Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGSG.2013.10

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 sierpnia 2016 r.

DECYZJA Nr 32
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 21 lutego 2013 r.
w sprawie świadczenia usług psychologicznych w Straży Granicznej

W związku z art. 9 ust. 7 pkt 8 i art. 147j ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116 poz. 675 z późn. zm.), art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317 z późn. zm.) oraz art. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375) ustala się, co następuje:

Rozdział  1.

Przepisy ogólne

§  1. 1 Decyzja określa rodzaj, zakres i tryb świadczenia usług psychologicznych przez psychologów pełniących służbę albo zatrudnionych w:
1) podmiotach leczniczych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej oraz Wydziale do spraw Lecznictwa Biura Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej, zwanym dalej "Wydziałem";
2) strzeżonych ośrodkach, w zakresie określonym w § 5.
§  2. Użyte w decyzji określenia oznaczają:
1) opinia psychologiczna - pisemny wynik opiniowania psychologicznego oraz konsultacji psychologicznej zawierający:
a) opis funkcjonowania osoby badanej z objawami, cechami lub predyspozycjami z zakresu:
sprawności intelektualnej,
wybranych cech osobowości, lub
b) wniosek określający aktualny poziom posiadanych predyspozycji albo istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych odnoszący się do celu opiniowania;
2) osoba bliska - członek rodziny funkcjonariusza Straży Granicznej, zwanego dalej "funkcjonariuszem", o którym mowa w art. 81 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, zwanej dalej "ustawą o Straży Granicznej", oraz analogicznie członek rodziny pracownika Straży Granicznej, zwanego dalej "pracownikiem";
3) 2 psycholog - osoba, która ukończyła jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia oraz posiada tytuł zawodowy magistra psychologii, pełniąca służbę albo zatrudniona w podmiotach leczniczych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej albo w Wydziale;
3a) 3 psycholog ośrodka - psycholog pełniący służbę albo zatrudniona w strzeżonym ośrodku;
3b) 4 osoby wymagające szczególnego traktowania - osoby małoletnie, małoletnie bez opieki, niepełnosprawne, starsze, kobiety w ciąży, osoby samotnie wychowujące małoletnie dzieci, ofiary tortur, zgwałcenia lub innych poważnych form przemocy, ofiary lub świadkowie handlu ludźmi oraz osoby wymagające wsparcia z uwagi na stan zdrowia lub szczególną sytuację osobistą;
4) psycholog koordynator - psycholog pełniący służbę albo zatrudniony w Wydziale, któremu powierzono koordynację i merytoryczny nadzór nad świadczeniem usług psychologicznych przez psychologów w zakresie określonym w przepisach w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej;
5) pracownia psychologiczna-miejsce na terenie jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, w którym świadczone są usługi psychologiczne;
6) usługa psychologiczna - rodzaj świadczenia służącego profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia, obejmującego w szczególności:
a) diagnozę psychologiczną - rozpoznawanie za pomocą technik i narzędzi psychologicznych objawów funkcjonowania psychologicznego osoby i wyjaśnianie przyczyn i skutków tych objawów,
b) konsultację psychologiczną- forma opiniowania psychologicznego osoby badanej, prowadzona na zlecenie komisji lekarskiej lub lekarza przeprowadzającego badanie profilaktyczne,
c) opiniowanie psychologiczne - badanie polegające na opisie aktualnego stanu psychicznego i funkcjonowania osoby badanej,
d) pomoc psychologiczną- stosowanie różnorodnych form oddziaływania psychologicznego, takich jak:
interwencja kryzysowa - doraźne, indywidualne i krótkoterminowe działania zmierzające do odzyskania przez osobę dotkniętą kryzysem równowagi, zdolności samodzielnego funkcjonowania,
porada psychologiczna - specjalistyczna usługa psychologiczna nastawiona na rozwiązanie zgłoszonego problemu,
e) psychoprofilaktykę - działania realizowane przez psychologa w celu zapobiegania psychopatologii i patologii społecznej oraz chorobom somatycznym;
6a) 5 dokumentacja psychologiczna - zbiór dokumentów powstały w wyniku świadczenia usług psychologicznych, w skład którego wchodzą, w zależności od rodzaju zrealizowanej usługi psychologicznej:
a) wniosek o przeprowadzenie opiniowania lub konsultacji psychologicznej,
b) oświadczenie osoby badanej,
c) informacje o zastosowanych metodach psychologicznych oraz ich wyniki,
d) opinia psychologiczna,
e) inne informacje związane ze świadczoną usługa psychologiczną;
7) sytuacja trudna - niespodziewane i niepożądane zdarzenie lub seria zdarzeń mogących stanowić istotne zagrożenie dla osoby;
8) zdarzenie traumatyczne - zdarzenie, w którym narażone zostało życie funkcjonariusza lub pracownika lub byli oni świadkami takiej sytuacji.
§  3.
1. Psycholog świadcząc usługi psychologiczne jest zobowiązany postępować zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów.
2. Świadcząc usługi psychologiczne psycholog dostosowuje odpowiednie sposoby działania i techniki psychologiczne do posiadanych uprawnień i kompetencji, uwzględniając dobro osoby oraz zadania Straży Granicznej wynikające z odrębnych przepisów. Psycholog nie jest związany poleceniem co do treści diagnozy, opinii psychologicznej ani co do doboru metod diagnostycznych i metod oddziaływania psychologicznego.
3. Psycholog w ramach swoich zawodowych uprawnień i kompetencji pełni rolę doradcy i konsultanta w zakresie organizacji, ergonomii i fizjologii w służbie i pracy oraz w zakresie uregulowanym niniejszą decyzją sprawuje opiekę psychologiczną nad osobami, które tej opieki potrzebują.

