Dzienniki resortowe

Dz.Urz.NBP.1992.2.5

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 kwietnia 1992 r.

ZARZĄDZENIE Nr C/3/I/92
Prezesa Narodowego Banku Polskiego
z dnia 16 kwietnia 1992 r.
w sprawie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Narodowy Bank Polski

Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. Nr 4, poz. 21, Nr 34, poz. 320, Nr 59, poz. 350 oraz Nr 74, poz. 439 i 440 i z 1991 r. Nr 100, poz. 442 i Nr 111, poz. 480 oraz z 1992 r. Nr 20, poz. 78) zarządza się, co następuje:
§  1. Wprowadza się:
1) "Tymczasowy regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Narodowy Bank Polski", stanowiący załącznik 1 do zarządzenia,
2) "Cennik opłat za usługi telekomunikacyjne NBP", stanowiący załącznik 2 do zarządzenia.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 kwietnia 1992 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

Tymczasowy regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Narodowy Bank Polski

§  1. Tymczasowy regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Narodowy Bank Polski, zwany dalej "regulaminem", określa zakres i warunki wykonywania usług telekomunikacyjnych przez operatora sieci - Narodowy Bank Polski, zwany dalej "NBP".
§  2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
1) abonament teleinformatyczny - uprawnienie do korzystania z połączeń teleinformatycznych za pomocą teleinformatycznego urządzenia końcowego - DTE zainstalowanego w lokalu wskazanym przez abonenta i dołączonego do sieci NBP,
2) teleinformtyczne urządzenie końcowe (DTE) - urządzenie abonenckie przeznaczone do transmisji danych i realizacji usług bazujących na tej transmisji, dołączone i dostosowane do parametrów sieciowego styku abonenckiego,
3) urządzenie zakończenia łącza teleinformatycznego (DCE) - urządzenia realizujące sieciowy styk abonencki w sieciach i łączach teleinformatycznych, spełniające głównie funkcje komunikacyjne,
4) sieciowy styk abonencki - styk pomiędzy DTE a urządzeniem zakończenia łącza teleinformatycznego DCE. W przypadku, gdy DCE stanowi integralną część DTE sieciowy styk abonencki jest zakończeniem łącza abonenckiego w miejscu zainstalowania DTE/DCE,
5) abonent teleinformatyczny - osoba, której przyznano abonent teleinformatyczny,
6) połączenie teleinformatyczne - okresowe połączenie realizowane automatycznie przez abonenta na drodze komutacji pakietów bądź kanałów, w celu zapewnienia transmisji danych pomiędzy DTE dołączonymi do sieci telekomunikacyjnej,
7) teleinformatyczne łącze trwałe - łącze zestawione przez operatora sieci na stałe, w celu zapewnienia ciągłej transmisji danych pomiędzy DTE dołączonymi do tego łącza,
8) dzierżawa teleinformatycznego łącza trwałego - okresowe lub bezterminowe udostępnienie możliwości korzystania z teleinformatycznego łącza trwałego pomiędzy wskazanymi przez zamawiającego miejscami zainstalowania DTE,
9) leasing - oznacza prawo używania sprzętu przez wzajemnie uzgodniony okres, a tytuł własności przechodzi na używającego z końcem takiego okresu,
10) sieć pakietowa - sieć teleinformatyczna zrealizowana w oparciu o technikę komutacji pakietów na podstawie zaleceń CCITT serii X, głównie X.25, X.75, X.3, X.3, X.10, X.28, X.29, X.121,
11) usługi telematyczne - wszystkie takie usługi telekomunikacyjne, które nie zalicza się do usług telefonicznych, telegraficznych i transmisji danych,
12) zalecenia CCITT - zbiór zaleceń międzynarodowych aktualizowanych i wydawanych co cztery lata przez CCITT (Międzynarodowy, Doradczy Komitet Telegrafii i Telefonii, działający w ramach ONZ/UIT/, dotyczy całokształtu zagadnień w dziedzinie telekomunikacji,
13) operator sieci - NBP - Narodowy Bank Polski, jako podmiot świadczący usługi telekomunikacyjne na podstawie zezwolenia Nr 001/91 Ministra Łączności z 12 czerwca 1991 r.,
14) cennik NBP - cennik opłat za usługi telekomunikacyjne świadczone przez NBP,
15) udogodnienia abonenckie - dodatkowe funkcje oferowane przez sieć w celu realizacji połączenia teleinformatycznego, pozwalające na realizację specyficznych wymagań abonentów,
16) element sieci telekomunikacyjnej - łącze bądź urządzenie telekomunikacyjne pracujące niezależnie, bądź jako część sieci telekomunikacyjnej,
17) siła wyższa - zdarzenie nadzwyczajną niemożliwe do zapobieżenia, np. katastrofalne działania sił przyrody, wojna, strajki generalne i długotrwałe awarie w dostawie energii itp.
§  3. Z usług telekomunikacyjnych świadczonych przez NBP mogą korzystać w szczególności podmioty, których podstawa działalności obejmuje wykonywanie transakcji pieniężnych oraz przyjmowanie depozytów.
§  4.
1.   Usługi telekomunikacyjne świadczone przez NBP obejmują:
1) zakładanie sieci telekomunikacyjnych na obszarze RP,
2) konserwację i utrzymanie sieci telekomunikacyjnych,
3) abonament teleinformatyczny,
4) połączenia teleinformatyczne krajowe i międzynarodowe wraz z okreslonymi udogodnieniami abonenckimi,
5) usługi telematyczne, w tym poczty elektronicznej,
6) dzierżawę łączy na terenie RP.
2. Szczegółowy wykaz usług telekomunikacyjnych i udogodnień świadczonych w sieci NBP określa cennik NBP.
§  5. Usługi telekomunikacyjne, z których korzysta abonent teleinformatyczny lub dzierżawca w sieci NBP, nie mogą być odsprzedane osobom trzecim.
§  6. NBP nie zawiera umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, jeżeli proponowany przez zamawiającego zakres korzystania z sieci może szkodliwie wpłynąć na obsługę pozostałych użytkowników sieci NBP.
§  7. Korzystanie z usług telekomunikacyjnych NBP wymienionych w § 4 wymaga zawarcia umowy pomiędzy zleceniodawcą a NBP, a mianowicie:
1) umowy o dzieło - obejmującej:
a) budowę sieci bądź elementów sieci telekomunikacyjnej,
b) konserwację i utrzymanie sieci bądź elementów sieci telekomunikacyjnej,
2) umowy o usługi - obejmującej:
a) przyznanie stałego lub okresowego abonamentu teleinformatycznego w sieci NBP,
b) realizację połączeń teleinformatycznych oraz korzystanie z udogodnień abonenckich,
c) dzierżawę teleinformatycznych łączy trwałych:

