Średnia cena tony miedzi oraz średnia cena kilograma srebra za wrzesień 2016 r. - OpenLEX

Średnia cena tony miedzi oraz średnia cena kilograma srebra za wrzesień 2016 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRiF.2016.2

Akt nienormatywny
Wersja od: 14 października 2016 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 10 października 2016 r.
w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za wrzesień 2016 r.

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. z 2016 r. poz. 1581) ogłasza się, że:
1)
średnia cena tony miedzi za wrzesień 2016 r. wynosi 18 148 zł;
2)
średnia cena kilograma srebra za wrzesień 2016 r. wynosi 2 391 zł.
1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).