Dziennik resortowy

Dz.Urz.MŚ.2013.9

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 stycznia 2013 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 19 listopada 2012 r.
o sprostowaniu błędu

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172) załączniki nr 1-5 do zarządzenia nr 62 Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 r. (Dz. Urz. Min. Środ. poz. 63) powinny mieć brzmienie określone w załącznikach 1-5 do niniejszego obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ I ICH SKUTKÓW

I. Zagrożenia wewnętrzne istniejące1)
Lp.Identyfikacja i ocena zagrożeńSposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków
1Zarastanie torfowisk oraz wrzosowisk drzewami i krzewamiUsuwanie drzew i krzewów oraz ich odrośli z wybranych fragmentów torfowisk i wrzosowisk
2Zarastanie łąk, pastwisk i torfowisk niepożądanymi gatunkami roślinKoszenie oraz wypas łąk i pastwisk, koszenie torfowisk
3Zarastanie i zmniejszanie się bioróżnorodności agrocenoz na ugorujących gruntach ornychEkstensywna uprawa lub koszenie gruntów ornych
4Zarastanie siedlisk rzadkiego gatunku motyla przeplatka aurinia niepożądanymi gatunkami roślin, niszczenie oprzędów z gąsienicami podczas koszeniaKoszenie łąk z pozostawieniem płatów z czarcikęsem łąkowym będącym rośliną żywicielską gąsienic przeplatki aurinii
5Niewłaściwy skład gatunkowy i przestrzenny drzewostanów (degradacja zbiorowisk roślinnych, przekształcanie gleb)Przebudowa drzewostanów przez:

1) regulację składu gatunkowego i struktury,

2) wprowadzanie podsadzeń gatunkami drzew i krzewów odpowiednimi do siedliska

6Zmniejszanie się liczebności populacji cietrzewia i żółwia błotnego związane z przekształceniem i zanikiem siedlisk dla tych gatunków w latach ubiegłych1. Lokalizacja gniazd żółwia.

2. Hodowla młodych.

3. Ocena stanu liczebności.

4. Poprawa warunków bytowania poprzez:

1) likwidację krzewów z miejsc stałego przebywania żółwi i cietrzewi,

2) uprawę poletek żerowych dla cietrzewi.

5. Redukcja liczebności lisów i jenotów.

6. Wykupy gruntów będących miejscami stałego bytowania żółwi i cietrzewi.

7. Tworzenie stref ochrony ostoi tych gatunków

7Zagrożenie drzewostanów sosnowych przez hubę korzeniową1. Usuwanie drzew osłabionych.

2. Dolesianie luk i przerzedzeń gatunkami drzew i krzewów odpowiednimi do siedliska

8Występowanie gatunków obcego pochodzenia w drzewostanach ParkuUsuwanie:

1) czeremchy amerykańskiej,

2) dębu czerwonego,

3) sosny Banksa,

4) robinii akacjowej

9Pojawienie się obcych i ekspansywnych gatunków ryb:

1) sumik karłowaty,

2) karaś srebrzysty

Prowadzenie selektywnych odłowów ryb gatunków niepożądanych oraz odłowów kontrolnych

II. Zagrożenia wewnętrzne potencjalne1)

Lp.Identyfikacja i ocena zagrożeńSposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich przez skutków
1Zagrożenia ze strony szkodliwych owadów w lasach Parku1. Prognozowanie występowania szkodliwych owadów.

2. Korowanie drewna zasiedlonego.

3. Usuwanie części drzew zasiedlonych.

4. Wykładanie pułapek na owady

2Eutrofizacja wód prowadząca do niekorzystnych zmian w składzie flory i fauny Parku1. Retencjonowanie wód miejscowych.

2. Preferowanie drzew i krzewów iglastych mających właściwości deeutrofizacyjne w sąsiedztwie zbiorników i cieków wodnych.

3. Tworzenie korzystnych warunków do wzrostu procesów torfotwórczych.

4. Minimalizowanie możliwości przedostawania się nadmiernej ilości biogenów do wód Parku przez utrzymanie grobli, przetamowań, częściowe zasypywanie rowów

3Zmniejszanie dopływu wody do stawów, spowodowane zarastaniem i zamulaniem rowów doprowadzających wodęRęczne oczyszczanie rowów doprowadzających wodę do stawów
4Okresowe (zimowe) zmniejszanie zawartości tlenu w wodach jezior i stawów Parku, powodujące obumieranie rybWykonanie przerębli oraz usuwanie śniegu z pokrywy lodowej jezior i stawów
5Szkody w uprawach rolnych i leśnych powodowane przez zwierzęta leśne:

1) jelenie,

2) sarny,

3) dziki,

4) łosie

1. Zabezpieczanie mechaniczne upraw leśnych przed uszkodzeniami.

2. Redukcja liczebności populacji jelenia, sarny i dzika.

3. Wykładanie środków odstraszających.

4. Uprawa poletek zaporowych

III. Zagrożenia zewnętrzne istniejące1)

Identyfikacja i ocena zagrożeńSposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków
Obniżanie się poziomu wód w jeziorach i torfowiskach, zanikanie rozlewisk wodnych1. Wykonanie nowych oraz remont i konserwacja istniejących przetamowań i grobli.

2. Likwidacja niektórych rowów lub ich części

IV. Zagrożenia zewnętrzne potencjalne1)

Lp.Identyfikacja i ocena zagrożeńSposób eliminacji lub ograniczania zagrożeń i ich skutków
1Pożary lasów1. Oranie pasów przeciwpożarowych (mineralizacja).

