Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MŚ.2019.58

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 października 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 7 października 2019 r.
w sprawie systemu stałych dyżurów Ministra Środowiska

Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541) zarządza się, co następuje:
§  1.  Zarządzenie określa organizację systemu stałych dyżurów Ministra Środowiska oraz zadania w zakresie tworzenia tego systemu oraz tworzenia stałych dyżurów w Ministerstwie Środowiska i jednostkach organizacyjnych, o których mowa w § 2 pkt 3.
§  2.  Ilekroć w zarządzeniu mowa jest o:
1) Ministrze - rozumie się przez to Ministra Środowiska;
2) Ministerstwie - rozumie się przez to Ministerstwo Środowiska;
3) jednostkach organizacyjnych - rozumie się przez to:
a) centralne organy administracji rządowej podległe Ministrowi lub przez niego nadzorowane,
b) Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy,
c) Państwowy Instytut Geologiczny- Państwowy Instytut Badawczy,
d) Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych,
e) Instytut Badawczy Leśnictwa,
f) Biuro Nasiennictwa Leśnego,
g) Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej,
h) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
i) Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe,
j) parki narodowe,
k) szkoły leśne, dla których organem prowadzącym jest Minister;
4) planach operacyjnych funkcjonowania - rozumie się przez to plany operacyjne funkcjonowania działu administracji rządowej środowisko oraz plany operacyjne funkcjonowania jednostek organizacyjnych, w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
5) punkcie kontaktowym - rozumie się przez to utworzone w komórce organizacyjnej Ministerstwa lub jednostce organizacyjnej stanowisko w ramach systemu stałych dyżurów Ministra powołane w celu przekazywania informacji i decyzji w sprawach, o których mowa § 5 ust. 1;
6) stałym dyżurze - rozumie się przez to całodobową służbę w ramach systemu stałych dyżurów Ministra pełnioną w Ministerstwie lub jednostce organizacyjnej w celu przekazywania informacji i decyzji w sprawach, o których mowa w § 5 ust. 1;
7) zespole stałego dyżuru - rozumie się przez to zespół odpowiednio pracowników Ministerstwa albo pracowników jednostki organizacyjnej wyznaczonych do wykonywania zadań stałego dyżuru.
§  3.  System stałych dyżurów Ministra Środowiska tworzy się w celu zapewnienia ciągłości przekazywania decyzji:
1) organów uprawnionych do uruchamiania realizacji zadań ujętych w Planie Reagowania Obronnego Rzeczypospolitej Polskiej - Ministrowi;
2) Ministra o uruchamianiu realizacji zadań ujętych w planach operacyjnych funkcjonowania - kierującym komórkami organizacyjnymi Ministerstwa oraz kierownikom jednostek organizacyjnych.
§  4.  System stałych dyżurów Ministra stanowią:
1) stały dyżur w Ministerstwie;
2) stałe dyżury w jednostkach organizacyjnych, z wyłączeniem jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 2 pkt 3 lit. d - g, j i k;
3) punkty kontaktowe w komórkach organizacyjnych Ministerstwa;
4) punkty kontaktowe w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w § 2 pkt 3 lit. d - g J i k.
§  5. 
1.  Zadania wykonywane w ramach stałych dyżurów obejmują w szczególności:
1) uruchamianie, w warunkach wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa, zadań związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa;
2) uruchamianie zadań operacyjnych ujętych w planach operacyjnych funkcjonowania oraz monitorowanie ich realizacji.
2.  Zadania, o których mowa w ust. 1, osoby pełniące stałe dyżury realizują poprzez:
1) przyjmowanie i przekazywanie podmiotom, o których mowa w § 3 pkt 2, informacji o wydarzeniach, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo państwa, otrzymywanych w szczególności z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa oraz Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Spraw Zagranicznych;
2) przyjmowanie informacji o wydarzeniach, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo państwa, i przekazywanie ich w szczególności Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Rządowemu Centrum Bezpieczeństwa oraz Ministerstwu Obrony Narodowej i Ministerstwu Spraw Zagranicznych;
3) przyjmowanie decyzji organów uprawnionych do uruchamiania zadań ujętych w Planie Reagowania Obronnego Rzeczypospolitej Polskiej oraz przekazywanie decyzji o uruchamianych zadaniach operacyjnych, określonych w planach operacyjnych funkcjonowania, podmiotom, o których mowa w § 3 pkt 2;
4) monitorowanie stanu realizacji zadań operacyjnych;
5) współdziałanie z organami i służbami odpowiedzialnymi za informowanie o zagrożeniach bezpieczeństwa powszechnego;
6) monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego oraz sporządzanie informacji w tym zakresie dla potrzeb decyzyjnych;
7) ostrzeganie i alarmowanie o zagrożeniach bezpieczeństwa powszechnego;
8) przekazywanie informacji dotyczących uruchamianych przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego;
9) prowadzenie dokumentacji stałego dyżuru.
