Dziennik resortowy

Dz.Urz.MKiDN.2013.28

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 lipca 2013 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 24 lipca 2013 r.
o sprostowaniu błędu

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) w załączniku do zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie zmiany statusu Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach na instytucję artystyczną oraz nadania statutu (Dz. Urz. MKiDN poz. 6) w § 1, w zdaniu wprowadzającym do wyliczenia, zamiast wyrazów "Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach Instytut Audiowizualny" powinny być wyrazy "Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach".
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 248, poz. 1482).