2. Usunięcie materiału łatwopalnego z pasów przeciwpożarowych.

3. Utrzymywanie właściwego stanu dojazdów pożarowych - naprawa nawierzchni.

4. Montaż szlabanów uniemożliwiających wjazd pojazdów do lasu

2Wydeptywanie roślinności i zaśmiecanie na ścieżkach przyrodniczych poprowadzonych wśród torfowisk i lasów oraz pozostałych miejscach udostępnionych1. Wykonanie nowych oraz remont istniejących obiektów infrastruktury edukacyjnej i turystycznej.

2. Porządkowanie obszarów udostępnionych

1) Zagrożenia uszeregowano od najistotniejszego.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW, Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

I. Na obszarach objętych ochroną czynną

A. W ekosystemach leśnych

Lp.Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja1)
1Wykładanie drzew pułapkowych na cetyńca oraz korowanie tych drzew w drzewostanach sosnowych190 sztukObszary objęte ochroną czynną
2Wykładanie pułapek zapachowych (feromonowych) na drwalnika w drzewostanach sosnowych100 sztuk
3Usuwanie części połamanych i przewróconych drzew (złomy i wywroty) w miejscach umożliwiających wprowadzenie odnowienia10,37 ha134r, 158b
4Przebudowa drzewostanu - eliminowanie niepożądanych gatunków z górnej warstwy, podyktowane koniecznością wprowadzenia gatunków właściwych dla siedliska0,40 ha28g, h
51. Wyznaczenie i wycięcie części drzew zasiedlonych przez owady oraz grzyby.

2. Korowanie drewna zasiedlonego przez owady w litych drzewostanach sosnowych sztucznego pochodzenia

Według potrzebObszary objęte ochroną czynną
6Obserwowanie występowania brudnicy mniszki na wywieszonych pułapkach zapachowych (feromonowych)66 sztuk
7Kontrolne poszukiwania na stałych powierzchniach próbnych owadów szkodliwych dla sosny44 próby
8Kontrolne poszukiwania pędraków w glebie szkółki leśnej30 prób(159 k)2
9Regulowanie składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w drzewostanie (trzebież wczesna) z zachowaniem rzadkich form i ekotypów drzew i krzewów54,36 ha9h, 29h, 30l, 49b, 51a, h, n, t, w, 54d, p, s, 60i, 77b, c, 189j, l, 190o, 196d, 198s, t, gx, ix, lx, mx, ay, by, cy, 211a, 220c, 302r, 305d, 359f, 369k, 372c
10Regulowanie składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w drzewostanie w wieku 40 - 70 lat (trzebież późna) z zachowaniem rzadkich form i ekotypów drzew i krzewów z pozostawieniem m.in. drzew z V klasy klasyfikacji Krafta114,17 ha58f, h, m, 60c, d, j, 77d, 80b, 86f, 107p, 110a, 117a, 144b, 154o, 155l, 157h, 158j, k, 160a, j, 168a, b, 188k, 189m, 194b, 197j, 198w, bx, rx, 200b, 204d, f, 215a, 232b, 370z, fx
11Przygotowanie powierzchni do nasadzeń4,55 ha28g, h, 52bx, 53f, 73l, 74fx, 102h, 142m, 169d, 201o, 220a, 239g
12Hodowla materiału sadzeniowego drzew i krzewów w szkółce1,63 ha159k
13Przygotowanie gleby i posadzenie sadzonek drzew i krzewów - odnowienia0,40 ha28g, h
14Przygotowanie gleby i posadzenie sadzonek drzew i krzewów - zalesienia3,26 ha73l, 74dx, fx
15Przygotowanie gleby i posadzenie sadzonek drzew i krzewów pod osłoną drzewostanu2,92 ha142m, 183b, 188c, 244a
16Uzupełnienie przerzedzonych miejsc w drzewostanach poprzez posadzenie drzew i krzewów (poprawki i uzupełnienia)1,85 ha2k, 9k, 19b, 74f, g, h, i, 86f, 92c, d, 93l, m, 142m, 200z, 220a
17Uzupełnienie przerzedzonych miejsc w drzewostanach poprzez posadzenie drzew i krzewów (dolesienia luk i przerzedzeń)3,10 ha52bx, 53f, 102h, 169d, 201o, 220a, 232g
18Usunięcie drzew i krzewów gatunków obcego pochodzenia: 1) dąb czerwony, 2) czeremcha amerykańska, 3) robinia akacjowa30,38 ha157i, 158k, l, 194a, f, 207a, 220c, 315g, i, 316a, b, h
19Regulacja składu gatunkowego i zagęszczenia drzew w drzewostanach (czyszczenia późne)9,75 ha28f, 60g, 149dx, fx, ix, jx, 183b, 195a, 215a, 220d, 302g, j, 314c
20Regulacja składu gatunkowego upraw leśnych (czyszczenia wczesne)4,40 ha92g, 168c, 169d, 232g, 233k, 305b
21Wykaszanie roślinności zielnej na uprawach leśnych (pielęgnacja)28,92 ha(2k)2, (17d, g, l, n, s, 28g, h)2, (52bx, 53f)2, (59g)2, (73l, 74f, g, h, i, 74fx, 77j, n, 78h, n)2, (80h)2, (86b, f, j)2, (92c, d, 93l, m)2, (102h)2, (105f)2, (127i)2, (142m)2, (143 k, 144b)2, (151a)2, (154o)2, (155l)2, (157i)2, (159b)2, 161n, (169d)2, (183b)2, (186f, 188j)2, (200z)2, (201o, 220a, 239g)2, (302dx)2, (302r)2, (305f)2, (307m, p, 359 f, 370bx)2
22Spulchnianie gleby na pasach przeciwpożarowych1260 m(33i, 60g)2, (71x, 161p, 200n, 204c)2, (205a, b, 255g, 345a)2
23Usuwanie suchych gałęzi zalegających na pasach przeciwpożarowych wzdłuż dróg publicznych oraz przy obiektach turystycznych6,55 ha(3b, 33b, g)2, (60g, 78m)2, (194a, d, f, 200i, j, k, m, p, t)2, (204c, 205a, b, 255g)2
24Remont dróg dojazdowych przeciwpożarowych5700 mObwody ochronne Parku
25Montaż nowych szlabanów2 sztuki53w, 332j
26Ustawienie nowych tablic informacyjnych i granicznych100 sztukObwody ochronne Parku
27Wykonanie grodzenia ograniczającego szkody w uprawach leśnych powodowane przez zwierzynę łowną5,07 ha28g, h, 73l, 74dx, fx, 220a
28Wykonanie odstrzałów redukcyjnych ograniczających szkody w uprawach rolnych i leśnych, odstrzał gatunków łownych (dzik, jeleń, sarna) zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066, z późn. zm.)1. Jeleń - do 15 sztuk.