Rozdział  2.

Rodzaj i tryb świadczenia usług psychologicznych

§  4.
1. Psychologowie świadczą następujące usługi psychologiczne:
1) psychoprofilaktykę z zakresu:
a) edukacji obejmującej promocję zdrowia, zasady higieny psychicznej, promowania zdrowego stylu życia, przeciwdziałania uzależnieniom,
b) opracowywania, wdrażania oraz uczestnictwa w programach antystresowych oraz profilaktyki uzależnień,
c) psychologicznej analizy warunków służby i pracy w celu rozpoznawania i zapobiegania niekorzystnemu wpływowi na zdrowie psychiczne czynników szkodliwych i warunków uciążliwych,
d) organizacji szkoleń dla funkcjonariuszy i pracowników w zależności od zgłoszonych wniosków lub potrzeb;
2) pomoc psychologiczną w sytuacjach:
a) zdarzenia traumatycznego,
b) sytuacji trudnej,
c) 6 gdy w wyniku użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej nastąpiła śmierć osoby bądź nastąpiło zranienie osoby w wyniku użycia lub wykorzystania broni palnej;
3) opiniowanie psychologiczne w przypadkach:
a) kierowania funkcjonariuszy do pełnienia służby w kontyngencie poza granicami kraju,
b) kierowania funkcjonariuszy i pracowników na określone stanowisko służby i pracy lub sprawdzenia przydatności i predyspozycji do służby na tych stanowiskach,
c) kierowania funkcjonariuszy na szkolenia, jeśli jest to wymagane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 39b ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej;
4) konsultacje psychologiczne w ramach:
a) badań profilaktycznych,
b) kwalifikacji na turnusy profilaktyczno-rehabilitacyjne i antystresowe,
c) 7 (uchylona);
5) badania psychologiczne prowadzone w celu orzeczenia o istnieniu lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
2. Usługi psychologiczne, o których mowa w:
1) ust. 1 realizowane są w stosunku do funkcjonariuszy;
2) 8 ust. 1 pkt 1, 2, 3 lit. b i 4 realizowane są w stosunku do pracowników;
3. 9 Badania psychologiczne określające predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej realizowane są na podstawie przepisów dotyczących szczegółowego trybu i etapów postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej.
4. Usługi psychologiczne, o których mowa w ust. 1:
1) w pkt 1 - realizowane są według przyjętego rocznego planu zamierzeń, a w sytuacjach doraźnych na podstawie pisemnego wniosku kierownika zainteresowanej jednostki organizacyjnej Straży Granicznej lub komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej lub osoby przez nich upoważnionej;
2) w pkt 2:
a) w lit. a - przeprowadzane są po uzyskaniu informacji o zaistnieniu wymienionych zdarzeń od kierownika jednostki organizacyjnej Straży Granicznej lub komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej, w której funkcjonariusz albo pracownik pełni służbę albo jest zatrudniony,
b) w lit. b - przeprowadzane są na indywidualne zgłoszenie funkcjonariusza, pracownika lub wniosek bezpośredniego przełożonego,
c) 10 w lit. c - przeprowadzane są niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu wymienionych zdarzeń od właściwego przełożonego lub funkcjonariusza pełniącego służbę dyżurną operacyjną;
3) w pkt 3:
a) w lit. a - przeprowadzane są według odrębnych przepisów wydanych na podstawie art. 147j ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej,
b) w lit. b i c - przeprowadzane są według odrębnych przepisów wydanych na podstawie art. 39b ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej;
4) w pkt 4:
a) w lit. a i b - przeprowadzane są na podstawie skierowania na konsultację psychologiczną wydawanego przez lekarza przeprowadzającego badanie profilaktyczne, zgodnie ze wzorem zawartym w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy o służbie medycyny pracy; opinia psychologiczna zawiera wnioski zgodne z celem konsultacji zawartym w skierowaniu,
b) 11 (uchylona);
5) Informacja o świadczeniu usług psychologicznych, o których mowa:
5. 12 Informacja o świadczeniu usług psychologicznych, o których mowa:
1) w ust. 1 pkt 1 i 2 odnotowywana jest przez psychologa w rejestrze innych usług psychologicznych, którego wzór określa załącznik nr 1 do decyzji;
2) w ust. 1 pkt 3 odnotowywana jest przez psychologa w rejestrze osób opiniowanych zawierającym:
a) liczbę porządkową,
b) dane osobowe: imię, nazwisko, numer PESEL,
c) datę opiniowania,
d) nazwę jednostki kierującej na opiniowanie psychologiczne,
e) cel opiniowania psychologicznego,
f) wynik opiniowania psychologicznego;
3) w ust. 1 pkt 4 odnotowywana jest przez psychologa w rejestrze osób skierowanych na badania lub konsultacje psychologiczne, którego wzór określają przepisy wydane na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1184).
§  5. 13
1. Psychologowie ośrodka w stosunku do cudzoziemców umieszczonych w strzeżonym ośrodku świadczą następujące usługi psychologiczne:
1) opiniowanie psychologiczne dotyczące diagnozy psychologicznej reakcji kryzysowych na zdarzenia traumatyczne w zakresie diagnostyki aktualnie pojawiających się symptomów posttraumatycznych w oparciu o system klasyfikacji zaburzeń psychicznych (zgodnie z klasyfikacją ICD-10 lub DSM-V);
