Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1997.11.42

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 maja 1997 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 18 kwietnia 1997 r.
w sprawie stopy procentowej oraz wysokości należnych odsetek od jednej obligacji indeksowanej rocznej pożyczki państwowej oferowanej na przetargach serii o terminie wykupu 4 czerwca 1997 r.

W związku z § 15 ust. 6 zarządzenia nr 33 Ministra Finansów z dnia 24 kwietnia 1996 r. w sprawie emisji obligacji indeksowanej rocznej pożyczki państwowej oferowanej na przetargach (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 11, poz. 49) ogłasza się, co następuje:
1) stopa procentowa, obliczona na podstawie miesięcznych wskaźników wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (za okres od kwietnia 1996 r. do marca 1997 r.), wynosi 16,96^,
2) 1 wysokość należnych odsetek od jednej obligacji tej serii w dniu jej wykupu, tj. 4 czerwca 1997 r., wynosi:

1.000 zł x 16,96% = 169,60 zł.

1 Pkt 2 zmieniony przez obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 1997 r. o sprostowaniu błędu (Dz.Urz.MF.97.14.58).