Standardy zimowego utrzymania dróg krajowych. - OpenLEX

Standardy zimowego utrzymania dróg krajowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GDDKiA.2020.40

Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 40
GENERALNEGO DYREKTORA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
z dnia 1 października 2020 r.
w sprawie standardów zimowego utrzymania dróg krajowych

Na podstawie art. 10 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470, 471 i 1087) i § 5 ust. 2 pkt 1 załącznika do zarządzenia Nr 36 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 1 ), zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Ustala się standardy zimowego utrzymania dróg, określające zasady odśnieżania i usuwania śliskości zimowej na drogach krajowych, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.
2. 
Standardy, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
§  2. 
1. 
Drogi, o których mowa w § 1 ust. 1, zamieszczone w wykazie:
1)
stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia utrzymywane są w standardzie I;
2)
stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia utrzymywane są w standardzie II;
3)
stanowiącym załącznik nr 4 do zarządzenia utrzymywane są w standardzie III.
2. 
Dodatkowe jezdnie w ciągu drogi głównej będącej drogą, o której mowa w § 1 ust. 1, nieobjęte wykazami, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 utrzymywane są w standardzie V.
3. 
Skrzyżowania dróg utrzymywanych w różnych standardach zimowego utrzymania dróg, są utrzymywane w standardzie właściwym dla drogi o wyższym standardzie utrzymania.
§  3. 
Do umów dotyczących kompleksowego, całorocznego utrzymania dróg lub ich odcinków w modelu wskaźnikowym, zawartych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, stosuje się standardy zimowego utrzymania dróg obowiązujące w dacie zawarcia tych umów lub standardy zimowego utrzymania dróg wskazane w umowie.
§  4. 
Traci moc zarządzenie Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 października 2019 r. w sprawie standardów zimowego utrzymania dróg krajowych.
§  5. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG, OKREŚLAJĄCE ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ NA DROGACH KRAJOWYCH, KTÓRYCH ZARZĄDCĄ JEST GENERALNY DYREKTOR DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ DRÓG KRAJOWYCH, W TYM AUTOSTRAD I DRÓG EKSPRESOWYCH UTRZYMYWANYCH W STANDARDZIE I

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WYKAZ DRÓG KRAJOWYCH UTRZYMYWANYCH W STANDARDZIE II

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WYKAZ DRÓG KRAJOWYCH UTRZYMYWANYCH W STANDARDZIE III

1 Niniejsze zarządzenie zostało zmienione zarządzeniem Nr 13 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 6 maja 2020 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zarządzeniem Nr 25 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 13 lipca 2020 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz zarządzeniem Nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 września 2020 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.