Sprostowanie błędu. - OpenLEX

Sprostowanie błędu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2021.46

Akt jednorazowy
Wersja od: 5 lipca 2021 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 5 lipca 2021 r.
o sprostowaniu błędu

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), w obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 44) prostuje się błąd w ten sposób, że:
w załączniku do obwieszczenia w części A2. Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego dostępne w aptece na receptę w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń lub we wskazaniu określonym stanem klinicznym wiersz 78 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK Nr  1

78Dieta kompletna zawierająca TGF-beta 2Modulen IBD, proszek400 g76130350913992021-07-013 lata246.0, Dieta kompletna zawierająca TGF-beta 2 (transformujący czynnik wzrostu beta-2) w indukcji remisji u dzieci i młodzieży powyżej 5 roku życia z czynną postacią choroby Leśniowskiego-Crohna51,7764,3064,30Indukcja remisji u dzieci i młodzieży powyżej 5 roku życia z czynną postacią choroby Leśniowskiego-Crohnaryczałt3,20
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).