Dziennik resortowy

Dz.Urz.MF.2007.13.81

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 2007 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 20 grudnia 2007 r.
o sprostowaniu błędu

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449) w zarządzeniu Nr 24 Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2007 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 12, poz. 69), w § 1 w ust. 1 w pkt 2 w lit. b w tiret drugie dotyczące § 2 ust. 1 pkt 9 lit. f załącznika nr 1 do zarządzenia
zamiast brzmienia:

"f) ocena możliwości wykonywania czynności dozoru i kontroli celnej w miejscach, w których są składowane lub przetwarzane, przed wywozem z refundacją,"

powinno mieć brzmienie:

"f) ocena możliwości wykonywania czynności dozoru i kontroli celnej w miejscach, w których towary są składowane lub przetwarzane, przed wywozem z refundacją,".