§  6. 
1.  Kierujący komórką właściwą do spraw obronnych w Ministerstwie odpowiada za utworzenie i funkcjonowanie systemu stałych dyżurów Ministra oraz utworzenie i funkcjonowanie stałego dyżuru w Ministerstwie.
2.  Kierownicy jednostek organizacyjnych odpowiadają za utworzenie i funkcjonowanie stałych dyżurów w kierowanych przez siebie jednostkach organizacyjnych.
3.  Utworzenie stałego dyżuru obejmuje w szczególności:
1) określenie:
a) składu osobowego zespołu stałego dyżuru,
b) miejsca pełnienia stałego dyżuru,
c) zadań osób pełniących stały dyżur;
2) opracowanie dokumentacji stałego dyżuru;
3) wyposażenie miejsca pełnienia stałego dyżuru w środki łączności i systemy informatyczne oraz zapewnienie bezpieczeństwa tych systemów;
4) wyposażenie miejsca pełnienia stałego dyżuru w sprzęt biurowy i kwaterunkowy oraz zabezpieczenie socjalne;
5) zapewnienie ciągłości działania, w tym obsady osobowej stałego dyżuru;
6) zapewnienie ochrony fizycznej stałego dyżuru.
§  7. 
1.  Za utworzenie i funkcjonowanie punktów kontaktowych odpowiadają:
1) w komórkach organizacyjnych Ministerstwa - kierujący tymi komórkami;
2) w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w § 2 pkt 3 lit. d - g, j i k - kierownicy tych jednostek.
2.  Utworzenie punktu kontaktowego obejmuje w szczególności:
1) określenie:
a) składu osobowego punktu kontaktowego,
b) miejsca i formy pełnienia dyżuru w punkcie kontaktowym,
c) zadań osób pełniących dyżur w punkcie kontaktowym;
2) opracowanie dokumentacji punktu kontaktowego;
3) wyposażenie punktu kontaktowego w środki łączności i systemy informatyczne oraz zapewnienie bezpieczeństwa tych systemów.
§  8. 
1.  Dokumentację stałego dyżuru stanowią:
1) instrukcja pełnienia stałego dyżuru;
2) dziennik ewidencji przyjętych i przekazanych informacji i decyzji.
2.  Instrukcja pełnienia stałego dyżuru określa:
1) strukturę organizacyjną stałego dyżuru;
2) zadania realizowane w ramach stałego dyżuru;
3) zasady i procedury uruchamiania i odwoływania stałego dyżuru;
4) procedury podnoszenia i wprowadzania wyższych stanów gotowości obronnej państwa w ramach stałego dyżuru;
5) procedury uruchamiania zadań operacyjnych w ramach stałego dyżuru;
6) wykaz danych kontaktowych stałych dyżurów w urzędach obsługujących współdziałające organy administracji publicznej;
7) wykaz telefonów, w tym komórkowych, i adresów e-mail osób funkcyjnych w jednostce organizacyjnej;
8) wykaz koordynatorów zadań operacyjnych;
9) wykaz pracowników wyznaczonych do pełnienia stałego dyżuru;
10) grafik pełnienia stałego dyżuru.
3.  Instrukcja pełnienia stałego dyżuru może ponadto zawierać w szczególności:
1) plan powiadamiania pracowników wyznaczonych do pełnienia stałego dyżuru;
2) wykaz kurierów i środków transportu na potrzeby przekazywania informacji i decyzji w ramach stałego dyżuru;
3) tabele sygnałów powszechnego ostrzegania i alarmowania;
4) wypis z tabeli realizacji zadań operacyjnych;
5) instrukcję alarmową na wypadek pożaru;
6) plan ewakuacji.
