Sprostowanie błędu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GDOŚ.2022.9

Akt jednorazowy
Wersja od: 6 czerwca 2022 r.

OBWIESZCZENIE Nr 1
GENERALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA
z dnia 6 czerwca 2022 r.
o sprostowaniu błędu

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) w zarządzeniu Nr 6 Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 26 kwietnia 2022 r. zmieniającym zarządzenie z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji i przygotowania systemu kierowania Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w wyższych stanach gotowości obronnej państwa (Dz. Urz. GDOŚ 6) w § 1 zamiast słów "W zarządzeniu nr 5 z dnia 16 września 2020 r..." powinny być słowa "W zarządzeniu z dnia 22 sierpnia 2019 r...".