2) pomoc psychologiczną zgodnie z ustalonym w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców harmonogramem pracy psychologa.
2. Psycholog ośrodka świadczący usługi psychologiczne, o których mowa w ust. 1 pkt 1 jest kierowany na specjalistyczne szkolenie psychologiczne z zakresu diagnozy klinicznej, które zobowiązany jest ukończyć najpóźniej do dnia rozpoczęcia świadczenia tych usług.
3. Do zadań psychologa ośrodka należy:
1) przeprowadzanie opiniowania psychologicznego oraz sporządzanie opinii psychologicznej, w przypadku osób wobec których zaistniały przesłanki określone w art. 406 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 z późn. zm.);
2) współpraca z psychoterapeutą w przypadku podjęcia terapii wobec cudzoziemca umieszczonego w strzeżonym ośrodku, w zakresie przekazania informacji zebranych w takcie prowadzenia diagnozy psychologicznej;
3) stała współpraca z personelem medycznym oraz z personelem strzeżonych ośrodków, zgodnie z regulaminem organizacyjnym strzeżonych ośrodków.
4. Usługi psychologiczne, o których mowa w:
1) ust. 1 pkt 1 psycholog ośrodka podejmuje na pisemny wniosek kierownika strzeżonego ośrodka lub lekarza badającego cudzoziemca, po uzyskaniu zgody cudzoziemca;
2) ust. 1 pkt 2 psycholog ośrodka podejmuje w oparciu o informację przekazaną przez kierownika strzeżonego ośrodka, lekarza lub cudzoziemca umieszczonego w ośrodku.
5. W przypadku zaistnienia trudności komunikacyjnych wynikających z bariery językowej świadczenie usług psychologicznych, o których mowa:
1) w ust. 1 pkt 1 przeprowadza się w języku zrozumiałym przez cudzoziemca z udziałem tłumacza lub osoby biegle władającej danym językiem;
2) w ust. 1 pkt 2, przeprowadza się w języku zrozumiałym przez cudzoziemca z udziałem tłumacza lub osoby władającej danym językiem.
6. Za zapewnienie udziału tłumacza odpowiada kierownik strzeżonego ośrodka.
7. Za zabezpieczenie logistyczne usług psychologicznych, o których mowa w ust. 1, w szczególności za przekazanie psychologowi ośrodka niezbędnych informacji dotyczących cudzoziemca, wyznaczenia pomieszczenia do ich przeprowadzania, jak również za zapewnienie bezpieczeństwa podczas świadczenia usług psychologicznych, odpowiada kierownik strzeżonego ośrodka.
8. Z przeprowadzonego opiniowania psychologicznego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, psycholog ośrodka niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia przeprowadzenia opiniowania psychologicznego, sporządza opinię psychologiczną, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do decyzji.
9. Opinia psychologiczna zawiera informacje o występowaniu lub braku występowania przesłanek określonych w art. 406 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach oraz wskazania w zakresie dalszego postępowania z opiniowaną osobą.
10. Opinia psychologiczna sporządzana jest w 2 egzemplarzach:
1) egzemplarz nr 1 psycholog ośrodka przekazuje, w zamkniętej i zabezpieczonej kopercie, zlecającemu przeprowadzenie opiniowania zgodnie z przepisami instrukcji kancelaryjnej w Straży Granicznej;
2) egzemplarz nr 2 przechowywany jest wraz z dokumentacją psychologiczną.
11. Psycholog ośrodka sporządza dokumentację psychologiczną ze świadczonych usług psychologicznych.
12. Dokumentacja psychologiczna oraz rejestr innych usług psychologicznych przechowywane są w miejscu uniemożliwiającym dostęp osób nieupoważnionych oraz zapewniających jej ochronę przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zagubieniem.
§  5a. 14 W zakresie nieuregulowanym w § 5 do usług psychologicznych realizowanych przez psychologa ośrodka w stosunku do cudzoziemców umieszczonych w strzeżonym ośrodku stosuje się odpowiednio przepisy § 7, 8, 11 pkt 1 lit. b-e, 12 ust. 4 i 5 oraz § 15.
§  6.
1. W stosunku do osób bliskich, w sytuacjach wystąpienia zdarzeń traumatycznych dotyczących funkcjonariusza lub pracownika, psychologowie świadczą pomoc psychologiczną.
2. Usługi, o których mowa w ust. 1, realizowane są na służbowe polecenie kierownika komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej lub kierownika jednostki organizacyjnej Straży Granicznej albo osoby przez niego upoważnionej lub na pisemny wniosek zainteresowanego funkcjonariusza lub pracownika.
3. W sytuacjach szczególnych, ze względu na potrzebę niezwłocznego podjęcia działania lub mając na względzie dobro osoby i jej prawo do intymności, dopuszczalne jest zgłoszenie wniosku w formie ustnej. Fakt ten odnotowywany jest przez psychologa w rejestrze innych usług psychologicznych.
4. Za zabezpieczenie logistyczne świadczenia usług, o których mowa w ust. 1, w szczególności dotyczące zapewnienia odpowiedniego pomieszczenia do jego przeprowadzenia, transportu w niezbędnym zakresie oraz dostarczenie psychologowi potrzebnych informacji dotyczących osób objętych zdarzeniem i ich rodzin odpowiada kierownik komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej lub kierownik jednostki organizacyjnej Straży Granicznej zgłaszający zdarzenie albo osoba przez niego upoważniona.

