGICZNEGO - POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYMdla produktów rozliczeniowych określonych w § 15 ust. 5 niniejszego zarządzeniadla kodów ICD10 określonych w § 15 ust. 5 niniejszego zarządzeniazarządzenie szpitalne; niniejsze zarządzenia
88.6DIAGNOSTYKA 1 LECZENIE ONKOLOGICZNE W PROFILACH SYSTEMU ZABEZPIECZENIA, ZAKRESACH LUB RODZAJACH, W KTÓRYCH W DNIU KWALIFIKACJI DO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZENIA TE BYŁY FINANSOWANE W SPOSÓB WSKAZANY W ART. 136 UST. 2 USTAWY03.4610.998.02OTORYNOLARYNGOLOGIA - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYKI 1 LECZENIA ONKOLOGICZNEGO - POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYMdla produktów rozliczeniowych określonych w § 15 ust. 5 niniejszego zarządzeniadla kodów ICD10 określonych w § 15 ust. 5 niniejszego zarządzeniazarządzenie szpitalne; niniejsze zarządzenia
89.6DIAGNOSTYKA 1 LECZENIE ONKOLOGICZNE W PROFILACH SYSTEMU ZABEZPIECZENIA, ZAKRESACH LUB RODZAJACH, W KTÓRYCH W DNIU KWALIFIKACJI DO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZENIA TE BYŁY FINANSOWANE W SPOSÓB WSKAZANY W ART. 136 UST. 2 USTAWY03.4611.998.02OTORYNOLARYNGOLOGIA DLA DZIECI - HOSPITALIZACJA- ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYKI 1 LECZENIA ONKOLOGICZNEGO - POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYMdla produktów rozliczeniowych określonych w § 15 ust. 5 niniejszego zarządzeniadla kodów ICD10 określonych w § 15 ust. 5 niniejszego zarządzeniazarządzenie szpitalne; niniejsze zarządzenia
90.6DIAGNOSTYKA 1 LECZENIE ONKOLOGICZNE W PROFILACH SYSTEMU ZABEZPIECZENIA, ZAKRESACH LUB RODZAJACH, W KTÓRYCH W DNIU KWALIFIKACJI DO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZENIA TE BYŁY FINANSOWANE W SPOSÓB WSKAZANY W ART. 136 UST. 2 USTAWY03.4630.998.02CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYKI 1 LECZENIA ONKOLOGICZNEGO - POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYMdla produktów rozliczeniowych określonych w § 15 ust. 5 niniejszego zarządzeniadla kodów ICD10 określonych w § 15 ust. 5 niniejszego zarządzeniazarządzenie szpitalne; niniejsze zarządzenia
91.6DIAGNOSTYKA 1 LECZENIE ONKOLOGICZNE W PROFILACH SYSTEMU ZABEZPIECZENIA, ZAKRESACH LUB RODZAJACH, W KTÓRYCH W DNIU KWALIFIKACJI DO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZENIA TE BYŁY FINANSOWANE W SPOSÓB WSKAZANY W ART. 136 UST. 2 USTAWY03.4631.998.02CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA DLA DZIECI - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYKI 1 LECZENIA ONKOLOGICZNEGO - POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYMdla produktów rozliczeniowych określonych w § 15 ust. 5 niniejszego zarządzeniadla kodów ICD10 określonych w § 15 ust. 5 niniejszego zarządzeniazarządzenie szpitalne; niniejsze zarządzenia
92.6DIAGNOSTYKA 1 LECZENIE ONKOLOGICZNE W PROFILACH SYSTEMU ZABEZPIECZENIA, ZAKRESACH LUB RODZAJACH, W KTÓRYCH W DNIU KWALIFIKACJI DO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZENIA TE BYŁY FINANSOWANE W SPOSÓB WSKAZANY W ART. 136 UST. 2 USTAWY03.4640.998.02UROLOGIA - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA ONKOLOGICZNE - POZA PAKIETEM ONKOLOGICZNYMdla produktów rozliczeniowych określonych w § 15 ust. 5 niniejszego zarządzeniadla kodów ICD10 określonych w § 15 ust. 5 niniejszego zarządzeniazarządzenie szpitalne; niniejsze zarządzenia
93.6DIAGNOSTYKA 1 LECZENIE ONKOLOGICZNE W PROFILACH SYSTEMU ZABEZPIECZENIA, ZAKRESACH LUB RODZAJACH, W KTÓRYCH W DNIU KWALIFIKACJI DO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZENIA TE BYŁY FINANSOWANE W SPOSÓB WSKAZANY W ART. 136 UST. 2 USTAWY03.4500.230.02CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA - F45Rzarządzenie szpitalne
94.6DIAGNOSTYKA 1 LECZENIE ONKOLOGICZNE W PROFILACH SYSTEMU ZABEZPIECZENIA, ZAKRESACH LUB RODZAJACH, W KTÓRYCH W DNIU KWALIFIKACJI DO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZENIA TE BYŁY FINANSOWANE W SPOSÓB WSKAZANY W ART. 136 UST. 2 USTAWY03.4540.230.02CHIRURGIA ONKOLOGICZNA - HOSPITALIZACJA - F45Rzarządzenie szpitalne
95.6DIAGNOSTYKA 1 LECZENIE ONKOLOGICZNE W PROFILACH SYSTEMU ZABEZPIECZENIA, ZAKRESACH LUB RODZAJACH, W KTÓRYCH W DNIU KWALIFIKACJI DO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZENIA TE BYŁY FINANSOWANE W SPOSÓB WSKAZANY W ART. 136 UST. 2 USTAWY03.4540.330.02CHIRURGIA ONKOLOGICZNA - HOSPITALIZACJA - L31Rzarządzenie szpitalne
96.6DIAGNOSTYKA 1 LECZENIE ONKOLOGICZNE W PROFILACH SYSTEMU ZABEZPIECZENIA, ZAKRESACH LUB RODZAJACH, W KTÓRYCH W DNIU KWALIFIKACJI DO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZENIA TE BYŁY FINANSOWANE W SPOSÓB WSKAZANY W ART. 136 UST. 2 USTAWY03.4540.430.02CHIRURGIA ONKOLOGICZNA - HOSPITALIZACJA - M22Rzarządzenie szpitalne
97.6DIAGNOSTYKA 1 LECZENIE ONKOLOGICZNE W PROFILACH SYSTEMU ZABEZPIECZENIA, ZAKRESACH LUB RODZAJACH, W KTÓRYCH W DNIU KWALIFIKACJI DO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZENIA TE BYŁY FINANSOWANE W SPOSÓB WSKAZANY W ART. 136 UST. 2 USTAWY03.4250.430.02GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA - HOSPITALIZACJA - M22Rzarządzenie szpitalne
98.6DIAGNOSTYKA 1 LECZENIE ONKOLOGICZNE W PROFILACH SYSTEMU ZABEZPIECZENIA, ZAKRESACH LUB RODZAJACH, W KTÓRYCH W DNIU KWALIFIKACJI DO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZENIA TE BYŁY FINANSOWANE W SPOSÓB WSKAZANY W ART. 136 UST. 2 USTAWY03.4450.440.02POŁOŻNICTWO 1 GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA - M22Rzarządzenie szpitalne
99.6DIAGNOSTYKA 1 LECZENIE ONKOLOGICZNE W PROFILACH SYSTEMU ZABEZPIECZENIA, ZAKRESACH LUB RODZAJACH, W KTÓRYCH W DNIU KWALIFIKACJI DO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZENIA TE BYŁY FINANSOWANE W SPOSÓB WSKAZANY W ART. 136 UST. 2 USTAWY03.4450.450.02POŁOŻNICTWO 1 GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY- M22Rzarządzenie szpitalne
100.6DIAGNOSTYKA 1 LECZENIE ONKOLOGICZNE W PROFILACH SYSTEMU ZABEZPIECZENIA, ZAKRESACH LUB RODZAJACH, W KTÓRYCH W DNIU KWALIFIKACJI DO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZENIA TE BYŁY FINANSOWANE W SPOSÓB WSKAZANY W ART. 136 UST. 2 USTAWY03.4450.460.02POŁOŻNICTWO 1 GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA III POZIOM REFERENCYJNY- M22Rzarządzenie szpitalne
101.6DIAGNOSTYKA 1 LECZENIE ONKOLOGICZNE W PROFILACH SYSTEMU ZABEZPIECZENIA, ZAKRESACH LUB RODZAJACH, W KTÓRYCH W DNIU KWALIFIKACJI DO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZENIA TE BYŁY FINANSOWANE W SPOSÓB WSKAZANY W ART. 136 UST. 2 USTAWY03.4450.470.02POŁOŻNICTWO 1 GINEKOLOGIA (WYŁĄCZNIE GINEKOLOGIA) - HOSPITALIZACJA - M22Rzarządzenie szpitalne
102.6DIAGNOSTYKA 1 LECZENIE ONKOLOGICZNE W PROFILACH SYSTEMU ZABEZPIECZENIA, ZAKRESACH LUB RODZAJACH, W KTÓRYCH W DNIU KWALIFIKACJI DO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZENIA TE BYŁY FINANSOWANE W SPOSÓB WSKAZANY W ART. 136 UST. 2 USTAWY03.4640.330.02UROLOGIA - HOSPITALIZACJA - L31Rzarządzenie szpitalne
103.7ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (pierwotnej lub rewizyjnej)03.4580.991.02ORTOPEDIA 1 TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ)5.51.01.0008001H01 ENDOPROTEZOPLASTYKA ŁOKCIA, BARKU, NADGARSTKA, STAWU SKOKOWO- GOLENIOWEGO, PIERWOTNA CZĘŚCIOWA KOLANA*81.541Endoproteza pierwotna stawu kolanowego - jednoprzedziałowazarządzenie szpitalne
104.7ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (PIERWOTNEJ LUB REWIZYJNEJ)03.4580.991.02ORTOPEDIA 1 TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ)5.51.01.0008002H02 ENDOPROTEZOPLASTYKA PIERWOTNA CZĘŚCIOWA STAWU BIODROWEGO*zarządzenie szpitalne
105.7ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (PIERWOTNEJ LUB REWIZYJNEJ)03.4580.991.02ORTOPEDIA 1 TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ)5.51.01.0008009H09 ZABIEGI OPERACYJNE- REWIZYJNE Z POWODU ASEPTYCZNEGO OBLUZOWANIA LUB Z TOWARZYSZĄCYM ZŁAMANIEM "OKOŁOPROTEZOWYM" *81.53Rewizja po endoprotezoplastyce stawu biodrowego, nie określona inaczejzarządzenie szpitalne
106.7ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (PIERWOTNEJ LUB REWIZYJNEJ)03.4580.991.02ORTOPEDIA 1 TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ)5.51.01.0008009H09 ZABIEGI OPERACYJNE - REWIZYJNE Z POWODU ASEPTYCZNEGO OBLUZOWANIA LUB Z TOWARZYSZĄCYM ZŁAMANIEM "OKOŁOPROTEZOWYM" *81.55Operacja rewizyjna po wymianie stawu kolanowegozarządzenie szpitalne
107.7ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (PIERWOTNEJ LUB REWIZYJNEJ)03.4580.991.02ORTOPEDIA 1 TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W P5Z)5.51.01.0008010H10 ZABIEGI OPERACYJNE - REWIZYJNE W PRZYPADKACH INFEKCJI WOKÓŁ PROTEZY *81.53Rewizja po endoprotezoplastyce stawu biodrowego, nie określona inaczejzarządzenie szpitalne
108.7ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (PIERWOTNEJ LUB REWIZYJNEJ)03.4580.991.02ORTOPEDIA 1 TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ)5.51.01.0008010H10 ZABIEGI OPERACYJNE - REWIZYJNE W PRZYPADKACH INFEKCJI WOKÓŁ PROTEZY *81.55Operacja rewizyjna po wymianie stawu kolanowegozarządzenie szpitalne
109.7ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (PIERWOTNEJ LUB REWIZYJNEJ)03.4580.991.02ORTOPEDIA 1 TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ)5.51.01.0008011Hll ZABIEGI RESEKCYJNE ZMIAN NOWOTWOROWYCH LUB GUZOWATYCH Z ENDOPROTEZOPLASTYKĄ LUB ZABIEG REWIZYJNY Z UŻYCIEM PROTEZ PORESEKCYJNYCH *00.701Całkowita operacja rewizyjna stawu biodrowegozarządzenie szpitalne
110.7ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (PIERWOTNEJ LUB REWIZYJNEJ)03.4580.991.02ORTOPEDIA 1 TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ)5.51.01.0008011Hll ZABIEGI RESEKCYJNE ZMIAN

NOWOTWOROWYCH LUB GUZOWATYCH Z ENDOPROTEZOPLASTYKĄ LUB ZABIEG REWIZYJNY Z UŻYCIEM PROTEZ PORESEKCYJNYCH *

00.702Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana panewki i kapy (czapeczki)zarządzenie szpitalne
111.7ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (PIERWOTNEJ LUB REWIZYJNEJ)03.4580.991.02ORTOPEDIA 1 TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ)5.51.01.0008011Hll ZABIEGI RESEKCYJNE ZMIAN NOWOTWOROWYCH LUB GUZOWATYCH Z ENDOPROTEZOPLASTYKĄ LUB ZABIEG REWIZYJNY Z UŻYCIEM PROTEZ PORESEKCYJNYCH *00.703Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana panewki i protezy głowy kości udowejzarządzenie szpitalne
112.7ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (PIERWOTNEJ LUB REWIZYJNEJ)03.4580.991.02ORTOPEDIA 1 TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ)5.51.01.0008011Hll ZABIEGI RESEKCYJNE ZMIAN NOWOTWOROWYCH LUB GUZOWATYCH Z ENDOPROTEZOPLASTYKĄ LUB ZABIEG REWIZYJNY Z UŻYCIEM PROTEZ PORESEKCYJNYCH *00.711Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana panewkizarządzenie szpitalne
113.7ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (PIERWOTNEJ LUB REWIZYJNEJ)03.4580.991.02ORTOPEDIA 1 TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA

ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ)

5.51.01.0008011Hll ZABIEGI RESEKCYJNE ZMIAN NOWOTWOROWYCH LUB GUZOWATYCH Z ENDOPROTEZOPLASTYKĄ LUB ZABIEG REWIZYJNY Z UŻYCIEM PROTEZ PORESEKCYJNYCH *00.712Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana wkładki panewki i kapy (czapeczki)zarządzenie szpitalne
114.7ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (PIERWOTNEJ LUB REWIZYJNEJ)03.4580.991.02ORTOPEDIA 1 TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ)5.51.01.0008011Hll ZABIEGI RESEKCYJNE ZMIAN NOWOTWOROWYCH LUB GUZOWATYCH Z ENDOPROTEZOPLASTYKĄ LUB ZABIEG REWIZYJNY Z UŻYCIEM PROTEZ PORESEKCYJNYCH *00.713Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana panewki z protezą głowy kości udowejzarządzenie szpitalne
115.7ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (PIERWOTNEJ LUB REWIZYJNEJ)03.4580.991.02ORTOPEDIA 1 TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ)5.51.01.0008011Hll ZABIEGI RESEKCYJNE ZMIAN NOWOTWOROWYCH LUB GUZOWATYCH Z ENDOPROTEZOPLASTYKĄ LUB ZABIEG REWIZYJNY Z UŻYCIEM PROTEZ PORESEKCYJNYCH *00.721Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana elementu udowegozarządzenie szpitalne
116.7ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (PIERWOTNEJ LUB REWIZYJNEJ)03.4580.991.02ORTOPEDIA 1 TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ)5.51.01.0008011Hll ZABIEGI RESEKCYJNE ZMIAN NOWOTWOROWYCH LUB GUZOWATYCH Z ENDOPROTEZOPLASTYKĄ LUB ZABIEG REWIZYJNY Z UŻYCIEM PROTEZ PORESEKCYJNYCH *00.722Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana elementu udowego i wkładki panewkizarządzenie szpitalne
117.7ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (PIERWOTNEJ LUB REWIZYJNEJ)03.4580.991.02ORTOPEDIA 1 TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ)5.51.01.0008011Hll ZABIEGI RESEKCYJNE ZMIAN NOWOTWOROWYCH LUB GUZOWATYCH Z ENDOPROTEZOPLASTYKĄ LUB ZABIEG REWIZYJNY Z UŻYCIEM PROTEZ PORESEKCYJNYCH *00.723Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana trzpienia i protezy głowy kości udowejzarządzenie szpitalne
118.7ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (PIERWOTNEJ LUB REWIZYJNEJ)03.4580.991.02ORTOPEDIA 1 TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ)5.51.01.0008011Hll ZABIEGI RESEKCYJNE ZMIAN NOWOTWOROWYCH LUB GUZOWATYCH Z ENDOPROTEZOPLASTYKĄ LUB ZABIEG REWIZYJNY Z UŻYCIEM PROTEZ PORESEKCYJNYCH *00.731Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana wkładki panewki i protezy głowy kości udowejzarządzenie szpitalne
119.7ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (PIERWOTNEJ LUB REWIZYJNEJ)03.4580.991.02ORTOPEDIA 1 TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ)5.51.01.0008011Hll ZABIEGI RESEKCYJNE ZMIAN NOWOTWOROWYCH LUB GUZOWATYCH Z ENDOPROTEZOPLASTYKĄ LUB ZABIEG REWIZYJNY Z UŻYCIEM PROTEZ PORESEKCYJNYCH *00.732Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana protezy głowy kości udowejzarządzenie szpitalne
120.7ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (PIERWOTNEJ LUB REWIZYJNEJ)03.4580.991.02ORTOPEDIA 1 TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ)5.51.01.0008011Hll ZABIEGI RESEKCYJNE ZMIAN NOWOTWOROWYCH LUB GUZOWATYCH Z ENDOPROTEZOPLASTYKĄ LUB ZABIEG REWIZYJNY Z UŻYCIEM PROTEZ PORESEKCYJNYCH *00.801Operacja rewizyjna kolana - wymiana części udowej, piszczelowej lub rzepkowej (wszystkie elementy)zarządzenie szpitalne
121.7ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (PIERWOTNEJ LUB REWIZYJNEJ)03.4580.991.02ORTOPEDIA 1 TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ)5.51.01.0008011Hll ZABIEGI RESEKCYJNE ZMIAN NOWOTWOROWYCH LUB GUZOWATYCH Z ENDOPROTEZOPLASTYKĄ LUB ZABIEG REWIZYJNY Z UŻYCIEM PROTEZ PORESEKCYJNYCH *00.811Operacja rewizyjna stawu kolanowego - wymiana płytki i wkładki piszczelowejzarządzenie szpitalne
122.7ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (PIERWOTNEJ LUB REWIZYJNEJ)03.4580.991.02ORTOPEDIA 1 TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ)5.51.01.0008011Hll ZABIEGI RESEKCYJNE ZMIAN NOWOTWOROWYCH LUB GUZOWATYCH Z ENDOPROTEZOPLASTYKĄ LUB ZABIEG REWIZYJNY Z UŻYCIEM PROTEZ PORESEKCYJNYCH *00.821Operacja rewizyjna stawu kolanowego - wymiana elementu udowegozarządzenie szpitalne
123.7ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (PIERWOTNEJ LUB REWIZYJNEJ)03.4580.991.02ORTOPEDIA 1 TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ)5.51.01.0008011Hll ZABIEGI RESEKCYJNE ZMIAN NOWOTWOROWYCH LUB GUZOWATYCH Z ENDOPROTEZOPLASTYKĄ LUB ZABIEG REWIZYJNY Z UŻYCIEM PROTEZ PORESEKCYJNYCH *00.822Operacja rewizyjna stawu kolanowego - wymiana elementu udowego i wkładki piszczelowejzarządzenie szpitalne
124.7ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (PIERWOTNEJ LUB REWIZYJNEJ)03.4580.991.02ORTOPEDIA 1 TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ)5.51.01.0008011Hll ZABIEGI RESEKCYJNE ZMIAN NOWOTWOROWYCH LUB GUZOWATYCH Z ENDOPROTEZOPLASTYKĄ LUB ZABIEG REWIZYJNY Z UŻYCIEM PROTEZ PORESEKCYJNYCH *00.83Operacje rewizyjne stawu kolanowego, wymiana części rzepkowej endoprotezyzarządzenie szpitalne
125.7ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (PIERWOTNEJ LUB REWIZYJNEJ)03.4580.991.02ORTOPEDIA 1 TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA

ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ)

5.51.01.0008011Hll ZABIEGI RESEKCYJNE ZMIAN NOWOTWOROWYCH LUB GUZOWATYCH Z ENDOPROTEZOPLASTYKĄ LUB ZABIEG REWIZYJNY Z UŻYCIEM PROTEZ PORESEKCYJNYCH *00.84Operacje rewizyjne stawu kolanowego, wymiana wkładki piszczelowejzarządzenie szpitalne
126.7ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (PIERWOTNEJ LUB REWIZYJNEJ)03.4580.991.02ORTOPEDIA 1 TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA

ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ)

5.51.01.0008011Hll ZABIEGI RESEKCYJNE ZMIAN NOWOTWOROWYCH LUB GUZOWATYCH Z ENDOPROTEZOPLASTYKĄ LUB ZABIEG REWIZYJNY Z UŻYCIEM PROTEZ PORESEKCYJNYCH *81.512Całkowita pierwotna rekonstrukcja stawu biodrowegozarządzenie szpitalne
127.7ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (PIERWOTNEJ LUB REWIZYJNEJ)03.4580.991.02ORTOPEDIA 1 TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA

ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ)

5.51.01.0008011Hll ZABIEGI RESEKCYJNE ZMIAN NOWOTWOROWYCH LUB GUZOWATYCH Z ENDOPROTEZOPLASTYKĄ LUB ZABIEG REWIZYJNY Z UŻYCIEM PROTEZ PORESEKCYJNYCH *81.521Częściowa pierwotna wymiana stawu biodrowego - endoproteza bipolarnazarządzenie szpitalne
128.7ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (PIERWOTNEJ LUB REWIZYJNEJ)03.4580.991.02ORTOPEDIA 1 TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ)5.51.01.0008011Hll ZABIEGI RESEKCYJNE ZMIAN NOWOTWOROWYCH LUB GUZOWATYCH Z ENDOPROTEZOPLASTYKĄ LUB ZABIEG REWIZYJNY Z UŻYCIEM PROTEZ PORESEKCYJNYCH *81.524Częściowa endoprotezoplastyka stawu biodrowego - wymiana elementu udowegozarządzenie szpitalne
129.7ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (PIERWOTNEJ LUB REWIZYJNEJ)03.4580.991.02ORTOPEDIA 1 TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ)5.51.01.0008011Hll ZABIEGI RESEKCYJNE ZMIAN NOWOTWOROWYCH LUB GUZOWATYCH Z ENDOPROTEZOPLASTYKĄ LUB ZABIEG REWIZYJNY Z UŻYCIEM PROTEZ PORESEKCYJNYCH *81.53Rewizja po endoprotezoplastyce stawu biodrowego, nie określona inaczejzarządzenie szpitalne
130.7ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (PIERWOTNEJ LUB REWIZYJNEJ)03.4580.991.02ORTOPEDIA 1 TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA

ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ)

5.51.01.0008011Hll ZABIEGI RESEKCYJNE ZMIAN NOWOTWOROWYCH LUB GUZOWATYCH Z ENDOPROTEZOPLASTYKĄ LUB ZABIEG REWIZYJNY Z UŻYCIEM PROTEZ PORESEKCYJNYCH *81.541Endoproteza pierwotna stawu kolanowego - jednoprzedziatowazarządzenie szpitalne
131.7ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (PIERWOTNEJ LUB REWIZYJNEJ)03.4580.991.02ORTOPEDIA 1 TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA

ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ)

5.51.01.0008011Hll ZABIEGI RESEKCYJNE ZMIAN NOWOTWOROWYCH LUB GUZOWATYCH Z ENDOPROTEZOPLASTYKĄ LUB ZABIEG REWIZYJNY Z UŻYCIEM PROTEZ PORESEKCYJNYCH *81.542Endoproteza pierwotna stawu kolanowego - dwuprzedziałowazarządzenie szpitalne
132.7ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (PIERWOTNEJ LUB REWIZYJNEJ)03.4580.991.02ORTOPEDIA 1 TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ)5.51.01.0008011Hll ZABIEGI RESEKCYJNE ZMIAN NOWOTWOROWYCH LUB GUZOWATYCH Z ENDOPROTEZOPLASTYKĄ LUB ZABIEG REWIZYJNY Z UŻYCIEM PROTEZ PORESEKCYJNYCH *81.543Endoproteza pierwotna stawu kolanowego - trójprzedziałowazarządzenie szpitalne
133.7ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (PIERWOTNEJ LUB REWIZYJNEJ)03.4580.991.02ORTOPEDIA 1 TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ)5.51.01.0008011Hll ZABIEGI RESEKCYJNE ZMIAN NOWOTWOROWYCH LUB GUZOWATYCH Z ENDOPROTEZOPLASTYKĄ LUB ZABIEG REWIZYJNY Z UŻYCIEM PROTEZ PORESEKCYJNYCH *81.55Operacja rewizyjna po wymianie stawu kolanowegozarządzenie szpitalne
134.7ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (PIERWOTNEJ LUB REWIZYJNEJ)03.4580.991.02ORTOPEDIA 1 TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA

ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ)

5.51.01.0008013H13 ENDOPROTEZOPLASTYKĄ PIERWOTNA CAŁKOWITA BIODRA*zarządzenie szpitalne
135.7ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (PIERWOTNEJ LUB REWIZYJNEJ)03.4580.991.02ORTOPEDIA 1 TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA

ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ)

5.51.01.0008014H14 ENDOPROTEZOPLASTYKĄ PIERWOTNA CAŁKOWITA BIODRA Z REKONSTRUKCJĄ KOSTNĄ, ENDOPROTEZOPLASTYKĄ STAWU BIODROWEGO Z ZASTOSOWANIEM TRZPIENIA PRZYNASADOWEGO, KAPOPLASTYKA STAWU BIODROWEGO*zarządzenie szpitalne
136.7ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (PIERWOTNEJ LUB REWIZYJNEJ)03.4580.991.02ORTOPEDIA 1 TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ)5.51.01.0008015H15 ENDOPROTEZOPLASTYKĄ PIERWOTNA CAŁKOWITA KOLANA*zarządzenie szpitalne
137.7ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (PIERWOTNEJ LUB REWIZYJNEJ)03.4580.991.02ORTOPEDIA 1 TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA

ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ)

5.51.01.0008016H16 ENDOPROTEZOPLASTYKĄ REWIZYJNA CZĘŚCIOWA BIODRA*zarządzenie szpitalne
138.7ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (PIERWOTNEJ LUB REWIZYJNEJ)03.4580.991.02ORTOPEDIA 1 TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA

ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ)

5.51.01.0008017H17 ENDOPROTEZOPLASTYKĄ REWIZYJNA CAŁKOWITA BIODRA*zarządzenie szpitalne
139.7ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (PIERWOTNEJ LUB REWIZYJNEJ)03.4580.991.02ORTOPEDIA 1 TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA

ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ)

5.51.01.0008018H18 ENDOPROTEZOPLASTYKĄ REWIZYJNA CZĘŚCIOWA KOLANA*zarządzenie szpitalne
140.7ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (PIERWOTNEJ LUB REWIZYJNEJ)03.4580.991.02ORTOPEDIA 1 TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA

ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ)

5.51.01.0008019H19 ENDOPROTEZOPLASTYKĄ REWIZYJNA CAŁKOWITA KOLANA*zarządzenie szpitalne
141.7ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (PIERWOTNEJ LUB REWIZYJNEJ)03.4580.991.02ORTOPEDIA 1 TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU - HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ)5.52.01.0001363ROZLICZENIE ZA ZGODĄ PŁATNIKAZabiegi endoprotezoplastyki z zastosowaniem implantów typu custom-madezarządzenie szpitalne
142.7ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (PIERWOTNEJ LUB REWIZYJNEJ)03.4581.991.02ORTOPEDIA 1 TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU DZIECIĘCA- HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ)5.51.01.0008001H01 ENDOPROTEZOPLASTYKA ŁOKCIA, BARKU, NADGARSTKA, STAWU SKOKOWO- GOLENIOWEGO, PIERWOTNA CZĘŚCIOWA KOLANA81.541Endoproteza pierwotna stawu kolanowego - jednoprzedziałowazarządzenie szpitalne
143.7ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (PIERWOTNEJ LUB REWIZYJNEJ)03.4581.991.02ORTOPEDIA 1 TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU DZIECIĘCA- HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ)5.51.01.0008002H02 ENDOPROTEZOPLASTYKA PIERWOTNA CZĘŚCIOWA STAWU BIODROWEGOzarządzenie szpitalne
144.7ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (PIERWOTNEJ LUB REWIZYJNEJ)03.4581.991.02ORTOPEDIA 1 TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU DZIECIĘCA- HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ)5.51.01.0008009H09 ZABIEGI OPERACYJNE - REWIZYJNE Z POWODU ASEPTYCZNEGO OBLUZOWANIA LUB Z TOWARZYSZĄCYM ZŁAMANIEM "OKOŁOPROTEZOWYM"81.53Rewizja po endoprotezoplastyce stawu biodrowego, nie określona inaczejzarządzenie szpitalne
145.7ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (PIERWOTNEJ LUB REWIZYJNEJ)03.4581.991.02ORTOPEDIA 1 TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU DZIECIĘCA- HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ)5.51.01.0008009H09 ZABIEGI OPERACYJNE - REWIZYJNE Z POWODU ASEPTYCZNEGO OBLUZOWANIA LUB Z TOWARZYSZĄCYM ZŁAMANIEM "OKOŁOPROTEZOWYM"81.55Operacja rewizyjna po wymianie stawu kolanowegozarządzenie szpitalne
146.7ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (PIERWOTNEJ LUB REWIZYJNEJ)03.4581.991.02ORTOPEDIA 1 TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU DZIECIĘCA- HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ)5.51.01.0008010H10 ZABIEGI OPERACYJNE - REWIZYJNE W PRZYPADKACH INFEKCJI WOKÓŁ PROTEZY81.53Rewizja po endoprotezoplastyce stawu biodrowego, nie określona inaczejzarządzenie szpitalne
147.7ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (PIERWOTNEJ LUB REWIZYJNEJ)03.4581.991.02ORTOPEDIA 1 TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU DZIECIĘCA- HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ)5.51.01.0008010H10 ZABIEGI OPERACYJNE - REWIZYJNE W PRZYPADKACH INFEKCJI WOKÓŁ PROTEZY81.55Operacja rewizyjna po wymianie stawu kolanowegozarządzenie szpitalne
148.7ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (PIERWOTNEJ LUB REWIZYJNEJ)03.4581.991.02ORTOPEDIA 1 TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU DZIECIĘCA- HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ)5.51.01.0008011Hll ZABIEGI RESEKCYJNE ZMIAN NOWOTWOROWYCH LUB GUZOWATYCH Z ENDOPROTEZOPLASTYKĄ LUB ZABIEG REWIZYJNY Z UŻYCIEM PROTEZ PORESEKCYJNYCH00.701Całkowita operacja rewizyjna stawu biodrowegozarządzenie szpitalne
149.7ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (PIERWOTNEJ LUB REWIZYJNEJ)03.4581.991.02ORTOPEDIA 1 TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU DZIECIĘCA- HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ)5.51.01.0008011Hll ZABIEGI RESEKCYJNE ZMIAN NOWOTWOROWYCH LUB GUZOWATYCH Z ENDOPROTEZOPLASTYKĄ LUB ZABIEG REWIZYJNY Z UŻYCIEM PROTEZ PORESEKCYJNYCH00.702Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana panewki i kapy (czapeczki)zarządzenie szpitalne
150.7ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (PIERWOTNEJ LUB REWIZYJNEJ)03.4581.991.02ORTOPEDIA 1 TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU DZIECIĘCA- HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ)5.51.01.0008011Hll ZABIEGI RESEKCYJNE ZMIAN NOWOTWOROWYCH LUB GUZOWATYCH Z ENDOPROTEZOPLASTYKĄ LUB ZABIEG REWIZYJNY Z UŻYCIEM PROTEZ PORESEKCYJNYCH00.703Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana panewki i protezy głowy kości udowejzarządzenie szpitalne
151.7ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (PIERWOTNEJ LUB REWIZYJNEJ)03.4581.991.02ORTOPEDIA 1 TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU DZIECIĘCA- HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ)5.51.01.0008011Hll ZABIEGI RESEKCYJNE ZMIAN NOWOTWOROWYCH LUB GUZOWATYCH Z ENDOPROTEZOPLASTYKĄ LUB ZABIEG REWIZYJNY Z UŻYCIEM PROTEZ PORESEKCYJNYCH00.711Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana panewkizarządzenie szpitalne
152.7ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (PIERWOTNEJ LUB REWIZYJNEJ)03.4581.991.02ORTOPEDIA 1 TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU DZIECIĘCA- HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ)5.51.01.0008011Hll ZABIEGI RESEKCYJNE ZMIAN NOWOTWOROWYCH LUB GUZOWATYCH Z ENDOPROTEZOPLASTYKĄ LUB ZABIEG REWIZYJNY Z UŻYCIEM PROTEZ PORESEKCYJNYCH00.712Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana wkładki panewki i kapy (czapeczki)zarządzenie szpitalne
153.7ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (PIERWOTNEJ LUB REWIZYJNEJ)03.4581.991.02ORTOPEDIA 1 TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU DZIECIĘCA- HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ)5.51.01.0008011Hll ZABIEGI RESEKCYJNE ZMIAN NOWOTWOROWYCH LUB GUZOWATYCH Z ENDOPROTEZOPLASTYKĄ LUB ZABIEG REWIZYJNY Z UŻYCIEM PROTEZ PORESEKCYJNYCH00.713Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana panewki z protezą głowy kości udowejzarządzenie szpitalne
154.7ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (PIERWOTNEJ LUB REWIZYJNEJ)03.4581.991.02ORTOPEDIA 1 TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU DZIECIĘCA- HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ)5.51.01.0008011Hll ZABIEGI RESEKCYJNE ZMIAN NOWOTWOROWYCH LUB GUZOWATYCH Z ENDOPROTEZOPLASTYKĄ LUB ZABIEG REWIZYJNY Z UŻYCIEM PROTEZ PORESEKCYJNYCH00.721Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana elementu udowegozarządzenie szpitalne
155.7ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (PIERWOTNEJ LUB REWIZYJNEJ)03.4581.991.02ORTOPEDIA 1 TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU DZIECIĘCA- HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ)5.51.01.0008011Hll ZABIEGI RESEKCYJNE ZMIAN NOWOTWOROWYCH LUB GUZOWATYCH Z ENDOPROTEZOPLASTYKĄ LUB ZABIEG REWIZYJNY Z UŻYCIEM PROTEZ PORESEKCYJNYCH00.722Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana elementu udowego i wkładki panewkizarządzenie szpitalne
156.7ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (PIERWOTNEJ LUB REWIZYJNEJ)03.4581.991.02ORTOPEDIA 1 TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU DZIECIĘCA- HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ)5.51.01.0008011Hll ZABIEGI RESEKCYJNE ZMIAN NOWOTWOROWYCH LUB GUZOWATYCH Z ENDOPROTEZOPLASTYKĄ LUB ZABIEG REWIZYJNY Z UŻYCIEM PROTEZ PORESEKCYJNYCH00.723Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana trzpienia i protezy głowy kości udowejzarządzenie szpitalne
157.7ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (PIERWOTNEJ LUB REWIZYJNEJ)03.4581.991.02ORTOPEDIA 1 TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU DZIECIĘCA- HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ)5.51.01.0008011Hll ZABIEGI RESEKCYJNE ZMIAN NOWOTWOROWYCH LUB GUZOWATYCH Z ENDOPROTEZOPLASTYKĄ LUB ZABIEG REWIZYJNY Z UŻYCIEM PROTEZ PORESEKCYJNYCH00.731Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana wkładki panewki i protezy głowy kości udowejzarządzenie szpitalne
158.7ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (PIERWOTNEJ LUB REWIZYJNEJ)03.4581.991.02ORTOPEDIA 1 TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU DZIECIĘCA- HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ)5.51.01.0008011Hll ZABIEGI RESEKCYJNE ZMIAN NOWOTWOROWYCH LUB GUZOWATYCH Z ENDOPROTEZOPLASTYKĄ LUB ZABIEG REWIZYJNY Z UŻYCIEM PROTEZ PORESEKCYJNYCH00.732Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana protezy głowy kości udowejzarządzenie szpitalne
159.7ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (PIERWOTNEJ LUB REWIZYJNEJ)03.4581.991.02ORTOPEDIA 1 TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU DZIECIĘCA- HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ)5.51.01.0008011Hll ZABIEGI RESEKCYJNE ZMIAN NOWOTWOROWYCH LUB GUZOWATYCH Z ENDOPROTEZOPLASTYKĄ LUB ZABIEG REWIZYJNY Z UŻYCIEM PROTEZ PORESEKCYJNYCH00.801Operacja rewizyjna kolana - wymiana części udowej, piszczelowej lub rzepkowej (wszystkie elementy)zarządzenie szpitalne
160.7ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (PIERWOTNEJ LUB REWIZYJNEJ)03.4581.991.02ORTOPEDIA 1 TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU DZIECIĘCA- HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ)5.51.01.0008011Hll ZABIEGI RESEKCYJNE ZMIAN NOWOTWOROWYCH LUB GUZOWATYCH Z ENDOPROTEZOPLASTYKĄ LUB ZABIEG REWIZYJNY Z UŻYCIEM PROTEZ PORESEKCYJNYCH00.811Operacja rewizyjna stawu kolanowego - wymiana płytki i wkładki piszczelowejzarządzenie szpitalne
161.7ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (PIERWOTNEJ LUB REWIZYJNEJ)03.4581.991.02ORTOPEDIA 1 TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU DZIECIĘCA- HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ)5.51.01.0008011Hll ZABIEGI RESEKCYJNE ZMIAN NOWOTWOROWYCH LUB GUZOWATYCH Z ENDOPROTEZOPLASTYKĄ LUB ZABIEG REWIZYJNY Z UŻYCIEM PROTEZ PORESEKCYJNYCH00.821Operacja rewizyjna stawu kolanowego - wymiana elementu udowegozarządzenie szpitalne
162.7ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (PIERWOTNEJ LUB REWIZYJNEJ)03.4581.991.02ORTOPEDIA 1 TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU DZIECIĘCA- HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ)5.51.01.0008011Hll ZABIEGI RESEKCYJNE ZMIAN NOWOTWOROWYCH LUB GUZOWATYCH Z ENDOPROTEZOPLASTYKĄ LUB ZABIEG REWIZYJNY Z UŻYCIEM PROTEZ PORESEKCYJNYCH00.822Operacja rewizyjna stawu kolanowego - wymiana elementu udowego i wkładki piszczelowejzarządzenie szpitalne
163.7ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (PIERWOTNEJ LUB REWIZYJNEJ)03.4581.991.02ORTOPEDIA 1 TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU DZIECIĘCA- HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ)5.51.01.0008011Hll ZABIEGI RESEKCYJNE ZMIAN NOWOTWOROWYCH LUB GUZOWATYCH Z ENDOPROTEZOPLASTYKĄ LUB ZABIEG REWIZYJNY Z UŻYCIEM PROTEZ PORESEKCYJNYCH00.83Operacje rewizyjne stawu kolanowego, wymiana części rzepkowej endoprotezyzarządzenie szpitalne
164.7ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (PIERWOTNEJ LUB REWIZYJNEJ)03.4581.991.02ORTOPEDIA 1 TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU DZIECIĘCA- HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ)5.51.01.0008011Hll ZABIEGI RESEKCYJNE ZMIAN NOWOTWOROWYCH LUB GUZOWATYCH Z ENDOPROTEZOPLASTYKĄ LUB ZABIEG REWIZYJNY Z UŻYCIEM PROTEZ PORESEKCYJNYCH00.84Operacje rewizyjne stawu kolanowego, wymiana wkładki piszczelowejzarządzenie szpitalne
165.7ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (PIERWOTNEJ LUB REWIZYJNEJ)03.4581.991.02ORTOPEDIA 1 TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU DZIECIĘCA- HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ)5.51.01.0008011Hll ZABIEGI RESEKCYJNE ZMIAN NOWOTWOROWYCH LUB GUZOWATYCH Z ENDOPROTEZOPLASTYKĄ LUB ZABIEG REWIZYJNY Z UŻYCIEM PROTEZ PORESEKCYJNYCH81.512Całkowita pierwotna rekonstrukcja stawu biodrowegozarządzenie szpitalne
166.7ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (PIERWOTNEJ LUB REWIZYJNEJ)03.4581.991.02ORTOPEDIA 1 TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU DZIECIĘCA- HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ)5.51.01.0008011Hll ZABIEGI RESEKCYJNE ZMIAN NOWOTWOROWYCH LUB GUZOWATYCH Z ENDOPROTEZOPLASTYKĄ LUB ZABIEG REWIZYJNY Z UŻYCIEM PROTEZ PORESEKCYJNYCH81.521Częściowa pierwotna wymiana stawu biodrowego - endoproteza bipolarnazarządzenie szpitalne
167.7ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (PIERWOTNEJ LUB REWIZYJNEJ)03.4581.991.02ORTOPEDIA 1 TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU DZIECIĘCA- HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ)5.51.01.0008011Hll ZABIEGI RESEKCYJNE ZMIAN NOWOTWOROWYCH LUB GUZOWATYCH Z ENDOPROTEZOPLASTYKĄ LUB ZABIEG REWIZYJNY Z UŻYCIEM PROTEZ PORESEKCYJNYCH81.524Częściowa endoprotezoplastyka stawu biodrowego - wymiana elementu udowegozarządzenie szpitalne
168.7ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (PIERWOTNEJ LUB REWIZYJNEJ)03.4581.991.02ORTOPEDIA 1 TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU DZIECIĘCA- HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ)5.51.01.0008011Hll ZABIEGI RESEKCYJNE ZMIAN NOWOTWOROWYCH LUB GUZOWATYCH Z ENDOPROTEZOPLASTYKĄ LUB ZABIEG REWIZYJNY Z UŻYCIEM PROTEZ PORESEKCYJNYCH81.53Rewizja po endoprotezoplastyce stawu biodrowego, nie określona inaczejzarządzenie szpitalne
169.7ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (PIERWOTNEJ LUB REWIZYJNEJ)03.4581.991.02ORTOPEDIA 1 TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU DZIECIĘCA- HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ)5.51.01.0008011Hll ZABIEGI RESEKCYJNE ZMIAN NOWOTWOROWYCH LUB GUZOWATYCH Z ENDOPROTEZOPLASTYKĄ LUB ZABIEG REWIZYJNY Z UŻYCIEM PROTEZ PORESEKCYJNYCH81.541Endoproteza pierwotna stawu kolanowego - jednoprzedziałowazarządzenie szpitalne
170.7ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (PIERWOTNEJ LUB REWIZYJNEJ)03.4581.991.02ORTOPEDIA 1 TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU DZIECIĘCA- HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ)5.51.01.0008011Hll ZABIEGI RESEKCYJNE ZMIAN NOWOTWOROWYCH LUB GUZOWATYCH Z ENDOPROTEZOPLASTYKĄ LUB ZABIEG REWIZYJNY Z UŻYCIEM PROTEZ PORESEKCYJNYCH81.542Endoproteza pierwotna stawu kolanowego - dwuprzedziałowazarządzenie szpitalne
171.7ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (PIERWOTNEJ LUB REWIZYJNEJ)03.4581.991.02ORTOPEDIA 1 TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU DZIECIĘCA- HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ)5.51.01.0008011Hll ZABIEGI RESEKCYJNE ZMIAN NOWOTWOROWYCH LUB GUZOWATYCH Z ENDOPROTEZOPLASTYKĄ LUB ZABIEG REWIZYJNY Z UŻYCIEM PROTEZ PORESEKCYJNYCH81.543Endoproteza pierwotna stawu kolanowego - trójprzedziałowazarządzenie szpitalne
172.7ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (PIERWOTNEJ LUB REWIZYJNEJ)03.4581.991.02ORTOPEDIA 1 TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU DZIECIĘCA- HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ)5.51.01.0008011Hll ZABIEGI RESEKCYJNE ZMIAN NOWOTWOROWYCH LUB GUZOWATYCH Z ENDOPROTEZOPLASTYKĄ LUB ZABIEG REWIZYJNY Z UŻYCIEM PROTEZ PORESEKCYJNYCH81.55Operacja rewizyjna po wymianie stawu kolanowegozarządzenie szpitalne
173.7ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (PIERWOTNEJ LUB REWIZYJNEJ)03.4581.991.02ORTOPEDIA 1 TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU DZIECIĘCA- HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ)5.51.01.0008013H13 ENDOPROTEZOPLASTYKĄ PIERWOTNA CAŁKOWITA BIODRAzarządzenie szpitalne
174.7ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (PIERWOTNEJ LUB REWIZYJNEJ)03.4581.991.02ORTOPEDIA 1 TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU DZIECIĘCA- HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ)5.51.01.0008014H14 ENDOPROTEZOPLASTYKĄ PIERWOTNA CAŁKOWITA BIODRA Z REKONSTRUKCJĄ KOSTNĄ, ENDOPROTEZOPLASTYKĄ STAWU BIODROWEGO Z ZASTOSOWANIEM TRZPIENIA PRZYNASADOWEGO, KAPOPLASTYKA STAWU BIODROWEGOzarządzenie szpitalne
175.7ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (PIERWOTNEJ LUB REWIZYJNEJ)03.4581.991.02ORTOPEDIA 1 TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU DZIECIĘCA- HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ)5.51.01.0008015H15 ENDOPROTEZOPLASTYKĄ PIERWOTNA CAŁKOWITA KOLANAzarządzenie szpitalne
176.7ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (PIERWOTNEJ LUB REWIZYJNEJ)03.4581.991.02ORTOPEDIA 1 TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU DZIECIĘCA- HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ)5.51.01.0008016H16 ENDOPROTEZOPLASTYKĄ REWIZYJNA CZĘŚCIOWA BIODRAzarządzenie szpitalne
177.7ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (PIERWOTNEJ LUB REWIZYJNEJ)03.4581.991.02ORTOPEDIA 1 TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU DZIECIĘCA- HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ)5.51.01.0008017H17 ENDOPROTEZOPLASTYKA REWIZYJNA CAŁKOWITA BIODRAzarządzenie szpitalne
178.7ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (PIERWOTNEJ LUB REWIZYJNEJ)03.4581.991.02ORTOPEDIA 1 TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU DZIECIĘCA- HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ)5.51.01.0008018H18 ENDOPROTEZOPLASTYKA REWIZYJNA CZĘŚCIOWA KOLANAzarządzenie szpitalne
179.7ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (PIERWOTNEJ LUB REWIZYJNEJ)03.4581.991.02ORTOPEDIA 1 TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU DZIECIĘCA- HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ)5.51.01.0008019H19 ENDOPROTEZOPLASTYKA REWIZYJNA CAŁKOWITA KOLANAzarządzenie szpitalne
180.7ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (PIERWOTNEJ LUB REWIZYJNEJ)03.4581.991.02ORTOPEDIA 1 TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU DZIECIĘCA- HOSPITALIZACJA - ŚWIADCZENIA ENDOPROTEZOPLASTYKI STAWU BIODROWEGO LUB KOLANOWEGO (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ)5.52.01.0001363ROZLICZENIE ZA ZGODĄ PŁATNIKAZabiegi endoprotezoplastyki z zastosowaniem implantów typu custom-madezarządzenie szpitalne
181.8ŚWIADCZENIA OPIEKI KOMPLEKSOWEJ OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 31D LUB ART. 146 UST. 1 PKT 2 USTAWY11.1450.400.02KOORDYNOWANA OPIEKA NAD KOBIETĄ W CIĄŻY - KOC 1zarządzenie SOK
182.8ŚWIADCZENIA OPIEKI KOMPLEKSOWEJ OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 31D LUB ART. 146 UST. 1 PKT 2 USTAWY03.4100.500.02KOMPLEKSOWA OPIEKA PO ZAWALE MIĘŚNIA SERCOWEGOzarządzenie szpitalne - świadczenia kompleksowe
183.8ŚWIADCZENIA OPIEKI KOMPLEKSOWEJ OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 31D LUB ART. 146 UST. 1 PKT 2 USTAWY10.0000.050.02KOMPLEKSOWE LECZENIE WRODZONEJ SZTYWNOŚCI WIELOSTAWOWEJzarządzenie SOK
184.8ŚWIADCZENIA OPIEKI KOMPLEKSOWEJ OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 31D LUB ART. 146 UST. 1 PKT 2 USTAWY11.9000.001.02KOMPLEKSOWE LECZENIE RAN PRZEWLEKŁYCH (KLRP-1)zarządzenie SOK
185.8ŚWIADCZENIA OPIEKI KOMPLEKSOWEJ OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 31D LUB ART. 146 UST. 1 PKT 2 USTAWY11.9000.002.02KOMPLEKSOWE LECZENIE RAN PRZEWLEKŁYCH (KLRP-2)zarządzenie SOK
186.8ŚWIADCZENIA OPIEKI KOMPLEKSOWEJ OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 31D LUB ART. 146 UST. 1 PKT 2 USTAWY03.4240.010.02KOMPLEKSOWA OPIEKA ONKOLOGICZNA NAD ŚWIADCZENIOBIORCĄ Z NOWOTWOREM PIERSI (KON- Pierś)zarządzenie onkologiczne świadczenia kompleksowe
187.8ŚWIADCZENIA OPIEKI KOMPLEKSOWEJ OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 31D LUB ART. 146 UST. 1 PKT 2 USTAWY03.4240.210.02KOMPLEKSOWA OPIEKA ONKOLOGICZNA - REHABILITACJA W NOWOTWORZE PIERSIzarządzenie onkologiczne świadczenia kompleksowe
188.8ŚWIADCZENIA OPIEKI KOMPLEKSOWEJ OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 31D LUB ART. 146 UST. 1 PKT 2 USTAWY03.4240.110.02KOMPLEKSOWA OPIEKA ONKOLOGICZNA - MONITOROWANIE W NOWOTWORZE PIERSIzarządzenie onkologiczne świadczenia kompleksowe
189.8ŚWIADCZENIA OPIEKI KOMPLEKSOWEJ OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 31D LUB ART. 146 UST. 1 PKT 2 USTAWY03.4240.011.02KOMPLEKSOWA OPIEKA NAD PAQENTEM Z NOWOTWOREM JELITA GRUBEGO (KON-JG)zarządzenie onkologiczne świadczenia kompleksowe
190.8ŚWIADCZENIA OPIEKI KOMPLEKSOWEJ OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 31D LUB ART. 146 UST. 1 PKT 2 USTAWY03.4240.111.02KOMPLEKSOWA OPIEKA ONKOLOGICZNA - MONITOROWANIE W NOWOTWORZE JELITA GRUBEGOzarządzenie onkologiczne świadczenia kompleksowe
191.9ŚWIADCZENIA SZPITALNE W ZAKRESIE ZWIĄZANYM Z PORODEM 1 OPIEKĄ NAD NOWORODKAMI03.4450.240.02POŁOŻNICTWO 1 GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N01, N20zarządzenie szpitalne
192.9ŚWIADCZENIA SZPITALNE W ZAKRESIE ZWIĄZANYM Z PORODEM 1 OPIEKĄ NAD NOWORODKAMI03.4450.250.02POŁOŻNICTWO 1 GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY - N01, N02, N03, N20zarządzenie szpitalne
193.9ŚWIADCZENIA SZPITALNE W ZAKRESIE ZWIĄZANYM Z PORODEM 1 OPIEKĄ NAD NOWORODKAMI03.4450.260.02POŁOŻNICTWO 1 GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA III POZIOM REFERENCYJNY - N01, N02, N03, N09, N11, N13, N20zarządzenie szpitalne
194.9ŚWIADCZENIA SZPITALNE W ZAKRESIE ZWIĄZANYM Z PORODEM 1 OPIEKĄ NAD NOWORODKAMI03.4421.040.02NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJAzarządzenie szpitalne
195.9ŚWIADCZENIA SZPITALNE W ZAKRESIE ZWIĄZANYM Z PORODEM 1 OPIEKĄ NAD NOWORODKAMI03.4421.050.02NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNYzarządzenie szpitalne
196.9ŚWIADCZENIA SZPITALNE W ZAKRESIE ZWIĄZANYM Z PORODEM 1 OPIEKĄ NAD NOWORODKAMI03.4421.060.02NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA III POZIOM REFERENCYJNYzarządzenie szpitalne
197.9ŚWIADCZENIA SZPITALNE W ZAKRESIE ZWIĄZANYM Z PORODEM 1 OPIEKĄ NAD NOWORODKAMI03.4421.140.02NEONATOLOGIA-HOSPITALIZACJA - N20, N24, N25zarządzenie szpitalne
198.9ŚWIADCZENIA SZPITALNE W ZAKRESIE ZWIĄZANYM Z PORODEM 1 OPIEKĄ NAD NOWORODKAMI03.4421.150.02NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY-N20, N22, N23, N24, N25zarządzenie szpitalne
199.9ŚWIADCZENIA SZPITALNE W ZAKRESIE ZWIĄZANYM Z PORODEM 1 OPIEKĄ NAD NOWORODKAMI03.4421.160.02NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA III POZIOM