2. Dzik - do 70 sztuk.

3. Sarna - do 60 sztuk

Obszary objęte ochroną czynną

B. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp.Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja1)
1Wycinanie i usuwanie drzew i krzewów z obszarów torfowiskowych oraz rolnych34,55 ha54g, h, 86g, m, n, 88fx, 128i, 129i, 130h, 136a, b, c, g, h, 137n, 153b, 154a, 316j, 331g, 344c, d, f, 348d, 351i, 358f, 360g, 370m
2Wykaszanie obszarów torfowiskowych w celu zachowania różnorodności biologicznej oraz ochrony przed zarastaniem niepożądaną roślinnością wraz z wywozem biomasy695,43 ha(137a)2, 308b, 310t, 312m, 313w, 319a, 320a, 321a, 323a, b, 324a, 325a, 329a, 330b, 334b, 335a, 336a, 337a, 338a, b, 342p, 343a, g, 344a, 345m, 347a, 348a, b, d, f, g, h, l, k, 349a, c, d, g, 350a, j, 352d, j, 353a, d, 354a, 355a, 356a
3Wycinanie i usuwanie części samosiewów drzew i krzewów w celu ochrony wrzosowisk wraz z wywozem biomasy4,35 ha13i, m, n, 24a, c, h
4Wykaszanie i prowadzenie wypasu na łąkach i pastwiskach w celu zachowania różnorodności biologicznej i ochrony przed zarastaniem niepożądanymi gatunkami roślin808,26 ha(8d, g)2, 13o, (15d, f, h, i, l, m, 16i, 21a, b, c)2, 24d, (25a, b, c, f, k, l, m, n, o, r, s, t, ax, gx, hx, ix, 26d, h, 28bx)2, (34t, y, ax, hx, mx, ox, px)2, 37a, (37b)2, 37g, t, (37w, fx, ix)2, 38b, (38c, d)2, (39a, b, d, 40b, c, d)2, 40f, h, i, (41b, c, d)2, 41f, (42a, b, 44c)2, 45a, b,(45d)2, (46f, i, j, k, l, p, dx, sx, tx, yx, zx, dy)2, (47f, k, x, y, bx, cx, dx, fx, gx, 48m, p, hx, 49d, m, s, w, y, z, ax, 50r, jx, 52b, g)2, i, j, 54g,)2, (67f, 70b, c, f, g, l, n, 71a, f, g, h, j, k, s, 72a, b, c, d, f, g, h, i)2, 72j, k, m, n,(72o, 73b, c, d, j, n, s, 74b, l, s, 75b, c, f, g, h, 76a, b, c, f, j, l)2, 79g, (90b, c, d, f, o, p, r, 91t, 93a, 94a)2, (99 b)2, (135d, o, 143l, 144m, n, t, 147p)2 (159h, 185p, 186l, m)2, 20 1p, (202a)2, 202c, (205l, 206f, 208b, h, i, j, k, l, m, o), 2208kx, (210s, t, 215d, j, k, l)2,(219a, b, f, g)2, 219h, i,(j, k, m, p)2, (221a)2, 221c, d, f, (221Ap, Ax, 230a, b)2, 230g, h, j, k,(230n, o)2, (231b, c, f, h, l, 238a, b, f, h, i, k, l, m, n)2, (241b)2,241c, d, (241p, r)2, 241s, t, 242g, (246d, h, i, 247k, l, m, n, o, p, z, ax, bx, cx, ix, jx, lx, mx, nx, ox, px, rx, tx)2, (256c)2, 256d, k, (256n)2, 256p, 261n, rx, 308b, (309z, cx, fx, 310i, k, o, 311b, g, h, i, 312d, g, h, i, j, l, n, p, t, 313b, c, g, i)2, 329a, (329d)2, 330b, 331f, g, 332d, i, k, n, 335i, t, 340b, f, 341a, b, h, k, l, m, (341n)2, 342a, (342f)2, 342i, (342 s, z)2, 343a, 344c, 345c, h, n, o, 350a, 351d, 354b, f, 355g, i, 356b, d, (356k, l, 357ry)2, (358a, 360f, 361h, n, s, t, w, ay, zx)2, 361sx, (362a, k)2, 362l, o, (363b, o, bx, 364b, c)2, 364k, (364 l, m, o, p, 365 d, p)2, 366j, l, n, x, cx, fx, px, (367lx, ox, 368hx, nx)2, (370h, m, n)2, 371a, b, f, h, r, (371f)2
5Wywóz biomasy pozyskanej w ramach wycinania i usuwania drzew i krzewów z obszarów torfowiskowych i rolnych0,70 ha54g, h
6Uprawa lub wykaszanie gruntów ornych w celu ochrony przed zarastaniem oraz dla zachowania bioróżnorodności agrocenoz163,52 ha(8w)2, 37h, j, l, bx, (47p, 48n, 74r)2, (135n, 143m, n, 146hx, 147dx, gx, rx, tx, 148m, s, 149cx, hx, 150p, 159d)2, 202d, (205 n, o, 22 1h, i, j, 221Ah, Am, An, 222hx, nx, 233l, 309ax)2, 309dx, ix, (310a, c, g, 311a, c, f, 312a, b, c, f, k, o, 313n, p)2, 332n, 335hx, (341d, g, i, 342j)2, 342n, (342y)2, (345a)2, 345b (346a)2, 346b, (357p, 360l, 361fx, 362h, 363i, j, l, kx, 365a, o, r, t, bx, 366p)2, 366y, dx, (367n, px, 368d)2, 368f, (368 px, 370b, f, g, j, k, r, t)2