– bezterminowo, tzn. bez określenia terminu końca dzierżawy,

– okresowo, tzn. z określeniem terminu końca dzierżawy,

– seansowo, tzn. bezterminowo lub okresowo, z określeniem godzin w ciągu doby, w których dzierżawca chce mieć łącze do dyspozycji;

3) umowy o dostawę - obejmującej sprzedaż urządzeń, dzierżawę urządzeń oraz leasing urządzeń.
§  8. Umowy o usługi określone w § 7, pkt 2:
1) zawierane są po złożeniu pisemnego zamówienia na formularzu NBP,
2) określają usługi telekomunikacyjne i udogodnienia abonenckie świadczone na rzecz osoby, która złożyła ofertę,
3) uważa się za zawarte po pozytywnym rozpatrzeniu zamówienia przez NBP i zawiadomieniu zamawiającego,
4) wchodzą w życie w dniu instalacji abonenckiego styku (styków) sieciowego w pomieszczeniach wskazanych w zamówieniu.
§  9. Umowy o usługi mogą być rozwiązane przez:
1) zamawiającego z tym, że wypowiedzenie musi być dostarczone co najmniej na 14 dni przed datą rozwiązania umowy,
2) przez NBP z powodu:
a) nie uregulowania przez abonenta lub dzierżawcę zaległych opłat w ciągu 2 miesięcy, ze skutkiem natychmiastowym,
b) powtarzającego się naruszenia przez abonenta lub dzierżawcę warunków korzystania z usług telekomunikacyjnych.

