Sprostowanie błędu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2014.92

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 grudnia 2014 r.

OBWIESZCZENIE Nr 23
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie sprostowania błędu

Na podstawie art. 17 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) w obwieszeniu Nr 22 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 24 grudnia 2014 r. w sprawie stawek jednostkowych opłat terminalowych (Dz. Urz. ULC poz. 91) zamiast wyrazu "Starachowice" powinien być wyraz "Strachowice".