C. W ekosystemach wodnych

Lp.Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja1)
1Wykonanie nowego przetamowania oraz remonty istniejących przepustów, przetamowań, grobli i mnichów1 nowe przetamowanie1, 7, 8, 9, 10, 11, 20, 35, 36, 185, 193, 328, 330
2Ręczne oczyszczanie rowów z resztek roślinnych - doprowadzenie wody do stawów we wsi Pieszowola1000 m(5, 8, 10, 12)2)
3Wykaszanie i odkrzaczanie grobli na stawach i rozlewiskach9130 m8, 10, (11, 35, 36, 328a, 330a)2)
4Monitoring okresowych zmian poziomu w wodach ParkuCały obszar Parku
51. Prowadzenie selektywnych odłowów ryb gatunków niepożądanych (karaś srebrzysty, sumik karłowaty, karp) oraz niewielkiej ilości ryb gatunków rodzimych nienadających się do wypuszczenia po odłowach.

2. Wykonanie odłowów kontrolnych w celu ustalenia struktury gatunkowej ichtiofauny

Na powierzchni 304,06 ha:

1) karaś srebrzysty do 300 kg3)

2) sumik karłowaty do 500 kg3),

3) Szczupak do 150 kg3),

4) lin do 20 kg3),

5) karp do 50 kg3),

6) okoń do 50 kg3),

7) płoć do 20 kg3)

(8, 10, 11,35, 36, 245)2)
6Usuwanie śniegu z pokrywy lodowej na wybranych fragmentach stawów, odkuwanie lodu wokół mnichów na stawach w celu umożliwienia przepływu wody oraz wykonanie przerębli i ich oczyszczanie na stawach i jeziorachna powierzchni 351,19 ha (według potrzeb)(8, 10, 11,35,36, 100, 129, 245)2)

D. Ochrona czynna przyrody nieożywionej, wód, gleb

Lp.Rodzaj zadań ochronnychRozmiarLokalizacja1)
11. Remonty istniejących obiektów:

1) parkingów,

2) ogrodzeń,

3) miejsc wypoczynku,

4) wież widokowych,

5) zadaszeń,

6) pomostów i kładek.

2. Uzupełnienie oznakowania

30 obiektów turystycznych1. Szlaki turystyczne.

2. Ścieżki przyrodnicze.

3. Ścieżka przyrodniczo - historyczna

2Wykonanie:

1) zadaszeń,

2) ławek,

3) nowego fragmentu kładki,

4) parkingu

2 zadaszenia 10 ławek 2300 m kładki 1 parking1. Szlaki turystyczne.

2. Ścieżki przyrodnicze.

3. Ścieżka rowerowa na terenie Parku

3Zakup i ustawienie toalety przy ścieżce przyrodniczo - historycznej1 toaletaŚcieżka przyrodniczo -historyczna na terenie Parku
4Porządkowanie terenów udostępnionych dla turystyki i amatorskiego połowu ryb:

1) zbieranie i wywożenie odpadów,

2) wykaszanie, przycinanie oraz dosadzanie drzew i krzewów

4 ścieżki przyrodnicze, ścieżka rowerowa i 6 szlaków turystycznych, 12 stanowisk wędkarskich1. Szlaki turystyczne.

2. Ścieżki przyrodnicze.

3. Ścieżka przyrodniczo - historyczna.

4. Miejsca udostępnione do amatorskiego połowu ryb na terenie Parku

1) Podział na oddziały oznaczone liczbą, pododdziały oznaczone literą oraz obwody ochronne podano zgodnie z mapą przeglądową Parku, sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Przemyślu w skali 1:25 000, według stanu na 1.01.1998 r. Mapy znajdują się w siedzibie Parku w miejscowości Urszulin.

2) Zadania kontynuowane z 2012 r.

