Dziennik resortowy

Dz.Urz.GUM.2007.5.41

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 2007 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR
z dnia 19 listopada 2007 r.
o sprostowaniu błędów

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449) w załączniku do zarządzenia nr 88 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 31 października 2006 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Obwodowemu Urzędowi Miar nr 2 w Toruniu (Dz. Urz. GUM Nr 12, poz. 86) w § 21 we wprowadzeniu do wyliczenia zamiast wyrazu "Punkt" powinien być wyraz "Punktu".