REFERENCYJNY - N20, N21, N22, N23, N24, N25

zarządzenie szpitalne
200.9ŚWIADCZENIA SZPITALNE W ZAKRESIE ZWIĄZANYM Z PORODEM 1 OPIEKĄ NAD NOWORODKAMI17.3118.031.08WYJAZD ZESPOŁU SANITARNEGO TYPU "N"5.14.00.0000006zarządzenie "N"
201.9ŚWIADCZENIA SZPITALNE W ZAKRESIE ZWIĄZANYM Z PORODEM 1 OPIEKĄ NAD NOWORODKAMI17.0001.001.14WYJAZD ZESPOŁU SANITARNEGO TYPU "N" - UE
202.10ŚWIADCZENIA SZPITALNE UDZIELANE W RAMACH PROFILU BRACHYTERAPIA03.0000.104.02BRACHYTERAPIAzarządzenie szpitalne
203.6DIAGNOSTYKA 1 LECZENIE ONKOLOGICZNE W PROFILACH

SYSTEMU ZABEZPIECZENIA, ZAKRESACH LUB RODZAJACH, W KTÓRYCH W DNIU KWALIFIKACJI DO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZENIA TE BYŁY FINANSOWANE W SPOSÓB WSKAZANY W ART. 136 UST. 2 USTAWY

03.0000.904.02BRACHYTERAPIA - PAKIET ONKOLOGICZNYzarządzenie szpitalne
204.11ŚWIADCZENIA SZPITALNE UDZIELANE W RAMACH PROFILU RADIOTERAPIA, W TYM TELERADIOTERAPIA LUB PROFILU TERAPIA IZOTOPOWA03.0000.103.02TELERADIOTERAPIAzarządzenie szpitalne
205.6DIAGNOSTYKA 1 LECZENIE ONKOLOGICZNE W PROFILACH SYSTEMU ZABEZPIECZENIA, ZAKRESACH LUB RODZAJACH, W KTÓRYCH W DNIU KWALIFIKACJI DO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZENIA TE BYŁY FINANSOWANE W SPOSÓB WSKAZANY W ART. 136 UST. 2 USTAWY03.0000.903.02TELERADIOTERAPIA - PAKIET ONKOLOGICZNYzarządzenie szpitalne
206.11ŚWIADCZENIA SZPITALNE UDZIELANE W RAMACH PROFILU RADIOTERAPIA, W TYM TELERADIOTERAPIA LUB PROFILU TERAPIA IZOTOPOWA11.0000.050.12TELERADIOTERAPIA PROTONOWAzarządzenie SOK
207.6DIAGNOSTYKA 1 LECZENIE ONKOLOGICZNE W PROFILACH

SYSTEMU ZABEZPIECZENIA, ZAKRESACH LUB RODZAJACH, W KTÓRYCH W DNIU KWALIFIKACJI DO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZENIA TE BYŁY FINANSOWANE W SPOSÓB WSKAZANY W ART. 136 UST. 2 USTAWY

11.0000.950.12TELERADIOTERAPIA PROTONOWA-PAKIET ONKOLOGICZNYzarządzenie SOK
208.11ŚWIADCZENIA SZPITALNE UDZIELANE W RAMACH PROFILU RADIOTERAPIA, W TYM TELERADIOTERAPIA LUB PROFILU TERAPIA IZOTOPOWA03.0000.105.02TERAPIA IZOTOPOWAzarządzenie szpitalne
209.6DIAGNOSTYKA 1 LECZENIE ONKOLOGICZNE W PROFILACH

SYSTEMU ZABEZPIECZENIA, ZAKRESACH LUB RODZAJACH, W KTÓRYCH W DNIU KWALIFIKACJI DO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZENIA TE BYŁY FINANSOWANE W SPOSÓB WSKAZANY W ART. 136 UST. 2 USTAWY

03.0000.905.02TERAPIA IZOTOPOWA - PAKIET ONKOLOGICZNYzarządzenie szpitalne
210.11ŚWIADCZENIA SZPITALNE UDZIELANE W RAMACH PROFILU RADIOTERAPIA, W TYM TELERADIOTERAPIA LUB PROFILU TERAPIA IZOTOPOWA03.0000.107.02TERAPIA PROTONOWA NOWOTWORÓW ZLOKALIZOWANYCH POZA NARZĄDEM WZROKUzarządzenie szpitalne
211.6DIAGNOSTYKA 1 LECZENIE ONKOLOGICZNE W PROFILACH SYSTEMU ZABEZPIECZENIA, ZAKRESACH LUB RODZAJACH, W KTÓRYCH W DNIU KWALIFIKACJI DO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZENIA TE BYŁY FINANSOWANE W SPOSÓB WSKAZANY W ART. 136 UST. 2 USTAWY03.0000.907.02TERAPIA PROTONOWA NOWOTWORÓW ZLOKALIZOWANYCH POZA NARZĄDEM WZROKU - PAKIET ONKOLOGICZNYzarządzenie szpitalne
212.13ŚWIADCZENIA AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ W ZAKRESIE TERAPII IZOTOPOWEJ11.0000.043.02TERAPIA IZOTOPOWAzarządzenie SOK
213.15ŚWIADCZENIA SZPITALNE W LECZENIU OSTREGO ZAWAŁU SERCA03.4560.990.02KARDIOCHIRURGIA - HOSPITALIZACJA - LECZENIE OSTREGO ZAWAŁU SERCA {ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ)5.51.01.0005004E04 POMOSTOWANIE NACZYŃ WIEŃCOWYCH Z PLASTYKĄ121, 122zarządzenie szpitalne
214.15ŚWIADCZENIA SZPITALNE W LECZENIU OSTREGO ZAWAŁU SERCA03.4560.990.02KARDIOCHIRURGIA - HOSPITALIZACJA - LECZENIE OSTREGO ZAWAŁU SERCA {ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ)5.51.01.0005005E05 POMOSTOWANIE NACZYŃ WIEŃCOWYCH > 69 R.Ż. LUB Z PW121, 122zarządzenie szpitalne
215.15ŚWIADCZENIA SZPITALNE W LECZENIU OSTREGO ZAWAŁU SERCA03.4560.990.02KARDIOCHIRURGIA - HOSPITALIZACJA - LECZENIE OSTREGO ZAWAŁU SERCA {ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ)5.51.01.0005006E06 POMOSTOWANIE NACZYŃ

WIEŃCOWYCH < 70 R.Ż. BEZ PW

121, 122zarządzenie szpitalne
216.15ŚWIADCZENIA SZPITALNE W LECZENIU OSTREGO ZAWAŁU SERCA03.4560.990.02KARDIOCHIRURGIA - HOSPITALIZACJA - LECZENIE OSTREGO ZAWAŁU SERCA {ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ)5.51.01.0005007E07 POMOSTOWANIE NACZYŃ WIEŃCOWYCH >75 R.Ż. 1 > 16 DNI121, 122zarządzenie szpitalne
217.15ŚWIADCZENIA SZPITALNE W LECZENIU OSTREGO ZAWAŁU SERCA03.4100.130.02KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA E10, E11, E12G, E155.51.01.0005010E10 OZW- DIAGNOSTYKA INWAZYJNA121, 122zarządzenie szpitalne
218.15ŚWIADCZENIA SZPITALNE W LECZENIU OSTREGO ZAWAŁU SERCA03.4100.130.02KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA E10, E11, E12G, E155.51.01.0005011Eli OZW - LECZENIE INWAZYJNE

