Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2018.81

| Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lipca 2018 r.

DECYZJA Nr 226
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 14 lipca 2018 r.
w sprawie stałego dyżuru w Komendzie Głównej Policji

Na podstawie § 7 decyzji nr 66 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów w resorcie spraw wewnętrznych i administracji (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. poz. 14) oraz w związku z § 8 zarządzenia nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji (Dz. Urz. KGP poz. 13 i 69, z 2017 r. poz. 44 oraz z 2018 r. poz. 2) postanawia się, co następuje:
§  1. 
1.  Tworzy się stały dyżur w Komendzie Głównej Policji, zwanej dalej "KGP", do realizacji zadań, o których mowa w § 2 decyzji nr 66 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów w resorcie spraw wewnętrznych i administracji, zwany dalej "stałym dyżurem w KGP".
2.  Stały dyżur w KGP organizuje się w ramach służby dyżurnej w celu:
1) zapewnienia Komendantowi Głównemu Policji warunków do ciągłego kierowania i koordynowania realizacji zadań obronnych w Komendzie Głównej Policji, zwanej dalej "KGP" oraz w jednostkach organizacyjnych Policji w warunkach wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
2) przekazywania decyzji Komendanta Głównego Policji do jednostek organizacyjnych Policji;
3) zapewnienia ciągłości przekazywania decyzji związanych z uruchamianiem realizacji zadań ujętych w Planie Operacyjnym Funkcjonowania Komendanta Głównego Policji;
4) zbierania informacji o aktualnej sytuacji w jednostkach organizacyjnych Policji;
5) powiadamiania i alarmowania kierownictwa i pracowników KGP i jednostek organizacyjnych Policji oraz zapewnienia obiegu informacji i utrzymywania łączności pomiędzy Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, a KGP.
§  2.  Kierownicy jednostek organizacyjnych Policji przewidzianych do militaryzacji na rzecz realizacji zadań stałego dyżuru w KGP, zapewniają na obszarze terytorialnego zasięgu ich działania, możliwość:
1) uruchamiania, w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, procedur związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa;
2) przekazywania decyzji w sprawie uruchamiania określonych zadań wynikających z wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej państwa;
3) przekazywania informacji o stanie sił uruchamianych podczas podwyższania gotowości obronnej;
4) zapewnienia warunków organizacyjnych do właściwej wymiany informacji;
5) przekazywania informacji o zdarzeniach, podejmowanych decyzjach i działaniach;
6) powiadamiania i alarmowania kierownictwa i pracowników o zagrożeniach oraz o obowiązku niezwłocznego stawienia się we wskazanym miejscu - zgodnie z wykazem osób powiadamianych o obowiązku niezwłocznego stawienia się w miejscu służby lub pracy;
7) przyjmowania, ewidencjonowania i natychmiastowego przekazywania do jednostek organizacyjnych Policji sygnałów i decyzji dotyczących:
a) podwyższenia gotowości obronnej państwa i gotowości w zakresie obrony cywilnej oraz świadczeń na rzecz Sił Zbrojnych,
b) alarmowania w ramach systemu powszechnego ostrzegania;
8) ewidencjonowania i przekazywania do stałego dyżuru w KGP meldunków i informacji, w tym ustalonych raportów i sprawozdań dobowych.
§  3.  Stały dyżur w KGP pośredniczy w uruchamianiu stałego dyżuru Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz obiegu informacji ze stałym dyżurem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
§  4.  Dyrektor Głównego Sztabu Policji KGP koordynuje realizację zadań i funkcjonowanie stałego dyżuru w KGP.
§  5.  Za zapewnienie warunków funkcjonowania stałego dyżuru w KGP odpowiada:
1) w zakresie łączności i informatyki - Dyrektor Biura Łączności i Informatyki KGP;
2) w zakresie logistycznym - Dyrektor Biura Logistyki Policji KGP;
3) w zakresie ochrony informacji - Biuro Bezpieczeństwa Informacji KGP.
§  6. 
1.  Szczegółowe zasady działania stałego dyżuru w KGP określi "Instrukcja Stałego Dyżuru w Komendzie Głównej Policji".
2.  Dyrektor Głównego Sztabu Policji KGP opracuje w terminie do 30 września 2018 r. instrukcję, o której mowa w ust. 1.
§  7.  Traci moc decyzja nr 205 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie utworzenia w jednostkach organizacyjnych Policji systemu stałych dyżurów (Dz. Urz. KGP poz. 63).
§  8.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.