Rozdział  3.

Organizacja świadczenia usług psychologicznych

§  7.
1. Usługi psychologiczne świadczone są w pracowni psychologicznej.
2. W sytuacjach szczególnych dotyczących świadczenia usług psychologicznych dopuszcza się ich świadczenie poza pracownią, w miejscu lub pomieszczeniach zapewniających odpowiednie warunki do ich przeprowadzenia.
§  8.
1. Pracownia psychologiczna powinna składać się z następujących pomieszczeń:
1) gabinetu psychologa;
2) pomieszczenia do przeprowadzania testów psychologicznych;
3) gabinetu do rozmów indywidualnych.
2. Testy psychologiczne przeprowadzane są w pomieszczeniach o powierzchni nie mniejszej niż 12 m2.
3. Dopuszczalne jest przeprowadzanie rozmów indywidualnych w gabinecie psychologa, z zachowaniem prawa do intymności osoby badanej, w przypadku braku możliwości utworzenia gabinetu do rozmów indywidualnych.
4. Pracownię psychologiczną wyposaża się w sprzęt i narzędzia niezbędne do świadczenia usług psychologicznych.
§  9. Ilość osób badanych, korzystających z usług psychologicznych określana jest przez psychologa indywidualnie, w ciągu jednego dnia nie powinna przekraczać:
1) 15 dwóch osób - w przypadku usług psychologicznych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 lit. b;
2) trzech osób - w przypadku usług psychologicznych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 lit. a;
3) pięciu osób - w przypadku usług psychologicznych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 lit. c oraz w pkt 4 lit. a i b.
§  10.
1. Psycholog nie świadczy usług psychologicznych w przypadku braku zgody osoby badanej na poddanie się świadczeniu usług psychologicznych.
2. W przypadku odmowy osoby badanej poddaniu się świadczeniu usług psychologicznych psycholog niezwłocznie, w formie pisemnej, informuje o tym zlecającego świadczenie usług psychologicznych.
3. Psycholog ma prawo odmówić podjęcia świadczenia usług psychologicznych, jeżeli:
1) nie jest możliwe ustalenie tożsamości osoby badanej;
2) osoba badana znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub jest pod wpływem środków odurzających, substancji lub leków psychotropowych, substancji psychoaktywnych;
3) osoba badana skarży się na zły stan zdrowia;
4) osoba badana pozostaje z psychologiem w:
a) stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa,
b) relacjach osobistych,
c) w bezpośredniej zależności służbowej;
5) oczekiwana przez osobę badaną usługa psychologiczna przekracza zakres kompetencji psychologa;
6) osoba badana nie stawi się na badanie w ciągu godziny od wyznaczonego czasu zgłoszenia.
4. W przypadku wystąpienia sytuacji, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 3 i 6, psycholog informuje ustnie osobę badaną oraz zlecającego świadczenie usług psychologicznych o przyczynie odmowy świadczenia usług psychologicznych.
5. O wystąpieniu sytuacji, o której mowa w ust. 3 pkt 2 psycholog niezwłocznie pisemnie informuje zlecającego świadczenie usług psychologicznych.
6. O wystąpieniu sytuacji, o której mowa w ust. 3 pkt 4 i 5 psycholog niezwłocznie pisemnie informuje zlecającego świadczenie usług psychologicznych, uzasadniając przyczynę odmowy.
7. W przypadkach, o których mowa w ust. 6, usługi psychologiczne świadczy inny psycholog wskazany przez kierownika podmiotu leczniczego jednostki organizacyjnej Straży Granicznej albo przez naczelnika Wydziału na podstawie pisemnego wniosku wraz z uzasadnieniem kierownika podmiotu leczniczego jednostki organizacyjnej Straży Granicznej.
8. Dopuszcza się uczestnictwo drugiego psychologa w trakcie świadczenia usług psychologicznych, o ile odbywa on przeszkolenie w zakresie świadczenia usług psychologicznych.
§  11. 16 Świadczenie usług psychologicznych, o których mowa:
1) w § 4 ust. 1 pkt 2, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, przeprowadza się w następujących etapach:
a) ustalenie tożsamości osoby na podstawie dokumentu potwierdzającego jej tożsamość,
b) poinformowanie osoby o zakresie oraz zasadach przeprowadzania usługi psychologicznej,
c) dokonanie wpisu w rejestrze innych usług psychologicznych,
d) przeprowadzenie wywiadu oraz, o ile zachodzi potrzeba zastosowanie innych metod psychologicznych,
e) sporządzenie dokumentacji psychologicznej;
2) w § 4 ust. 1 pkt 3 i 4, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, przeprowadza się w następujących etapach:
a) ustalenie tożsamości osoby opiniowanej na podstawie dokumentu potwierdzającego jej tożsamość,
b) poinformowanie osoby opiniowanej o zakresie, celu usługi psychologicznej oraz zasadach jej przeprowadzania,
c) poinformowanie osoby opiniowanej o przysługującym jej prawie do nie wyrażenia zgody na przeprowadzenie badania, o ile obowiązek poddania się badaniu nie wynika z art. 39b albo art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej,
d) odebranie od osoby opiniowanej oświadczenia osoby badanej, którego wzór określa załącznik nr 2 do decyzji,
e) dokonanie wpisu w rejestrze osób opiniowanych,
f) przeprowadzenie testów psychologicznych wraz z wywiadem, ankietą życiorysową i obserwacją psychologiczną,
g) obliczenie wyników i interpretacja danych, analiza dodatkowych źródeł informacji oraz, o ile zachodzi potrzeba, przeprowadzenie badań uzupełniających,
h) sporządzenie notatki z obserwacji oraz wywiadu psychologicznego i dołączenie jej do ankiety życiorysowej,
i) opracowanie treści i sporządzenie opinii psychologicznej.

Rozdział  4.