DWUETAPOWE >3 DNI

121, 122zarządzenie szpitalne
219.15ŚWIADCZENIA SZPITALNE W LECZENIU OSTREGO ZAWAŁU SERCA03.4100.130.02KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA E10, E11, E12G, E155.51.01.0005090E12G OZW - LECZENIE INWAZYJNE121, 122zarządzenie szpitalne
220.15ŚWIADCZENIA SZPITALNE W LECZENIU OSTREGO ZAWAŁU SERCA03.4100.130.02KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA E10, E11, E12G, E155.51.01.0005015E15 OZW - LECZENIE INWAZYJNE

>7DNIZPW*

121, 122zarządzenie szpitalne
221.16ŚWIADCZENIA NOCNEJ 1 ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ01.0000.159.16ŚWIADCZENIA NOCNEJ 1 ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ UDZIELANE W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH 1 W MIEJSCU ZAMIESZKANIA LUB POBYTU ŚWIADCZENIOBIORCY NA OBSZARZE ZABEZPIECZENIA DO 50 TYS. ŚWIADCZENIOBIORCÓW W ZAKRESIE PODSTAWOWYMzarządzenie NiŚOP
222.16ŚWIADCZENIA NOCNEJ 1 ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ01.0000.160.16ŚWIADCZENIA NOCNEJ 1 ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ UDZIELANE W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH 1 W MIEJSCU ZAMIESZKANIA LUB POBYTU ŚWIADCZENIOBIORCY NA OBSZARZE ZABEZPIECZENIA DO 50 TYS. ŚWIADCZENIOBIORCÓW W ZAKRESIE UZUPEŁNIONYMzarządzenie NiŚOP
223.16ŚWIADCZENIA NOCNEJ 1 ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ01.0000.161.16ŚWIADCZENIA NOCNEJ 1 ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ UDZIELANE W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH 1 W MIEJSCU ZAMIESZKANIA LUB POBYTU ŚWIADCZENIOBIORCY NA OBSZARZE ZABEZPIECZENIA POWYŻEJ 50 TYS. ŚWIADCZENIOBIORCÓW W ZAKRESIE PODSTAWOWYMzarządzenie NiŚOP
224.16ŚWIADCZENIA NOCNEJ 1 ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ01.0000.162.16ŚWIADCZENIA NOCNEJ 1 ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ UDZIELANE W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH 1 W MIEJSCU ZAMIESZKANIA LUB POBYTU ŚWIADCZENIOBIORCY NA OBSZARZE ZABEZPIECZENIA POWYŻEJ 50 TYS. ŚWIADCZENIOBIORCÓW W ZAKRESIE UZUPEŁNIONYMzarządzenie NiŚOP
225.16ŚWIADCZENIA NOCNEJ 1 ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ01.0000.159.14ŚWIADCZENIA NOCNEJ 1 ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ UDZIELANE W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH 1 W MIEJSCU ZAMIESZKANIA LUB POBYTU ŚWIADCZENIOBIORCY NA OBSZARZE ZABEZPIECZENIA DO 50 TYS. ŚWIADCZENIOBIORCÓW W ZAKRESIE PODSTAWOWYM - UEzarządzenie NiŚOP
226.16ŚWIADCZENIA NOCNEJ 1 ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ01.0000.160.14ŚWIADCZENIA NOCNEJ 1 ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ UDZIELANE W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH 1 W MIEJSCU ZAMIESZKANIA LUB POBYTU ŚWIADCZENIOBIORCY W ZAKRESIE UZUPEŁNIONYM NA OBSZARZE ZABEZPIECZENIA DO 50 TYS. ŚWIADCZENIOBIORCÓW - UEzarządzenie NiŚOP
227.16ŚWIADCZENIA NOCNEJ 1 ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ01.0000.161.14ŚWIADCZENIA NOCNEJ 1 ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ UDZIELANE W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH 1 W MIEJSCU ZAMIESZKANIA LUB POBYTU ŚWIADCZENIOBIORCY NA OBSZARZE ZABEZPIECZENIA POWYŻEJ 50 TYS. ŚWIADCZENIOBIORCÓW W ZAKRESIE PODSTAWOWYM - UEzarządzenie NiŚOP
228.16ŚWIADCZENIA NOCNEJ 1 ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ01.0000.162.14ŚWIADCZENIA NOCNEJ 1 ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ UDZIELANE W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH 1 W MIEJSCU ZAMIESZKANIA LUB POBYTU ŚWIADCZENIOBIORCY NA OBSZARZE ZABEZPIECZENIA POWYŻEJ 50 TYS. ŚWIADCZENIOBIORCÓW W ZAKRESIE UZUPEŁNIONYM - UEzarządzenie NiŚOP
229.17ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PRZESZCZEPÓW, 0 KTÓRYCH MOWA W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 17 UST. 8 USTAWY Z DNIA 1 LIPCA 2005 R. 0 POBIERANIU, PRZECHOWYWANIU 1 PRZESZCZEPIANIU KOMÓREK, TKANEK 1 NARZĄDÓW03.4600.230.02OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA B04, BOS, B06zarządzenie szpitalne
230.17ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PRZESZCZEPÓW, 0 KTÓRYCH MOWA W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 17 UST. 8 USTAWY Z DNIA 1 LIPCA 2005 R. 0 POBIERANIU, PRZECHOWYWANIU 1 PRZESZCZEPIANIU KOMÓREK, TKANEK 1 NARZĄDÓW03.4601.230.02OKULISTYKA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA B04, B05, B06zarządzenie szpitalne
231.17ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PRZESZCZEPÓW, 0 KTÓRYCH MOWA W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 17 UST. 8 USTAWY Z DNIA 1 LIPCA 2005 R. O POBIERANIU, PRZECHOWYWANIU 1 PRZESZCZEPIANIU KOMÓREK, TKANEK 1 NARZĄDÓW03.4500.130.02CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA G30, L94, L97zarządzenie szpitalne
232.17ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PRZESZCZEPÓW, 0 KTÓRYCH MOWA W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 17 UST. 8 USTAWY Z DNIA 1 LIPCA 2005 R. O POBIERANIU, PRZECHOWYWANIU 1 PRZESZCZEPIANIU KOMÓREK, TKANEK 1 NARZĄDÓW03.4501.130.02CHIRURGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA G30, L97, PZL12zarządzenie szpitalne
233.17ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PRZESZCZEPÓW, 0 KTÓRYCH MOWA W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 17 UST. 8 USTAWY Z DNIA 1 LIPCA 2005 R. 0 POBIERANIU, PRZECHOWYWANIU 1 PRZESZCZEPIANIU KOMÓREK, TKANEK 1 NARZĄDÓW03.4650.130.02TRANSPLANTOLOGIA KLINICZNA - HOSPITALIZACJA G30, L94, L97zarządzenie szpitalne
234.17ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PRZESZCZEPÓW, O KTÓRYCH MOWA W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 17 UST. 8 USTAWY Z DNIA 1 LIPCA 2005 R. 0 POBIERANIU, PRZECHOWYWANIU 1 PRZESZCZEPIANIU KOMÓREK, TKANEK 1 NARZĄDÓW03.4651.130.02TRANSPLANTOLOGIA KLINICZNA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA G30, L97, PZL12zarządzenie szpitalne
235.17ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PRZESZCZEPÓW, O KTÓRYCH MOWA W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 17 UST. 8 USTAWY Z DNIA 1 LIPCA 2005 R. 0 POBIERANIU, PRZECHOWYWANIU 1 PRZESZCZEPIANIU KOMÓREK, TKANEK 1 NARZĄDÓW03.4070.130.02HEMATOLOGIA - HOSPITALIZACJA -

S21, S22, S23, PZS01, PZS02, PZS03

zarządzenie szpitalne
236.17ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PRZESZCZEPÓW, 0 KTÓRYCH MOWA W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 17 UST. 8 USTAWY Z DNIA 1 LIPCA 2005 R. O POBIERANIU, PRZECHOWYWANIU 1 PRZESZCZEPIANIU KOMÓREK, TKANEK 1 NARZĄDÓW03.4071.130.02ONKOLOGIA 1 HEMATOLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA - PZS01, PZS02, PZS03zarządzenie szpitalne
237.17ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PRZESZCZEPÓW, O KTÓRYCH MOWA W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 17 UST. 8 USTAWY Z DNIA 1 LIPCA 2005 R. O POBIERANIU, PRZECHOWYWANIU 1 PRZESZCZEPIANIU KOMÓREK, TKANEK 1 NARZĄDÓW03.4650.230.02TRANSPLANTOLOGIA KLINICZNA - HOSPITALIZACJA S21, S22, S23zarządzenie szpitalne
238.17ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PRZESZCZEPÓW, 0 KTÓRYCH MOWA W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 17 UST. 8 USTAWY Z DNIA 1 LIPCA 2005 R. O POBIERANIU, PRZECHOWYWANIU 1 PRZESZCZEPIANIU KOMÓREK, TKANEK 1 NARZĄDÓW03.4651.230.02TRANSPLANTOLOGIA KLINICZNA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA PZSO1, PZSO2, PZSO3zarządzenie szpitalne
239.18ŚWIADCZENIA REALIZOWANE W SZPITALNYCH ODDZIAŁACH RATUNKOWYCH ALBO W IZBACH PRZYJĘĆ03.4900.008.03IZBA PRZYJĘĆw sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umowy w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w zakresie: świadczenia w izbie przyjęć
240.18ŚWIADCZENIA REALIZOWANE W SZPITALNYCH ODDZIAŁACH RATUNKOWYCH ALBO W IZBACH PRZYJĘĆ03.4900.009.03ŚWIADCZENIA W IZBIE PRZYJĘĆ (IP)w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umowy w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w zakresie: świadczenia w izbie przyjęć
241.18ŚWIADCZENIA REALIZOWANE W SZPITALNYCH ODDZIAŁACH RATUNKOWYCH ALBO W IZBACH PRZYJĘĆ03.3300.008.03ŚWIADCZENIA W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYMw sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umowy w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w zakresie:

świadczenia w izbie przyjęć

242.18ŚWIADCZENIA REALIZOWANE W SZPITALNYCH ODDZIAŁACH RATUNKOWYCH ALBO W IZBACH PRZYJĘĆ03.3300.009.03ŚWIADCZENIA W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM (SOR)w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umowy w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w zakresie: świadczenia w izbie przyjęć
243.18ŚWIADCZENIA REALIZOWANE W SZPITALNYCH ODDZIAŁACH RATUNKOWYCH ALBO W IZBACH PRZYJĘĆ03.0002.001.14ŚWIADCZENIA W IZBIE PRZYJĘĆ - UEw sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umowy w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w zakresie:

świadczenia w izbie przyjęć

244.18ŚWIADCZENIA REALIZOWANE W SZPITALNYCH ODDZIAŁACH RATUNKOWYCH ALBO W IZBACH PRZYJĘĆ03.0002.002.14ŚWIADCZENIA W IZBIE PRZYJĘĆ (IP) - UEw sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umowy w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w zakresie: świadczenia w izbie przyjęć
245.18ŚWIADCZENIA REALIZOWANE W SZPITALNYCH ODDZIAŁACH RATUNKOWYCH ALBO W IZBACH PRZYJĘĆ03.0001.001.14ŚWIADCZENIA W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM -UEw sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umowy w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w zakresie: świadczenia w izbie przyjęć
246.18ŚWIADCZENIA REALIZOWANE W SZPITALNYCH ODDZIAŁACH RATUNKOWYCH ALBO W IZBACH PRZYJĘĆ03.0001.002.14ŚWIADCZENIA W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM (SOR)-UEw sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umowy w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w zakresie:

świadczenia w izbie przyjęć

247.19ŚWIADCZENIA REHABILITACJI LECZNICZEJ W WARUNKACH:

OŚRODKA LUB ODDZIAŁU DZIENNEGO LUB STACJONARNYCH

05.2300.021.02REHABILITACJA DZIECI Z ZABURZENIAMI WIEKU ROZWOJOWEGO W OŚRODKU/ODDZIALE DZIENNYMzarządzenie rehabilitacyjne
248.19ŚWIADCZENIA REHABILITACJI LECZNICZEJ W WARUNKACH: OŚRODKA LUB ODDZIAŁU DZIENNEGO LUB STACJONARNYCH05.2300.022.02REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W OŚRODKU/ ODDZIALE DZIENNYMzarządzenie rehabilitacyjne
249.19ŚWIADCZENIA REHABILITACJI LECZNICZEJ W WARUNKACH: OŚRODKA LUB ODDZIAŁU DZIENNEGO LUB STACJONARNYCH05.2300.023.02REHABILITACJA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ NARZĄDU SŁUCHU 1 MOWYzarządzenie rehabilitacyjne
250.19ŚWIADCZENIA REHABILITACJI LECZNICZEJ W WARUNKACH: OŚRODKA LUB ODDZIAŁU DZIENNEGO LUB STACJONARNYCH05.2300.024.02REHABILITACJA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ NARZĄDU WZROKUzarządzenie rehabilitacyjne
251.19ŚWIADCZENIA REHABILITACJI LECZNICZEJ W WARUNKACH: OŚRODKA LUB ODDZIAŁU DZIENNEGO LUB STACJONARNYCH05.2300.025.02REHABILITACJA PULMONOLOGICZNA Z WYKORZYSTANIEM METOD SUBTERRANEOTERAPII W OŚRODKU/ ODDZIALE DZIENNYMzarządzenie rehabilitacyjne
252.19ŚWIADCZENIA REHABILITACI LECZNICZEJ W WARUNKACH: OŚRODKA LUB ODDZIAŁU DZIENNEGO LUB STACJONARNYCH05.2300.026.02REHABILITACA KARDIOLOGICZNA LUB KARDIOLOGICZNA TELEREHABILITACJA HYBRYDOWA W OŚRODKU/ ODDZIALE DZIENNYMzarządzenie rehabilitacyjne
253.19ŚWIADCZENIA REHABILITACI LECZNICZEJ W WARUNKACH: OŚRODKA LUB ODDZIAŁU DZIENNEGO LUB STACJONARNYCH05.2301.022.02REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W OŚRODKU/ODDZIALE DZIENNYM DLA DZIECIzarządzenie rehabilitacyjne
254.19ŚWIADCZENIA REHABILITACI LECZNICZEJ W WARUNKACH: OŚRODKA LUB ODDZIAŁU DZIENNEGO LUB STACJONARNYCH05.4300.300.02REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W WARUNKACH STACJONARNYCHzarządzenie rehabilitacyjne
255.19ŚWIADCZENIA REHABILITACI LECZNICZEJ W WARUNKACH: OŚRODKA LUB ODDZIAŁU DZIENNEGO LUB STACJONARNYCH05.4300.200.02REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W WARUNKACH

STACJONARNYCH PO LECZENIU OPERACYJNYM

zarządzenie rehabilitacyjne
256.19ŚWIADCZENIA REHABILITACI LECZNICZEJ W WARUNKACH: OŚRODKA LUB ODDZIAŁU DZIENNEGO LUB STACJONARNYCH05.4300.309.02REHABILITACJA PULMONOLOGICZNA W WARUNKACH STACJONARNYCHzarządzenie rehabilitacyjne
257.19ŚWIADCZENIA REHABILITACI LECZNICZEJ W WARUNKACH: OŚRODKA LUB ODDZIAŁU DZIENNEGO LUB STACJONARNYCH05.4306.300.02REHABILITACJA NEUROLOGICZNAzarządzenie rehabilitacyjne
258.19ŚWIADCZENIA REHABILITACI LECZNICZEJ W WARUNKACH: OŚRODKA LUB ODDZIAŁU DZIENNEGO LUB STACJONARNYCH05.4308.300.02REHABILITACA KARDIOLOGICZNA LUB KARDIOLOGICZNA TELEREHABILITACJA HYBRYDOWA W WARUNKACH STACONARNYCHzarządzenie rehabilitacyjne
259.19ŚWIADCZENIA REHABILITACI LECZNICZEJ W WARUNKACH: OŚRODKA LUB ODDZIAŁU DZIENNEGO LUB STACJONARNYCH05.2300.521.02REHABILITACJA DZIECI Z ZABURZENIAMI WIEKU ROZWOJOWEGO W OŚRODKU/ODDZIALE DZIENNYM Z ORZECZENIEM O ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIzarządzenie rehabilitacyjne
260.19ŚWIADCZENIA REHABILITACI LECZNICZEJ W WARUNKACH: OŚRODKA LUB ODDZIAŁU DZIENNEGO LUB STACJONARNYCH05.2300.522.02REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W OŚRODKU/ODDZIALE DZIENNYM DLA OSÓB O ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIzarządzenie rehabilitacyjne
261.19ŚWIADCZENIA REHABILITACI LECZNICZEJ W WARUNKACH: OŚRODKA LUB ODDZIAŁU DZIENNEGO LUB STACJONARNYCH05.2300.523.02REHABILITACJA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ NARZĄDU SŁUCHU 1 MOWY DLA OSÓB 0 ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIzarządzenie rehabilitacyjne
262.19ŚWIADCZENIA REHABILITACI LECZNICZEJ W WARUNKACH: OŚRODKA LUB ODDZIAŁU DZIENNEGO LUB STACJONARNYCH05.2300.524.02REHABILITACJA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ NARZĄDU WZROKU DLA OSÓB O ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIzarządzenie rehabilitacyjne
263.19ŚWIADCZENIA REHABILITACI LECZNICZEJ W WARUNKACH: OŚRODKA LUB ODDZIAŁU DZIENNEGO LUB STACJONARNYCH05.2300.525.02REHABILITACJA PULMONOLOGICZNA Z

WYKORZYSTANIEM METOD SUBTERRANEOTERAPII W OŚRODKU/ODDZIALE DZIENNYM DLA OSÓB O ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

zarządzenie rehabilitacyjne
264.19ŚWIADCZENIA REHABILITACI LECZNICZEJ W WARUNKACH: OŚRODKA LUB ODDZIAŁU DZIENNEGO LUB STACJONARNYCH05.2300.526.02REHABILITACA KARDIOLOGICZNA LUB KARDIOLOGICZNA TELEREHABILITACJA HYBRYDOWA W OŚRODKU/ODDZIALE DZIENNYM DLA OSÓB 0zarządzenie rehabilitacyjne
265.19ŚWIADCZENIA REHABILITACJI LECZNICZEJ W WARUNKACH: OŚRODKA LUB ODDZIAŁU DZIENNEGO LUB STACJONARNYCH05.4300.500.02REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH DLA OSÓB O ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIzarządzenie rehabilitacyjne
266.19ŚWIADCZENIA REHABILITACJI LECZNICZEJ W WARUNKACH: OŚRODKA LUB ODDZIAŁU DZIENNEGO LUB STACJONARNYCH05.4300.509.02REHABILITACJA PULMONOLOGICZNA W WARUNKACH STACJONARNYCH DLA OSÓB O ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIzarządzenie rehabilitacyjne
267.19ŚWIADCZENIA REHABILITACJI LECZNICZEJ W WARUNKACH: OŚRODKA LUB ODDZIAŁU DZIENNEGO LUB STACJONARNYCH05.4306.500.02REHABILITACJA NEUROLOGICZNA DLA OSÓB O ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIzarządzenie rehabilitacyjne
268.19ŚWIADCZENIA REHABILITACJI LECZNICZEJ W WARUNKACH: OŚRODKA LUB ODDZIAŁU DZIENNEGO LUB STACJONARNYCH05.4308.500.02REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA LUB KARDIOLOGICZNA TELEREHABILITACJA HYBRYDOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH DLA OSÓB O ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIzarządzenie rehabilitacyjne
269.20ŚWIADCZENIA UDZIELANE PRZEZ PIELĘGNIARKI, POŁOŻNE 1 RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH W ZAKRESIE DODATKOWYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZNACZONYCH NA WZROST WYNAGRODZEŃ00.9999.014.02WSPÓŁCZYNNIK KORYGUJĄCY- PSZzarządzenie 120/2022/DEF
270.21ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNE, 0 KTÓRYCH MOWA W ART. 15 UST. 2 PKT 12 USTAWY03.4654.033.02PRZESZCZEPIENIE WĄTROBYzarządzenie szpitalne
271.21ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNE, 0 KTÓRYCH MOWA W ART. 15 UST. 2 PKT 12 USTAWY03.4656.033.02PRZESZCZEPIENIE/WSPOMAGANIE SERCAzarządzenie szpitalne
272.21ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNE, 0 KTÓRYCH MOWA W ART. 15 UST. 2 PKT 12 USTAWY03.4660.033.02PRZESZCZEPIENIE KOMÓREK WYSP TRZUSTKOWYCHzarządzenie szpitalne
273.21ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNE, 0 KTÓRYCH MOWA W ART. 15 UST. 2 PKT 12 USTAWY03.4661.033.02PRZESZCZEPIENIE KOMÓREK PRZYTARCZYCzarządzenie szpitalne
274.21ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNE, 0 KTÓRYCH MOWA W ART. 15 UST. 2 PKT 12 USTAWY03.4662.033.02PRZESZCZEPIENIE PŁUCAzarządzenie szpitalne
275.21ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNE, 0 KTÓRYCH MOWA W ART. 15 UST. 2 PKT 12 USTAWY03.4663.033.02PRZESZCZEPIENIE SERCA 1 PŁUCAzarządzenie szpitalne
276.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO

OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI

03.0000.301.02PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH NA PRZEWLEKŁE WIRUSOWE ZAPALENIA WĄTROBY TYPU Bw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

277.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0000.304.02PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH NA RAKA JELITA GRUBEGOw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

278.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0000.305.02PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH NA RAKA WĄTROBOWOKOMÓRKOWEGOw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

279.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO

OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI

03.0000.306.02PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH NA RAKA PŁUCA ORAZ MIĘDZYBŁONIAKA OPŁUCNEJw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

280.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0000.308.02PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH NA MIĘSAKI TKANEK MIĘKKICHw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

281.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0000.309.02PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH NA RAKA PIERSIw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

282.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0000.310.02PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PACJENTÓW Z RAKIEM NERKIw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

283.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0000.312.02PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH NA CHŁONIAKI B-KOMÓRKOWEw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

284.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0000.314.02PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ SZPIKOWĄw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

285.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0000.315.02PROGRAM LEKOWY - ZAPOBIEGANIE KRWAWIENIOM U DZIECI Z HEMOFILIĄ A 1 Bw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

286.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0000.317.02PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI U DZIECIw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

287.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0000.318.02PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PRZEDWCZESNEGO DOJRZEWANIA PŁCIOWEGO U DZIECI LUB ZAGRAŻAJĄCEJ PATOLOGICZNEJ NISKOROSŁOŚCI NA SKUTEK SZYBKO

POSTĘPUJĄCEGO DOJRZEWANIA PŁCIOWEGO

w sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

288.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0000.319.02PROGRAM LEKOWY - LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z SOMATOTROPINOWĄ NIEDOCZYNNOŚCIĄ PRZYSADKIw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

289.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0000.320.02PROGRAM LEKOWY - LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z CIĘŻKIM PIERWOTNYM NIEDOBOREM IGF-1w sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

290.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0000.321.02PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CIĘŻKICH WRODZONYCH HIPERHOMOCYSTEINEMIIw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

291.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0000.322.02PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBĄ POMPEGOw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

292.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0000.323.02PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHOROBY GAUCHERA TYPU 1 ORAZ TYPU IIIw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

293.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0000.324.02PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHOROBY HURLERw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

294.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0000.325.02PROGRAM LEKOWY - LECZENIE MUKOPOLISACHARYDOZY TYPU II (ZESPÓŁ HUNTERA)w sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

295.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0000.327.02PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PRZEWLEKŁYCH ZAKAŻEŃ PŁUC U ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z MUKOWISCYDOZĄw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

296.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0000.328.02PROGRAM LEKOWY - LECZENIE DYSTONII OGNISKOWYCH 1 POŁOWICZEGO KURCZU TWARZYw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

297.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0000.329.02PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANEw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

298.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0000.330.02PROGRAM LEKOWY - LECZENIE SPASTYCZNOŚCI W MÓZGOWYM PORAŻENIU DZIECIĘCYMw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

299.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0000.331.02PROGRAM LEKOWY - LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO (TNP)w sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

300.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0000.332.02PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBĄ LEŚNIOWSKIEGO-CROHNAw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

301.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0000.333.02PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH Z AKTYWNĄ POSTACIĄ REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW 1 MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓWw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

302.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0000.335.02PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH Z ŁUSZCZYCOWYM ZAPALENIEM STAWÓW (ŁZS)w sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

303.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0000.336.02PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH Z AKTYWNĄ POSTACIĄ ZESZTYWNIAJĄCEGO ZAPALENIA STAWÓW KRĘGOSŁUPA (ZZSK)w sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

304.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0000.337.02PROGRAM LEKOWY - LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI U CHORYCH Z PRZEWLEKŁĄ NIEWYDOLNOŚCIĄ NEREKw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

305.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0000.338.02PROGRAM LEKOWY - LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z PRZEWLEKŁĄ NIEWYDOLNOŚCIĄ NEREK (PNN)w sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

306.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0000.339.02PROGRAM LEKOWY - LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW LECZONYCH NERKOZASTĘPCZO DIALIZAMIw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

307.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0000.340.02PROGRAM LEKOWY - PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ WIRUSEM RSw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

308.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0000.341.02PROGRAM LEKOWY - LECZENIE ZESPOŁU PRADER - WILLIw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

309.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0000.342.02PROGRAM LEKOWY - LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z ZESPOŁEM TURNERA (ZT)w sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

310.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0000.344.02PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH Z CIĘŻKĄ POSTACIĄ ASTMYw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

311.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0000.347.02PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH Z UMIARKOWANĄ 1 CIĘŻKĄ POSTACIĄ ŁUSZCZYCY PLACKOWATEJw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

312.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0000.350.02PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH NA RAKA JAJNIKA, RAKA JAJOWODU LUB RAKA OTRZEWNEJw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

313.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0000.352.02PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PŁASKONABŁONKOWEGO RAKA NARZĄDÓW GŁOWY 1 SZYIw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

314.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0000.354.02PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH NA SZPICZAKA PLAZMOCYTOWEGOw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

315.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0000.355.02PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PACJENTÓW Z WRZODZIEJĄCYM ZAPALENIEM JELITA GRUBEGO (WZJG)w sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

316.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0000.356.02PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH NA RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGOw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

317.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0000.357.02PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PACJENTÓW ZE SPASTYCZNOŚCIĄ KOŃCZYN Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU Aw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

318.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0000.358.02PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH NA RAKA PRZEŁYKU, POŁĄCZENIA ŻOŁĄDKOWO-PRZEŁYKOWEGO 1 ŻOŁĄDKAw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

319.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0000.359.02PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH NA CZERNIAKA SKÓRY LUB BŁON ŚLUZOWYCHw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

320.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0000.361.02PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH NA CYSTYNOZĘ NEFROPATYCZNĄw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

321.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0000.362.02PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI (PNO) U PACJENTÓW DOROSŁYCHw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

322.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0000.364.02PROGRAM LEKOWY - LECZENIE HORMONEM WZROSTU NISKOROSŁYCH DZIECI URODZONYCH JAKO ZBYT MAŁE W PORÓWNANIU DO CZASU TRWANIA CIĄŻY (SGA lub IUGR)w sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

323.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0000.365.02PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH NA OSTRĄ BIAŁACZKĘ LIMFOBLASTYCZNĄw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

324.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0000.366.02PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH NA CHŁONIAKI T- KOMÓRKOWEw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

325.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0000.367.02PROGRAM LEKOWY - LECZENIE IMMUNOGLOBULINAMI CHORÓB NEUROLOGICZNYCHw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

326.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0000.370.02PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBAMI SIATKÓWKIw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

327.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0000.371.02PROGRAM LEKOWY - LECZENIE TERAPIĄ BEZINTERFERONOWĄ CHORYCH NA PRZEWLEKŁE WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU Cw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

328.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0000.373.02PROGRAM LEKOWY - LECZENIE NEUROGENNEJ NADREAKTYWNOŚCI WYPIERACZAw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

329.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0000.374.02PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PRZEWLEKŁEGO ZAKRZEPOWO-ZATOROWEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO (CTEPH)w sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

330.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0000.375.02PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH NA AKTYWNĄ POSTAĆ ZIARNINIAKOWATOŚCI Z ZAPALENIEM NACZYŃ (GPA) LUB MIKROSKOPOWE ZAPALENIE NACZYŃ (MPA)w sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

331.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0000.376.02PROGRAM LEKOWY - LECZENIE TYROZYNEMII TYPU (HT-

1)

w sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

332.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0000.377.02PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH NA KLASYCZNEGO CHŁONIAKA HODGKINAw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

333.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0000.379.02PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ LIMFOCYTOWĄw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

334.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0000.381.02PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH NA NOWOTWORY MIELOPROLIFERACYJNE PH (-)w sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

335.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0000.382.02PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PACJENTÓW Z AKTYWNĄ POSTACIĄ SPONDYLOARTROPATII {SPA) BEZ ZMIAN RADIOGRAFICZNYCH CHARAKTERYSTYCZNYCH DLAZZSKw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

336.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0000.385.02PROGRAM LEKOWY-LECZENIE PACJENTÓW Z GRUCZOLAKORAKIEM TRZUSTKIw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

337.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0000.386.02PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PACJENTÓW Z WRODZONYMI ZESPOŁAMI AUTOZAPALNYMIw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

338.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0000.387.02PROGRAM LEKOWY - LECZENIE IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUCw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

339.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0000.388.02PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PACJENTÓW CHORYCH NA RAKA PODSTAWNOKOMÓRKOWEGO SKÓRYw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

340.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0000.389.02PROGRAM LEKOWY - LECZENIE EWEROLIMUSEM CHORYCH NA STWARDNIENIE GUZOWATE Z NIEKWALIFIKUJĄCYMI SIĘ DO LECZENIA OPERACYJNEGO GUZAMI PODWYŚCIÓŁKOWYMI OLBRZYMIOKOMÓRKOWYMI (SEGA)w sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

341.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0000.390.02PROGRAM LEKOWY - LECZENIE ZABURZEŃ MOTORYCZNYCH W PRZEBIEGU ZAAWANSOWANEJ CHOROBY PARKINSONAw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

342.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0000.395.02PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH Z ATYPOWYM ZESPOŁEM HEMOLITYCZNO-MOCZNICOWYM (AHUS)w sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

343.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0000.396.02PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH Z NOCNĄ NAPADOWĄ HEMOGLOBINURIĄ (PNH)w sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

344.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0000.397.02PROGRAM LEKOWY - LECZENIE DOROSŁYCH CHORYCH NA PIERWOTNĄ MAŁOPŁYTKOWOŚĆ IMMUNOLOGICZNĄw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

345.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0000.398.02PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PEDIATRYCZNYCH CHORYCH NA PIERWOTNĄ MAŁOPŁYTKOWOŚĆ IMMUNOLOGICZNĄw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

346.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0000.399.02PROGRAM LEKOWY - LECZENIE AKROMEGALIIw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

347.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0000.401.02PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PACJENTÓW Z ZABURZENIAMI LIPIDOWYMIw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

348.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0000.402.02PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH NA RDZENIOWY ZANIK MIĘŚNIw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

349.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0000.404.02PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHOROBY FABRYEGOw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

350.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0000.405.02PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH NA ZAPALENIE BŁONY NACZYNIOWEJ OKA (ZBN)w sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

351.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0000.406.02PROGRAM LEKOWY - PROFILAKTYKA REAKTYWACJI

WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B U ŚWIADCZENIOBIORCÓW PO PRZESZCZEPACH LUB U ŚWIADCZENIOBIORCÓW OTRZYMUJĄCYCH LECZENIE ZWIĄZANE Z RYZYKIEM REAKTYWACJI HBV

w sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

352.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0000.407.02PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH Z PRZEWLEKŁĄ POKRZYWKĄ SPONTANICZNĄw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

353.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0000.408.02PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PACJENTÓW Z RAKIEM RDZENIASTYM TARCZYCYw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

354.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0000.409.02PROGRAM LEKOWY - LECZENIE UZUPEŁNIAJĄCE L- KARNITYNĄ W WYBRANYCH CHOROBACH METABOLICZNYCHw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

355.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0000.410.02PROGRAM LEKOWY - LECZENIE DINUTUKSYMABEM BETA PACJENTÓW Z NERWIAKIEM ZARODKOWYM WSPÓŁCZULNYMw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

356.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0000.411.02PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CIĘŻKIEGO NIEDOBORU HORMONU WZROSTU U PACJENTÓW DOROSŁYCH ORAZ U MŁODZIEŻY PO ZAKOŃCZENIU TERAPII PROMUJĄCEJ WZRASTANIEw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

357.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0000.412.02PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH NA MUKOWISCYDOZĘw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

358.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0000.413.02PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBAMI NEREKw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

359.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0000.414.02PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH NA OSTRĄ BIAŁACZKĘ SZPIKOWĄw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

360.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0000.415.02PROGRAM LEKOWY - LECZENIE AGRESYWNEJ

MASTOCYTOZY UKŁADOWEJ, MASTOCYTOZY UKŁADOWEJ Z WSPÓŁISTNIEJĄCYM NOWOTWOREM UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO ORAZ BIAŁACZKI

MASTOCYTARNEJ

w sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

361.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0000.417.02PROGRAM LEKOWY - LECZENIE RAKA Z KOMÓREK MERKLA AWELUMABEMw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

362.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0000.418.02PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBĄ CUSHINGAw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

363.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0000.419.02PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PACJENTÓW ZE ZRÓŻNICOWANYM RAKIEM TARCZYCYw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

364.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0000.421.02PROGRAM LEKOWY - LECZENIE AMIFAMPRYDYNĄ PACJENTÓW Z ZESPOŁEM MIASTENICZNYM LAMBERTA-

EATONA

w sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

365.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0000.422.02PROGRAM LEKOWY - LECZENIE ZAPOBIEGAWCZE CHORYCH Z NAWRACAJĄCYMI NAPADAMI DZIEDZICZNEGO OBRZĘKU NACZYNIORUCHOWEGO O CIĘŻKIM PRZEBIEGUw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

366.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0000.423.02PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBĄ WILSONAw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

367.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0000.424.02PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH Z ATOPOWYM ZAPALENIEM SKÓRYw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

368.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0000.425.02PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PACJENTÓW CHORYCH NA KOLCZYSTOKOMÓRKOWEGO RAKA SKÓRYw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

369.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0000.426.02PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PACJENTÓW Z AUTOSOMALNIE DOMINUJĄCĄ POSTACIĄ ZWYRODNIENIA WIELOTORBIELOWATEGO NEREKw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

370.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0000.427.02PROGRAM LEKOWY - LECZENIE DOROSŁYCH CHORYCH NACIĘŻKĄANEMIĘAP LASTYCZNĄw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

371.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0000.428.02PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH NA OSTRĄ PORFIRIĘ WĄTROBOWĄ (AHP) U DOROSŁYCH 1 MŁODZIEŻY W WIEKU OD 12 LATw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

372.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0000.429.02PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH NA

PIERWOTNĄ HIPEROKSALURIĘ TYPU 1

w sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

373.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0000.430.02PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH Z DYSTROFIĄ MIĘŚNIOWĄ DUCHENNEA SPOWODOWANĄ MUTACJĄ NONSENSOWNĄ W GENIE DYSTROFINYw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

374.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0000.431.02PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PACJENTÓW Z IDIOPATYCZNĄ WIELOOGNISKOWĄ CHOROBĄ CASTLEMANAw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

375.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0000.432.02PROGRAM LEKOWY - STOSOWANIE LETERMOWIRU W CELU ZAPOBIEGANIA REAKTYWACJI CYTOMEGALOWIRUSA (CMV) 1 ROZWOJOWI CHOROBY U DOROSŁYCH, SEROPOZYTYWNYCH WZGLĘDEM CMV PACJENTÓW, KTÓRZY BYLI PODDANI ZABIEGOWI PRZESZCZ. ALLOGEN. KRWIOTW. KOM. MACIERZ.w sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

376.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0000.433.02PROGRAM LEKOWY - PROFILAKTYCZNE LECZENIE CHORYCH NA MIGRENĘ PRZEWLEKŁĄw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

377.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0000.434.02PROGRAM LEKOWY - ZAPOBIEGANIE POWIKŁANIOM KOSTNYM U DOROSŁYCH PACJENTÓW Z ZAAWANSOWANYM PROCESEM NOWOTWOROWYM OBEJMUJĄCYM KOŚCI Z ZASTOSOWANIEM DENOSUMABUw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

378.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0000.435.02PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBĄ ŚRÓDMIĄŻSZOWĄ PŁUCw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

379.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0001.301.02LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHORYCH NA PRZEWLEKŁE WIRUSOWE ZAPALENIA WĄTROBY TYPU Bw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

380.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0001.304.02LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHORYCH NA RAKA JELITA GRUBEGOw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

381.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0001.305.02LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHORYCH NA RAKA WĄTROBOWOKOMÓRKOWEGOw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

382.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0001.306.02LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHORYCH NA RAKA PŁUCA ORAZ MIĘDZYBŁONIAKA OPŁUCNEJw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

383.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0001.308.02LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHORYCH NA MIĘSAKI TKANEK MIĘKKICHw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

384.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0001.309.02LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHORYCH NA RAKA PIERSIw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

385.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0001.309.03LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - TLI - LECZENIE CHORYCH NA RAKA PIERSIw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

386.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0001.310.02LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE PACJENTÓW Z RAKIEM NERKIw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

387.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0001.312.02LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHORYCH NA CHŁONIAKI B - KOMÓRKOWEw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

388.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0001.312.03LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - TLK - LECZENIE CHORYCH NA CHŁONIAKI B - KOMÓRKOWEw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

389.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0001.312.04LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - TLI - LECZENIE CHORYCH NA CHŁONIAKI B - KOMÓRKOWEw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

390.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0001.314.02LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ SZPIKOWĄw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

391.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0001.315.02LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - ZAPOBIEGANIE KRWAWIENIOM U DZIECI Z HEMOFILIĄA 1 Bw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

392.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0001.317.02LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI U DZIECIw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

393.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0001.318.02LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE PRZEDWCZESNEGO DOJRZEWANIA PŁCIOWEGO U DZIECI LUB ZAGRAŻAJĄCEJ PATOLOGICZNEJ NISKOROSŁOŚCI NA SKUTEK SZYBKO POSTĘPUJĄCEGO DOJRZEWANIA PŁCIOWEGOw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

394.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0001.319.02LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z SOMATOTROPINOWĄ NIEDOCZYNNOŚCIĄ PRZYSADKIw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

395.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0001.320.02LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z CIĘŻKIM PIERWOTNYM NIEDOBOREM IGF-1w sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

396.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0001.321.02LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CIĘŻKICH WRODZONYCH HIPERHOMOCYSTEINEMIIw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

397.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0001.322.02LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBĄ POMPEGOw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

398.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0001.323.02LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHOROBY GAUCHERA TYPU 1 ORAZ TYPU IIIw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

399.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0001.324.02LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHOROBY HURLERw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

400.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO

OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI

03.0001.325.02LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE

MUKOPOLISACHARYDOZYTYPU II (ZESPÓŁ HUNTERA)

w sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

401.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0001.327.02LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE PRZEWLEKŁYCH ZAKAŻEŃ PŁUC U ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z MUKOWISCYDOZĄw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

402.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0001.328.02LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE DYSTONII OGNISKOWYCH 1 POŁOWICZEGO KURCZU TWARZYw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

403.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0001.329.02LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANEw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

404.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0001.330.02LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE SPASTYCZNOŚCI W MÓZGOWYM PORAŻENIU DZIECIĘCYMw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

405.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0001.331.02LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO (TNP)w sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

406.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0001.332.02LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBĄ LEŚNIOWSKIEGO-CROHNAw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

407.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0001.333.02LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHORYCH Z AKTYWNĄ POSTACIĄ REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW 1 MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓWw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

408.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0001.335.02LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHORYCH Z ŁUSZCZYCOWYM ZAPALENIEM STAWÓW (ŁZS)w sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

409.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0001.336.02LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHORYCH Z AKTYWNĄ POSTACIĄ ZESZTYWNIAJĄCEGO ZAPALENIA STAWÓW KRĘGOSŁUPA (ZZSK)w sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

410.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0001.337.02LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI U CHORYCH Z PRZEWLEKŁĄ NIEWYDOLNOŚCIĄ NEREKw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

411.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0001.338.02LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z PRZEWLEKŁĄ NIEWYDOLNOŚCIĄ NEREK (PNN)w sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

412.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0001.339.02LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW LECZONYCH NERKOZASTĘPCZO DIALIZAMIw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

413.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0001.340.02LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ WIRUSEM RSw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

414.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0001.341.02LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE ZESPOŁU PRADER-WILLIw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

