Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2019.231

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 października 2019 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 25 października 2019 r.
o sprostowaniu błędu

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) obwieszcza się, że w Zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 września 2019 r. w sprawie ustalenia zakresu czynności członków kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Dyrektora Generalnego Urzędu (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 195) w § 6 w ust. 1 pkt 5 zamiast "364" powinno być "364".