Średnia cena tony miedzi oraz średnia cena kilograma srebra za marzec 2016 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2016.34

| Akt nienormatywny
Wersja od: 8 kwietnia 2016 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 6 kwietnia 2016 r.
w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za marzec 2016 r.

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. poz. 362, z 2014 r. poz. 1215 oraz z 2015 r. poz. 211) ogłasza się, że:
1)
średnia cena tony miedzi za marzec 2016 r. wynosi 19 132 zł;
2)
średnia cena kilograma srebra za marzec 2016 r. wynosi 1 918 zł.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1900).