415.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0001.342.02LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z ZESPOŁEM TURNERA (ZT)w sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

416.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0001.344.02LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHORYCH Z CIĘŻKĄ POSTACIĄ ASTMYw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

417.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0001.347.02LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHORYCH Z UMIARKOWANĄ 1 CIĘŻKĄ POSTACIĄ ŁUSZCZYCY PLACKOWATEJw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

418.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0001.350.02LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHORYCH NA RAKA JAJNIKA, RAKA JAJOWODU LUB RAKA OTRZEWNEJw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

419.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0001.352.02LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE PŁASKONABŁONKOWEGO RAKA NARZĄDÓW GŁOWY 1 SZYIw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

420.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0001.354.02LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHORYCH NA SZPICZAKA PLAZMOCYTOWEGOw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

421.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0001.355.02LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE PACJENTÓW Z WRZODZIEJĄCYM ZAPALENIEM JELITA GRUBEGO (WZJG)w sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

422.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO

OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI

03.0001.356.02LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHORYCH NA RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGOw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

423.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0001.357.02LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE PACJENTÓW ZE SPASTYCZNOŚCIĄ KOŃCZYN Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU Aw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

424.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO

OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI

03.0001.358.02LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHORYCH NA RAKA PRZEŁYKU, POŁĄCZENIA ŻOŁĄDKOWO- PRZEŁYKOWEGO 1 ŻOŁĄDKAw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

425.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO

OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI

03.0001.359.02LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHORYCH NA CZERNIAKA SKÓRY LUB BŁON ŚLUZOWYCHw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

426.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0001.361.02LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHORYCH NA CYSTYNOZĘ NEFROPATYCZNĄw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

427.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0001.362.02LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI (PNO) U PACJENTÓW DOROSŁYCHw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

428.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0001.364.02LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE HORMONEM WZROSTU NISKOROSŁYCH DZIECI URODZONYCH JAKO ZBYT MAŁE W PORÓWNANIU DO CZASU TRWANIA CIĄŻY (SGAIublUGR)w sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

429.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0001.365.02LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHORYCH NA OSTRĄ BIAŁACZKĘ LIMFOBLASTYCZNĄw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

430.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO

OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI

03.0001.366.02LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHORYCH NA CHŁONIAKI T - KOMÓRKOWEw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

431.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0001.367.02LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE IMMUNOGLOBULINAMI CHORÓB NEUROLOGICZNYCHw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

432.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0001.370.02LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBAMI SIATKÓWKIw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

433.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO

OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI

03.0001.371.02LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE TERAPIĄ BEZINTERFERONOWĄ CHORYCH NA PRZEWLEKŁE WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU Cw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

434.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0001.373.02LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE NEUROGENNEJ NADREAKTYWNOŚCI WYPIERACZAw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

435.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0001.374.02LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE PRZEWLEKŁEGO ZAKRZEPOWO-ZATOROWEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO {CTEPH)w sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

436.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0001.375.02LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHORYCH NA AKTYWNĄ POSTAĆ ZIARNINIAKOWATOŚCI Z ZAPALENIEM NACZYŃ (GPA) LUB MIKROSKOPOWE ZAPALENIE NACZYŃ (MPA)w sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

437.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0001.376.02LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE TYROZYNEMII TYPU 1 (HT-1)w sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

438.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0001.377.02LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHORYCH NA KLASYCZNEGO CHŁONIAKA HODGKINAw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

439.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0001.379.02LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ LIMFOCYTOWĄw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

440.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0001.381.02LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHORYCH NA NOWOTWORY MIELOPROLIFERACYJNE PH (-)w sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

441.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0001.382.02LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE PACJENTÓW Z AKTYWNĄ POSTACIĄ SPONDYLOARTROPATII (SPA) BEZ ZMIAN RADIOGRAFICZNYCH CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA ZZSKw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

442.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0001.385.02LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE PACJENTÓW Z GRUCZOLAKORAKIEM TRZUSTKIw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

443.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0001.386.02LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE PACJENTÓW Z WRODZONYMI ZESPOŁAMI AUTOZAPALNYMIw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

444.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0001.387.02LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUCw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

445.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0001.388.02LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE PACJENTÓW CHORYCH NA RAKA PODSTAWNOKOMÓRKOWEGO SKÓRYw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

446.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0001.389.02LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE EWEROLIMUSEM CHORYCH NA STWARDNIENIE GUZOWATE Z NIEKWALIFIKUJĄCYMI SIĘ DO LECZENIA OPERACYJNEGO GUZAMI PODWYŚCIÓŁKOWYMI OLBRZYMIOKOMÓRKOWYMI (SEGA)w sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

447.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0001.390.02LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE ZABURZEŃ MOTORYCZNYCH W PRZEBIEGU ZAAWANSOWANEJ CHOROBY PARKINSONAw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

448.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0001.395.02LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHORYCH Z ATYPOWYM ZESPOŁEM HEMOLITYCZNO- MOCZNICOWYM (AHUS)w sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

449.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0001.396.02LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHORYCH Z NOCNĄ NAPADOWĄ HEMOGLOBINURIĄ (PNH)w sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

450.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0001.397.02LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE DOROSŁYCH CHORYCH NA PIERWOTNĄ MAŁOPŁYTKOWOŚĆ IMMUNOLOGICZNĄw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

451.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0001.398.02LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE PEDIATRYCZNYCH CHORYCH NA PIERWOTNĄ MAŁOPŁYTKOWOŚĆ IMMUNOLOGICZNĄw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

452.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0001.399.02LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE AKROMEGALIIw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

453.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0001.401.02LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE PACJENTÓW Z ZABURZENIAMI LIPIDOWYMIw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

454.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0001.402.02LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHORYCH NA RDZENIOWY ZANIK MIĘŚNIw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

455.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0001.402.03LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - TLI - LECZENIE CHORYCH NA RDZENIOWY ZANIK MIĘŚNIw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

456.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0001.404.02LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHOROBY FABRYEGOw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

457.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0001.405.02LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHORYCH NA ZAPALENIE BŁONY NACZYNIOWEJ OKA (ZBN)w sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

458.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0001.406.02LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - PROFILAKTYKA REAKTYWACJI WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B U ŚWIADCZENIOBIORCÓW PO PRZESZCZEPACH LUB U ŚWIADCZENIOBIORCÓW OTRZYMUJĄCYCH LECZENIE ZWIĄZANE Z RYZYKIEM REAKTYWACJI HBVw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

459.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0001.407.02LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHORYCH Z PRZEWLEKŁĄ POKRZYWKĄ SPONTANICZNĄw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

460.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0001.408.02LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE PACJENTÓW Z RAKIEM RDZENIASTYM TARCZYCYw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

461.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0001.408.03LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - TLI - LECZENIE PACJENTÓW Z RAKIEM RDZENIASTYM TARCZYCYw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

462.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0001.409.02LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE UZUPEŁNIAJĄCE L-KARNITYNĄ W WYBRANYCH CHOROBACH METABOLICZNYCHw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

463.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO

OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI

03.0001.410.02LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE DINUTUKSYMABEM BETA PACJENTÓW Z NERWIAKIEM ZARODKOWYM WSPÓŁCZULNYMw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

464.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0001.411.02LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CIĘŻKIEGO NIEDOBORU HORMONU WZROSTU U PACJENTÓW DOROSŁYCH ORAZ U MŁODZIEŻY PO ZAKOŃCZENIU

TERAPII PROMUJĄCEJ WZRASTANIE

w sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

465.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0001.412.02LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHORYCH NA MUKOWISCYDOZĘw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

466.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0001.412.03LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - TLK - LECZENIE CHORYCH NA MUKOWISCYDOZĘw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

467.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0001.413.02LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBAMI NEREKw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

468.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0001.414.02LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHORYCH NA OSTRĄ BIAŁACZKĘ SZPIKOWĄw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

469.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0001.415.02LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE AGRESYWNEJ

MASTOCYTOZY UKŁADOWEJ, MASTOCYTOZY UKŁADOWEJ Z WSPÓŁISTNIEJĄCYM NOWOTWOREM UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO ORAZ BIAŁACZKI

MASTOCYTARNEJ

w sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

470.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0001.417.02LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE RAKA Z KOMÓREK MERKLA AWELUMABEMw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

471.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0001.418.02LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBĄ CUSHINGAw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

472.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0001.419.02LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE PACJENTÓW ZE ZRÓŻNICOWANYM RAKIEM TARCZYCYw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

473.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0001.421.02LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE AMIFAMPRYDYNĄ PACJENTÓW Z ZESPOŁEM MIASTENICZNYM LAMBERTA-EATONAw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

474.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO

OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI

03.0001.422.02LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE ZAPOBIEGAWCZE CHORYCH Z NAWRACAJĄCYMI NAPADAMI DZIEDZICZNEGO OBRZĘKU NACZYNIORUCHOWEGO O CIĘŻKIM PRZEBIEGUw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

475.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0001.423.02LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBĄ WILSONAw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

476.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0001.424.02LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHORYCH Z ATOPOWYM ZAPALENIEM SKÓRYw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

477.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0001.425.02LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE PACJENTÓW CHORYCH NA KOLCZYSTOKOMÓRKOWEGO RAKA SKÓRYw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

478.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0001.426.02LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE PACJENTÓW Z AUTOSOMALNIE DOMINUJĄCĄ POSTACIĄ ZWYRODNIENIA WIELOTORBIELOWATEGO NEREKw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

479.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0001.427.02LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE DOROSŁYCH CHORYCH NA CIĘŻKĄ ANEMIĘ APLASTYCZNĄw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

480.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0001.428.02LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - TLI - LECZENIE CHORYCH

NA OSTRĄ PORFIRIĘ WĄTROBOWĄ (AHP) U DOROSŁYCH 1 MŁODZIEŻY W WIEKU OD 12 LAT

w sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

481.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0001.429.02LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - TLI - LECZENIE CHORYCH NA PIERWOTNĄ HIPEROKSALURIĘ TYPU 1w sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

482.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0001.430.02LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHORYCH Z DYSTROFIĄ MIĘŚNIOWĄ DUCHENNEA SPOWODOWANĄ MUTACJĄ NONSENSOWNĄ W GENIE DYSTROFINYw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

483.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0001.431.02LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE PACJENTÓW Z IDIOPATYCZNĄ WIELOOGNISKOWĄ CHOROBĄ CASTLEMANAw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

484.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0001.432.02LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - STOSOWANIE LETERMOWIRU W CELU ZAPOBIEGANIA REAKTYWACJI CYTOMEGALOWIRUSA (CMV) 1 ROZWOJOWI CHOROBY U DOROSŁYCH, SEROPOZYTYWNYCH WZGLĘDEM CMV PACJENTÓW, KTÓRZY BYLI PODDANI ZABIEGOWI PRZESZCZ. ALLOGEN. KRWIOTW. KOM. MACIERZ.w sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

485.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO

OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI

03.0001.433.02LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - PROFILAKTYCZNE LECZENIE CHORYCH NA MIGRENĘ PRZEWLEKŁĄw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

486.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0001.434.02LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - ZAPOBIEGANIE POWIKŁANIOM KOSTNYM U DOROSŁYCH PACJENTÓW Z ZAAWANSOWANYM PROCESEM NOWOTWOROWYM OBEJMUJĄCYM KOŚCI Z ZASTOSOWANIEM DENO5UMABUw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

487.22ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI PROGRAMÓW LEKOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 PKT 15 USTAWY, W TYM LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO OBJĘTE TYMI PROGRAMAMI03.0001.435.02LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBĄ ŚRÓDMIĄŻSZOWĄ PŁUCw sprawie określenia warunków zawierania

i realizacji umów

w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

488.23ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI ŚWIADCZEŃ PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART.

15 UST. 2 PKT 16 USTAWY, W TYM LEKI STOSOWANE W CHEMIOTERAPII OKREŚLONE W PRZEPISACH USTAWY Z DNIA 12

MAJA 2011 R

03.0000.111.02CHEMIOTERAPIA W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH Z ZAKRESEM SKOJARZONYMw sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia
489.23ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI ŚWIADCZEŃ PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART.

15 UST. 2 PKT 16 USTAWY, W TYM LEKI STOSOWANE W CHEMIOTERAPII OKREŚLONE W PRZEPISACH USTAWY Z DNIA 12

MAJA 2011 R

03.0000.112.02CHEMIOTERAPIA WTRYBIE JEDNODNIOWYM Z ZAKRESEM SKOJARZONYMw sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia
490.23ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI ŚWIADCZEŃ PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART.

15 UST. 2 PKT 16 USTAWY, W TYM LEKI STOSOWANE W CHEMIOTERAPII OKREŚLONE W PRZEPISACH USTAWY Z DNIA 12

MAJA 2011 R

03.0000.113.02CHEMIOTERAPIA - HOSPITALIZACJA Z ZAKRESEM SKOJARZONYMw sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia
491.23ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI ŚWIADCZEŃ PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART.

15 UST. 2 PKT 16 USTAWY, W TYM LEKI STOSOWANE W CHEMIOTERAPII OKREŚLONE W PRZEPISACH USTAWY Z DNIA 12

MAJA 2011 R

03.0000.115.02CHEMIOTERAPIAw sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia
492.23ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI ŚWIADCZEŃ PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART.

15 UST. 2 PKT 16 USTAWY, W TYM LEKI STOSOWANE W CHEMIOTERAPII OKREŚLONE W PRZEPISACH USTAWY Z DNIA 12

MAJA 2011 R

03.0001.111.01SUBSTANCJE CZYNNE Z 1T - CHEMIOTERAPIA W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH Z ZAKRESEM SKOJARZONYMw sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia
493.23ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI ŚWIADCZEŃ PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART.

15 UST. 2 PKT 16 USTAWY, W TYM LEKI STOSOWANE W CHEMIOTERAPII OKREŚLONE W PRZEPISACH USTAWY Z DNIA 12

MAJA 2011 R

03.0001.111.02SUBSTANCJE CZYNNE W CHEMIOTERAPII W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH Z ZAKRESEM SKOJARZONYMw sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia
494.23ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI ŚWIADCZEŃ PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART.

15 UST. 2 PKT 16 USTAWY, W TYM LEKI STOSOWANE W CHEMIOTERAPII OKREŚLONE W PRZEPISACH USTAWY Z DNIA 12

MAJA 2011 R

03.0001.112.01SUBSTANCJE CZYNNE Z 1T- CHEMIOTERAPIA W TRYBIE JEDNODNIOWYM Z ZAKRESEM SKOJARZONYMw sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia
495.23ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI ŚWIADCZEŃ PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART.

15 UST. 2 PKT 16 USTAWY, W TYM LEKI STOSOWAN E W CHEMIOTERAPII OKREŚLONE W PRZEPISACH USTAWY Z DNIA 12

MAJA 2011 R

03.0001.112.02SUBSTANCJE CZYNNE W CHEMIOTERAPII W TRYBIE JEDNODNIOWYM Z ZAKRESEM SKOJARZONYMw sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia
496.23ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI ŚWIADCZEŃ PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART.

15 UST. 2 PKT 16 USTAWY, W TYM LEKI STOSOWAN E W CHEMIOTERAPII OKREŚLONE W PRZEPISACH USTAWY Z DNIA 12

MAJA 2011 R

03.0001.113.01SUBSTANCJE CZYNNE Z 1T - CHEMIOTERAPIA - HOSPITALIZACJA Z ZAKRESEM SKOJARZONYMw sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia
497.23ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI ŚWIADCZEŃ PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART.

15 UST. 2 PKT 16 USTAWY, W TYM LEKI STOSOWAN E W CHEMIOTERAPII OKREŚLONE W PRZEPISACH USTAWY Z DNIA 12

MAJA 2011 R

03.0001.113.02SUBSTANCJE CZYNNE W CHEMIOTERAPII - HOSPITALIZACJI Z ZAKRESEM SKOJARZONYMw sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia
498.23ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI ŚWIADCZEŃ PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART.

15 UST. 2 PKT 16 USTAWY, W TYM LEKI STOSOWANE W CHEMIOTERAPII OKREŚLONE W PRZEPISACH USTAWY Z DNIA 12

MAJA 2011 R

03.0001.115.01SUBSTANCJE CZYNNE Z 1T - CHEMIOTERAPIAw sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia
499.23ŚWIADCZENIA WYKONYWANE W CELU REALIZACJI ŚWIADCZEŃ PRZYSŁUGUJĄCYCH ŚWIADCZENIOBIORCY NA PODSTAWIE ART.

15 UST. 2 PKT 16 USTAWY, W TYM LEKI STOSOWAN E W CHEMIOTERAPII OKREŚLONE W PRZEPISACH USTAWY Z DNIA 12

MAJA 2011 R

03.0001.115.02SUBSTANCJE CZYNNE W CHEMIOTERAPIIw sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia
500.24ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W ZAKRESIE USUNIĘCIA ZAĆMY03.4600.130.02OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA B18G, B19Gzarządzenie szpitalne
501.24ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W ZAKRESIE USUNIĘCIA ZAĆMY03.4601.130.02OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA B18G, B19Gzarządzenie szpitalne
502.25ŚWIADCZENIA W RAMACH LECZENIA PĘCHERZOWEGO ODDZIELANIA NASKÓRKA03.4501.131.02CHIRURGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA - LECZENIE PĘCHERZOWEGO ODDZIELANIA NASKÓRKAzarządzenie szpitalne
503.25ŚWIADCZENIA W RAMACH LECZENIA PĘCHERZOWEGO ODDZIELANIA NASKÓRKA03.4500.131.02CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA - LECZENIE PĘCHERZOWEGO ODDZIELANIA NASKÓRKAzarządzenie szpitalne
504.25ŚWIADCZENIA W RAMACH LECZENIA PĘCHERZOWEGO ODDZIELANIA NASKÓRKA03.4000.130.02CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA - LECZENIE PĘCHERZOWEGO ODDZIELANIA NASKÓRKAzarządzenie szpitalne
505.25ŚWIADCZENIA W RAMACH LECZENIA PĘCHERZOWEGO ODDZIELANIA NASKÓRKA03.4200.130.02DERMATOLOGIA 1 WENEROLOGIA - HOSPITALIZACJA - LECZENIE PĘCHERZOWEGO ODDZIELANIA NASKÓRKAzarządzenie szpitalne
506.25ŚWIADCZENIA W RAMACH LECZENIA PĘCHERZOWEGO ODDZIELANIA NASKÓRKA03.4201.130.02DERMATOLOGIA 1 WENEROLOGIA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA - LECZENIE PĘCHERZOWEGO ODDZIELANIA NASKÓRKAzarządzenie szpitalne
507.25ŚWIADCZENIA W RAMACH LECZENIA PĘCHERZOWEGO ODDZIELANIA NASKÓRKA03.4401.130.02PEDIATRIA - HOSPITALIZACJA - LECZENIE

PĘCHERZOWEGO ODDZIELANIA NASKÓRKA

zarządzenie szpitalne
508.25ŚWIADCZENIA W RAMACH LECZENIA PĘCHERZOWEGO ODDZIELANIA NASKÓRKA03.4550.130.02CHIRURGIA PLASTYCZNA - HOSPITALIZACJA - LECZENIE PĘCHERZOWEGO ODDZIELANIA NASKÓRKAzarządzenie szpitalne
509.25ŚWIADCZENIA W RAMACH LECZENIA PĘCHERZOWEGO ODDZIELANIA NASKÓRKA03.4551.130.02CHIRURGIA PLASTYCZNA DZIECIĘCA - HOSPITALIZACJA - LECZENIE PĘCHERZOWEGO ODDZIELANIA NASKÓRKAzarządzenie szpitalne
510.26WIDEOTORAKOSKOPOWA ABLACJA W CIĘŻKIM NIEPODDAJĄCYM SIĘ LECZENIU FARMAKOLOGICZNEMU MIGOTANIU PRZEDSIONKÓW03.4659.033.02WIDEOTORAKOSKOPOWA ABLACJA W CIĘŻKIM NIEPODDAJĄCYM SIĘ LECZENIU FARMAKOLOGICZNEMU MIGOTANIU PRZEDSIONKÓWzarządzenie szpitalne
511.28OPERACJA WAD SERCA 1 AORTY PIERSIOWEJ W KRĄŻENIU POZAUSTROJOWYM U DOROSŁYCH03.4601.033.02OPERACJA WAD SERCA 1 AORTY PIERSIOWEJ W KRĄŻENIU POZAUSTROJOWYM U DOROSŁYCHzarządzenie szpitalne
512.30PRZEZSKÓRNE LUB Z INNEGO DOSTĘPU WSZCZEPIANIE ZASTAWEK SERCA03.4603.033.02PRZEZSKÓRNE LUB Z INNEGO DOSTĘPU WSZCZEPIANIE ZASTAWEK SERCAzarządzenie szpitalne
513.32PRZEZCEWNIKOWA NAPRAWA

