Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2018.46

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 lipca 2018 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 3 lipca 2018 r.
o sprostowaniu błędu

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) w zarządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia Policealnego Studium Animatorów Kultury w Krośnie (Dz. Urz. MKiDN poz. 42), w załączniku w tytule statutu oraz w § 1 w ust. 1 zamiast wyrazów "w Kaliszu" powinny być wyrazy "w Krośnie".
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2321).