4.  Dokumentację punktu kontaktowego stanowią:
1) instrukcja pełnienia dyżuru w punkcie kontaktowym;
2) dziennik ewidencji przyjętych i przekazanych decyzji oraz informacji.
5.  Instrukcja pełnienia punktu kontaktowego zawiera:
1) zadania realizowane w ramach punktu kontaktowego;
2) zasady i procedury uruchamiania i odwoływania punktu kontaktowego;
3) procedury wprowadzania wyższych stanów gotowości obronnej państwa w ramach punktu kontaktowego;
4) procedury uruchamia zadań operacyjnych w ramach punktu kontaktowego;
5) wykaz danych kontaktowych stałych dyżurów w Ministerstwie oraz urzędach obsługujących współdziałające organy administracji publicznej;
6) wykaz telefonów, w tym komórkowych, i adresów e-mail osób funkcyjnych w jednostce organizacyjnej;
7) wykaz koordynatorów zadań operacyjnych;
8) wykaz pracowników wyznaczonych do pełnienia dyżurów w punkcie kontaktowym.
§  9. 
1.  W stanie stałej gotowości obronnej państwa gotowość do uruchomienia stałych dyżurów Ministra zapewniają pracownicy Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa.
2.  W wyższych stanach gotowości obronnej państwa stały dyżur w Ministerstwie pełnią pracownicy Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa oraz osoby wchodzące w skład zespołu stałego dyżuru Ministerstwa, o którym mowa w ust. 3 oraz obsady osobowe punktów kontaktowych.
3.  Skład osobowy zespołu stałego dyżuru Ministerstwa określi Dyrektor Generalny Ministerstwa w drodze decyzji.
4.  Punkty kontaktowe, o których mowa w ust. 2, w komórkach organizacyjnych Ministerstwa tworzy się w pomieszczeniach, w których zlokalizowane są sekretariaty tych komórek.
5.  Do obsady stałych dyżurów oraz obsady punktów kontaktowych wyznacza się osoby posiadające poświadczenia bezpieczeństwa lub upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli tajności "zastrzeżone".
§  10. 
1.  Stałe dyżury oraz punkty kontaktowe uruchamia się w przypadku wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej państwa, zgodnie z harmonogramami przedsięwzięć realizowanych w czasie wprowadzania wyższych stanów gotowości obronnej państwa, opracowanymi odpowiednio w Ministerstwie albo jednostkach organizacyjnych.
2.  Stałe dyżury uruchamiają i odwołują na polecenie Ministra:
1) w Ministerstwie - kierujący komórką do spraw obronnych w Ministerstwie;
2) w jednostkach organizacyjnych - kierownicy tych jednostek.
3.  Punkty kontaktowe uruchamiają i odwołują na polecenie Ministra:
1) w komórkach organizacyjnych Ministerstwa - kierujący tymi komórkami;
2) w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w § 2 pkt 3 lit. d - g, j i k - kierownicy tych jednostek.
4.  O uruchomieniu lub odwołaniu stałych dyżurów i punktów kontaktowych Minister informuje Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
§  11.  Polecenie uruchomienia lub odwołania stałego dyżuru lub punktu kontaktowego Minister przekazuje osobom wskazanym w § 10 ust. 2 i 3:
1) ustnie, w tym przy użyciu technicznych środków łączności telefonicznej, albo
2) w formie pisemnej decyzji.
§  12.  Stałe dyżury oraz dyżury w punktach kontaktowych są pełnione całodobowo od czasu ich uruchomienia do czasu odwołania.
§  13.  Osoby wyznaczone do pełnienia stałych dyżurów lub dyżurów w punkcie kontaktowym podlegają szkoleniu w ramach szkolenia obronnego.
§  14.  Sprawdzenie gotowości do działania stałego dyżuru i punktów kontaktowych następuje w ramach:
1) kontroli wykonywania zadań obronnych;
2) treningów praktycznego wykonywania zadań, organizowanych przez Ministra dwa razy w roku.
§  15.  Traci moc zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie systemu stałych dyżurów Ministra Środowiska (Dz. Urz. Min. Środ. poz. 22).
§  16.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 96).