3) Planowana wielkość odłowów ryb została określona na podstawie doświadczeń z lat poprzednich.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

OPIS SPOSOBÓW CZYNNEJ OCHRONY GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT

A. Ochrona czynna gatunków roślin
Lp.Nazwa gatunkuRodzaj zadań ochronnychOpis sposobów ochrony
11. Buławnik czerwony.

2. Buławnik wielkokwiatowy.

3. Kosaciec syberyjski.

4. Storczyk kukawka.

5. Wawrzynek wilczełyko.

6. Tłustosz pospolity dwubarwny.

7. Obuwik pospolity.

8. Pełnik europejski.

9. Kruszczyk błotny.

10. Storczyk kukawka.

11. Kukułka plamista.

12. Kukułka krwista żółtobiała.

13. Mieczyk dachówkowaty.

14. Brzoza niska.

15. Wierzba lapońska.

16. Wierzba borówkolistna.

17. Goździk pyszny.

18. Gnidosz królewski.

19. Goryczka wąskolistna.

20. Goryczuszka błotna.

21. Goryczuszka gorzkawa.

22. Lipiennik Loesela.

23. Aldrowanda pęcherzykowata.

24. Naparstnica zwyczajna.

25. Lilia złotogłów

Ochrona stanowisk i monitoring populacji1. Usuwanie gatunków podszytowych.

2. Wykaszanie roślinności hamującej wzrost gatunków chronionych.

3. Kontrola liczebności i rozmieszczenia

B. Ochrona czynna gatunków zwierząt

Lp.Nazwa gatunkuRodzaj zadań ochronnychOpis sposobów ochrony
1Przeplatka auriniaOchrona biotopu i gatunku1. Inwentaryzacja i oznakowanie miejsc z oprzędami gąsienic przeplatki aurinii na czarcikęsie łąkowym.

2. Koszenie łąk z pozostawieniem oznakowanych płatów z czarcikęsem łąkowym

21. Sikory.

2. Kowalik.

3. Pełzacz.

4. Krętogłów.

5. Muchołówka żałobna.

6. Pleszka

Poprawa warunków lęgowychCzyszczenie istniejących budek lęgowych dla ptaków
3CietrzewRestytucja gatunkuMonitoring populacji:

1) uprawa poletek żerowych dla cietrzewi,

2) wykonanie odstrzałów redukcyjnych lisa i jenota,

3) wykup gruntów - miejsc bytowania cietrzewia

4Żółw błotnyOchrona gatunku i biotopu1. Lokalizacja i ochrona gniazd żółwi przed drapieżnikami (osłony z siatki).

2. Zbieranie jaj z gniazd zagrożonych i zniszczonych.

3. Hodowla młodych żółwi w okresie zimowym.

4. Ocena efektywności hodowli i wsiedlania młodych żółwi.

5. Wykaszanie i wycinanie zakrzaczeń oraz fragmentaryczna mineralizacja obszarów lęgowisk wraz z wywozem pozyskanej biomasy.

6. Koszenie i profilowanie skarp rowów w miejscach bytowania żółwia błotnego i wywóz pozyskanej biomasy.

7. Wykup gruntów - miejsc bytowania i lęgowisk żółwia

5BóbrOchrona gatunkuOchrona tam bobrowych przed ingerencją ludzi, poprzez zamontowanie urządzeń do regulacji poziomu wody w ciekach Parku
61. Ptaki szponiaste.

2. Sowy.

3. Bocian czarny.

4. Kraska.

5. Dudek.

6. Gągoł

Monitoring oraz poprawa warunków lęgowych1. Kontrola liczebności, rozmieszczenia i stanu zasiedlenia sztucznych gniazd (budek, koszy, platform) oraz ich naprawa i oczyszczanie.

2. Ochrona naturalnych, potencjalnych miejsc gniazdowania, w tym drzew dziuplastych

7Wybrane gatunki fauny: 1) strzebla błotna,

2) traszka grzebieniasta,

3) ropucha paskówka,

4) żółw błotny,

5) wodniczka,

6) dubelt,

7) derkacz,

8) kropiatka,

9) cietrzew,

10) bąk,

11) bączek,

12)zielonka,

13) rybitwa:

a) rzeczna,

b) białoskrzydła,

c) białowąsa,

d) czarna,

14) sowa błotna,

15) podgorzałka,

16) bocian biały,

17) kuropatwa,

18) bielik,

19) bocian czarny,

20) puchacz,

21) orlik krzykliwy,

22) wydra,

23) bóbr,

24) łoś,

25) jeleń,

26) sarna,

27) dzik,

28) zając,

29) wilk,

30) lis,

31) jenot,

32) norka amerykańska

Monitoring populacji oraz poprawa warunków bytowania cennych gatunków rodzimych, ograniczanie liczebności gatunków zagrażających cennym gatunkom rodzimymKontrola i analiza liczebności, rozmieszczenia i zachowań populacji wraz z opracowaniem wskazań do działań w zakresie czynnej ochrony rzadkich i chronionych gatunków fauny
81. Karaś pospolity.

2. Lin.

3. Szczupak

Staw GłębokiZasilenie populacji lina i karasia pospolitego - zarybianie:

1) karaś pospolity - 200kg,

2) lin - 200 kg,

3) szczupak - 100 kg

91. Dzik.

2. Sarna.

3. Jeleń

1. Ograniczanie negatywnego wpływu czynników atmosferycznych na populację.

2. Zmniejszanie niepożądanego oddziaływania dzików na agrocenozy

1. Wysiew zbóż na poletkach zaporowych.

2. Wykładanie karmy i uzupełnianie mikroelementów w ramach interwencyjnego dokarmiania zwierząt w okresie zalegania grubej pokrywy śnieżnej lub występowania silnych mrozów.

