Dzienniki resortowe

Dz.Urz.NBP.2002.18.47

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 listopada 2002 r.

UCHWAŁA Nr 19/2002
RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ
z dnia 27 listopada 2002 r.
w sprawie stopy redyskontowej weksli, stopy referencyjnej, oprocentowania kredytów refinansowych oraz oprocentowania lokaty terminowej w Narodowym Banku Polskim.

Na podstawie art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz. 938, z 1998 r. Nr 160, poz. 1063, z 2000 r. Nr 53, poz. 648, Nr 62, poz. 718 i Nr 119, poz. 1252, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 110, poz. 1189 i Nr 154, poz. 1784 i 1800 oraz z 2002 r. Nr 126, poz. 1070 i Nr 141, poz. 1178) uchwala się, co następuje:
§  1. Stopa redyskontowa weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski wynosi 7,5%.
§  2. Wysokość stopy referencyjnej, określającej minimalne oprocentowanie podstawowych operacji otwartego rynku, prowadzonych przez Narodowy Bank Polski, wynosi 6,75%.
§  3. Oprocentowanie kredytu refinansowego udzielanego pod zastaw papierów wartościowych, zwanego dalej kredytem lombardowym, wynosi 8,75%.
§  4. Oprocentowanie kredytu refinansowego na finansowanie inwestycji centralnych objętych poręczeniami Skarbu Państwa równe jest oprocentowaniu kredytu lombardowego i wynosi 8,75%.
§  5. Oprocentowanie kredytu refinansowego, nie wymienionego w § 3 i 4, jest wyższe o 1 punkt procentowy niż oprocentowanie kredytu lombardowego i wynosi 9,75%.
§  6. Oprocentowanie lokaty terminowej przyjmowanej od banków przez Narodowy Bank Polski wynosi 4,75%.
§  7. Stopa redyskontowa weksli, stopa referencyjna, oprocentowanie kredytów oraz oprocentowanie lokaty terminowej, o których mowa w § 1-6, ustalone są w stosunku rocznym.
§  8. Traci moc uchwała nr 15/2002 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 23 października 2002 r. w sprawie stopy redyskontowej weksli, stopy referencyjnej, oprocentowania kredytów refinansowych oraz oprocentowania lokaty terminowej w Narodowym Banku Polskim (Dz. Urz. NBP Nr 16, poz. 41).
§  9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 28 listopada 2002 r.