Sprostowanie błędu. - OpenLEX

Sprostowanie błędu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.NBP.1983.1.2

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 marca 1983 r.

KOMUNIKAT
w sprawie sprostowania błędu

W załączniku nr 2 do uchwały Rady Banków nr 5/82 z dnia 7 czerwca 1982 r. w sprawie maksymalnej wysokości prowizji i opłat za czynności bankowe (Dz. Urz. NBP Nr 4, poz. 10), w dziale B Stawki prowizyjne stosowane wobec zleceniodawców krajowych, część I, pkt 2, zamiast wyrazów "równow. zł 50.-" powinny być wyrazy "równow. zł 150.-"