Sporządzanie, udostępnianie i przechowywanie opinii i dokumentacji psychologicznej

§  12.
1. Psycholog sporządza opinię psychologiczną w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia badania.
2. Wzór opinii psychologicznej, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, określa załącznik nr 3 do decyzji.
3. Opinia psychologiczna sporządzana jest w 2 egzemplarzach:
1) egzemplarz nr 1 psycholog przekazuje w zamkniętej i zabezpieczonej kopercie zlecającemu opiniowanie zgodnie z przepisami instrukcji kancelaryjnej w Straży Granicznej;
2) egzemplarz nr 2 przechowywany jest wraz z dokumentacją psychologiczną.
4. Na kopercie, o której mowa w ust. 3 pkt 1, psycholog umieszcza następujące informacje:
1) w lewym górnym rogu nazwę komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej lub nazwę jednostki organizacyjnej Straży Granicznej w przypadku oddziału lub ośrodka szkolenia Straży Granicznej;
2) 17 w prawym górnym rogu, w kolejności pionowej:
a) adnotację o treści "Jawne",
b) numer egzemplarza dokumentu,
c) numer rejestracyjny z rejestru osób opiniowanych,
d) imię, nazwisko i podpis osoby pakującej oraz datę wykonania tej czynności;
3) na środku, w kolejności pionowej:
- imię i nazwisko osoby badanej,
- adnotację o treści "otwierać za zgodą" (podać stanowisko właściwego przełożonego, zgodnie z § 13 ust. 1);
5. Miejsce sklejenia koperty zabezpiecza się poprzez złożenie podpisu przez osobę pakującą i za pomocą przeźroczystej taśmy samoprzylepnej.
§  13.
1. Opinię psychologiczną udostępnia się zlecającemu opiniowanie.
2. Opinię psychologiczną udostępnia się na żądanie, także :
1) Komendantowi Głównemu Straży Granicznej i jego zastępcom oraz osobom przez nich upoważnionym;
2) Komendantowi oddziału lub ośrodka szkolenia Straży Granicznej i ich zastępcom oraz osobom przez nich upoważnionym;
3) psychologowi koordynatorowi.
3. Opinię psychologiczną można udostępnić opiniowanemu na jego pisemną prośbę skierowaną do zlecającego opiniowanie. Opinię psychologiczną opiniowanego udostępnia się w siedzibie zlecającego.
4. Opinię psychologiczną udostępnia się także podmiotom uprawnionym do dostępu do dokumentacji medycznej na podstawie odrębnych przepisów, na zasadach i w trybie określonym w tych przepisach.
§  14. W podmiotach leczniczych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej świadczących usługi psychologiczne prowadzi się inne, niż wymienione w § 4 ust. 5 rejestry, o ile wymagają tego odrębne przepisy.
§  15.
1. Dokumentację psychologiczną sporządzoną w Wydziale oraz podmiocie leczniczym jednostki organizacyjnej Straży Granicznej prowadzi się, udostępnia i archiwizuje zgodnie z przepisami:
1) ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów;
2) ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r. poz. 159 i 742);
3) wydanymi na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy;
4) instrukcji kancelaryjnej w Straży Granicznej;
5) dotyczącymi zasad i trybu postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w Straży Granicznej oraz jednolitym rzeczowym wykazem akt Straży Granicznej.

Rozdział  5.

Ważność opinii psychologicznej

§  16. Opinia psychologiczna w zakresie celu, dla którego została sporządzona, ważna jest jeden rok od dnia sporządzenia.
§  17.
1. W okresie ważności opinii psychologicznej dopuszczalne jest jednorazowe przeprowadzenie poszerzonego opiniowania psychologicznego.
2. O celowości przeprowadzenia poszerzonego opiniowania psychologicznego decyduje zlecający, na zlecenie którego wykonano opiniowanie, biorąc pod uwagę wystąpienie okoliczności uzasadniających potrzebę przeprowadzenia poszerzonego opiniowania psychologicznego.
3. Pisemny wniosek, wraz z określeniem powodu przeprowadzenia poszerzonego opiniowania psychologicznego, zlecający składa do Dyrektora Biura Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej. Wzór wniosku określa załącznik nr 4 do decyzji.
4. Poszerzone opiniowanie psychologiczne realizowane jest przez psychologów pełniących służbę lub zatrudnionych w Wydziale.
5. Przed przeprowadzeniem poszerzonego opiniowania psychologicznego wyznaczony psycholog może zapoznać się z dokumentacją psychologiczną osoby opiniowanej.
6. Z przeprowadzonego poszerzonego opiniowania psychologicznego psycholog sporządza opinię psychologiczną.
7. W zakresie nie uregulowanym w rozdziale 5, do przeprowadzania poszerzonego opiniowania psychologicznego stosuje się odpowiednio przepisy rodziału 3 i 4.

Rozdział  6.