W takim przypadku wypowiedzenie musi być uzasadnione, a abonent lub dzierżawca ma obowiązek usunięcia przyczyny wypowiedzenia w terminie 14 dni,

c) siły wyższej,
§  10.
1.   NBP rozpatruje zamówienie w ciągu 14 dni od daty jego złożenia i powiadamia zamawiającego o możliwości realizacji zamówienia wraz z proponowaną datą rozpoczęcia świadczenia usług, braku możliwości realizacji zamówienia, bądź zmianie zakresu realizacji zamówienia.
2. Zamawiający obowiązany jest w ciągu 14 dni od daty zmiany zakresu realizacji zamówienia przez NBP, powiadomić pisemnie NBP, iż wyraża zgodę na proponowaną zmianę. Brak zawiadomienia oznacza odstąpienie od oferty.
3. Zamawiający może odstąpić od zawartej umowy na usługi telekomunikacyjne, przed dniem rozpoczęcia ich faktycznego świadczenia przez NBP. W takim przypadku zamawiający zobowiązany jest do pokrycia wszelkich udokumentowanych kosztów poniesionych przez NBP, a związanych z przygotowaniami NBP do świadczenia usług.
§  11. W sieci NBP obowiązują następujące zasady korzystania z niej:
1) dołączenie do sieci NBP teleinformatycznych urządzeń końcowych DTE następuje po zawarciu umowy,
2) dołączanie do sieci teleinformatycznych urządzeń końcowych DTE oraz instalację łączy (systemów) zapewniających dostęp tych urządzeń do sieci telekomunikacyjnej wykonuje NBP,
3) NBP jest wyłącznie uprawniony do ingerencji w zakresie urządzeń sieciowych i łączy abonenckich, tzn. od sieciowego styku abonenckiego w stronę sieci,
4) każde DTE dołączone do sieci NBP musi posiadać ważne świadectwo homologacji wydane przez Ministra Łączności,
5) DTE może być własnością użytkownika lub operatora sieci NBP. DTE nie będące własnością operatora może być dołączone do sieci NBP po pozytywnej ocenie technicznej dokonanej przez NBP,
6) wszelkie zmiany zakresu wykorzystania DTE lub zmiany w tym urządzeniu (sprzętowe lub programowe) w stosunku do zakresu przyjętego w umowie wykonywane są po uprzednim uzgodnieniu z NBP,
7) abonent lub dzierżawca odpowiedzialny jest za właściwe wykorzystywanie i zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych do własnych DTE oraz urządzeń sieciowych, należących do NBP, a będących w jego posiadaniu,
8) DTE oraz łącza dzierżawione winny być wykorzystywane zgodnie z zakresem ustalonym w umowie.

Instalowanie dodatkowych urządzeń takich jak multipleksery, urządzenia szyfrujące itp., na sieciowym styku abonenckim wymaga uprzedniego uzgodnienia z NBP,

9) w sieci stosuje się modemy będące własnością NBP lub przez NBP rekomendowane. Stosowanie modemów będących własnością użytkownika wymaga uprzedniego uzgodnienia z NBP.
§  12. Rozliczenie i pobieranie opłat za usługi telekomunikacyjne:
1) należności za wykonywanie usług telekomunikacyjnych określonych w § 4, pkt 3 do 6 pobierane są na podstawie rachunków wystawianych przez operatora sieci - NBP,
2) rachunki wystawiane są na podstawie cennika NBP, bądź zgodnie z umową,
3) wysokość opłat ustalona w cenniku NBP uzależniona jest przede wszystkim od:

- przy połączeniach teleinformatycznych

a) oferowanej szybkości transmisji,

b) czasu trwania połączenia,

c) objętości przesłanej informacji,

d) zakresu wykorzystywanych udogodnień,

e) formy abonamentu;

- przy dzierżawie łączy

f) oferowanej szybkości transmisji,

g) formy dzierżawy.

