Sprostowanie błędu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.NBP.1994.22.35

Akt jednorazowy
Wersja od: 25 listopada 1994 r.

KOMUNIKAT
w sprawie sprostowania błędu.

W Dzienniku Urzędowym Narodowego Banku Polskiego Nr 19 z 1994 r. na stronie 65 w kolumnie z oznaczeniem numeru i daty wydania, zamiast daty wydania: "19 września 1994 r." powinno być: "19 października 1994 r."