Koordynacja i planowanie usług psychologicznych

§  18.
1. 18 Koordynację oraz nadzór nad działalnością psychologów w zakresie świadczenia usług psychologicznych w służbie zdrowia jednostek organizacyjnych Straży Granicznej, pełni psycholog koordynator podlegający służbowo naczelnikowi Wydziału.
2. W czasie nieobecności psychologa, o którym mowa w ust. 1, jego zadania realizuje zastępca, psycholog wyznaczony przez psychologa koordynatora.
§  19.
1. Do zadań psychologa koordynatora należy:
1) w zakresie koordynacji działań:
a) opiniowanie planów i sprawozdań z realizacji rocznego planu zamierzeń,
b) pomoc w rozwiązywaniu problemów wynikających z bieżącej realizacji działań psychologów, dotyczących w szczególności organizacji zastępstw i wsparcia w realizowanych obowiązkach w podmiotach leczniczych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej,
c) planowanie i wdrażanie procedur usprawniających i dostosowujących działalność psychologów do potrzeb jednostek organizacyjnych Straży Granicznej,
d) planowanie i udział w organizowaniu szkoleń, warsztatów, praktyk i innych form doskonalenia zawodowego psychologów w zakresie psychoedukacji;
2) w zakresie merytorycznego nadzoru nad działalnością psychologów:
a) kontrola wykonania zadań przedstawionych w planach zamierzeń i sprawozdaniach z ich wykonywania,
b) doradztwo w zakresie psychologii oraz kontrola świadczenia usług psychologicznych,
c) opiniowanie zasadności przeprowadzania poszerzonego opiniowania psychologicznego,
d) kontrola nad sporządzaniem, obiegiem, udostępnianiem i przechowywaniem dokumentacji psychologicznej,
e) inicjowanie i kontrola wdrażania nowych technik badawczych i diagnostycznych,
f) proponowanie kandydatur psychologów do przeprowadzenia poszerzonego opiniowania psychologicznego.
2. Psycholog koordynator może uczestniczyć w świadczeniu usług psychologicznych, o których mowa w § 4.
§  20.
1. Psychologowie podmiotu leczniczego jednostki organizacyjnej Straży Granicznej sporządzają plan zamierzeń dotyczący działalności psychologicznej na rok następny oraz sprawozdanie z pracy za rok poprzedni.
2. Plan zamierzeń dotyczący działalności psychologicznej na rok następny, psychologowie podmiotu leczniczego jednostki organizacyjnej Straży Granicznej sporządzają w terminie do 15 grudnia roku poprzedzającego rok następny, według wzoru określonego w załączniku nr 5 do decyzji.
3. Sprawozdanie z pracy za rok poprzedni psychologowie podmiotu leczniczego jednostki organizacyjnej Straży Granicznej sporządzają do 5 stycznia roku następnego, indywidualnie dla każdego psychologa oraz zbiorczo dla jednostki organizacyjnej, według wzoru określonego w załączniku nr 6 do decyzji.
4. Plan zamierzeń oraz sprawozdania z pracy, o których mowa w ust. 1 i 2, podmiot leczniczy jednostki organizacyjnej Straży Granicznej przesyła do naczelnika Wydziału w formie elektronicznej.

Rozdział  7.

Przepisy końcowe

§  21. Tracą moc wytyczne nr 145 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie świadczeń psychologicznych w Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSGNr 7, poz. 53).
§  22. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podpisania.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

REJESTR INNYCH USŁUG PSYCHOLOGICZNYCH

.............................................................

.............................................................................................................................

nazwa komórki organizacyjnej

Rozpoczęto ..........................

Zakończono .........................

Lp.DataRodzaj działaniaKogo dotyczyProblematyka/podjęte działaniaUwagi
np.:

- dyżur

- szkolenie funkcjonariuszy, tematyka

- porada

- interwencja

- itp.

np.:

PSG ..........

Wydział ......

np.:

- dyżur

- szkolenie funkcjonariuszy, tematyka

- porada

- interwencja

- itp.

np.:

PSG ..........

Wydział ......

np.:

- dyżur

- szkolenie funkcjonariuszy, tematyka

- porada

- interwencja

- itp.

np.:

PSG ..........

Wydział ......

ZAŁĄCZNIK Nr  2

OŚWIADCZENIE OSOBY BADANEJ

Po zapoznaniu się z zakresem i celem świadczeń psychologicznych, jakimi są*:

............................................................................................................................................................

oświadczam, że:

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody**

na przeprowadzenie przedmiotowych świadczeń

.................................................... .............................................................

miejscowość i data czytelny podpis świadczeniobiorcy

Ponadto oświadczam, że:

* jestem / nie jestem** w dobrej kondycji psychofizycznej,

* nie jestem / jestem** pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych,

* nie zażywam / zażywam ** leki lub substancje psychoaktywne,

* nie byłem(am) / byłem(am) ** leczony(a) psychiatrycznie,

* nie jestem / jestem** leczony(a) psychiatrycznie,

* nie byłem(am) / byłem(am) ** poddany leczeniu odwykowemu,

* nie jestem /jestem** poddany leczeniu odwykowemu,

* nie korzystałem(am) / korzystałem(am ** z pomocy psychologa,

* w okresie ostatnich 12 miesięcy nie byłem(am) / byłem(am)** badany psychologicznie.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że:

1) administratorem danych jest***

.....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................;

2) moje dane osobowe zostały zebrane w celu realizacji świadczeń psychologicznych;
3) mam prawo dostępu do treści moich danych oraz prawo do ich poprawiania;
4) podanie przeze mnie danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody na realizację świadczeń psychologicznych.

................................................ ................................................................

miejscowość i data czytelny podpis świadczeniobiorcy

Wyk. Nazwisko osoby badanej - wypełnia osoba badana

Data wypełnienia oświadczenia

* - wpisać zakres i cel usług psychologicznych, np.: opis predyspozycji psychologicznych do służby w Straży Granicznej

** - niepotrzebne skreślić

*** - wpisać kierownika jednostki organizacyjnej Straży Granicznej oraz dokładny adres jego siedziby

ZAŁĄCZNIK Nr  3

OPINIA PSYCHOLOGICZNA

nazwa komórki organizacyjnej miejscowość, data

Egz. Nr _

Nr rejestracyjny ...............................

z*)

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Nazwisko ............................................ Imię .................................