4) rachunki są wystawiane w cyklu miesięcznym - 30 dniowym z wyszczególnieniem w nim wszystkich składników opłaty,
5) sposób dostarczania rachunku określany jest w umowie,
6) za połączenia teleinformatyczne z sieci NBP do sieci innego operatora lub za dzierżawę łącza, w którego skład wchodzi odcinek łącza należący do innego operatora, abonent lub dzierżawca w sieci NBP rozlicza się wyłącznie z NBP,
7) opłaty za połączenia do DTE w sieciach innych operatorów pobierane są na podstawie stawek ustalanych pomiędzy NBP a tymi operatorami,
8) rachunek powinien być opłacony przez abonenta lub dzierżawcę w ciągu 7 dni roboczych od daty jego otrzymania, na konto bankowe ustalone w umowie.
§  13.
1.   NBP i korzystający z usług NBP zobowiązani są do poufności informacji o warunkach łączącej strony umowy, a wzajemnie udzielane informacje mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów służbowych.
2. Wszelkie informacje, o których mowa w ust. 1, mogą być udzielane osobom trzecim tylko w przypadkach przewidzianych prawem.
§  14. W celach reklamowych NBP ma prawo wymieniania swoich klientów oraz przedstawiania ogólnego zakresu usług świadczonych na ich rzecz.
§  15. NBP zapewnia zabezpieczenie połączeń realizowanych w sieci NBP, a w szczególności:
1) dostęp do obiektów telekomunikacyjnych NBP, w których zainstalowane są urządzenia sieciowe oraz do traktów teletransmisyjnych,
2) ścisły nadzór techniczny połączeń realizowanych przy użyciu sieci innych operatorów,
3) stosowanie systemu haseł dostępowych,
4) szyfrowanie informacji przesyłanych pomiędzy DTE,
5) stosowanie (specjalnych) udogodnień, takich jak np. "zamknięta grupa użytkowników" - pozwalających na ograniczenie niepożądanego dostępu do określonej grupy DTE.
§  16. NBP nie odpowiada za dostęp osób nieuprawnionych do informacji przesyłanej w sieci NBP, gdy wynika on z winy użytkownika.
§  17. NBP nie odpowiada za nie wykonanie bądź nienależyte wykonanie usług telekomunikacyjnych w przypadku, gdy wynika to z:
1) siły wyższej,
2) awarii powstałej z winy abonenta, dzierżawcy, lub osoby trzeciej, za którą NBP nie ponosi odpowiedzialności.
§  18. NBP udziela, według zasad określonych w Cenniku NBP, zniżek za przerwy w pracy DTE lub łącza dzierżawionego, gdy nie wynikają one z winy abonenta lub dzierżawcy, a z uszkodzenia w sieci NBP.
§  19.
1.   Jakość usług telekomunikacyjnych świadczonych przez NBP, o których mowa w § 4, pkt 3 do 6 oraz wymiar opłat za te usługi mogą być reklamowane.
2. Do zgłoszenia reklamacji uprawniony jest jedynie podmiot, który zawarł umowę z NBP, z ty, że reklamację zgłasza się na piśmie określając jej przedmiot oraz dołączając uzasadnienie i niezbędną dokumentację.
3. Zasadność reklamacji rozpatruje NBP i powiadamia pisemnie reklamującego o sposobie jej załatwienia.
4. Reklamacje mogą dotyczyć nieprawidłowości zaistniałych nie więcej niż trzy miesiące przed data złożenia reklamacji w NBP.
§  20.
1.   Wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu stanowią integralną część każdej umowy, zawartej pomiędzy zamawiającym i NBP.
2. Sprawy nie określone regulaminem, uregulowane będą umowami NBP z klientami.

