Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2003.9.50

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 czerwca 2003 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 26 czerwca 2003 r.
w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

Na podstawie art. 56 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. N r 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130, poz. 1452 oraz z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387) ogłasza się, że stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, poczynając od dnia 26 czerwca 2003 r., wynosi 13,5% kwoty zaległości w stosunku rocznym.