Dziennik resortowy

B.I.LP.2013.3.32

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 15
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 24 stycznia 2013 r.
w sprawie sprostowania błędu w Załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 87 z dnia 4 grudnia 2012 r. wprowadzającego jednolity tekst Zasad (polityki) rachunkowości Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i Planu Kont z komentarzem Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (Znak: EG-021-3/12)

EG-021-1/13

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 ze zm.), § 6 i § 8 ust. 1 pkt 3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 roku w sprawie nadania Statutu PGL Lasy Państwowe, zarządzam, co następuje:

§  1.
1. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 87 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 4 grudnia 2012 r. uzupełnia się w dziale II. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych o ust. 7, o brzmieniu:

"7. Sposób przechowywania dowodów księgowych

1) Dowody księgowe po zaksięgowaniu muszą być wpięte do akt według rodzajów dokumentacji oraz w podziale na dowody dokumentujące sprzedaż (faktury VAT, faktury korygujące VAT i pozostałe) i na dowody dotyczące wypłat wynagrodzeń - w porządku narastającym i w podziale na okresy sprawozdawcze.

2) Dowody księgowe po zaksięgowaniu (oryginały) dotyczące: zakupu i likwidacji (LT wraz z dokumentacją likwidacji) gotowych środków trwałych, środków trwałych w budowie i wartości niematerialnych i prawnych; zakupu i sprzedaży inwestycji finansowych długo- i krótkoterminowych oraz dotacji (ze źródeł spoza LP), przechowuje się w odrębnej dokumentacji z podziałem na rodzaje, numery inwentarzowe, źródła finansowania, zadania, itp.

3) Do akt dokumentacji, o której mowa w pkt 1, włącza się kserokopie dowodów wymienionych w pkt 2, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez głównego księgowego lub upoważnionego przez niego pracownika. Kserokopie wykonuje się po nadaniu dowodowi numeru archiwalnego i po ujęciu operacji w księgach rachunkowych.

4) Do dokumentacji środków trwałych, o której mowa w pkt 2, dołącza się kserokopie faktur dokumentujących sprzedaż środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Do dokumentacji, o której mowa w pkt 1, załącza się kserokopie akt notarialnych i protokołów likwidacji potwierdzone za zgodność przez głównego księgowego lub pracownika przez niego upoważnionego.

5) Wszystkie ujęte w księgach rachunkowych dowody księgowe (wraz z załącznikami) muszą być opatrzone numerem archiwalnym (śladem rewizyjnym).

6) Roczne zbiory dowodów księgowych i dokumentów inwentaryzacyjnych oznacza się określeniem nazwy ich rodzaju oraz symbolem końcowych lat z podaniem dnia miesiąca (za okres od DDMMRRRR do DDMMRRRR) i końcowych numerów w zbiorze (od numeru ... do numeru ...).

7) Dowody księgowe przechowuje się w podziale na okresy sprawozdawcze, zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi, przez okres nie krótszy od wymaganego ustawą o rachunkowości, ustawą ordynacja podatkowa i przepisami wydanymi w oparciu o ustawę o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Jeżeli w powołanych normach prawnych okres przechowywania danego rodzaju dowodów został określony odmiennie, to dowody te przechowuje się przez najdłuższy okres określony w jednym z ww. przepisów".

§  2.
2. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 87 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 4 grudnia 2012 r. - "Zasady (polityka) rachunkowości Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe" - obowiązuje w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia. (Załącznika nie drukujemy*) - przyp. red.).
______

*) Z chwilą ukazania się drukiem "Biuletynu Informacyjnego Lasów Państwowych" wszystkie zarządzenia i decyzje Dyrektora Generalnego LP wraz z załącznikami publikowane są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej PGL LP: http://bip.lasy.gov.pl