ZAŁĄCZNIK Nr 2

Cennik opłat za usługi telekomunikacyjne NBP

1. Cennik opłat za dzierżawę kanałów w sieci NBP.

A. DZIERŻAWA KANAŁÓW CYFROWYCH W SIECI NBP

Lp.Rodzaj usługiOpłata w tys. zł w zależności od szybkości transmisji (kbit/s)
643219,2169,64,82,41,2
1.Przyznanie abonamentu
- stałego2.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.000
- okresowego2.0002.0002.0002.0002.0002.0002.0002.000
2Zmiana abonamentu okresowego na stały1.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.000
3.Miesięczny abonament stały
a) całodobowy65.00045.50029.30026.00016.3009.8006.5003.250
b) seansowyzgodnie z postanowieniami ogólnymi
- do 12

godz./dzień

- powyżej 12

godz./dzień

4.Miesięczny abonament okresowyzgodnie z postanowieniami ogólnymi
a) całodobowy
b) seansowy
- do 6

godz./dzień

- powyżej 6

godz./dzień

UWAGA: 1. Opłaty dotyczą kanałów klasy I, tzn. gdy kanał realizowany jest bezpośrednio pomiędzy dwoma węzłami sieci NBP: kl. I - 100%

kl. II - 125% co najmniej jeden węzeł tranzytowy.

2. Dla kanałów cyfrowych o szybkości do 19.200 bit/s włącznie stosuje się następujące ulgi: - kanały o odległości do 100 km - 50%

do 125 km - 40%

do 150 km - 30%

do 175 km - 20%

do 200 km - 10%

Powyższe ulgi stosuje się tylko wówczas, gdy w danej relacji klient korzysta wyłącznie z jednego kanału.

3. W przypadku wydzierżawiania kanału o szybkości transmisji powyżej 64 kbit/s opłaty ulegają zwiększeniu proporcjonalnie do wzrostu szybkości transmisji.

B. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. abonament stały łącza dzierżawionego przyznaje się na czas nieokreślony i dotyczy on dzierżawy stałej całodobowej i seansowej.
2. Abonament okresowy łącza dzierżawionego przyznaje się na czas określony, nie dłuższy niż 3 miesiące i dotyczy on dzierżawy okresowej całodobowej i seansowej żąda przedłużenia czasu trwania abonamentu wówczas pobiera się opłatę jak za przyznanie abonamentu okresowego lub za zmianę abonamentu okresowego na stały.
3. Jeżeli abonent, któremu został przyznany abonent stały zrezygnuje z tego abonentu w terminie do 3 miesięcy, to opłaty pobierane są jak za abonament okresowy.
4. W ramach opłaty za przyznanie abonamentu łącza dzierżawionego w sieci TELBANK, NBP zestawia, uruchamia i oddaje łącze do użytku zamawiającego.

W przypadku, gdy łącze zrealizowane w sieci TELBANK przedłużane jest odcinkiem bądź odcinkami łącza należącymi do innego operatora, NBP instaluje niezbędne urządzenia teleinformatyczne (modemy) na tych odcinkach i uruchamia całe łącze pomiędzy punktami wskazanymi przez zamawiającego.

Za instalację i uruchomienie urządzeń teleinformatycznych na odcinkach łącza należących do innego operatora oraz za instalacje wykonywane u użytkownika, NBP pobiera opłaty wg kosztów rzeczywistych.

5. Jeżeli łącze zestawione jest częściowo w sieci NBP, a częściowo w sieci innego operatora, to opłata za łącze innego operatora liczona jest wg taryf stosowanych przez tego operatora.
6. Wszystkie urządzenia dołączone do łączy dzierżawionych od NP muszą posiadać ważne świadectwo homologacji, wydane przez Ministra Łączności. Urządzenie będące własnością operatora może być dołączone do sieci NBP po pozytywnej ocenie technicznej dokonanej przez służby techniczne operatora. Ocena ma na celu stwierdzenie możliwości właściwej współpracy urządzenia z siecią.
7. Dzierżawca, za zgodą NBP uwielokrotniać łącze przez siebie dzierżawione za pomocą własnych urządzeń, które powinny odpowiadać wymaganiom ustalonym pomiędzy stronami. Kanały uzyskane w ww. sposób nie mogą być dzierżawione stronie trzeciej. Dzierżawca odpowiada za instatalcję i utrzymanie ww. urządzeń.
8. W przypadku naruszenia przez dzierżawcę lub użytkownika warunków korzystania z łącza, NBP ma prawo wymówić dzierżawę, musi jednak natychmiast powiadomić dzierżawcę uzasadniając podjęcie takiej decyzji, dając mu również możliwość ustosunkowania się do niej.
9. NBP może czasowo wyłączać łącze z eksploatacji, aby przeprowadzić testy, regulacje lub inne niezbędne prace utrzymaniowe, związane z zapewnieniem poprawnej pracy łącza. Działania takie mogą być dokonywane tylko w porozumieniu z dzierżawcą, po wzajemnym ustaleniu czasu wyłączenia.
10. Czas trwania dzierżawy, opłaty zakończenia dzierżawy.
10.  1. Dzierżawa trwa do czasu wypowiedzenia przez dzierżawcę lub NBP, lub do czasu określonego w umowie.