ZASTAWEK SERCA U CHORYCH WYSOKIEGO RYZYKA

03.4605.033.02PRZEZCEWNIKOWA NIEOPERACYJNA NAPRAWA

ZASTAWEK SERCA U CHORYCH WYSOKIEGO RYZYKA 11

zarządzenie szpitalne
514.33PORADY SPECJALISTYCZNE W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ02.1030.001.02ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGIIzarządzenie AOS
515.33PORADY SPECJALISTYCZNE W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ02.1030.401.02ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII- ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWEzarządzenie AOS
516.33PORADY SPECJALISTYCZNE W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ02.1100.001.02ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGIIzarządzenie AOS
517.33PORADY SPECJALISTYCZNE W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ02.1100.701.02ŚWIADCZENIE W RAMACH SIECI KARDIOLOGICZNEJzarządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej
518.33PORADY SPECJALISTYCZNE W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ02.1100.401.02ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWEzarządzenie AOS
519.33PORADY SPECJALISTYCZNE W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ02.1220.001.02ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGIIzarządzenie AOS
520.33PORADY SPECJALISTYCZNE W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ02.1220.401.02ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWEzarządzenie AOS
521.33PORADY SPECJALISTYCZNE W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ02.1580.001.02ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII 1 TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHUzarządzenie AOS
522.33PORADY SPECJALISTYCZNE W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ02.1580.401.02ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII 1 TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU - ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWEzarządzenie AOS
523.33PORADY SPECJALISTYCZNE W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ02.1580.101.02ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W ORTOPEDII 1 TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1580.001.02zarządzenie AOS
524.33PORADY SPECJALISTYCZNE W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ02.1580.201.02ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII 1 TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU - ZE WSKAZAŃ NAGŁYCHzarządzenie AOS
525.33PORADY SPECJALISTYCZNE W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ02.1008.001.02ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHORÓB METABOLICZNYCHzarządzenie AOS
526.33PORADY SPECJALISTYCZNE W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ02.1008.401.02ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHORÓB METABOLICZNYCH- ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWEzarządzenie AOS
527.33PORADY SPECJALISTYCZNE W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ02.1010.001.02ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ALERGOLOGIIzarządzenie AOS
528.33PORADY SPECJALISTYCZNE W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ02.1010.401.02ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ALERGOLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWEzarządzenie AOS
529.33PORADY SPECJALISTYCZNE W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ02.1020.001.02ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGIIzarządzenie AOS
530.33PORADY SPECJALISTYCZNE W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ02.1020.401.02ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWEzarządzenie AOS
531.33PORADY SPECJALISTYCZNE W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ02.1020.501.02ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII-AOPzarządzenie AOS
532.33PORADY SPECJALISTYCZNE W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ02.1050.001.02ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GASTROENTEROLOGUzarządzenie AOS
533.33PORADY SPECJALISTYCZNE W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ02.1050.101.02ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W GASTROENTEROLOGII-

ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1050.001.02

zarządzenie AOS
534.33PORADY SPECJALISTYCZNE W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ02.1050.401.02ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GASTROENTEROLOGII- ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWEzarządzenie AOS
535.33PORADY SPECJALISTYCZNE W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ02.1056.001.02ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE HEPATOLOGIIzarządzenie AOS
536.33PORADY SPECJALISTYCZNE W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ02.1056.401.02ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE HEPATOLOGH-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWEzarządzenie AOS
537.33PORADY SPECJALISTYCZNE W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ02.1060.001.02ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GERIATRIIzarządzenie AOS
538.33PORADY SPECJALISTYCZNE W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ02.1060.401.02ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GERİATRII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWEzarządzenie AOS
539.33PORADY SPECJALISTYCZNE W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ02.1070.001.02ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE HEMATOLOGIIzarządzenie AOS
540.33PORADY SPECJALISTYCZNE W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ02.1070.401.02ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE HEMATOLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWEzarządzenie AOS
541.33PORADY SPECJALISTYCZNE W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ02.1080.001.02ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE IMMUNOLOGIIzarządzenie AOS
542.33PORADY SPECJALISTYCZNE W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ02.1080.401.02ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE IMMUNOLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWEzarządzenie AOS
543.33PORADY SPECJALISTYCZNE W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ02.1100.501.02ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII-AOPzarządzenie AOS
544.33PORADY SPECJALISTYCZNE W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ02.1120.001.02ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA CHORÓB NACZYŃzarządzenie AOS
545.33PORADY SPECJALISTYCZNE W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ02.1120.401.02ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA CHORÓB NACZYŃ-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWEzarządzenie AOS
546.33PORADY SPECJALISTYCZNE W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ02.1130.001.02ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEFROLOGIIzarządzenie AOS
547.33PORADY SPECJALISTYCZNE W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ02.1130.101.02KWALIFIKACJA DO PRZESZCZEPU 1 MONITOROWANIE ZAKWALIFIKOWANYCH- ZAKRES SKOJARZONY DO ZAKRESU NEFROLOGII 02.1130.001.02zarządzenie AOS
548.33PORADY SPECJALISTYCZNE W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ02.1130.401.02ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEFROLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWEzarządzenie AOS
549.33PORADY SPECJALISTYCZNE W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ02.1150.001.02ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE TOKSYKOLOGIIzarządzenie AOS
550.33PORADY SPECJALISTYCZNE W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ02.1150.401.02ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE TOKSYKOLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWEzarządzenie AOS
551.33PORADY SPECJALISTYCZNE W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ02.1200.001.02ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII 1 WENEROLOGIIzarządzenie AOS
552.33PORADY SPECJALISTYCZNE W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ02.1200.401.02ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII I WENEROLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWEzarządzenie AOS
553.33PORADY SPECJALISTYCZNE W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ02.1210.001.02ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GENETYKIzarządzenie AOS
554.33PORADY SPECJALISTYCZNE W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ02.1210.401.02ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GENETYKI-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWEzarządzenie AOS
555.33PORADY SPECJALISTYCZNE W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ02.1222.001.02ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA BÓLUzarządzenie AOS
556.33PORADY SPECJALISTYCZNE W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ02.1222.401.02ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA BÓLU- ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWEzarządzenie AOS
557.33PORADY SPECJALISTYCZNE W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ02.1240.001.02ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGIIzarządzenie AOS
558.33PORADY SPECJALISTYCZNE W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ02.1240.401.02ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWEzarządzenie AOS
559.33PORADY SPECJALISTYCZNE W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ02.1270.001.02ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY 1 CHORÓB PŁUCzarządzenie AOS
560.33PORADY SPECJALISTYCZNE W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ02.1270.401.02ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA GRUŹLICY 1 CHORÓB PŁUC-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWEzarządzenie AOS
561.33PORADY SPECJALISTYCZNE W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ02.1276.001.02ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA MUKOWISCYDOZYzarządzenie AOS
562.33PORADY SPECJALISTYCZNE W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ02.1276.401.02ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA MUKOWISCYDOZY- ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWEzarządzenie AOS
563.33PORADY SPECJALISTYCZNE W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ02.1280.001.02ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE REUMATOLOGIIzarządzenie AOS
564.33PORADY SPECJALISTYCZNE W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ02.1280.401.02ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE REUMATOLOGII- ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWEzarządzenie AOS
565.33PORADY SPECJALISTYCZNE W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ02.1340.001.02ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCHzarządzenie AOS
566.33PORADY SPECJALISTYCZNE W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ02.1340.401.02ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH- ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWEzarządzenie AOS
567.33PORADY SPECJALISTYCZNE W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ02.1342.001.02ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA AIDSzarządzenie AOS
568.33PORADY SPECJALISTYCZNE W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ02.1342.401.02ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA AIDS-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWEzarządzenie AOS
569.33PORADY SPECJALISTYCZNE W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ02.1450.001.02ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA 1 GINEKOLOGIIzarządzenie AOS
570.33PORADY SPECJALISTYCZNE W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ02.1450.101.02POBRANIE MATERIAŁU Z SZYJKI MACICY DO PRZESIEWOWEGO BADANIA CYTOLOGICZNEGO - ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02zarządzenie AOS
571.33PORADY SPECJALISTYCZNE W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ02.1450.201.02ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W POŁOŻNICTWIE I GINEKOLOGII-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02zarządzenie AOS
572.33PORADY SPECJALISTYCZNE W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ02.1450.501.02ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA 1 GINEKOLOGII AOPzarządzenie AOS
573.33PORADY SPECJALISTYCZNE W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ02.1500.001.02ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJzarządzenie AOS
574.33PORADY SPECJALISTYCZNE W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ02.1500.101.02ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W CHIRURGII OGÓLNEJ- ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1500.001.02zarządzenie AOS
575.33PORADY SPECJALISTYCZNE W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ02.1500.501.02ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ- AOPzarządzenie AOS
576.33PORADY SPECJALISTYCZNE W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ02.1506.001.02ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PROKTOLOGIIzarządzenie AOS
577.33PORADY SPECJALISTYCZNE W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ02.1506.101.02ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W PROKTOLOGII -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1506.001.02zarządzenie AOS
578.33PORADY SPECJALISTYCZNE W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ02.1520.001.02ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJzarządzenie AOS
579.33PORADY SPECJALISTYCZNE W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ02.1540.001.02ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII ONKOLOGICZNEJzarządzenie AOS
580.33PORADY SPECJALISTYCZNE W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ02.1540.101.02ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W CHIRURGII

ONKOLOGICZNEJ -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1540.001.02

zarządzenie AOS
581.33PORADY SPECJALISTYCZNE W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ02.1550.001.02ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII PLASTYCZNEJzarządzenie AOS
582.33PORADY SPECJALISTYCZNE W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ02.1560.001.02ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOCHIRURGIIzarządzenie AOS
583.33PORADY SPECJALISTYCZNE W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ02.1570.001.02ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROCHIRURGIIzarządzenie AOS
584.33PORADY SPECJALISTYCZNE W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ02.1584.001.02ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA OSTEOPOROZYzarządzenie AOS
585.33PORADY SPECJALISTYCZNE W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ02.1584.401.02ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA OSTEOPOROZY- ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWEzarządzenie AOS
586.33PORADY SPECJALISTYCZNE W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ02.1600.001.02ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKIzarządzenie AOS
587.33PORADY SPECJALISTYCZNE W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ02.1600.101.02ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W OKULISTYCE -ZAKRES

SKOJARZONY Z 02.1600.001.02

zarządzenie AOS
588.33PORADY SPECJALISTYCZNE W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ02.1600.201.02ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI - ZE WSKAZAŃ NAGŁYCHzarządzenie AOS
589.33PORADY SPECJALISTYCZNE W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ02.1604.001.02ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA ZEZAzarządzenie AOS
590.33PORADY SPECJALISTYCZNE W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ02.1604.401.02ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA ZEZA - ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWEzarządzenie AOS
591.33PORADY SPECJALISTYCZNE W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ02.1610.001.02ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGIIzarządzenie AOS
592.33PORADY SPECJALISTYCZNE W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ02.1610.101.02ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W OTOLARYNGOLOGII - ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1610.001.02zarządzenie AOS
593.33PORADY SPECJALISTYCZNE W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ02.1612.001.02ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE AUDIOLOGII 1 FONIATRIIzarządzenie AOS
594.33PORADY SPECJALISTYCZNE W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ02.1612.401.02ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE AUDIOLOGII 1 FONIATRII- ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWEzarządzenie AOS
595.33PORADY SPECJALISTYCZNE W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ02.1616.001.02ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LOGOPEDIIzarządzenie AOS
596.33PORADY SPECJALISTYCZNE W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ02.1616.401.02ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LOGOPEDII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWEzarządzenie AOS
597.33PORADY SPECJALISTYCZNE W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ02.1630.001.02ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII SZCZĘKOWO- TWARZOWEJzarządzenie AOS
598.33PORADY SPECJALISTYCZNE W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ02.1630.101.02ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W CHIRURGII SZCZĘKOWO- TWARZOWEJ -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1630.001.02zarządzenie AOS
599.33PORADY SPECJALISTYCZNE W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ02.1640.001.02ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGIIzarządzenie AOS
600.33PORADY SPECJALISTYCZNE W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ02.1640.101.02ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W UROLOGII -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1640.001.02zarządzenie AOS
601.33PORADY SPECJALISTYCZNE W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ02.1650.001.02ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE TRANSPLANTOLOGIIzarządzenie AOS
602.33PORADY SPECJALISTYCZNE W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ11.1100.011.02NADZÓR TELEMETRYCZNY NAD PACJENTAMI Z IMPLANTOWANYMI URZĄDZENIAMI WSZCZEPIALNYMIzarządzenie SOK
603.34ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU RATUNKOWEGO DOSTĘPU DO TECHNOLOGII LEKOWEJ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 15 UST. 2 PKT 17A USTAWY03.0000.100.02ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU RATUNKOWEGO DOSTĘPU DO TECHNOLOGII LEKOWEJ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 15 UST. 2 PKT 17A USTAWY DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW ZAKWALIFIKOWANYCH W RAMACH PSZ DO POZIOMU: 1} III STOPNIA, 2) OGÓLNOPOLSKIEGO, 3) ONKOLOGICZNEGO, 4} PEDIATRYCZNEGO, 5) PULMONOLOGICZNEGOzarządzenie PSZ
604.35INNE NIŻ WYMIENIONE W PKT 1-34 ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ UDZIELANE ŚWIADCZENIOBIORCOM DO UKOŃCZENIA 18. ROKU ŻYCIA.WYODRĘBNIONE ZAKRESY ŚWIADCZEŃ DEDYKOWANE DZIECIOM/ŚWIADCZENIOBIORCOM DO UKOŃCZENIA 18. ROKU ŻYCIA (OBEJMUJE WSZYSTKIE ZAKRESY ŚWIADCZEŃ DLA DZIECI/ ŚWIEDCZENIOBIORCÓW DO UKOŃCZENIA 18. ROKU ŻYCIA)zarządzenie szpitalne zarządzenie AOS zarządzenie SOK zarządzenie REH
605.36ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE:

1) ABLACJI W ZABURZENIACH RYTMU,

2) PRZEZCEWNIKOWEGO WSZCZEPIENIA PROTEZY ZASTAWKI AORTALNEJ,

3) PRZEZCEWNIKOWEJ PLASTYKI ZASTAWKI MITRALNEJ METODĄ "BRZEG DO BRZEGU",

4) WSZCZEPIENIA UKŁADU RESYNCHRONIZUJĄCEGO, DEFIBRYLATORÓW, KARDIOWERTERÓW

- ZREALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU PILATOŻOWEGO OPIEKI NAD ŚWIADCZENIOBIORCĄ W RAMACH SIECI KARDIOLOGICZNEJ, OKREŚLONEGO W PRZEPISACH WYKONAWCZYCH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 48E UST. 5

USTAWY

03.4605.333.02PRZEZCEWNIKOWA NIEOPERACYJNA NAPRAWA ZASTAWKI MITRALNEJ U CHORYCH WYSOKIEGO RYZYKA - W RAMACH SIECI KARDIOLOGICZNEJ - § 13 UST. 2 ROZPORZĄDZENIA5.54.01.0000069Wariant 1 - przezcewnikowa nieoperacyjna naprawa zastawki mitralnejzarządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej
606.36ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE: 1) ABLACJI W ZABURZENIACH RYTMU,

2) PRZEZCEWNIKOWEGO WSZCZEPIENIA PROTEZY ZASTAWKI AORTALNEJ,

3) PRZEZCEWNIKOWEJ PLASTYKI ZASTAWKI MITRALNEJ METODĄ "BRZEG DO BRZEGU",

4) WSZCZEPIENIA UKŁADU RESYNCHRONIZUJĄCEGO, DEFIBRYLATORÓW, KARDIOWERTERÓW

- ZREALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU PILATOŻOWEGO OPIEKI NAD ŚWIADCZENIOBIORCĄ W RAMACH SIECI KARDIOLOGICZNEJ, OKREŚLONEGO W PRZEPISACH WYKONAWCZYCH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 48E UST. 5 USTAWY

03.4603.333.02PRZEZSKÓRNE LUB Z INNEGO DOSTĘPU WSZCZEPIANIE ZASTAWEK SERCA - W RAMACH SIECI KARDIOLOGICZNEJ - § 13 UST. 2 ROZPORZĄDZENIA5.54.01.0000057wariant 1 -przeznaczyniowe (TF, TS) wszczepienie zastawki aortalnejzarządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej
607.36ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE:

1) ABLACJI W ZABURZENIACH RYTMU,

2) PRZEZCEWNIKOWEGO WSZCZEPIENIA PROTEZY ZASTAWKI AORTALNEJ,

3) PRZEZCEWNIKOWEJ PLASTYKI ZASTAWKI MITRALNEJ METODĄ "BRZEG DO BRZEGU",

4) WSZCZEPIENIA UKŁADU RESYNCHRONIZUJĄCEGO, DEFIBRYLATORÓW, KARDIOWERTERÓW

- ZREALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU PILATOŻOWEGO OPIEKI NAD ŚWIADCZENIOBIORCĄ W RAMACH SIECI KARDIOLOGICZNEJ, OKREŚLONEGO W PRZEPISACH WYKONAWCZYCH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 48E UST. 5

USTAWY

03.4603.333.02PRZEZSKÓRNE LUB Z INNEGO DOSTĘPU WSZCZEPIANIE ZASTAWEK SERCA - W RAMACH SIECI KARDIOLOGICZNEJ - § 13 UST. 2 ROZPORZĄDZENIA5.54.01.0000058wariant 2 - przezkoniuszkowe (TA, TAA) wszczepienie zastawki aortalnejzarządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej
608.36ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE: 1) ABLACJI W ZABURZENIACH RYTMU,

2) PRZEZCEWNIKOWEGO WSZCZEPIENIA PROTEZY ZASTAWKI AORTALNEJ,

3) PRZEZCEWNIKOWEJ PLASTYKI ZASTAWKI MITRALNEJ METODĄ "BRZEG DO BRZEGU",

4) WSZCZEPIENIA UKŁADU RESYNCHRONIZUJĄCEGO, DEFIBRYLATORÓW, KARDIOWERTERÓW

- ZREALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU PILATOŻOWEGO OPIEKI NAD ŚWIADCZENIOBIORCĄ W RAMACH SIECI KARDIOLOGICZNEJ, OKREŚLONEGO W PRZEPISACH WYKONAWCZYCH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 48E UST. 5 USTAWY

03.4100.020.02KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA - W RAMACH SIECI KARDIOLOGICZNEJ - § 13 UST. 2 ROZPORZĄDZENIA5.51.01.0005043E43 Ablacja zaburzeń rytmuzarządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej
609.36ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE: 1) ABLACJI W ZABURZENIACH RYTMU,

2) PRZEZCEWNIKOWEGO WSZCZEPIENIA PROTEZY ZASTAWKI AORTALNEJ,

3) PRZEZCEWNIKOWEJ PLASTYKI ZASTAWKI MITRALNEJ METODĄ "BRZEG DO BRZEGU",

4) WSZCZEPIENIA UKŁADU RESYNCHRONIZUJĄCEGO, DEFIBRYLATORÓW, KARDIOWERTERÓW

- ZREALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU PILATOŻOWEGO OPIEKI NAD ŚWIADCZENIOBIORCĄ W RAMACH SIECI KARDIOLOGICZNEJ, OKREŚLONEGO W PRZEPISACH WYKONAWCZYCH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 48E UST. 5 USTAWY

03.4100.020.02KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA - W RAMACH SIECI KARDIOLOGICZNEJ - § 13 UST. 2 ROZPORZĄDZENIA5.51.01.0005046E46 Ablacja (prosta) zaburzeń rytmu z wykorzystaniem systemu elektroanatomicznego 3Dzarządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej
610.36ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE: 1) ABLACJI W ZABURZENIACH RYTMU,

2) PRZEZCEWNIKOWEGO WSZCZEPIENIA PROTEZY ZASTAWKI AORTALNEJ,

3) PRZEZCEWNIKOWEJ PLASTYKI ZASTAWKI MITRALNEJ METODĄ "BRZEG DO BRZEGU",

4) WSZCZEPIENIA UKŁADU RESYNCHRONIZUJĄCEGO, DEFIBRYLATORÓW, KARDIOWERTERÓW

- ZREALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU PILATOŻOWEGO OPIEKI NAD ŚWIADCZENIOBIORCĄ W RAMACH SIECI KARDIOLOGICZNEJ, OKREŚLONEGO W PRZEPISACH WYKONAWCZYCH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 48E UST. 5 USTAWY