3. Wykładanie preparatu odstraszającego dziki z pól uprawnych

ZAŁĄCZNIK Nr  4

OBSZARY OBJĘTE OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ ORAZ KRAJOBRAZOWĄ

Lp.Rodzaj ochronyLokalizacja1)Powierzchnia ogółem w ha
1Ochrona ścisłaOddziały - 127c, 128a, 128h, 128/71, 138b, 138c, 138d, 138f, 138g, 138h, 138/71, 139a, 139b, 139c, 139d, 139f, 139g, 139h, 139i, 139j, 139k, 139l, 139m, 139n, 139o, 139p, 139r, 139s, 139t, 139w, 139x, 139/71, 162c, 162i, 162/71, 212g, 213g, 213/71, 214k, 214/71, 223d, 223/72, 224a, 224b, 224/71, 225a, 225b, 225/71116,02
2Ochrona czynnaOddziały - 1-7, 8 a-ax, 8/71-8/73, 9-13, 14 c, g, i, m, o, r, s, w, 14/72, 15 a-r, x, 15/71, 16 j, m, 16/71, 16/72, 17 a-g, i-x, 17/71, 18-21, 22 a, d, h-i, m, n, s-x, 22/71, 22/72, 23 a-d, g-l, 23/71, 23/72, 24, 25 h, m, n, t, z, dx, ix, 25/71, 26 d, h-k, m, o, r-w, ax, bx, 26/71, 27 d, g, i, j, m, o, p, s, w-x, z-ax, ix, jx, px, sx, tx, yx, cy, 27/73, 27/74, 27/76, 27/77, 28 a-n, s-w, bx-dx, 28/71, 28/74, 28/75, 29, 30, 31 a, b, d-g, i-n, 31/72, 32, 33, 34 a-c, f-l, n-y, ax-bx, dx, fx-hx, ix, jx, mx-tx, 34/71-34/73, 35, 36, 37 a-h, j, l-n, p-x, bx-sx, 37/72-37/74, 38-45, 46 a, f, h, i, k, l, sx-yx, 46/71, 47 a, c, f, i-l, o-p, s-gx, 47/71, 47/72, 48 b-f, m-n, p, y, hx, 48/71, 49 b, d-g, i-k, m, o, s-ax, 49/72, 50 c-f, h, j, r, s, ax, gx, jx,-lx, ox, rx-wx, 50/74, 50/76, 50/77, 51, 52 b, d-j, o, ax-cx, fx-hx, jx-kx, 52/71, 53 f-o, w-y, 53/71, 53/74, 54 a-i, l, m, p, s-dx, 54/71, 54/72, 55-59, 60 a, c, f-j, 60/72, 60/73, 61g, h, 62-64, 65 a-h, 65/71-65/73, 66, 67 a-h, k-t, x-ax, 67/72, 67/73, 68, 69, 70 a, b, c, f, g, i, j, l-o, 70/71, 71 a-h, j, k, o-s, x, z, ax, dx, fx, ix, jx, 71/71, 72 a-k, m-o, 72/71, 73 a-p, s, 73/71, 74 b, g, h, j-l, n, r-t, y-ax, cx-kx, 74/71, 74/72, 75 b-h, 75/71, 76 a-c, f-l, 76/72, 76/73, 77 a-f, h-r, 77/72, 78, 79 g, 80 a-s, 80/71, 81, 82, 83 a-c, g-h, j, m-o, r, t-x, 83/71, 83/73, 84 a-k, 84/72, 85 a, f, j-l, 85/71, 86 b-n, 87 a, c, h, i, k, n, t, 87/71, 88 f-i, o, s, dx-lx, 89 b, 90 a-h, k-x, jx, lx, 90/71, 90/72, 91 o-w, 91/71, 92-99, 100 b-k, 100/71, 100/72, 101 b-i, 101/71, 101/72, 102 b-r, 102/71, 102/72, 103 b-f, 103/71, 104-110, 111 b-i, 111/71, 112, 113f,g, 114, 115b-d, h-m, 116 c-f, h, n, o, 117, 118 c, j-l, 119, 120, 121b, c, h, 121/71, 121/73, 122-124, 125 f, g, i-k, 125/71, 126 a, b, d, 126/72, 126/73, 127 a, b, d-j, 127/71, 128 b-g, i, 129-134, 135 a-r, 135/71, 135/72, 136, 137, 138 a, 138/72, 140 a-r, 141, 142, 143 a-n, 143/71, 143/72, 144 a-o, s, t, fx 144/72, 145 b-o, r-y, ax, bx, 145/71-145/73, 146 g, i, o, fx, 147 b, d, j, m, n, p, y, bx, dx, kx, mx, nx, 148 a-d, 149 d, g, j, m, o, r, s, w, y, ax, dx-gx, ix, jx, 150 c, f, i-l, w, y, ax-cx, rx-xx, 151-157, 158 a-o, 158/71, 158/72, 159 a-j, 159gx, hx, 160, 161 a-o, 161/71, 161/72, 162 a, b, d-h, j-l, 162/72, 163-169, 170 a-f, 170/71, 172-182, 183 a-i, 183/71, 183/72, 184 a-d, 184/71-184/73, 185, 186, 187 a-h, 188 a-m, 189 a, b, 190 a, b, d-i, 190/71, 191 a, b, d-h, 191/71, 192-194, 195 a, b, d-l, 196 c-p, 197 b, c, d, g, j, k, l, n, r, t, x, z, ax, cx, 198 b, d, i, k, m, o, p, r, s, x, z, bx, gx, ix, jx, lx, mx, nx, rx, wx, yx, ay, cy, 198/72, 199, 200 a-l, p-x, z, 201p, 200/72, 200/73, 201 a-f, 201/71, 203 a-c, 203/71, 204 a-h, 204/71, 204/72, 205 a-h, l-s, 205/71, 205/72, 206, 207, 208 a-r, 208mx, 208kx, nx, zx,ay, 208/71, 209, 210 a-j, w, 210/71, 210/72, 211 a-i, k, l, 211/71-211/74, 212 a-f, 213 a-f, 213/72, 214 a-j, l, 214/72, 215-218, 219 a-k, m-p, 219/71, 220, 221 a-x, 221A a-fx, 222 a-wx, 222/71, 223, 224 c-j, 224/72, 226-229, 230 a-h, m-o, 230/71, 231 a-f, k, l, 231/71, 232, 233 a-m, 234-244, 245 a-l, n-y, 245/71, 246 a-n, 246/71, 247 a-s, x-fx, ix-sx, xx, yx, 247/71, 247/72, 248-250, 252-255, 256 a-d, k, p, 256/71, 257 a-f, 257j, 258, 259 a, b, 259/71, 259A o, p, 259A/71, 260 a-r, z, ax, 260/71, 261 a-jx, 261/71-261/73, 262 a-cx, 262/71-262/75, 263 a-o, 263/71, 302 a-gx, 302/71, 303 b-p, 304-308, 309 t-z, ax-cx, fx-kx, 310, 311, 312, 313 b-j, n-p, w, 313/71, 314-316, 318-328, 329 a-f, j, m, 329/71, 330, 331, 332 i-k, m, o, p, 334 a-d, 334/71, 335 a-h, j, l- s, w, y, z, bx-gx ix-mx, 335/71, 336 a-d, 336/71, 337-346, 347 a, c, d, k, l, p, s-w, 348-356, 357 a-p, 358-360, 361 a-c, g-k, n-y, ax-ay, 361/73, 361/74, 362 a-o, 362/71, 363-367, 368 a-n, t, z, fx-ix, nx-rx, 369, 370 a-bx, 370/71-370/73, 371-3748169,60