W przypadku abonamentu stałego zawiadomienie o wypowiedzeniu musi być dostarczone do NBP co najmniej na 7 dni przed datą wypowiedzenia.

Przykładowe terminy dzierżawy stałej całodobowej:

Czas dzierżawy od dnia oddania łącza do eksploatacji przez dzierżawcę do dnia rozliczeniaTaryfikowany okresOpłata
30 październik - 15 grudzień

30 październik - nie taryfikowany

31 październik - 1 dzień

listopad - 1 miesiąc

1-15 grudzień -15

1 miesiąc

16 dni

1 opłata miesięczna + 16/30 opłaty miesięcznej
30 listopad - 15 styczeń

30 listopad - nie taryfikowany

grudzień - 1 miesiąc

1-15 styczeń - 15 dni

1 miesiąc

15 dni

1 opłata miesięczna + 15/30 opłaty miesięcznej
4 styczeń - 10 luty

4 styczeń - nie taryfikowany

5 styczeń - 31 styczeń = 27 dni

1 luty - 10 luty = 10 dni

37 dni37/30 opłaty miesięcznej
10.  2. W przypadku dzierżawy stałej nie zalicza się dnia oddania łącza do eksploatacji. Dzień, w którym łącze ma być rozłączone należy zaliczać jako pełny dzień. W obliczeniach czasu dzierżawy, jeden miesiąc oznacza miesiąc kalendarzowy.
10.  2.  1. W przypadku dzierżawy stałej całodobowej pobierane powinny być opłaty:

- miesięczna, za pełny kalendarzowy miesiąc,

- dzienna, równa 1/30 opłaty miesięcznej.

10.  2.  2. W przypadku dzierżawy stałej seansowej, tj. krótszej niż 24 godziny dziennie, opłaty powinny być pobierane:
a) jeżeli czas dzierżawy przekracza 12 godzin dziennie -za każdy kolejny dzień 1/30 (3,33%) dzierżawnej opłaty miesięcznej,
b) jeżeli czas dzierżawy nie przekracza 12 godzin dziennie - za każdą rozpoczętą godzinę 1/1 x 1/30 opłaty miesięcznej.
10.  3. W obliczaniu czasu dzierżawy okresowej, jeden dzień jest jednoznaczny z okresem 24 następujących po sobie godzin. Czas dzierżawy powinien być obliczany jako wielokrotność 24 godzin, od momentu, w którym oddano dzierżawcy łącze do eksploatacji, do momentu rozłączenia. Jeżeli suma godzin nie jest pełną wielokrotnością 24, liczbę godzin należy zaokrąglić w górę do pierwszej pełnej wielokrotności 24.

Przykład:

- łącze oddane do eksploatacji o godz. 9.00 1 czerwca, a rozłączone 5 czerwca o godz. 11.00:

4 dni + 1/24 dnia, tj. 5 dni taryfowych.

10.  3.  1. W przypadku dzierżawy okresowej dla pełnej 24 godzinnej dzierżawy w każdym dniu, opłaty powinny być obliczane następująco:
a) za pierwszy dzień dzierżawy - 20% opłaty miesięcznej,
b) począwszy od drugiego dnia za każdy kolejny dzień - 1/30 (3,33%) dzierżawnej opłaty miesięcznej,

przy czym całkowita suma miesięczna nie może przekraczać dzierżawnej opłaty miesięcznej.

