Dz.Urz.MIniR.2018.30

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU 1
z dnia 27 lipca 2018 r.
w sprawie stanowisk i funkcji w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju związanych z dostępem do informacji niejawnych

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412, 650, 1000 i 1083) zarządza się, co następuje:
§  1.  Zarządzenie określa:
1) stanowiska i funkcje, posiadające w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, zwanym dalej "Ministerstwem", dostęp do informacji niejawnych;
2) tryb i sposób postępowania mający na celu uzyskanie odpowiednich uprawień do dostępu do informacji niejawnych;
3) zadania związane z prowadzeniem wykazu osób posiadających dostęp do informacji niejawnych.
§  2.  Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1) objęciu stanowiska - rozumie się przez to powołanie na stanowisko, powierzenie pełnienia funkcji albo zatrudnienie na stanowisku;
2) zwolnieniu stanowiska - rozumie się przez to odwołanie ze stanowiska, zaprzestanie pełnienia funkcji albo ustanie zatrudnienie na stanowisku.
§  3. 
1.  W Ministerstwie dostęp do informacji niejawnych:
1) o klauzuli "ściśle tajne" posiadają:
a) Sekretarz Stanu,
b) Dyrektor Generalny,
c) Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych, zwany dalej "Pełnomocnikiem ochrony",
d) zastępca Pełnomocnika ochrony,
e) pracownik Kancelarii Tajnej oraz Kancelarii Tajnej Międzynarodowej,
f) pracownik komórki organizacyjnej właściwej do spraw obronnych i zarządzania kryzysowego,
g) Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego systemów służących do przetwarzania informacji niejawnych,
h) zastępca Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego systemów służących do przetwarzania informacji niejawnych,
i) Administrator systemów teleinformatycznych służących do przetwarzania informacji niejawnych,
j) zastępca Administratora systemów teleinformatycznych służących do przetwarzania informacji niejawnych;
2) o klauzuli "tajne" posiadają:
a) Podsekretarz Stanu,
b) Szef Gabinetu Politycznego Ministra,
c) Dyrektor Biura Ministra,
d) kierujący komórką organizacyjną właściwą do spraw:
europejskich i współpracy międzynarodowej,
programów pomocowych,
programów wsparcia innowacji i rozwoju,
strategii rozwoju,
rozwoju cyfrowego,
programów infrastrukturalnych,
współpracy terytorialnej;
3) o klauzuli "poufne" posiadają:
a) kierujący i zastępca kierującego komórką organizacyjną nie wymienioną w pkt 1 lit. f oraz w pkt 2 lit. d,
b) pracownicy Kancelarii Głównej;
4) o klauzuli "zastrzeżone" posiadają:
a) pracownicy sekretariatów komórek organizacyjnych,
b) pracownicy sekretariatów członków kierownictwa,
c) pracownicy zatrudnieni na stanowiskach kierowców,
d) pracownicy realizujący zadania operacyjne, wykonywane w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
2.  Dostęp do informacji niejawnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego o klauzuli "NATO SECRET" lub Linii Europejskiej o klauzuli "SECRET UE/EU SECRET" posiadają osoby zajmujące stanowiska lub pełniące funkcje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.
3.  W uzasadnionych przypadkach Minister Inwestycji i Rozwoju, zwany dalej "Ministrem", udziela lub pozbawia dostępu do informacji niejawnych na zasadach odmiennych niż wynikające z ust. 1 i 2. Odstępstwo ma charakter indywidualny.
4.  Pełnomocnik ochrony, na wniosek Ministra, przedstawia pisemną opinię w sprawie zasadności wprowadzenia odstępstwa.
§  4. 
1.  Pełnomocnik ochrony sprawdza, czy osoby obejmujące stanowiska, o których mowa w § 3, posiadają poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych. Sprawdzenia dokonuje się niezwłocznie po objęciu tych stanowisk przez te osoby.
2.  Jeżeli Pełnomocnik ochrony stwierdzi brak odpowiednich poświadczeń bezpieczeństwa uprawniających do dostępu do informacji niejawnych u osoby obejmującej stanowisko, o którym mowa w § 3, w zależności od obejmowanego stanowiska, informuje pisemnie tę osobę o konieczności:
1) przeprowadzenia wobec niej poszerzonego postępowania sprawdzającego, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, zwanej dalej "ustawą", albo
2) przeprowadzenia wobec niej zwykłego postępowania sprawdzającego, o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy oraz o terminie przeprowadzenia tego postępowania, albo
3) odbycia szkolenia, o którym mowa w art. 21 ust. 4 pkt 2 ustawy oraz o jego terminie.
3.  Pełnomocnik ochrony informuje osoby obejmujące stanowiska, o których mowa w § 3, o obowiązku wypełnienia ankiety bezpieczeństwa osobowego i przedłożenia mu jej w terminie dwóch miesięcy od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 2.
§  5. 
1.  W celu udzielenia dostępu do informacji niejawnych pracownikom Ministerstwa innym, niż wymienione w § 3, kierujący komórką organizacyjną Ministerstwa, w której zatrudniona jest taka osoba, za pośrednictwem Pełnomocnika ochrony, występuje do Ministra z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie postępowania sprawdzającego albo o wydanie upoważnienia.
2.  W celu udzielenia dostępu do informacji niejawnych osobom mającym wykonywać czynności zlecone, z którymi będzie łączył się dostęp do informacji niejawnych, z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, za pośrednictwem Pełnomocnika ochrony występuje kierujący komórką organizacyjną, merytorycznie właściwą dla tych czynności.
3.  Pełnomocnik ochrony informuje osobę, której dotyczy wniosek, o wydaniu przez Ministra polecenia, o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy albo o wydaniu pisemnego upoważnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 4 pkt 1 ustawy.
4.  Pełnomocnik ochrony informuje osoby, o których mowa w ust. 1 i 2, wobec których wszczęto postępowanie sprawdzające, o obowiązku wypełnienia ankiety bezpieczeństwa osobowego i przedłożenia mu jej w terminie dwóch miesięcy od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 3.
§  6.  Przygotowanie i przedłożenie do podpisu Ministra:
1) projektu wniosku, o którym mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1 ustawy,
2) projektu pisemnego upoważnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 4 pkt 1 ustawy,
3) projektu pisemnego polecenia, o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy

