Dzienniki resortowe

Dz.Urz.NBP.1992.5.11

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 czerwca 1992 r.

ZARZĄDZENIE Nr 9/92
Prezesa Narodowego Banku Polskiego
z dnia 30 czerwca 1992 r.
w sprawie stopy redyskontowej weksli i oprocentowania kredytu refinansowego.

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 4, poz. 22 i Nr 74, poz. 439 oraz z 1992 r. Nr 20, poz. 78) zarządza się, co następuje:
§  1. Stopa redyskontowa weksli przyjmowanych od banków przez Narodowy Bank Polski, zwany dalej "NBP", do redyskonat wynosi 32%.
§  2.
1.   Oprocentowanie kredytu refinansowego, udzielanego przez NBP bankom krajowym w złotych, z wyjątkiem wymienionego w ust. 2, wynosi 38%.
2. Oprocentowanie kredytu refinansowego, udzielonego pod zastaw papierów wartościowych, zwanego kredytem lombardowym, wynosi 37%.
3. NBP w umowie z bankiem może określić wysokość oprocentowania kredytu inną od podanej w ust. 1 i 2.
§  3. Stopa redyskontowa weksli oraz oprocentowanie kredytu refinansowego, o których mowa w § 1 i 2, ustalone są w stosunku rocznym.
§  4. Traci moc zarządzenie Nr 6/92 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 28 maja 1992 r. w sprawie stopy redyskontowej weksli i procentowania kredytu refinansowego (Dz. Urz. NBP Nr 4, poz. 9).
§  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1992 r.