10.  3.  2. W przypadku dzierżawy okresowej seansowej, tj. krótszej niż 24 godziny dziennie opłaty powinny być obliczane następująco:
a) jeżeli czas dzierżawy przekracza 6 godzin dziennie

– za pierwszy dzień dzierżawy 20% opłaty miesięcznej,

– począwszy od drugiego dnia - 1/30 (3,33%) dzierżawnej opłaty miesięcznej,

b) jeżeli czas dzierżawy nie przekracza 6 godzin dziennie 1/6 x 1/30 opłaty miesięcznej za każdą rozpoczętą godzinę.
11. Zniżki za przerwy w pracy łącza dzierżawionego.
11.  1. Zniżki za przerwy w pracy łącza dzierżawionego, za wyjątkiem przypadków wymienionych w pkt 11.3., udzielane są przez NBP w przypadku, gdy czas przerwy przekracza 60 kolejnych minut, z tym że:
a) wszelkie przerwy oraz nieprawidłowości związane z praca łączy powinny być zgłaszane przez dzierżawcę do NBP,
b) przy ustalaniu czasu trwania przerwy na łączu jako początek przyjmuje się moment otrzymania zgłoszenia od dzierżawcy, jako koniec - moment oddania łącza do ponownego użytkowania.
11.  2. Za każdą dalszą rozpoczętą godzinę przerwy określoną w p-kcie 11.1 NBP udziela zniżki w wysokości 1/24 dziennej opłaty dzierżawnej stałej.

W przypadku dzierżawy okresowej, zniżka ta powinna obejmować tylko te godziny w ciągu dnia (doby), w których łącze jest wydzierżawione.

11.  3. NBP nie udziela zniżek, jeżeli przerwy w pracy łącza wynikają z:

- siły wyższej - rozumianej jako zdarzenie nadzwyczajne, niemożliwe do zapobieżenia, np. katastrofalne działania sił przyrody, wojna, strajki generalne, długotrwałe awarie w dostawie energii itp.,

- awarii powstałej z winy abonenta, dzierżawcy lub osoby trzeciej, za którą NBP nie ponosi odpowiedzialności.

2. Cennik opłat za dzierżawę modemów w sieci NBP.

A. DZIERŻAWA MODEMÓW

Rodzaj Modemuopłata jednorazowa za przyznanie abonamentuMiesięczny abonament stały
Baseband-modem firmy RAD typu ASM-454.060.0001.036.000
Modem V.32 bis firmy MOTOROLA Typu 32663.495.000892.000

B. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Opłatę za przyznanie abonamentu dzierżawy modemu pobiera się jednorazowo.
2. W ramach opłat za przyznanie abonamentu dzierżawy modemu, NBP instaluje modem w miejscu wskazanym przez użytkownika, testuje go i uruchamia.
3. Wszelkich zmian parametrów technicznych modemów dokonuje NBP lub użytkownik, po uzyskaniu pisemnej zgody NBP.
4. W przypadku dzierżawy modemów pobrane są opłaty:

- w cyklu miesięcznym - 30 dniowym,

- dzienna, równa 1/30 opłaty miesięcznej za każdy kolejny dzień w przypadku dzierżawy krótszej niż 30 dni.

5. Zniżki za uszkodzenie modemu, za wyjątkiem przypadków wymienionych w pkt 6, udzielane są przez NBP, gdy czas uszkodzenia przekracza 60 kolejnych minut, z tym, że:
a) przy ustalaniu czasu uszkodzenia modemu jako początek przyjmuje się moment otrzymania zgłoszenia od dzierżawcy, jako koniec - moment oddania modemu do ponownego użytkowania.
b) uszkodzenia modemów lub wszelkich nieprawidłowości związane z pracą modemów powinny być natychmiast zgłaszane przez dzierżawce do NBP.
6. NBP nie udziela zniżek, jeżeli przerwy w pracy modemu wynikają z siły wyższej lub awarii powstałej z winy dzierżawcy lub osoby trzeciej, za która NBP nie ponosi odpowiedzialności.
7. W przypadku uszkodzenia modemu powstałego z winy dzierżawcy, wszystkie koszty związane z naprawą, wykonywaną przez NBP, ponosi dzierżawca.