Sprostowanie błędu. - OpenLEX

Sprostowanie błędu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRiRW.2005.4.5

Akt jednorazowy
Wersja od: 24 lutego 2005 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 16 lutego 2005 r.
o sprostowaniu błędu

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 z późn. zm.2)) w zarządzeniu Nr 4 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie wzoru ewidencji zakładów państw trzecich, z których mogą być przywożone środki żywienia zwierząt (Dz. Urz. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr 2, poz. 2) w załączniku nr 2 odnośnik "*1" powinien mieć brzmienie:
"*1) w przypadku zakładów wytwarzających, przeznaczone do wprowadzania do obrotu, dodatki paszowe, inne niż dodatki z grup:

a) antybiotyków,

b) kokcydiostatyków i innych produktów leczniczych,

c) stymulatorów wzrostu,

d) witamin i innych chemicznie zdefiniowanych substancji o podobnym działaniu,

e) pierwiastków śladowych,

f) karotenoidów i ksantofili,

g) enzymów,

h) mikroorganizmów,

i) przeciwutleniaczy,

dla których została ustalona ich maksymalna zawartość w mieszankach paszowych pełnoporcjowych

- wpisuje się kod działalności o symbolu A;".

________

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 46, poz. 499, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 65, poz. 595 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959.