Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MPiPS.1989.9.22

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1989 r.

ZARZĄDZENIE Nr 89
MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 9 listopada 1989 r.
w sprawie stawek wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników zatrudnionych w Straży Przemysłowej.

Na podstawie § 2 ust. 2 uchwały nr 113/84 Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1984 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w Straży Przemysłowej, zmienionej uchwałami Rady Ministrów: nr 171/85 z dnia 28 października 1985 r. i nr 80/89 z dnia 1 czerwca 1989 r. zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się tabelę stawek wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników zatrudnionych w Straży Przemysłowej, stanowiącą załącznik do zarządzenia.
§ 2. Traci moc zarządzenie nr 81 Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 września 1989 r. w sprawie stawek wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników zatrudnionych w Straży Przemysłowej (Dz. Urz. MPiPS Nr 8, poz. 19).
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 października 1989 roku.

ZAŁĄCZNIK

TABELA

stawek wynagrodzeń zasadniczych
Kategoria zaszeregowaniaStawki wynagrodzeń zasadniczych
miesięcznych

godzinowych

I do- 77.400do-435
II68.700- 86.500386-486
III76.700- 95.600431-538
IV84.700-104.700476-589
V92.700-113.700521-639
VI100.700-122.800566-690
VII108.700-132.000611-742
VIII116.700-141.100656-793
IX124.700-150.200x-x
X132.700-163.400x-x
XI143.200-174.500x-x
XII154.000-186.500x-x