PESEL  Data badania ......................

I. Opis funkcjonowania:

II. Wnioski

......................................................

podpis i pieczęć psychologa

*) wpisać powód opiniowania

Wykonano w 2 egzemplarzach

Egz. Nr 1 - komórka zlecająca

Egz. Nr 2 - a/a

Wykonał: Nazwisko sporządzającego opinię, numer telefonu służbowego

Data wykonania dokumentu

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WNIOSEK

nazwa komórki kierującej miejscowość, data

na badania

Egz. pojedynczy

O PRZEPROWADZENIE POSZERZONEGO OPINIOWANIA PSYCHOLOGICZNEGO

Działając na podstawie*) ...................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

w związku z**) ..................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

kieruję:

Pana/Panią .........................................................................................................................................

(imię i nazwisko)

numer PESEL 

na opiniowanie psychologiczne w celu:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej do wydania skierowania)

*) wpisać podstawę prawną,

**) wpisać przyczynę przeprowadzenia opiniowania

Wyk. Nazwisko sporządzającego wniosek, numer telefonu służbowego

Data wykonania dokumentu

ZAŁĄCZNIK Nr  5

PLAN ZAMIERZEŃ

nazwa komórki organizacyjnej miejscowość, data

Egz. Nr _

PLAN ZAMIERZEŃ PSYCHOLOGÓW ............ STRAŻY GRANICZNEJ NA ROK 20___

I. ZADANIA WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI STAŁEGO HARMONOGRAMU
Wyszczególnienie zadańWykonawca/osoba odpowiedzialnaNa rzeczUwagi
1. Nabór wewnętrzny:

1) Opiniowanie kandydatów na kursy specjalistyczne

2) Opiniowanie kandydatów na stanowiska służbowe

3) Badania kierowców

4) Inne .....................................................

2. Udzielanie doraźnej pomocy psychologicznej funkcjonariuszom i pracownikom
3. Interwencje psychologiczne w wydarzeniach kryzysowych
4. Prowadzenie konsultacji na rzecz lekarza profilaktyka
5. Kierowanie na turnusy profilaktyczno-rehabilitacyjne i antystresowe
6. Sporządzanie dokumentacji z przeprowadzonych badań
7. Archiwizacja dokumentacji psychologicznej
8. Inne....................................................
Egz. Nr__
II. INNE ZADANIA
Wyszczególnienie zadańTermin wykonaniaWykonawca/osoba odpowiedzialnaNa rzeczUwagi
1. Analiza stosunków międzyludzkich w jednostkach organizacyjnych

Forma, sposób ..........................................

2. Dyżury psychologów w placówkach SG

Nazwa placówki: .........................................

3. Prowadzenie wykładów, szkoleń i warsztatów na rzecz funkcjonariuszy i pracowników

Tematyka i zakres szkoleń ...............................

4. Podnoszenie własnych kwalifikacji w ramach szkoleń finansowanych przez jednostkę organizacyjna SG:

Nazwa szkolenia, warsztatów:

5. Inne ................................................

Wykonano w 2 egzemplarzach

Egz. Nr 1 - adresat

Egz. Nr 2 - a/a

Wykonał: Nazwisko sporządzającego plan zamierzeń, numer telefonu służbowego

Data wykonania dokumentu

..............................................................................................

(pieczątka i podpis kierownika podmiotu leczniczego SG)

ZAŁĄCZNIK Nr  6

SPRAWOZDANIE Z PRACY PSYCHOLOGÓW

nazwa komórki organizacyjnej miejscowość, data

Egz. Nr _

SPRAWOZDANIE Z PRACY PSYCHOLOGÓW ...................... STRAŻY GRANICZNEJ za rok 20 ......

I. NABÓR, OPINIOWANIE, KONSULTACJE
Rodzaj działańIlośćZlecającyUwagi
ogółempozytywnenegatywne
1. Kandydaci na kursy specjalistyczne, jakie:

.......................................

.......................................

2. Kandydaci na określone stanowisko służbowe, jakie:

.......................................

.......................................

3. Badania kierowców:
4. Kandydaci na turnusy profilaktyczno-rehabilitacyjne i antystresowe
5. Konsultacje na rzecz lekarza prowadzącego badanie profilaktyczne
6. Konsultacje na rzecz komisji lekarskich
7. Inne, jakie ........................

.......................................

.......................................

Łącznie:
Egz. Nr__
II. PSYCHOPROFILAKTYKA I POMOC PSYCHOLOGICZNA
1. PoradyIlość osóbUwagi
1) Uzależnienie:

- Alkohol

- Narkotyki

- Inne, jakie ........................

......................................

............

............

............

............

............

2) Atmosfera w pracy:
a) Relacje między funkcjonariuszami, pracownikami
b) Relacje przełożony - podwładny
3) Problemy osobiste
4) Inne, jakie .......................

.......................................

Łącznie:
2. Interwencje psychologiczneIlość interwencjiIlość osób objętych interwencjąZlecającyUwagi
1) Użycie broni
2) Śmierć funkcjonariusza
3) Śmierć członka rodziny
4) Inne, jakie .........................................

.........................................................

Łącznie:
3. Dyżury w komórkach organizacyjnych SG
Nazwa komórkiIlość dyżurówŁączny czas trwania dyżurówIlość osób, które zgłosiły się na dyżurUwagi
1).........................
Łącznie:
Egz. Nr __
4. Badania ankietowe
Temat badaniaIlość osób objętych badaniemUwagi
Łącznie:
III. SZKOLENIA I PODNOSZENIE WŁASNYCH KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH
1. Szkolenia na rzecz funkcjonariuszy i pracownikówIlość szkoleńIlość godzin szkoleniaIlość osób objętych szkoleniemNa rzecz jakiej komórki
1) Wykłady, temat:

....................................................

