Stawka obowiązująca i wysokość kosztów nadzoru nad dostawcami świadczącymi wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku do pokrycia w roku 2020.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KNF.2020.12

Akt utracił moc
Wersja od: 4 maja 2020 r.

KOMUNIKAT
PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO
z dnia 30 kwietnia 2020 r.
w sprawie stawki obowiązującej i wysokości kosztów nadzoru nad dostawcami świadczącymi wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku do pokrycia w roku 2020

Na podstawie § 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 września 2019 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad dostawcami świadczącymi wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku (Dz. U. poz. 1876) ogłasza się, że:
1)
ze względu na brak podmiotów zobowiązanych do uiszczenia wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad dostawcami świadczącymi wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku, zwanych dalej "kosztami nadzoru", za rok 2020 oraz ze względu na dane przekazane Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie art. 117b ust. 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 659, 730 i 1495) o braku użytkowników, dla których dostawcy świadczący wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku świadczyli tę usługę w ostatnim dniu 2019 r., wysokość stawki obowiązującej w roku 2020 nie może zostać obliczona zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 września 2019 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad dostawcami świadczącymi wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku, i w związku z tym nie podlega ogłoszeniu;
2)
wysokość kosztów nadzoru do pokrycia w roku 2020 wynosi 0 zł, przy uwzględnieniu, że:
a)
wysokość planowanych kosztów nadzoru w roku 2020 wynosi 0 zł,
b)
wysokość planowanych kosztów nadzoru w roku 2019 wynosiła 0 zł,
c)
wysokość wykonanych kosztów nadzoru w roku 2019 wyniosła 0 zł.