3Ochrona krajobrazowaOddziały - 8 bx, 14 a, b, d, f, h, j, k, l, n, p, t, x, 14/71, 15 s, t, w, y, z, ax, 15/72, 16 a-i, k, l, 16/73, 16/74, 17 h, 17/72, 17/73, 22 b, c, f, g, j, k, l, o, p, r, y, 22/73, 22/74, 23 f, 25 a-g, i-l, o-s, w, x, y, ax-cx, fx-hx, jx, kx, 25/72,25/73, 26 a-c, f, g, l, n, p, x, y, z, 26/72, 26/73, 27 a-c, f, h, k, l, n, r, t, y, bx-hx, kx-ox, rx, wx, xx, zx, ay, by, 27/71, 27/72, 27/75, 28 o-r, x-z, ax, 28/72, 28/73, 31 c, h, 31/71, 34 d, m, z, cx, kx, lx, 34/74, 37 i, k, o, y, z, ax, 37/71, 46 b-d, g, j, m-z, ax-rx, zx, ay-fy, 46/72, 46/73, 47 b, d, g, h, m, n, r, 47/73, 47/74, 48 a, g-l, o, r-x, z, ax-gx, ix, 48/72, 48/73, 49 a, c, h, l, n, p, r, 49/71, 50 a, b, g, i, k-p, t-z, bx-fx, hx, ix, mx, nx, px, xx, 50/71-50/73, 50/75, 52 a, c, k-n, p-z, dx, ix, 52/72, 52/73, 53 a-d, p-t, 53/72, 53/73, 54 j, k, n, o, r, 54/73, 60 b, d, 60/71, 61 a-f, i, j, 65 i, 67 i, j, w, 67/71, 70 d, h, k, p, 70/72, 70/73, 71 i, l, m, n, t, w, y, bx, cx, gx, hx, kx, 71/72, 71/73, 72 l, p-z, ax-fx, 72/72, 72/73, 73 r, t-z, ax-gx, 73/72, 73/73, 74 a, c, d, f, i, m, o, p, w, x, bx, 74/73-74/75, 75 a, i, 75/72, 76 d, 76/71, 77 g, 77/71, 79 a-f, 80 t-z, 80/72, 83 d, f, i, k, l, p, s, y, 83/72, 84 l-s, 84/71, 85 b-d, g-i, m-r, 85/72, 85/73, 86 a, 87 b, d-g, j, l, m, o-s, w-z, ax, 87/72, 87/73, 88 a-d, j-n, p,r, t-z, ax-cx, 88/71, 89 a, c-y, 89/71, 89/72, 90 i, j, y, z, ax-ix, kx, mx-rx, 90/73, 90/74, 91 a-n, 91/72, 91/73,100 a, 101 a, 102 a, 103 a, 111a, 111/72, 113 a-d, h-k, 113/71, 115 a, f, g, 115/71, 116 a, b, g, i-m, p, 116/71, 118 a, b, d-i, m, 118/71, 121 a, d-g, i, j, 121/72, 125 a-d, h, 126 c, f-h, 126/71, 135 s-x, 135/73, 140 s-z, ax-zx, 140/71, 143 o-r, 144 p, r, w-z, ax-dx, gx, hx, 144/71, 145 a, p, z, cx-lx, 145/74, 146 a-f, h, j-n, p-z, ax-dx, gx-ix, 146/71, 146/72, 147a, c, f-i, k, l, o, r-x, z, ax, cx, fx-jx, lx, ox-yx, 147/71, 148 f-t, 149 a-c, f, h, i, k, l, n, p, t, x, z, bx, cx, hx, 149/71, 150 a, b, d, g, h, m-t, x, z, dx-px, 150/71, 158 p-x, 158/73, 159k-fx, 159ix-nx, 161p, 161/73, 170 g-r, 170/72, 171, 183 j-m, 183/73-183/75, 184 f-z, ax-rx, 184/74-184/82, 187 i-z, ax, 187/71, 188 n-z, ax-fx, 188/71, 189 c-m, 189/71, 190 c, j-z, ax-kx, 190/72-190/74, 191 c, 195 c, 195/71, 196 a, b, 196/71, 197 a, c, f, h, i, k, m, o, p, s, w, y, bx, 197/71, 198 a, c, f-h, j, l, n, r, t, w, y, ax, cx-fx, hx, kx, ox, px, sx, tx, xx, zx, by, dy, 198/71, 198/73, 200 m-o, y, 200/71, 201 g-z, ax, 201/72-201/75, 202, 203 d-k, 203/72, 203/73, 204 i, 205 i-k, 208 s-z, ax-lx, nx-zx, ay, by, 208/72, 208/73, 210 k-t, 210/73, 210/74, 211 j, 219 l, 219/72, 219/73, 221 y, z, ax-zx, ay-iy, 221A gx-yx, 221 A/71, 222 xx-zx, ay-py, 222/72, 230 i-l, 231 g-j, m-o, 231/72, 233 n-z, ax-dx, 233/71, 233/72, 245 m, 246 o-z, ax-nx, 246/72, 246/73, 247t, w, gx, hx, tx, wx, zx, ay, 247/73, 247/74, 251, 256 f-j, l-o, r-z, ax-cx, 256/72, 256/73, 257 g-t, 257/71, 257/72, 259 c-z, ax-zx, ay-ky, 259/72, 259/73, 25 9A a-n, r-z, 259A/72, 259A/73, 260 s-y, bx-xx, 260/72-260/75, 261 kx-yx, 261/74, 262 dx-zx, ay-oy, 262/76-262/79, 263 p-w, 263/72, 264, 265, 266, 301, 302 hx-kx, 303 a, 309 a-s, ax-dx, gx, ix-kx, 313 a, k, l, m, r, s, t, 317, 329 g-i, k, l, 332 a-h, l, n, r-w, 332/71, 332/72, 333, 334 f, g, 335 i, k, t, x, ax, hx, nx, 336 f, g, 347 b, f-j, m-o, r, 357 r-z, ax-zx, ay-xy, 357/71, 357/72, 361 d, f, l, m, z, 361/71, 361/72, 362 p-t, 362/72, 362/73, 368 o-s, w-y, ax-dx, jx-mx, sx-yx, 368/71, 370 cx-hx, 370/741478,27
Razem9763,89
1) Podział na oddziały oznaczone liczbą, pododdziały oznaczone literą oraz obwody ochronne podano zgodnie z mapą przeglądową Parku, sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Przemyślu w skali 1 : 25 000, według stanu na 1.01.1998 r. Mapy znajdują się w siedzibie Parku w miejscowości Urszulin.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