- w celu udzielenia dostępu do informacji niejawnych osobom, o których mowa w § 4 ust. 2 lub w § 5, należy do Pełnomocnika ochrony.

§  7.  Kierujący komórką organizacyjną Ministerstwa właściwą do spraw personalnych informuje niezwłocznie Pełnomocnika ochrony o objęciu albo zwolnieniu stanowisk, o których mowa w § 3, podając dane, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 8 ustawy, w tym dane zmienione.
§  8.  Kierujący komórką organizacyjną Ministerstwa właściwą do spraw personalnych, na wniosek Pełnomocnika ochrony, przekazuje dane, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 8 ustawy, dotyczące osób, o których mowa w § 5 ust. 1, w tym dane zmienione.
§  9.  Kierujący komórką organizacyjną Ministerstwa, merytorycznie właściwą dla czynności, o których mowa w § 5 ust. 2, informuje niezwłocznie Pełnomocnika ochrony o zawarciu umowy dotyczącej wykonywania czynności zleconych, z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych, albo o jej wygaśnięciu, podając dane, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 8 ustawy.
§  10.  Kierujący komórką organizacyjną Ministerstwa właściwą do spraw personalnych przekazuje Pełnomocnikowi ochrony, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia, dane, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 8 ustawy, dotyczące osób zatrudnionych w Ministerstwie, które posiadają ważne poświadczenie bezpieczeństwa albo upoważnienie.
§  11.  Traci moc zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie stanowisk i funkcji w Ministerstwie Rozwoju związanych z dostępem do informacji niejawnych (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. poz. 263).
§  12.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Inwestycji i Rozwoju kieruje działami administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju (Dz. U. poz. 94 i 175).