Stawki dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych i akademickich.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MEN.1994.1.1

Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1993 r.

ZARZĄDZENIE NR 2
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 5 stycznia 1994 r.
w sprawie stawek dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych i akademickich

Na podstawie art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. – Prawo budżetowe (Dz. U. z 1993 r. Nr 72, poz. 344) zarządza się, co następuje:
§ 1.
Ustala się stawki dotacji przedmiotowych do jednego arkusza wydawniczego w wysokości:
1)
dla podręczników szkolnych 8.000.000.- zł
2)
dla podręczników akademickich 8.500.000.- zł
§ 2.
W przypadku dużych różnic w wysokości kosztów produkcji poszczególnych podręczników, stawki, o których mowa w § 1, mogą być obniżone.
§ 3.
Stawki dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych i akademickich ustala się na 1994 rok.
§ 4.
Zasady i tryb udzielania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych i akademickich określają odrębne przepisy.
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 1993 r.