MIEJSCA UDOSTĘPNIANE W CELACH NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH, TURYSTYCZNYCH I AMATORSKIEGO POŁOWU RYB, Z PODANIEM MAKSYMALNEJ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W TYCH MIEJSCACH

A. Miejsca udostępniane w celach naukowych
Miejsca udostępnianeMaksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu
Cały teren ParkuNie ogranicza się

B. Udostępnianie obszarów dla celów edukacyjnych

Lp.Miejsca udostępniane1)Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu
1Ośrodek Dydaktyczno-administracyjny w Urszulinie - działka nr 32140
2Ośrodek Dydaktyczno - Muzealny w Starym Załuczu, oddział 264a40
31. Plac z wieżą widokową przy Bagnie Staw, oddział 345 a.

2. Plac z wieżą widokową przy czerwonym szlaku w Zastawiu, oddział 328 b

Bez ograniczeń
4Pozostałe tereny Parku (z wyłączeniem stref ochrony ścisłej)25

C. Miejsca udostępniane w celach turystycznych

Miejsca udostępniane1)Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu
Pola wypoczynkowe Babsk, Łomnica, Łowiszów, Pieszowola, oddział 200n, 161 p, 144p, 10cx40, nie więcej niż 6 grup dziennie na jednym polu wypoczynkowym, nocleg 40 osób na jednym polu wypoczynkowym

D. Miejsca udostępniane w celach amatorskiego połowu ryb

Miejsce udostępniania1)Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu
Stawy w pobliżu miejscowości Pieszowola oraz stary Brus, oddział 8 n, 10 c, h, i, j, k, p, y, bx, gx, 11 g, j, o, y, z, ax, bx, 12 i, 35b, l, 36c20

1) Podział na oddziały oznaczone liczbą, pododdziały oznaczone literą oraz obwody ochronne podano zgodnie z mapą przeglądową Parku, sporządzoną przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Przemyślu w skali 1: 25 000, według stanu na 1.01.1998 r. Mapy znajdują się w siedzibie Parku w miejscowości Urszulin.