Dzienniki resortowe

Dz.Urz.CBA.2012.43

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 listopada 2012 r.

OBWIESZCZENIE Nr 1/12
SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO
z dnia 26 listopada 2012 r.
w sprawie sprostowania błędu

Na podstawie art.17 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) w porozumieniu pomiędzy Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego a Szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie współdziałania w zakresie wykorzystania posiadanego zaplecza technicznego (Dz. Urz. CBA Nr 1, poz. 59) prostuje się następujące błędy:
1) podstawa prawna powinna brzmieć:

"Na podstawie § 1 ust. 1 oraz § 3 pkt 1 porozumienia nr CBA/1/P/10 zawartego pomiędzy Szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego a Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie współdziałania Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zawarto porozumienie o następującej treści:",

2) § 1 powinien brzmieć:

"§ 1. 1. Przedmiotem porozumienia jest współdziałanie między Stronami w zakresie wykorzystania zaplecza technicznego, polegające na świadczeniu przez ABW usług poligraficznych na rzecz CBA.

2. Do prowadzenia bieżącej współpracy w ramach niniejszego porozumienia Strony wyznaczają swoich uprawnionych przedstawicieli, którymi są właściwi ze względu na jego przedmiot kierownicy jednostek organizacyjnych ABW i CBA lub upoważnione przez nich osoby.".