....................................................

.......................................................

...................................

2) Warsztaty, temat:

....................................................

....................................................

.......................................................

...................................

3) Inne formy szkoleń, jakie, temat:

....................................................

....................................................

.......................................................

...................................

Łącznie:
2. Podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych w ramach szkoleń finansowanych przez jednostkę organizacyjna SG:

Nazwa szkolenia, warsztatów:

Łącznie:

..............................................................................................

(pieczątka i podpis kierownika podmiotu leczniczego SG)

Wykonano w 2 egzemplarzach

Egz. Nr 1 - adresat

Egz. Nr 2 - a/a

Wykonał: Nazwisko sporządzającego sprawozdanie, numer telefonu służbowego

Data wykonania dokumentu

1 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 decyzji nr 190 z dnia 29 lipca 2016 r. (Dz.Urz.KGSG.2016.83) zmieniającej nin. decyzję z dniem 6 sierpnia 2016 r.
2 § 2 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a decyzji nr 190 z dnia 29 lipca 2016 r. (Dz.Urz.KGSG.2016.83) zmieniającej nin. decyzję z dniem 6 sierpnia 2016 r.
3 § 2 pkt 3a dodany przez § 1 pkt 2 lit. b decyzji nr 190 z dnia 29 lipca 2016 r. (Dz.Urz.KGSG.2016.83) zmieniającej nin. decyzję z dniem 6 sierpnia 2016 r.
4 § 2 pkt 3b dodany przez § 1 pkt 2 lit. b decyzji nr 190 z dnia 29 lipca 2016 r. (Dz.Urz.KGSG.2016.83) zmieniającej nin. decyzję z dniem 6 sierpnia 2016 r.
5 § 2 pkt 6a dodany przez § 1 pkt 2 lit. c decyzji nr 190 z dnia 29 lipca 2016 r. (Dz.Urz.KGSG.2016.83) zmieniającej nin. decyzję z dniem 6 sierpnia 2016 r.
6 § 4 ust. 1 pkt 2 lit. c) dodana przez § 1 pkt 1 decyzji nr 137 z dnia 21 sierpnia 2013 r. (Dz.Urz.KGSG.2013.62) zmieniającej nin. decyzję z dniem 21 sierpnia 2013 r.
7 § 4 ust. 1 pkt 4 lit. c uchylona przez § 1 pkt 3 lit. a decyzji nr 190 z dnia 29 lipca 2016 r. (Dz.Urz.KGSG.2016.83) zmieniającej nin. decyzję z dniem 6 sierpnia 2016 r.
8 § 4 ust. 2 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b decyzji nr 190 z dnia 29 lipca 2016 r. (Dz.Urz.KGSG.2016.83) zmieniającej nin. decyzję z dniem 6 sierpnia 2016 r.
9 § 4 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 decyzji nr 145 z dnia 9 lipca 2014 r. (Dz.Urz.KGSG.2014.97) zmieniającej nin. decyzję z dniem 10 sierpnia 2014 r.
10 § 4 ust. 4 pkt 2 lit. c) dodana przez § 1 pkt 2 decyzji nr 137 z dnia 21 sierpnia 2013 r. (Dz.Urz.KGSG.2013.62) zmieniającej nin. decyzję z dniem 21 sierpnia 2013 r.
11 § 4 ust. 4 pkt 4 lit. b uchylona przez § 1 pkt 3 lit. c decyzji nr 190 z dnia 29 lipca 2016 r. (Dz.Urz.KGSG.2016.83) zmieniającej nin. decyzję z dniem 6 sierpnia 2016 r.
12 § 4 ust. 5:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 decyzji nr 137 z dnia 21 sierpnia 2013 r. (Dz.Urz.KGSG.2013.62) zmieniającej nin. decyzję z dniem 21 sierpnia 2013 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. d decyzji nr 190 z dnia 29 lipca 2016 r. (Dz.Urz.KGSG.2016.83) zmieniającej nin. decyzję z dniem 6 sierpnia 2016 r.

13 § 5 zmieniony przez § 1 pkt 4 decyzji nr 190 z dnia 29 lipca 2016 r. (Dz.Urz.KGSG.2016.83) zmieniającej nin. decyzję z dniem 6 sierpnia 2016 r.
14 § 5a dodany przez § 1 pkt 5 decyzji nr 190 z dnia 29 lipca 2016 r. (Dz.Urz.KGSG.2016.83) zmieniającej nin. decyzję z dniem 6 sierpnia 2016 r.
15 § 9 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 6 decyzji nr 190 z dnia 29 lipca 2016 r. (Dz.Urz.KGSG.2016.83) zmieniającej nin. decyzję z dniem 6 sierpnia 2016 r.
16 § 11 zmieniony przez § 1 pkt 7 decyzji nr 190 z dnia 29 lipca 2016 r. (Dz.Urz.KGSG.2016.83) zmieniającej nin. decyzję z dniem 6 sierpnia 2016 r.
17 § 12 ust. 4 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 8 decyzji nr 190 z dnia 29 lipca 2016 r. (Dz.Urz.KGSG.2016.83) zmieniającej nin. decyzję z dniem 6 sierpnia 2016 r.
18 § 18 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 decyzji nr 145 z dnia 9 lipca 2014 r. (Dz.Urz.KGSG.2014.97) zmieniającej nin. decyzję z dniem 10 sierpnia 2014 r.