03.4100.020.02KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA - W RAMACH SIECI KARDIOLOGICZNEJ - § 13 UST. 2 ROZPORZĄDZENIA5.51.01.0005047E47 Ablacja (złożona) zaburzeń rytmu z wykorzystaniem systemu elektroanatomicznego 3Dzarządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej
611.36ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE:

1) ABLACJI W ZABURZENIACH RYTMU,

2) PRZEZCEWNIKOWEGO WSZCZEPIENIA PROTEZY ZASTAWKI AORTALNEJ,

3) PRZEZCEWNIKOWEJ PLASTYKI ZASTAWKI MITRALNEJ METODĄ "BRZEG DO BRZEGU",

4) WSZCZEPIENIA UKŁADU RESYNCHRONIZUJĄCEGO, DEFIBRYLATORÓW, KARDIOWERTERÓW

-ZREALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU PILATOŻOWEGO OPIEKI NAD ŚWIADCZENIOBIORCĄ W RAMACH SIECI KARDIOLOGICZNEJ, OKREŚLONEGO W PRZEPISACH WYKONAWCZYCH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 48E UST. 5

USTAWY

03.4100.020.02KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA - W RAMACH SIECI KARDIOLOGICZNEJ - § 13 UST. 2 ROZPORZĄDZENIA5.51.01.0005048E48 Ablacja migotania przedsionków - izolacja żył płucnychzarządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej
612.36ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE:

1) ABLACJI W ZABURZENIACH RYTMU,

2) PRZEZCEWNIKOWEGO WSZCZEPIENIA PROTEZY ZASTAWKI AORTALNEJ,

3) PRZEZCEWNIKOWEJ PLASTYKI ZASTAWKI MITRALNEJ METODĄ "BRZEG DO BRZEGU",

4) WSZCZEPIENIA UKŁADU RESYNCHRONIZUJĄCEGO, DEFIBRYLATORÓW, KARDIOWERTERÓW

- ZREALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU PILATOŻOWEGO OPIEKI NAD ŚWIADCZENIOBIORCĄ W RAMACH SIECI KARDIOLOGICZNEJ, OKREŚLONEGO W PRZEPISACH WYKONAWCZYCH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 48E UST. 5

USTAWY

03.4100.020.02KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA - W RAMACH SIECI KARDIOLOGICZNEJ - § 13 UST. 2 ROZPORZĄDZENIA5.52.01.0001505Ablacja u chorych z rozpoznaniem burzy elektrycznejzarządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej
613.36ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE:

1) ABLACJI W ZABURZENIACH RYTMU,

2) PRZEZCEWNIKOWEGO WSZCZEPIENIA PROTEZY ZASTAWKI AORTALNEJ,

3) PRZEZCEWNIKOWEJ PLASTYKI ZASTAWKI MITRALNEJ METODĄ "BRZEG DO BRZEGU",

4) WSZCZEPIENIA UKŁADU RESYNCHRONIZUJĄCEGO, DEFIBRYLATORÓW, KARDIOWERTERÓW

- ZREALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU PILATOŻOWEGO OPIEKI NAD ŚWIADCZENIOBIORCĄ W RAMACH SIECI KARDIOLOGICZNEJ, OKREŚLONEGO W PRZEPISACH WYKONAWCZYCH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 48E UST. 5

USTAWY

03.4100.020.02KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA - W RAMACH SIECI KARDIOLOGICZNEJ - § 13 UST. 2 ROZPORZĄDZENIA5.51.01.0005033E33 Wszczepienie/ wymiana układu z funkcją resynchronizującą serca (CRT)zarządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej
614.36ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE: 1) ABLACJI W ZABURZENIACH RYTMU,

2) PRZEZCEWNIKOWEGO WSZCZEPIENIA PROTEZY ZASTAWKI AORTALNEJ,

3) PRZEZCEWNIKOWEJ PLASTYKI ZASTAWKI MITRALNEJ METODĄ "BRZEG DO BRZEGU",

4) WSZCZEPIENIA UKŁADU RESYNCHRONIZUJĄCEGO, DEFIBRYLATORÓW, KARDIOWERTERÓW

- ZREALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU PILATOŻOWEGO OPIEKI NAD ŚWIADCZENIOBIORCĄ W RAMACH SIECI KARDIOLOGICZNEJ, OKREŚLONEGO W PRZEPISACH WYKONAWCZYCH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 48E UST. 5 USTAWY

03.4100.020.02KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA - W RAMACH SIECI KARDIOLOGICZNEJ - § 13 UST. 2 ROZPORZĄDZENIA5.51.01.0005034E34 Wszczepienie/ wymiana <ardiowertera-defibrylatora jedno- / dwujamowegozarządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej
615.36ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE:

1) ABLACJI W ZABURZENIACH RYTMU,

2) PRZEZCEWNIKOWEGO WSZCZEPIENIA PROTEZY ZASTAWKI AORTALNEJ,

3) PRZEZCEWNIKOWEJ PLASTYKI ZASTAWKI MITRALNEJ METODĄ "BRZEG DO BRZEGU",

4) WSZCZEPIENIA UKŁADU RESYNCHRONIZUJĄCEGO, DEFIBRYLATORÓW, KARDIOWERTERÓW

- ZREALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU PILATOŻOWEGO OPIEKI NAD ŚWIADCZENIOBIORCĄ W RAMACH SIECI KARDIOLOGICZNEJ, OKREŚLONEGO W PRZEPISACH WYKONAWCZYCH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 48E UST. 5

USTAWY

03.4100.020.02KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA - W RAMACH SIECI KARDIOLOGICZNEJ - § 13 UST. 2 ROZPORZĄDZENIA5.51.01.0005102E34G Wszczepienie lub wymiana całkowicie podskórnego kardiowertera-defibrylatorazarządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej
616.36ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE:

1) ABLACJI W ZABURZENIACH RYTMU,

2) PRZEZCEWNIKOWEGO WSZCZEPIENIA PROTEZY ZASTAWKI AORTALNEJ,

3) PRZEZCEWNIKOWEJ PLASTYKI ZASTAWKI MITRALNEJ METODĄ "BRZEG DO BRZEGU",

4) WSZCZEPIENIA UKŁADU RESYNCHRONIZUJĄCEGO, DEFIBRYLATORÓW, KARDIOWERTERÓW

- ZREALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU PILATOŻOWEGO OPIEKI NAD ŚWIADCZENIOBIORCĄ W RAMACH SIECI KARDIOLOGICZNEJ, OKREŚLONEGO W PRZEPISACH WYKONAWCZYCH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 48E UST. 5

USTAWY

03.4100.020.02KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA - W RAMACH SIECI KARDIOLOGICZNEJ - § 13 UST. 2 ROZPORZĄDZENIA5.51.01.0005036E36 Wszczepienie/ wymiana CRT- D > 17 r.ż.zarządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej
617.37WSZCZEPIENIE POMPY BAKLOFENOWEJ W LECZENIU SPASTYCZNOŚCI OPORNEJ NA LECZENIE FARMAKOLOGICZNE, WRAZ Z WYMIANĄ ORAZ UZUPEŁNIENIEM BAKLOFENU11.0000.049.02LECZENIE SPASTYCZNOŚCI OPORNEJ NA LECZENIE FARMAKOLOGICZNE Z ZASTOSOWANIEM POMPY BAKLOFENOWEJzarządzenie SOK
618.38LECZENIE GŁĘBOKICH ZABURZEŃ SŁUCHU ZA POMOCĄ IMPLANTÓW ŚLIMAKOWYCH 1 DO PNIA MÓŻGU WRAZ Z

OKRESOWĄ WYMIANĄ PROCESORA MOWY

03.4610.991.02OTORYNOLARYNGOLOGIA - HOSPITALIZACJA (ŚWIADCZENIA FINANSOWANE ODRĘBNIE W PSZ) C05G, C05H, C07G 21zarządzenie szpitalne, niniejsze zarządzenie
619.39ŻYWIENIE POZAJELITOWE W WARUNKACH DOMOWYCH: CAŁKOWITE ŻYWIENIE POZAJELITOWE11.0000.047.02ŻYWIENIE POZAJELITOWE W WARUNKACH DOMOWYCHzarządzenie SOK
620.40WSZCZEPIENIE, PRZEMIESZCZENIE LUB WYMIANA STYMULATORA STRUKTUR GŁĘBOKICH MÓZGU LUB STYMULATORA NERWU BŁĘDNEGO03.4570.230.02NEUROCHIRURGIA - HOSPITALIZACJA - A03zarządzenie szpitalne
621.41LECZENIE CUKRZYCY Z ZASTOSOWANIEM POMPY INSULINOWEJ U DOROSŁYCH W WIEKU 18-26 LAT11.1021.047.02LECZENIE CUKRZYCY Z ZASTOSOWANIEM POMPY INSULINOWEJ U DOROSŁYCHzarządzenie SOK
622.42LECZENIE UDARU MÓZGU W ODDZIALE UDAROWYM03.4220.130.02NEUROLOGIA - HOSPITALIZACJA - A48zarządzenie szpitalne
623.43IMPLANTACJA LUB WYMIANA HYDRAULICZNEGO ZWIERACZA CEWKI MOCZOWEJ03.4640.130.02UROLOGIA - HOSPITALIZACJA - L91zarządzenie szpitalne
624.44ENDOWASKULARNE ZAOPATRZENIE TĘTNIAKA AORTY - DOTYCZY TĘTNIAKÓW AORTY PIERSIOWEJ, BRZUSZNO-PIERSIOWEJ 1 BRZUSZNEJ, TĘTNIAKÓW AORTY OBEJMUJĄCYCH TĘTNICE TRZEWNE 1 NERKOWE03.4530.140.02CHIRURGIA NACZYNIOWA HOSPITALIZACJA II POZIOM REFERENCYJNY - Q01, Q52, 5.52.01.0001496, 5.53.01.0001435zarządzenie szpitalne
625.44ENDOWASKULARNE ZAOPATRZENIE TĘTNIAKA AORTY - DOTYCZY TĘTNIAKÓW AORTY PIERSIOWEJ, BRZUSZNO-PIERSIOWEJ 1 BRZUSZNEJ, TĘTNIAKÓW AORTY OBEJMUJĄCYCH TĘTNICE TRZEWNE 1 NERKOWE03.4560.130.02KARDIOCHIRURGIA - HOSPITALIZACJA - Q01zarządzenie szpitalne
626.45ZABIEGI ENDOWASKULARNE W CHOROBACH NACZYŃ MÓZGOWYCH03.4570.130.02NEUROCHIRURGIA - HOSPITALIZACJA - Q31, Q32, Q33zarządzenie szpitalne
627.46DOSTĘP NACZYNIOWY W LECZENIU NERKOZASTĘPCZYM03.4530.130.02CHIRURGIA NACZYNIOWA - HOSPITALIZACJA - Q01, Q52zarządzenie szpitalne
628.46DOSTĘP NACZYNIOWY W LECZENIU NERKOZASTĘPCZYM03.4500.140.02CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA - Q52zarządzenie szpitalne
629.46DOSTĘP NACZYNIOWY W LECZENIU NERKOZASTĘPCZYM03.4130.130.02NEFROLOGIA - HOSPITALIZACJA - Q52zarządzenie szpitalne
630.47ZABIEGI ZWIĄZANE Z WYKONANIEM WITREKTOMII TYLNEJ W CHOROBACH SIATKÓWKI03.4600.140.02OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA - B16, B16G, B17, B17Gzarządzenie szpitalne
631.48ZABIEGI ZWIĄZANE Z LECZENIEM JASKRY03.4600.150.02OKULISTYKA - HOSPITALIZACJA - Bll, B72zarządzenie szpitalne
632.49KOMPLEKSOWA AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA NAD ŚWIADCZENIOBIORCĄ Z CHOROBĄ PRZEWLEKŁĄ02.1020.002.01KOMPLEKSOWA AMBULATORYJNA OPIEKA

SPECJALISTYCZNA NAD PACJENTEM Z CUKRZYCĄ

zarządzenie AOS
633.49KOMPLEKSOWA AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA NAD ŚWIADCZENIOBIORCĄ Z CHOROBĄ PRZEWLEKŁĄ02.1342.002.01KOMPLEKSOWA AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA NAD PACJENTEM ZAKAŻONYM HIV, LECZONYM LEKAMI ANTYRETROWIRUSOWYMI (ARV)zarządzenie AOS
634.50OPIEKA NAD RODZINAMI WYSOKIEGO, DZIEDZICZNIE UWARUNKOWANEGO RYZYKA ZACHOROWANIA NA RAKA PIERSI LUB RAKA JAJNIKA11.1212.010.02OPIEKA NAD RODZINAMI WYSOKIEGO, DZIEDZICZNIE UWARUNKOWANEGO RYZYKA ZACHOROWANIA NA RAKA PIERSI LUB RAKA JAJNIKAzarządzenie SOK
635.51OPIEKA NAD RODZINAMI WYSOKIEGO, DZIEDZICZNIE UWARUNKOWANEGO RYZYKA ZACHOROWANIA NA RAKA JELITA GRUBEGO LUB RAKA BŁONY ŚLUZOWEJ TRZONU MACICY11.1212.020.02OPIEKA NAD RODZINAMI WYSOKIEGO, DZIEDZICZNIE UWARUNKOWANEGO RYZYKA ZACHOROWANIA NA RAKA JELITA GRUBEGO LUB RAKA BŁONY ŚLUZOWEJ TRZONU MACICYzarządzenie SOK
636.52OPIEKA NAD RODZINAMI WYSOKIEGO, DZIEDZICZNIE UWARUNKOWANEGO RYZYKA ZACHOROWANIA NA SIATKÓWCZAKA LUB CHOROBĘ VON HIPPEL-LINDAU (VHL)11.1212.030.02OPIEKA NAD RODZINAMI WYSOKIEGO, DZIEDZICZNIE UWARUNKOWANEGO RYZYKA ZACHOROWANIA NA SIATKÓWCZAKA LUB CHOROBĘ VON HIPPEL-LINDAU (VHL)zarządzenie SOK
1) ma zastosowanie do rozliczenia świadczeń udzielanych od 1 stycznia 2024 r.

2) ma zastosowanie do rozliczenia świadczeń udzielanych od 1 marca 2024 r.

ZAŁĄCZNIK Nr  2  5  

grafika

Załącznik Nr  1 6

PLAN RZECZOWO - FINANSOWY

Załącznik Nr  2

Załącznik Nr  3

Załącznik Nr  4

Załącznik Nr  5 7

Wniosek w sprawie zmiany rachunku bankowego

Załącznik Nr  6

Załącznik Nr  6a

ZAŁĄCZNIK Nr  3

ZAŁĄCZNIK Nr  4

ZAŁĄCZNIK Nr  5

ZAŁĄCZNIK Nr  6

ZAŁĄCZNIK Nr  7

grafika

Uzasadnienie

Zarządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 136c ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.), upoważniającego Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do określenia szczegółowych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

Zarządzenie zastępuje obowiązujące dotychczas w tym zakresie zarządzenie Nr 172/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

W porównaniu do dotychczas obowiązującego w przedmiotowej materii zarządzenia, na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 2646) dokonano zmiany przepisu dotyczącego certyfikatów akredytacyjnych - § 15 zarządzenia. Zmiana dotyczy uwzględnienia przy ustalaniu współczynników korygujących, o których mowa w § 15 ust. 1 nowych certyfikatów akredytacyjnych, które będą w przyszłości wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta (Dz. U. poz. 1692).

Ponadto ze względu na ww. rozporządzenie Ministra Zdrowia, wprowadzono analogiczne zmiany, wynikające z powyższego rozporządzenia, w zakresie umożliwienia skorzystania ze współczynników korygujących dla zakresów wyodrębnionych w ramach PSZ, rozliczanych ceną jednostki rozliczeniowej, również w odniesieniu do podmiotów, które z odpowiednim wyprzedzeniem dopełniły wszelkich formalności w celu odnowienia akredytacji, natomiast nie uzyskały nowych certyfikatów akredytacyjnych przed rozpoczęciem okresu planowania, ze względu na przewlekłość procedury oceniającej. Warunkiem skorzystania z tej możliwości będzie przekazanie dyrektorowi oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, do końca lutego 2024 r., certyfikatu akredytacyjnego dotyczącego posiadanych profili systemu zabezpieczenia, którego ważność wygasła przed rozpoczęciem okresu planowania, wraz z oświadczeniem kierownika podmiotu leczniczego, że mimo złożenia wniosku o udzielenie akredytacji na kolejny okres, nie później niż 6 miesięcy przed upływem ważności certyfikatu, nie została zakończona procedura oceniająca.

Dodatkowo uszczegółowiono przepis § 15 ust. 4 zarządzenia poprzez dodanie przepisu, że współczynniki korygujące, o których mowa w § 15 ust. 1, nie stosuje się w sytuacji rozliczania świadczeń rozliczanych na podstawie faktur zakupu lub innych specyfikacji kosztowych oraz świadczeń rozliczanych według kosztów rzeczywistych.

W załączniku nr 1 do zarządzenia dokonano ujednolicenia nazw programów lekowych zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2023 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 listopada 2023 r. (Dz. Urz. Min. Zdr. poz. 97), wydanego na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 826, z późn. zm.).

Oprócz powyższych zmian dostosowano również załącznik nr 6a do umowy, stanowiący harmonogram dodatkowy - zasoby, leczenie w ramach onkologicznych świadczeń kompleksowych (KON-Pierś; KON-JG) do aktualnego brzmienia wynikającego z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 1955).

Uwzględniając powyższe oraz fakt, że dotychczasowe zarządzenie Nr 172/2022/DSOZ podlegało licznym nowelizacjom, przygotowano nową regulację dotyczącą szczegółowych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. Wprowadzenie nowego zarządzenia ułatwi jego odbiór zarówno świadczeniodawcom, jak i świadczeniobiorcom oraz usprawni działanie oddziałów Funduszu.

Przepisy przedmiotowego zarządzenia mają zastosowanie do świadczeń udzielanych od 1 stycznia 2024 r.

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2674, 2770 i z 2023 r. poz. 605, 650, 658, 1234, 1675, 1692, 1733, 1831, 1872 i 1938.
2 § 5 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 33/2024/DSOZ z dnia 21 marca 2024 r. (NFZ.2024.33) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 22 marca 2024 r., z tym, że stosuje się do rozliczania świadczeń udzielanych od 22 marca 2024 r., zgodnie z § 3 powołanego zarządzenia.
3 § 20a dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 33/2024/DSOZ z dnia 21 marca 2024 r. (NFZ.2024.33) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 22 marca 2024 r., z tym, z tym, że stosuje się do rozliczania świadczeń udzielanych od 22 marca 2024 r., zgodnie z § 3 powołanego zarządzenia.
4 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 33/2024/DSOZ z dnia 21 marca 2024 r. (NFZ.2024.33) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 22 marca 2024 r., z tym, że stosuje się do rozliczania świadczeń udzielanych od 22 marca 2024 r., zgodnie z § 3 powołanego zarządzenia, z wyjątkiem Ip. 513, który stosuje się do rozliczania świadczeń udzielanych od 1 stycznia 2024 r. oraz Ip. 618, który stosuje się do rozliczania świadczeń udzielanych od 1 marca 2024 r.
5 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. a zarządzenia nr 33/2024/DSOZ z dnia 21 marca 2024 r. (NFZ.2024.33) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 22 marca 2024 r., z tym, że stosuje się do rozliczania świadczeń udzielanych od 22 marca 2024 r., zgodnie z § 3 powołanego zarządzenia.
6 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. b zarządzenia nr 33/2024/DSOZ z dnia 21 marca 2024 r. (NFZ.2024.33) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 22 marca 2024 r., z tym, że stosuje się do rozliczania świadczeń udzielanych od 22 marca 2024 r., zgodnie z § 3 powołanego zarządzenia.
7 Załącznik nr 5 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. c zarządzenia nr 33/2024/DSOZ z dnia 21 marca 2024 r. (NFZ.2024.33) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 22 marca 2024 r., z tym, że stosuje się do rozliczania świadczeń udzielanych od 22 marca 2024 r., zgodnie z § 3 powołanego zarządzenia.